Regeling vervallen per 18-01-2023

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren en Burgemeester van Wijdemeren, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Geldend van 09-02-2017 t/m 17-01-2023

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren en Burgemeester van Wijdemeren, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014 (hierna APV) nadere aanwijzingen dient vast te stellen;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 2014;

B E S L U I T

vast te stellen

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder de APV: de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen(gereserveerd)

Artikel 3 Straatartiest e.d

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, eerste lid, APV wordt, ter voorkoming van overlast, het volgende gebied aangewezen waar het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest op te treden:

·‘De Meenthof’ te Kortenhoef.

Artikel 4 Evenement

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:25, tweede lid, APV worden die evenementen aangewezen zoals deze benoemd zijn in de ‘Beleidsregel Evenementen’.

Artikel 5 Plakken en kladden (gereserveerd)

Artikel 6 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden, in belang van de openbare orde en openbare veiligheid de volgende gebieden aangewezen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

Gehele gemeente

 • ·

  Alle in de gemeente liggende begraafplaatsen en speelplaatsen.

 • ·

  Alle in de gemeente gevestigde scholen en bijbehorende (speel)pleinen.

Kortenhoef:

 • ·

  Winkelcentrum ‘De Meenthof’;

 • ·

  De parkeerplaats en het terrein rond het gebouw gelegen aan Julianaweg 11 a;

Loosdrecht:

·De parkeerplaats van de sporthal Eikenrode te Loosdrecht;

Nederhorst den Berg:

 • ·

  Het gehele gebied rondom het Zomerspektakel, de Blijklaan, de achterliggende recreatie-/natuurterreinen, strand tussen de Lange Wetering en de PH. van Wassenaerlaan, de Overmeerseweg, Nieuwe Overmeerseweg, Slotlaan, het Plein, de Dammerweg en de Voorstraat ten tijde van het jaarlijkse Zomerspektakel;

 • ·

  Het gebied omsloten door de Kerkstraat, Jacob van Ruysdaelstraat, G.H. Breitnerlaan en het Kuyerpad;

Artikel 7 Loslopende honden (gereserveerd)

Artikel 8 Paarden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57a, APV wordt, ter voorkoming van overlast, als gebied aangewezen waar het verboden is een paard te laten lopen:

·tussen ’t Laantje/ Luitgardeweg/Nootweg, plaatselijke bekent als het ‘Bosje van Sprenger’ te Loosdrecht.

Artikel 9 Verontreiniging door honden en paarden (gereserveerd)

Artikel 10 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren (gereserveerd)

Artikel 11 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, APV is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te gebruiken in de directe nabijheid van de volgende locaties:

 • ·

  schoolcomplexen en hun aangrenzende schoolpleinen;

 • ·

  sportcomplexen en hun aangrenzende parkeerterreinen;

 • ·

  dierenweiden.

Artikel 12 Straatprostitutie (gereserveerd)

Artikel 13 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, APV worden per kalenderjaar in de maand november de collectieve festiviteiten aangewezen.

Artikel 14 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. (gereserveerd)

Artikel 15 Aanwijzing kampeerplaatsen (gereserveerd)

Artikel 16 Te koop aanbieden van voertuigen (gereserveerd)

Artikel 17 Parkeren van kampeermiddelen, aanhangwagens e.a (gereserveerd)

Artikel 18 Parkeren van grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid en tweede, APV wordt, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast in de zin van visuele hinder, geluid- en stankhinder en gelet op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte in de kern, de volgende wegen dan wel plaatsen aangewezen waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren. Het betreft:

·de wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Wijdemeren, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen (aangeduid met bord EO8C en E09):

 • -

  De Slenk te Ankeveen

 • -

  Nieuw Walden te Nederhorst den Berg

 • -

  De Rading te Loosdrecht

Artikel 19 Vrijheid van meningsuiting (gereserveerd)

Artikel 20 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, eerste lid, APV wordt alle openbare wateren in de gemeente Wijdemeren, met uitzondering van de bij bestemmingsplan aangewezen ligplaatsen voor woonschepen, aangewezen waar het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben, dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

