Ontheffingenbeleid parkeren Steenwijk 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Ontheffingenbeleid Parkeren Steenwijk 2015

AFDELING I: ALGEMENE REGELS

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • - RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 • - Motorvoertuig: hetgeen daaromtrent wordt verstaan in het RVV 1990

 • - Houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehoudenregister van opgegeven kentekens

 • - Parkeerverbodszone: Gebied dat een of meer openbare wegen omvat waarbinnen het verboden is te parkeren.

 • - Parkeerschijfzone: In een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd) mag alleen geparkeerd worden in de aangegeven vakken of langs de blauwe lijnen. De maximaal toegestane parkeerduur kan variëren en staat op borden aan de grenzen van de zone.

 • - Inrijverbod motorvoertuigen op meer dan twee wielen: gebied dat één of meer openbare wegen omvat wat gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 • - Parkeerontheffing: door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op een parkeerplaats in een parkeerschijfzone zonder gebruik van de parkeerschijf of binnen een parkeerverbodszone of voor het inrijden van een gebied waar een inrijverbod motorvoertuigen op meer dan twee wielen geldt.

Artikel 2: Ontheffing soorten

De volgende ontheffingen kunnen worden onderscheiden:

 • a.

  Bewonersontheffing

 • b.

  Bedrijfsontheffing

 • c.

  Ontheffingen voor specifiek bedrijf of beroep

 • d.

  Mantelzorgontheffing

 • e.

  Ontheffing voor storing en onderhoud

 • f.

  Dagontheffing

 • g.

  Werknemersontheffing

 • h.

  Ontheffing Inrijverbod Looijersgracht en Krimweg

Artikel 3: Algemene regels voor uitgifte

 • a. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing als bedoeld in Artikel 2 verlenen voor het parkeren in de parkeerschijfzone, de parkeerverbodszone of voor het inrijden van een gebied waar een inrijverbod motorvoertuigen op meer dan twee wielen geldt.

 • b. Het college kan aan een ontheffing als bedoeld in Artikel 2 nadere voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • c. Het gebruik van de ontheffing moet te allen tijde controleerbaar zijn. Het kenteken dient op de juiste manier te zijn aangemeld en wanneer dat is vereist in de voorwaarden voor het gebruik zal een pas of andersoortig officieel controlemiddel zichtbaar achter de voorruit aangebracht moeten worden.

 • d. Per kenteken wordt maximaal één ontheffing verstrekt.

 • e. Ontheffingen zoals bedoeld in Artikel 2 worden uitgegeven op kenteken met aanduiding van het gebied waarin geparkeerd mag worden.

 • f. Met uitzondering van de dagontheffing is het opgeven van meerdere kentekens mogelijk bij de aanvraag maar een ontheffing is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig en alleen voor dat motorvoertuig met kenteken waarvoor het is uitgegeven.

Artikel 4: Aanvraagprocedure

 • a. Een aanvraag voor een parkeerontheffing kan digitaal worden gedaan via de website van de gemeente of op een door het college vastgesteld formulier. Dit formulier kan worden opgehaald bij het gemeentehuis of gedownload via de website van de gemeente Steenwijkerland.

 • b. Indien activiteiten plaatsvinden in het gebied waarvoor de ontheffing is uitgegeven, waardoor het niet mogelijk is daar te parkeren, kunnen aan het hebben van een parkeerontheffing geen rechten worden ontleend.

 • c. Een aanvraag, digitaal of met een formulier, wordt geacht te zijn gedaan voor één ontheffing voor het parkeren van één enkel voertuig tegelijkertijd met de opgegeven geldigheidsduur.

 • d. Voor het gelijktijdig parkeren van meerdere motorvoertuigen dienen verschillende ontheffingen aangevraagd te worden.

 • e. Het tarief van de legeskosten bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per voertuig welke gelijktijdig gebruik gaat maken van de ontheffing.

 • f. Een verlenging van de geldigheidsduur wordt gezien als nieuwe aanvraag.

