Regeling vervallen per 01-01-2017

Mandaatregeling

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Intitulé

Mandaatregeling

Mandaatregeling 2011

Het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden, ieder zoveel zijn bevoegdheid betreft;

overwegende dat de bevoegdheid om uit naam van het College of de Burgemeester te handelen moet worden afgestemd op de nieuwe uitgangspunten van de ambtelijke organisatie als de integrale verantwoordelijkheid en het projectmatig werken;

gehoord de ondernemingsraad;

gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 59a en 171 van de Gemeentewet, artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de Organisatieregeling 2011;

b e s l u i t e n

vast te stellen de

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  leidinggevende : algemeen directeur, afdelingshoofd, teamleider, programmamanager en projectleider, als bedoeld in de Organisatieregeling 2011, of diens plaatsvervanger of de door het College aangewezen waarnemer;

 • b.

  College : College van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Verlening van bevoegdheden aan leidinggevenden

 • 1. De leidinggevende is bevoegd tot het in naam van het College, respectievelijk de burgemeester uitvoeren van de regelingen zoals vermeld in het bij dit artikel behorende Mandaatregister.

 • 2. Onder de regelingen als bedoeld in het eerste lid wordt mede begrepen:

  • a.

   de vermelde regeling in het Mandaatregister met inbegrip van de wettelijke regeling die de invoering of overgang hiervan regelt, de hieruit voortkomende algemene maatregelen van bestuur, alsmede de algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en nadere regels die hun grondslag of verwantschap aan deze wettelijke regeling ontlenen;

  • b.

   de algemeen verbindende voorschriften, alsook de overige regelingen en besluiten die elektronisch beschikbaar zijn op de wijze zoals genoemd in artikel 140 van de Gemeentewet, of

  • c.

   de toekomstige regeling of besluit die een regeling als bedoeld in het eerste lid en hierboven in het tweede lid intrekt of wijzigt.

 • 3. Onder ‘het uitvoeren van de regelingen’ wordt verstaan: het verrichten van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen die in de regelingen staan vermeld, het ondertekenen van stukken en het verrichten van feitelijke handelingen die uit de genoemde regelingen voortvloeien.

 • 4. In afwijking van het eerste lid is een leidinggevende niet bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het vaststellen van plannen en nadere regels ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;

  • c.

   het toepassen van een hardheidsclausule;

  • d.

   het opleggen van een bestuurlijke sanctie, tenzij het afdelingshoofd bestuursdwang toepast in spoedeisende gevallen of voor een situatie die spoedeisend is, of tenzij het Mandaatregister uitdrukkelijk anders bepaald;

  • e.

   het beslissen op een bezwaar of op een verzoek tot rechtstreeks beroep;

  • f.

   het verrichten van een handeling die direct of indirect betrekking heeft op de leidinggevende zelf, in welk geval de naasthogere leidinggevende bevoegd is.

Artikel 3. Verlening van bevoegdheden aan overige functionarissen

 • 1. De leidinggevende kan voor zijn bevoegdheid tot het uitvoeren van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen ondermandaat verlenen respectievelijk volmacht geven aan de onder zijn leiding staande functionarissen. Hierbij behoeft de teamleider en projectleider de instemming van het verantwoordelijke afdelingshoofd, respectievelijk afdelingshoofden.

 • 2. Het verlenen van ondermandaat en het geven van volmacht gebeurt op een bij deze regeling gevoegd formulier en wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op de gebruikelijke wijze.

 • 3. Een functionaris is bevoegd tot het verrichten van feitelijke handelingen gelijkluidend aan die van de leidinggevende, voor zover deze bevoegdheden passen binnen zijn functie, werkplan en de aanwijzingen van de leidinggevende en niet direct of indirect op hem zelf betrekking hebben.

Artikel 4. Informatieplicht

 • 1. De leidinggevende licht het College, de burgemeester of het betreffende Collegelid in als aan een voorgenomen beslissing of handeling buitengewone juridische of financiële risico’s kleven, dan wel deze een politiek, bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig karakter heeft.

 • 2. De functionaris licht vooraf zijn leidinggevende in over de situatie als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Intrekking regelingen

De Mandaatregeling, vastgesteld op 25 november 2003, met inbegrip van de latere wijzigingen hierop, en de Klachtenregeling, vastgesteld op 2 oktober 2001, worden ingetrokken.