Artikel 21 Nadere regels ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, tweede lid, APV is het verboden een permanente ligplaats in te nemen:

met een recreatievaartuig in de Vecht met uitzondering:

 • ·

  voor eigenaren of huurders van bebouwde eigendommen die aan de Vecht en op een afstand van ten hoogste 50 meter van de Vecht zijn gelegen, voor zover ligplaats wordt ingenomen achter het bedoelde bebouwde eigendom en voor ten hoogste één ligplaats;

 • ·

  nabij het perceel Slotlaan 20;

 • ·

  tussen km. 25.417 en km 26.158 van 1 april tot 1 november;

met een recreatievaartuig in de Spiegel-, en Blijkpolderplas, het Boezemkanaal en de Wijde Blik met uitzondering:

 • ·

  van jachthavens;

 • ·

  eigenaren en huurders van (recreatie)woningen en (recreatie)woonboten, voor het innemen van ten hoogste twee ligplaatsen.

met een recreatievaartuig in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven) met uitzondering van:

 • .

  vaartuigen tot een maximale lengte van 24 meter in een periode van 48 uur maximaal één overnachting plaatsvinden.

met een vaartuig in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven), welke bedoeld is voor het vervoer van personen met uitzondering van:

 • .

  het op- en afstappen van toeristen/recreanten op de gemeentelijke steiger

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, twee lid, APV is het verboden een tijdelijke ligplaats in te nemen met een recreatievaartuig in de Spiegel- en Blijkpolderplas en de Wijde Blik langer dan drie opeenvolgende dagen, of gedeelten daarvan met uitzondering van jachthavens.

Artikel 22 Crossterreinen (gereserveerd)

Artikel 23 Beperking verkeer in natuurgebieden (gereserveerd)

Artikel 24 Slotbepalingen

De onderstaande aanwijsbesluiten worden ingetrokken:

 • ·

  Aanwijsbesluit artikel 2.4.8, APV / 26 mei 2009 / nr. 19;

 • ·

  Aanwijsbesluit artikel 2:48, tweede lid APV 2010 (november) / 18 december 2012 /nr. 9.

De besluiten die genomen zijn op basis van de APV, gelden als besluiten op grond van dit besluit. Het betreft de bedoelde besluiten onder:

 • ·

  artikel 3 / aanwijsbesluit ‘Straatartiest’ / 6 april 2010 / nr. 8;

 • ·

  artikel 6 / aanwijsbesluit ‘Gebiedstoewijzing’ / 11 januari 2011 / nr. 5;

 • ·

  artikel 6 / aanwijsbesluit ‘Gebiedstoewijzing’ / 26 mei 2005 / nr. 9;

 • ·

  artikel 6 / aanwijsbesluit ‘Gebiedstoewijzing Julianaweg 11a te Kortenhoef’/ 12 juni 2012 / nr. 10;

 • ·

  artikel 6 / aanwijsbesluit ‘Gebiedstoewijzing De Blijk / 18 december 2012 / nr. 9;

 • ·

  artikel 8 / aanwijsbesluit ‘Bosje van Sprenger’/ 3 juli 2007/ nr. 17;

 • ·

  artikel 11 / aanwijsbesluit ‘Vuurwerkverbod’ / 15 december 2009 / nr. 7;

Artikel 25 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking op 21 december 2014

Artikel 26 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 2 december 2014.
De secretaris, drs. J. Visser
De burgemeester, drs. M. Smit

Toelichting en motivering (artikelsgewijs)

De APV geeft het college en de burgemeester in verschillende bepalingen de bevoegdheid om met een aanwijzingsbesluit het daarin omschreven verbod in werking te stellen. Zo is de burgemeester op grond van artikel 2:9 bevoegd een weg/gebied aan te wijzen waarop het verboden is als straatartiest op te treden. Maakt de burgemeester gebruik van deze bevoegdheid, dan wordt voor het aangewezen weg/gebied een verbod van kracht. In een enkel geval bestaat daarnaast de bevoegdheid om het een aanwijzingsbesluit een bepaald verbod voor aangewezen locaties buiten werking te stellen.