 • g. De mogelijkheid om meerdere kentekens op te geven heeft geen invloed op de in rekening te brengen legeskosten.

 • h. Een ontheffing wordt maximaal voor een jaar verleend. Het bijbehorende legestarief wordt onafhankelijk van het moment van de aanvraag in rekening gebracht.

AFDELING II: MAXIMUM AANTAL UIT TE GEVEN ONTHEFFINGEN

Artikel 5: Maximaal aantal uit te geven ontheffingen van bewoners, bedrijven en werknemers per straat

Het maximum aantal uit te geven ontheffingen per straat wordt jaarlijks voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar berekend. Deze berekening vindt plaats aan de hand van het aantal plaatsen binnen de parkeerschijfzone en parkeerverbodszone of inrijverbod motorvoertuigen op meer dan twee wielen , waarvan wordt verwacht dat deze gedurende het kalenderjaar waarvoor de ontheffingen zijn verleend, gehandhaafd blijven of zullen ontstaan.

 • a.

  Indien het maximum aantal te verlenen ontheffingen is bereikt, wordt een aanvrager die aan de criteria voor het verkrijgen van een parkeerontheffingen voldoet op een wachtlijst voor de betreffende straat geplaatst. Degene die het langst op de wachtlijst staat, komt als eerste in aanmerking voor een ontheffing.

 • b.

  Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen bedraagt per 1 januari 2015 in:

Locatie

aantal ontheffingen

Burg. G. Borgesiusstraat

3

De Meenthe

25

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

9

Kornputsingel P-terrein

10

Kornputsingel straat

17

Molenstraat

5

Molenwal

10

Noordersingel/ Vrijthof

10

Paardenmarkt

8

Prinsen Hoven Dek

30

Prinsen Hoven Garage

25

Scholestraat (+ P-terreinen Supercoop)

3

Steenwijkerdiep 2-69

36

Steenwijkerdiep 71-79

4

Steenwijkerdiep 79-107

5

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

30

Vrouwenstraat

3

Willem de Zwijgerstraat

19

Artikel 6: Maximaal aantal uit te geven ontheffingen per adres

Voor ontheffingen zoals bedoeld in Artikel 2 a en b geldt een maximum aantal uit te geven ontheffingen van één per adres, met uitzondering van onderstaande ontheffingen waarbij het maximum per adres op drie is vastgesteld.

Ontheffingen afgegeven voor bewoners van of bedrijven gevestigd op de:

 • -

  J.H. Trompmeesterstraat om te parkeren in de J.H. Trompmeesterstraat;

 • -

  J.H. Trompmeesterstraat om te parkeren in de Tramlaan/ E. Hiddingstraat;

 • -

  J.H. Trompmeesterstraat om te parkeren in de W. de Zwijgerstraat;

 • -

  W. de Zwijgerstraat om te parkeren in de J.H. Trompmeesterstraat;

 • -

  W. de Zwijgerstraat om te parkeren in de W. de Zwijgerstraat;

 • -

  Tramlaan/ E. Hiddingstraat om te parkeren in de Tramlaan/ E. Hiddingstraat;

 • -

  Stationsstraat om te parkeren in de W. de Zwijgerstraat;

 • -

  Stationsplein 2 en 4 om te parkeren in de Tramlaan/ E. Hiddingstraat;

AFDELING III UITGIFTEREGELS PER ONTHEFFINGSOORT

Artikel 7: Bewonersontheffing

De voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonersontheffing zijn:

 • a.

  De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) als bewoner op een adres welke als woonlocatie is opgevoerd in Bijlage 1.

 • b.

  De bewoner dient aantoonbaar houder te zijn van een motorvoertuig door de overlegging van een kopie van het kentekenbewijs, gesteld op eigen naam c.q. digitale controle in het kentekenregister van de RDW.

 • c.

  Indien de bewoner gebruik maakt van een leaseauto zal een kentekenbewijs en geldig leasecontract overlegd moeten worden.

 • d.

  Indien de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de bewoner een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig ter beschikking is gesteld.