Artikel 6. Overgangsrecht

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de Mandaatregeling als bedoeld in artikel 5, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regeling.

 • 2. De ondermandaten verleend vóór de datum van inwerkingtreding van deze Mandaatregeling, blijven in stand volgens de op dat moment geldende regeling en de daarin aangegeven nummering en organisatie-indeling en vervallen op 1 januari 2013.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling.

Aldus vastgesteld op 12 april 2011.

Burgemeester en wethouders van Uden de burgemeester

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers drs. H.A.G. Hellegers

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Mandaatregister behorend bij artikel 2 van de Mandaatregeling 2011

De leidinggevende is bevoegd tot het uitvoeren van:

 • I.

  op het terrein van algemeen publiekrecht

  • 1.

   de regelingen welke aan een door het College of de burgemeester genomen besluit ten grondslag liggen;

  • 2.

   de regelingen uit het Mandaatregister ter realisering van een vastgesteld projectplan of programmaplan in de zin van de Organisatieregeling;

  • 3.

   Algemene wet bestuursrecht, zoals:

 • a.

  het aanvragen van een subsidiebeschikking overeenkomstig een onderliggend wettelijk voorschrift; het voldoen aan de wettelijke eisen en aan de subsidiebeschikking verbonden verplichtingen;

 • b.

  met instemming van het afdelingshoofd verlengen van de termijn waarbinnen de opgelegde last moet worden uitgevoerd;

 • c.

  het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag, verzoek, melding, bezwaarschrift, ingebrekestelling of andere bericht, vormvrij en niet ondertekend indien deze bevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd proces;

  • 4.

   Gemeentewet, voor wat betreft:

   • 1.

    het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen of procedures met inachtneming van de leden 4 en 5 van artikel 169 Gemeentewet en voor zover het niet de Raad aangaat;

   • 2.

    het vertegenwoordigen van de gemeente, dan wel de Raad, het College of de burgemeester:

   • a.

    in rechtsgedingen, bezwaarprocedures en administratief beroepsprocedures, in alle instanties;

   • b.

    bij de behandeling van verzoeken om (een) voorlopige voorziening te treffen;

   • c.

    in door derden bij een ander bestuursorgaan aanhangig gemaakte bezwaarprocedures;

   • d.

    bij de behandeling van bezwaarschriften als bedoeld in de Verordening behandeling bezwaarschriften,

een en ander met inbegrip van het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, ook wanneer het gaat om een voorbereiding van de civiele procedure;

 • 3.

  het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente;

 • 5.

  Algemene inspraakverordening voor de gemeente Uden;

 • 6.

  Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Uden (APV Uden);

 • 7.

  Delegatieverordening;

 • 8.

  Aanbestedingswet, Inkoopregeling gemeente Uden;

 • 9.

  Algemene Subsidieverordening Uden 2012; Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008;

 • 10.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 11.

  Regeling budgethouderschap gemeente Uden;

 • 12.

  Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 13.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor wat betreft het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen of een situatie die spoedeisend is, en het vertegenwoordigen zoals hierboven onder I. staat vermeld;

 • 14.

  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

 • 15.

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

 • 16.

  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

 • 17.

  Afvalstoffenverordening;

 • 18.

  Organisatieregeling 2011;

 • 19.

  Verdrag betreffende werking van de Europese Unie;

 • 20.

  Regeling elektronisch verkeer, waar onder het volgens artikel 2, derde lid, in een specifiek geval bepalen dat voor betrokkenen, na hun instemming, een bepaald e-mailadres wordt geopend;

 • 21.

  Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

 • II.

  op het terrein van personeel en organisatie

 • 1.

  CAR gemeente Uden, UWO;

 • 2.

  Feest- en bijzondere verlofdagenregeling gemeente Uden;

 • 3.

  Procedureregeling functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing gemeente Uden 2010;

 • 4.

  Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 5.

  Regeling Bedrijfshulpverlening gemeentehuis;

 • 6.

  Regeling bedrijfskleding en-schoeisel gemeente Uden;

 • 7.

  Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidstoelage;

 • 8.