Aan alle gebiedsaanwijzingen liggen de belangen van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en het milieu ten grondslag. De gemeente wordt zo in staat gesteld om toezicht uit te oefenen op gedragingen op haar grondgebied die een van deze belangen mogelijk zouden kunnen schaden.

In deze toelichting is tevens opgenomen met welk motief het college dan wel de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (Gereserveerd)

Artikel 3 Straatartiest e.d

Op 6 april 2010 (besluitnr. 8) heeft de burgemeester ‘De Meenthof’ te Kortenhoef aangewezen waar het verboden is als straatartiest op te treden, dit naar aanleiding van verschillende meldingen over geluidsoverlast. Het geluid van de straatartiest draagt door de omgeving ver door en is duidelijk hoorbaar in, de boven de winkels gesitueerde, woningen. De gebiedsaanwijzing beperkt zich tot die plaats waar het optreden als straatartiest het meeste overlast veroorzaakt.

Artikel 4 Plakken en kladden (Gereserveerd)

Artikel 5 Verboden drankgebruik

Na diverse overlastmeldingen zijn diverse gebieden in de gemeente aangewezen waar het verbod zoals is bepaald in artikel 2:48 APV in werking treedt, de zogenoemde alcoholverbodgebieden. Deze verbodsgebieden betreffen veelal de bekende plaatsen waar alcohol in groepsverband wordt genuttigd in de openbare ruimte. Daarnaast is gebruik van alcohol in de openbare ruimte geheel niet wenselijk, denk bijvoorbeeld op begraafplaatsen e.d.

Artikel 7 Loslopende honden (Gereserveerd)

Artikel 8 Paarden

Op 3 juli 2007 heeft het college het gebied tussen ’t Laantje/Luitgardeweg/Nootweg, plaatselijke bekent als het ‘Bosje van Sprenger’ aangewezen als gebied waar het verboden is om te lopen met paarden. De motivering betrof hier in het bijzonder het voorkomen van overlast van andere gebruikers van het gebied, zoals spelende kinderen en wandelaars.

Artikel 9 Verontreiniging door honden en paarden (Gereserveerd)

Artikel 10 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren (Gereserveerd)

Artikel 11 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

De gemeente kent sinds 2009 diverse gebieden waar het verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling dit ter voorkoming van overlast en vernielingen in deze gebieden. De bestaande aanwijzing is uitgebreid met dierenweiden.

Artikel 12 Straatprostitutie (Gereserveerd)

Artikel 13 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Aanwijzing van dergelijke festiviteiten geschied in de maand november.

Artikel 14 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. (Gereserveerd)

Artikel 15 Aanwijzing kampeerplaatsen (Gereserveerd)

Artikel 16 Te koop aanbieden van voertuigen (Gereserveerd)

Artikel 17 Parkeren van kampeermiddelen, aanhangwagens e.a (Gereserveerd)

Artikel 18 Parkeren van grote voertuigen

Het parkeren van grote voertuigen vormt veelal een te grote druk op het beperkte aantal parkeergelegenheden in de bebouwde kom. Bovendien veroorzaken de grote vrachtwagens visuele hinder, geluidhinder en stankhinder en zijn de parkeerplaatsen niet toereikend voor de omvang en lengte van een dergelijk groot voertuig.

Artikel 19 Vrijheid van meningsuiting (Gereserveerd)

Artikel 20/21 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Het innemen van ligplaatsen is in eerste instantie gereguleerd in het bestemmingsplan. De permanente en tijdelijke ligplaatsen voor recreatievaartuigen kunnen niet worden gereguleerd in het bestemmings-plan. Al jaar en dag heeft de gemeente de aanwijzing in de APV opgenomen ter voorkoming van overlast en hinder op het openbaar water door recreatievaartuigen.

Artikel 22 Crossterreinen (Gereserveerd)

Artikel 23 Beperking verkeer in natuurgebieden (Gereserveerd)

Artikel 24 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 26 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.