 • e.

  De bewoner dient niet te beschikken over een eigen parkeerplaats of een van derden gehuurde of in gebruik gekregen parkeerplaats.

 • f.

  In uitzondering op het bepaalde in Artikel 7 e worden ontheffingen zoals genoemd in Artikel 6 ook verstrekt aan bewoners met eigen parkeergelegenheid.

 • g.

  In uitzondering op het bepaalde in Artikel 7 e worden ontheffingen voor parkeerlocatie Steenwijkerdiep 2-69 voor het tweede voertuig welke voldoet aan alle voorwaarden ook verstrekt aan bewoners van de woonlocaties Steenwijkerdiep 71-79 en Steenwijkerdiep 79-107 wanneer deze geen eigen parkeergelegenheid hebben voor het tweede voertuig.

 • h.

  Bewoners van bepaalde woonlocaties komen in aanmerking voor een ontheffing welke alleen te gebruiken is op de toegewezen parkeerlocaties. Het overzicht van woon- en parkeerlocaties voor bewoners is opgenomen in Bijlage 1. Een woonlocatie kan meerdere malen genoemd zijn in kolom A. In dat geval is de keuze voor een parkeerlocatie aan aanvrager.

Artikel 8: Bedrijfsontheffingen

De voorwaarden voor het verkrijgen van een bedrijfsontheffing zijn:

 • a.

  Het bedrijf dient gevestigd te zijn op een adres welke is opgevoerd als bedrijfslocatie in Bijlage 2.

 • b.

  De eigenaar van het bedrijf dient met het bedrijf geregistreerd te zijn in het register van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel van de KvK mag bij de aanvraag niet ouder zijn dan drie maanden.

 • c.

  De noodzaak voor de bedrijfsvoering dan wel uitoefening van het beroep van het parkeren van een voertuig binnen de parkeerschijfzone of parkeerverbodszone moet aangetoond worden.

 • d.

  Het bedrijf dient niet te beschikken over eigen parkeerplaatsen of een van derden gehuurde of in gebruik gekregen parkeerplaats.

 • e.

  In uitzondering op het bepaalde in Artikel 7 e worden ontheffingen zoals genoemd in Artikel 6 ook verstrekt aan bedrijven met eigen parkeergelegenheid.

 • f.

  In uitzondering op het bepaalde in Artikel 7 e worden ontheffingen voor parkeerlocatie Steenwijkerdiep 2-69 voor het tweede voertuig welke voldoet aan alle voorwaarden ook verstrekt aan bedrijven die gevestigd zijn aan het Steenwijkerdiep 71-79 en Steenwijkerdiep 79-107 wanneer deze geen eigen parkeergelegenheid hebben voor het tweede voertuig.

 • g.

  Bedrijven gevestigd op bepaalde bedrijfslocaties komen in aanmerking voor een ontheffing welke alleen te gebruiken is op de toegewezen parkeerlocaties. Het overzicht van bedrijfs- en parkeerlocaties voor bedrijven is opgenomen in Bijlage 2. Een bedrijfslocatie kan meerdere malen genoemd zijn in kolom A. In dat geval is de keuze voor een parkeerlocatie aan aanvrager.

Artikel 9: Ontheffing voor specifiek beroep of bedrijf

De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing voor een specifiek beroep of bedrijf zijn:

 • a.

  Een aanvrager komt voor een ontheffing in aanmerking indien hij het beroep en/of bedrijf uitoefent van huisarts, verloskundige, thuiszorg of uitvaartverzorging en indien klanten en/ of patiënten in de parkeerverbodszone of parkeerschijfzone wonen.

Artikel 10: Mantelzorgontheffing

De voorwaarden voor verkrijgen van een mantelzorgontheffing zijn:

 • a.

  Een bewoner van een zelfstandige woning komt voor het faciliteren van nodige mantelzorg per zelfstandige woning voor maximaal 1 extra parkeerontheffing in aanmerking indien deze een vergoeding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt of heeft ontvangen en woont op een adres welke als woonlocatie is opgevoerd in Bijlage 1.