  Regeling bezoldiging ambtenaren in dienst;

 • 9.

  Regeling fietsenplan gemeente Uden 2003;

 • 10.

  Regeling Flexibele beloning;

 • 11.

  Regeling flexibele werktijden gemeente Uden;

 • 12.

  Regeling functioneringsgesprekken;

 • 13.

  Regeling gladheidsbestrijding;

 • 14.

  Reglement ideeënbus;

 • 15.

  Regeling inschaling en salarishoogte bij indiensttreding;

 • 16.

  Regeling jaargesprekken gemeente Uden;

 • 17.

  Regeling jubilea en gebeurtenissen;

 • 18.

  Regeling klachten ongewenste omgangsvormen;

 • 19.

  Regeling klokkenluiders gemeente Uden 2003;

 • 20.

  Bezoldigingsregeling 2014;

 • 21.

  Regeling m.b.t. verstrekken van beloningen wegens buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver;

 • 22.

  Regeling noodzakelijke kosten verband houdende met ziekte;

 • 23.

  Regeling overleg;

 • 24.

  Regeling Parkeerkaart Personeel gemeente Uden;

 • 25.

  Regeling reis- en verblijfkosten;

 • 26.

  Regeling stagevergoedingen;

 • 27.

  Regeling telefoonkostenvergoeding ambtelijk personeel;

 • 28.

  Regeling tot vaststelling van de conversietabel schaarse eigenschappen;

 • 29.

  Regeling tot vaststelling van de hoogte van de inconveniëntentoelage;

 • 30.

  Regeling vakantieverlof ambtelijk personeel 1997;

 • 31.

  Regeling tegemoetkoming beeldschermbril gemeente Uden ;

 • 32.

  Regeling van de methodische personeelsbeoordeling;

 • 33.

  Regeling waarnemingstoelagen 1989;

 • 34.

  Regeling werknemersspaarregeling;

 • 35.

  Sociaal Statuut;

 • 36.

  Uitvoeringsregeling presentiegelden;

 • 37.

  Uitvoeringsregeling samenloop wegens bereikbaarheid en beschikbaarheid, onregelmatige dienst en overwerk;

 • 38.

  Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden 2010;

 • 39.

  Verplaatsingskostenverordening;

 • 40.

  Ambtenarenwet;

 • 41.

  Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden;

 • 42.

  Overige personele regelingen die zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad en beschikbaar gesteld op Overheid.nl onder Lokale wet-en regelgeving.

III op het terrein van privaatrecht en strafrecht

 • 1.

  Agressieprotocol, zoals het doen van aangifte ter zake van een strafbaar feit aan personen werkzaam bij de gemeente;

 • 2.

  Wetboek van Strafvordering, zoals het doen van aangifte met verzoek tot vervolging bij onder meer schade aan personen, schade aan of verduistering van gemeente-eigendommen of bij valsheid in geschrifte, het voegen in een strafproces voor een schadevergoedingsvordering beledigde partij;

 • 3.

  Burgerlijk wetboek, zoals de gunning van opdrachten tot het uitvoeren van werken, leveringen en diensten waartoe het College van burgemeester en wethouders heeft besloten.

 • IV.

  op het terrein van (de afdeling) Publiekszaken (PZ)

 • 1.

  Burgerlijk wetboek, zoals:

  • a.

   de verhuur van afvalcontainers;

  • b.

   verloren en gevonden voorwerpen;

  • c.

   de toegang ontzeggen tot het Gemeentehuis;

  • d.

   het waarmerken van documenten;

  • e.

   het benoemen en verlengen van de benoemingen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uden;

 • 2.

  Distributiewet;

 • 3.

  Drank- en Horecawet;

 • 4.

  Inkwartieringsbesluit en het verrichten van de nodige handelingen in het kader van het mandaat aan de Keuringscommissaris Motorrijtuigen;

 • 5.

  Kieswet, zoals:

  • a.

   het bijhouden van het kiezersregister en het verstrekken van kiezerspassen en volmachten

  • b.

   het benoemen van de leden van het hoofdstembureau van de verkiezingen van de gemeente-raad van Uden, alsook het organiseren van zulke verkiezingen, welke laatste bevoegdheid ook toekomt aan de voorzitter van voormeld hoofdstembureau. (Collegebesluit 22-09-09);

 • 6.

