Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk Gemeente Zwolle

Geldend van 19-09-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk Gemeente Zwolle

Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk gemeente Zwolle

Het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2.6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle ten behoeve van de verkoop van consumentenvuurwerk is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders stellen de volgende beleidsregel vast.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  consumentenvuurwerk; vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.

 • 2.

  vuurwerkverkooppunt; een ruimte die geheel of gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek en waar de verkoop en aflevering van consumentenvuurwerk plaatsvindt.

Artikel 2 Verkooppunten

 • 1. Een vuurwerkverkooppunt moet voldoen aan de eisen zoals neergelegd in het Vuurwerkbesluit en in de Wet Milieubeheer.

 • 2. Een vuurwerkverkooppunt mag vanuit veiligheids-, milieu- en verkeersoverwegingen alleen gesitueerd zijn op een bedrijventerrein.

Artikel 3 Nieuwe locaties vuurwerkverkooppunten

De bedrijventerreinen in de volgende gebieden komen in aanmerking voor het vestigen van een nieuw vuurwerkverkooppunt:

 • a.

  De Marslanden; in het gebied begrensd door de Ceintuurbaan, Heinoseweg, Kanaalweg, Sekdoornsedijk, het spoor Zwolle-Deventer en het spoorweggedeelte tussen Zwolle en Meppel;

 • b.

  De Vrolijkheid; in het gebied begrensd door de Ceintuurbaan, Boerendanserdijk, Rechterland en Oude Mepperlerweg;

 • c.

  Hessenpoort; in het gebied begrensd door Bentheimerstraat, Nieuwleusenerdijk, Hermelenweg en Markteweg;

 • d.

  Voorst A, Voorst B en Voorst C:

A

gebied begrensd door Zwarte Water, Blaloweg/Zwartewaterallee, Voorsterweg en het Zwolle-IJsselkanaal;

B

gebied begrensd door Turnhoutseweg, Blaloweg, Voorsterweg en het Zwolle-IJsselkanaal;

C

gebied begrensd door Voorsterweg, Klipperweg, Weidesteenlaan, Loggerweg Schoenerweg, Boeierweg, Trawlerweg, Lichterweg, Spoolderenkweg,Botterweg en het Zwolle-IJsselkanaal.

e.Westenholte; één verkooppunt in het gebied tussen het spoor en de Voorsterweg (ter hoogte van huisnummer 58).

Artikel 4 Maximum aantal vuurwerkverkooppunten

Het maximum aantal nieuwe vuurwerkverkooppunten voor consumentenvuurwerk wordt vastgesteld op twee vuurwerkverkooppunten per gebied als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel.

Artikel 5 Bestaande vuurwerkverkooppunten

 • 1. Bestaande vuurwerkverkooppunten die niet onder de in lid 3 genoemde gebieden vallen, mogen daar gevestigd blijven, zolang men voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 • 2. Het gesteld in lid 1 is toegestaan, zolang op hetzelfde adres, waar ook al een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer is verleend, ieder jaar ook een vergunning wordt aangevraagd en verleend voor de verkoop van vuurwerk en de verkoop ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 • 3. Een bestaand bedrijf, blijft de status van een vuurwerkverkooppunt behouden, indien het verkooppunt van eigenaar wijzigt.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een vergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk wordt geweigerd indien:

 • a.

  het blijkens het bestemmingsplan gaat om een woon- en of winkelgebied waar bij de inwerkingtreding van deze beleidsregel nog geen vergunning verleend was;

 • b.

  het gaat om een winkelcentrum, zijnde een geheel of gedeeltelijk overkapte, voor het publiek toegankelijk ruimte;

 • c.

  in deze verkoopruimte tevens motorbrandstoffen worden verkocht;

 • d.

  de aanvraag wordt gedaan voor een bedrijventerrein dat niet binnen het gebied als genoemd in artikel 3 van deze beleidsregel valt;

 • e.

  het maximum aantal vuurwerkverkooppunten als bedoeld in lid 4 is bereikt.

Artikel 7 Einde voortbestaan vuurwerkverkooppunten

Een vuurwerkverkooppunt houdt op als zodanig te bestaan indien er in drie aaneengesloten jaren geen gebruik is gemaakt van de vergunning als bedoeld in artikel 5 lid 2.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2. Op het tijdstip als bedoeld in het eerste lid wordt de beleidsregel ‘Beleid ten aanzien van verkoop en bezigen van consumentenvuurwerk gemeente Zwolle’ vastgesteld op 12 december 2000, ingetrokken.