 • b.

  De parkeerontheffing wordt aangevraagd door de bewoner aan welke mantelzorg wordt verleend. Met deze ontheffing kan degene parkeren die op het adres waarvoor de ontheffing is uitgegeven mantelzorg verleent.

 • c.

  Bewoners van bepaalde woonlocaties komen in aanmerking voor een mantelzorgontheffing welke alleen te gebruiken is op de toegewezen parkeerlocaties. Het overzicht van woon- en parkeerlocaties voor bewoners is opgenomen in Bijlage 1. Een woonlocatie kan meerdere malen genoemd zijn in kolom A. In dat geval is de keuze voor een parkeerlocatie aan aanvrager.

Artikel 11: Ontheffing voor storing, onderhoud en reparaties

De voorwaarden voor een ontheffing voor storing, onderhoud en reparaties zijn:

 • a.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een ontheffing om in de parkeerverbodszone of in de parkeerschijfzone te parkeren indien hij in verband met de tijdelijke uitoefening van zijn beroep/bedrijf aangewezen is op een motorvoertuig.

 • b.

  De ontheffing kan in bijzondere gevallen in plaats van op kenteken op naam van het bedrijf worden verleend, indien de naam van het bedrijf op de buitenkant van het motorvoertuig duidelijk herkenbaar aanwezig is.

 • c.

  De ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig dat direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de storings-, onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden.

 • d.

  De ontheffing wordt per kalenderdag verleend. Het legestarief wordt per aangevraagde dag in rekening gebracht.

Artikel 12: Dagontheffing

De voorwaarden voor een Dagontheffing zijn:

 • a.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een ontheffing om in de parkeerverbodszone of in de parkeerschijfzone te parkeren

  • -

   indien hij een bezoeker is van een bewoner van een in Bijlage 1 opgenomen woonzone;

  • -

   indien hij bezoeker is van een bedrijf welke gevestigd is op een in Bijlage 2 opgenomen bedrijfslocatie;

  • -

   Indien hij een bezoeker is van theater en evenementenhal “De Meenthe”.

 • b.

  De ontheffing wordt per kalenderdag verleend. Het legestarief wordt per aangevraagde dag in rekening gebracht.

Artikel 13: Werknemersontheffingen

De voorwaarden voor het verkrijgen van een werknemersontheffing zijn:

 • a.

  Het bedrijf dient gevestigd te zijn op Stationsstraat 1 of 1 a t/m g.

 • b.

  De werknemer dient aantoonbaar houder te zijn van een motorvoertuig door de overlegging van een kopie van het kentekenbewijs, gesteld op eigen naam c.q. digitale controle in het kentekenregister van de RDW.

 • c.

  Indien de werknemer gebruik maakt van een leaseauto zal een kentekenbewijs en geldig leasecontract overlegd moeten worden.

 • d.

  Indien de werknemer een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de werknemer een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig ter beschikking is gesteld.

 • e.

  Werknemersontheffingen zijn alleen te gebruiken op de toegewezen parkeerlocatie parkeerterrein De Meenthe.

Artikel 14: Ontheffingen Inrijverbod Looijersgracht en Krimweg

De voorwaarden voor het verkrijgen van een Ontheffingen Inrijverbod Looijersgracht en Krimweg zijn:

 • a.

  Aanvrager dient woonachtig te zijn aan en/of in bezit te zijn van een parkeerplaats of een parkeergarage op, de Looijersgracht of de Krimweg.

 • b.

  Voor deze ontheffingen worden geen legeskosten in rekening gebracht.

Dit beleid treedt in werking op 1-1-2015

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland op 18 november 2015.