  Koninklijk Besluit van 18 oktober 1933 voor het verzorgen van kennisgeving van overlijden aan Belastingdienst;

 • 7.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 8.

  Paspoortwet;

 • 9.

  Reglement Burgerlijke Stand 2014, zoals het aanwijzen van de trouwlocaties;

 • 10.

  Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

 • 11.

  Vreemdelingenwet 2000 voor werkzaamheden i.h.k.v. het vreemdelingenloket, als vermeld in het ondermandaat van de burgemeester, verleend met het (college)besluit van 6 april 2004, en op grond van laatstgenoemd besluit inclusief de taken uit de samenwerkingsovereenkomst vreemdelingendienst met de gemeente Boekel;

 • 12.

  Wegenverkeerswet;

 • 13.

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • 14.

  Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), met inbegrip van de op artikel 6 van de BAG gebaseerde Verordening naamgeving en nummering;

 • 15.

  Wet basisregistratie personen;

 • 16.

  Wet op de justitiële gegevens voor wat betreft het verifiëren van persoonsgegevens en het aanvragen van inlichtingen in de zin van die wet, ten behoeve van:

 • a.

  het uitvoeren van de Drank- en Horecawet;

 • b.

  het uitvoeren van de Wet op de kansspelen;

 • c.

  het doen van voorstellen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding;

 • 17.

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 18.

  Wet op de kansspelen;

 • 19.

  Wet op de lijkbezorging;

 • 20.

  Wet tarieven in burgerlijke zaken (WTBZ), voor wat betreft het legaliseren van handtekeningen;

 • 21.

  Zondagswet, Luchtvaartwet en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • 22.

  Wet milieubeheer (Wm);

 • 23.

  Archiefwet 1995.

V. op het terrein van (de afdeling MD:) Maatschappelijke Dienstverlening inclusief sociale zaken

 • 1.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

 • 2.

  Besluit Draagkrachtcriteria Rechtsbijstand voor de afgifte van Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen;

 • 3.

  Burgerlijk wetboek, zoals:

  • a.

   het aangaan en ondertekenen van verrekeningsovereenkomsten;

  • b.

   het afboeken of buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag van € 250,00;

  • c.

   het aan- en verkopen en verhuren van woonwagens, alsmede het verhuren, in gebruik geven en onderhouden van woonwagenstandplaatsen;

 • 4.

  Reïntegratieverordening Participatiewet gemeente Uden;

 • 5.

  Regeling gehandicapten parkeerkaart;

 • 6.

  Wet participatiebudget;

 • 7.

  Verordening activiteitenfonds Uden 2007;

 • 8.

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI);

 • 9.

  Verordening Meedoen is belangrijk 2015;

 • 10.

  Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (overgangsrecht);

 • 11.

  Verordening individuele inkomenstoeslag ;

 • 12.

  Verordening individuele studietoeslag ;

 • 13.

  Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015;

 • 14.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), waar onder het opleggen van een hersteltermijn;

 • 15.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), waar onder het opleggen van een hersteltermijn;

 • 16.

  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;

 • 17.

  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • 18.

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO);

 • 19.

  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;

 • 20.

  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015;

 • 21.

  Participatiewet, waar onder het opleggen van een hersteltermijn;

 • 22.

  ;

 • 23.

  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • 24.

  door het College vastgestelde projectplannen in het kader van het integraal veiligheidsbeleid;

 • 25.

  Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche;

 • 26.

  Wet tijdelijk huisverbod;

 • 27.

  Leerplichtwet 1969;

 • 28.

  Wet leerlingenvervoer en de Verordening leerlingenvervoer Uden 2014;

 • 29.

  Verordening onderwijshuisvesting 2014;

 • 30.

  Monumentenwet 1988, Erfgoedverordening gemeente Uden 2010 en Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten 2008;

 • 31.

  Jeugdwet;

 • 32.

  Verordening jeugdhulp Uden 2015.

 • VII.op het terrein van (de afdeling SO:) Stedelijke ontwikkeling), inclusief ruimtelijke ordening, grondzaken en vastgoed

 • 1.