Bijlage 1 Uitgifte bewoners- en mantelzorgontheffingen deel 1

Woonzone A

Parkeerzone B

Brouwerstraat

Prinsen Hoven, dek

Burg. G. Borgesiusstraat

Burg. G. Borgesiusstraat

Noordersingel/ Vrijthof

Molenwal

Doelenstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Prinsen Hoven, dek

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Gasthuisstraat

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Gedempte Turfhaven

Steenwijkerdiep 2-69

J.H. Tromp Meesterstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Willem de Zwijgerstraat

Kalverstraat

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Prinsen Hoven, dek

Kerkstraat

Prinsen Hoven, dek

Koningstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Kornputsingel

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Korte Woldpromenade

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Prinsen Hoven, dek

Markt

Molenstraat

Prinsen Hoven, dek

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenwal

Scholestraat

Molenwal

Neerwoldstraat

Prinsen Hoven, dek

Noordersingel/ Vrijthof

Noordersingel/ Vrijthof

Onnadwarsstraat

Molenstraat

Onnastraat

Molenstraat

Oosterstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Molenwal

Uitgifte bewoners- en mantelzorgontheffingen deel 2

Woonzone A

Parkeerzone B

Paardenmarkt

Paardenmarkt

Steenwijkerdiep 2 - 69

Prinsen Hoven

Noordersingel/ Vrijthof

Prinsen Hoven, garage

Prinsen Hoven, dek

Steenwijkerdiep 2-69

Scholestraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenwal

Stationsstraat

Willem de Zwijgerstraat

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 71-79

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 71-79

Steenwijkerdiep 79-107

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 79-107

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Tukseweg 12 t/m 34

Steenwijkerdiep 2-69

Vrouwenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Waagstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Weemstraat

Burg. G. Borgesiusstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Prinsen Hoven, dek

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Willem de Zwijgerstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Willem de Zwijgerstraat

Woldpromenade

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Prinsen Hoven, dek

Steenwijkerdiep 2-69

Bijlage 2

Uitgifte bedrijfsontheffingen deel 1

Bedrijfszone A

Parkeerzone B

Brouwerstraat

Prinsen Hoven, dek

Burg. G. Borgesiusstraat

Burg. G. Borgesiusstraat

Noordersingel/ Vrijthof

Molenwal

Doelenstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Prinsen Hoven, dek

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Gasthuisstraat

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Gedempte Turfhaven

Steenwijkerdiep 2-69

J.H. Tromp Meesterstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Willem de Zwijgerstraat

Kalverstraat

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Prinsen Hoven, dek

Kerkstraat

Prinsen Hoven, dek

Koningstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Kornputsingel

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Korte Woldpromenade

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Prinsen Hoven, dek

Markt

Molenstraat

Prinsen Hoven, dek

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenwal

Scholestraat

Molenwal

Neerwoldstraat

Prinsen Hoven, dek

Noordersingel/ Vrijthof

Noordersingel/ Vrijthof

Onnadwarsstraat

Molenstraat

Onnastraat

Molenstraat

Oosterstraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Molenwal

Uitgifte bedrijfsontheffingen deel 2

Bedrijfszone A

Parkeerzone B

Paardenmarkt

Paardenmarkt

Steenwijkerdiep 2-69

Prinsen Hoven

Noordersingel/ Vrijthof

Prinsen Hoven, garage

Prinsen Hoven, dek

Steenwijkerdiep 2-69

Scholestraat

Molenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenwal

Stationsplein

De Meenthe

Stationsplein 2 en 4

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Stationsstraat

Willem de Zwijgerstraat

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 71-79

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 71-79

Steenwijkerdiep 79-107

Steenwijkerdiep 2-69

Steenwijkerdiep 79-107

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Tramlaan/ E. Hiddingstraat

Tukseweg 12 t/m 34

Steenwijkerdiep 2-69

Vrouwenstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Waagstraat

Scholestraat

Vrouwenstraat

Molenstraat

Weemstraat

Burg. G. Borgesiusstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Prinsen Hoven, dek

Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

Willem de Zwijgerstraat

J.H. Tromp Meesterstraat tussen Noordersingel en Tramlaan

Willem de Zwijgerstraat

Woldpromenade

Kornputsingel (P-terrein)

Kornputsingel straat

Paardenmarkt

Prinsen Hoven, dek

Steenwijkerdiep 2-69