  Burgerlijk wetboek, zoals:

  • a.

   het verhuren van gemeentegrond voor het plaatsen van uitstallingen en terrassen anders dan in het kader van evenementen;

  • b.

   het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van de gemeentegarantie bij het in eigendom verkrijgen van een eigen woning;

  • c.

   het aangaan en verlenen van reserveringsovereenkomsten bouwgrond voor een particulier (Methodiek uitgifte van gronden);

 • 2.

  Drank- en Horecawet;

 • 3.

  Leegstandwet;

 • 4.

  Onteigeningswet;

 • 5.

  Verordening VROM Starterslening ;

 • 6.

  Wet geluidhinder (Wgh);

 • 7.

  Wet milieubeheer (Wm);

 • 8.

  Wet ruimtelijke ordening;

 • 9.

  Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG);

 • 10.

  Winkeltijdenwet.

 • VIII. op het terrein van (de afdeling OW:) Openbare werken

 • 1.

  Begraafplaatsverordening voor de gemeentelijke begraafplaats aan de Bronkhorstsingel;

 • 2.

  Boswet;

 • 3.

  Burgerlijk wetboek, zoals:

  • a.

   het verkopen van gevonden fietsen;

  • b.

   het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen;

 • 4.

  Kermisverordening gemeente Uden;

 • 5.

  Marktverordening gemeente Uden;

 • 6.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 7.

  Telecommunicatiewet, Telecommunicatieverordening gemeente Uden;

 • 8.

  Verordening naamgeving en nummering gemeente Uden;

 • 9.

  Waterwet en Besluit lozing afvalwater huishoudens;

 • 10.

  Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);

 • 11.

  Wet belastingen op milieugrondslag;

 • 12.

  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION);

 • 14.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);

 • 15.

  Wet op de lijkbezorging;

 • 16.

  Wegenverkeerswet 1994, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de Regeling verkeersregelaars 2009;

 • 17.

  Wegsleepverordening gemeente Uden.

 • IX.op het terrein van (de afdeling BM:) Bouwen en Milieu

 • 1.

  Bouwverordening;

 • 2.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met inbegrip van het opleggen van een bouwstop en het gelijktijdig opleggen van een last onder dwangsom;

 • 3.

  Wet bodembescherming (Wbb);

 • 4.

  Wet geluidhinder (Wgh);

 • 5.

  Bouwbesluit 2012;

 • 6.

  Wet milieubeheer (Wm);

 • 7.

  Wet ruimtelijke ordening;

 • 8.

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

 • 9.

  Woningwet.

 • X.op het terrein van (de afdeling MID:) Middelen

 • 1.

  Algemene bijstandswet, voor wat betreft de afdrachten van werkgevers/ werknemerspremies;

 • 2.

  Bijdrageregeling stimuleringbezoeken Lippstadt;

 • 3.

  Burgerlijk wetboek, zoals:

 • -

  het beslissen over en ondertekenen van:

 • a.

  de afwijzing van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad als bedoeld in titel 3, afdelingen 1 en 2, van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  de erkenning van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad als bedoeld in sub a, met uitzondering van schades boven het eigen risico van de betreffende verzekeringspolis, ongeacht of deze dekking biedt;

 • c.

  de toekenning van een schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid als bedoeld onder b, dan wel tot een maximum van € 1.000,= op basis van coulance;

 • -

  het treffen van een betalingsregeling, echter niet voor belastingaanslagen;

 • -

  het in gebruik geven, verhuren en verpachten van gemeente-eigendommen;

 • 4.

  het bijstellen van het normenkader tijdens de accountantscontrole 2005 en jaren daarna, op advies van de accountant en onder mededeling aan de Raad (Raadsbesluit 17-11-2005);

 • 5.

  Rijksvoorschriften op het terrein van de BTW-compensatiefonds;

 • 6.

  regeling vergoedingen i.v.m. gladheidsbestrijding;

 • 7.

  regeling vergoeding reiskosten sollicitanten;

 • 8.

  regeling woon-werkverkeer ten behoeve van verhuisplichtigen;

 • 9.

  regeling elektronisch verkeer, voor wat betreft de wijziging van de disclaimer;

 • 10.

  Wet op de omzetbelasting 1968, waar onder het afdragen van BTW.