Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter bevordering van de vergroting van bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant (Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant)

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter bevordering van de vergroting van bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant (Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten financiële ondersteuning willen bieden aan initiatieven ter vergroting van de bestuurskracht en de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuurlijke visie: document van een gemeente dat doelstellingen bevat over de toekomstige bestuurlijke en ambtelijke organisatie van die gemeente;

 • b.

  bestuurskracht: vermogen van een overheidsorgaan om alle taken en ambities die het overheidsorgaan heeft, adequaat uit te voeren en hiervoor in de bestuurlijke en maatschappelijke context de juiste verbindingen aan te gaan;

 • c.

  bestuurskrachtonderzoek: systematisch onderzoek gericht op het vaststellen van bestuurskracht;

 • d.

  ontwikkelkader: door Gedeputeerde Staten bij besluit van 10 december 2013 vastgesteld kader voor samenwerking en herindeling van de provincie Noord-Brabant;

 • e.

  samenwerkingspartner: partner waar de subsidieaanvrager mee samenwerkt in het samenwerkingsverband;

Artikel 2 Doelgroep

 • 1  Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

    gemeenten;

  • b.

    een samenwerkingsverband van gemeenten;

  • c.

    openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan uitsluitend gemeenten deelnemen.

 • 2  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

    wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband;

  • b.

    heeft het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het opstellen van een bestuurlijke visie;

 • b.

  het laten uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;

 • c.

  onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking binnen een gemeente of tussen gemeenten;

 • d.

  het opstellen van een regionale of een subregionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie;

 • e.

  het organiseren van regionale bijeenkomsten voor het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie;

 • f.

  het instellen van een procesadviseur bij het komen tot een bestuurlijke toekomstvisie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

[vervallen]

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

    het project is gericht op samenwerking of herindeling van gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant.

  • c.

    het project past binnen de provinciale beleidsdoelen;

  • d.

    het project draagt bij aan de bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur;

  • e.

    aan de aanvraag liggen ten grondslag:

   • 1°.

     een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

     een offerte van degene of degenen die het project voor de subsidieaanvrager gaat of gaan uitvoeren;

   • 3°.

     een sluitende begroting;

   • 4°.

     indien van toepassing een door de deelnemers ondertekende samenwerkingsverklaring.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat de bestuurlijke visie:

  • a.

    planmatig gepresenteerde doelstellingen, voorzien van een tijdpad, bevat over de toekomstige bestuurlijke organisatie van de gemeente;

  • b.

    een uitwerking van het ontwikkelkader inhoudt, bestaande uit de volgende onderdelen:

   • 1°.

     de wijze waarop er draagvlak wordt gecreëerd;

   • 2°.

     de wijze waarop door gemotiveerde keuzes aangesloten wordt bij het schaalniveau van de gemeenschap, vraagstukken en ambities;

   • 3°.

     de wijze waarop inzicht wordt verkregen in de interne samenhang en oriëntatie die identiteit geeft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid;

   • 4°.

     de wijze waarop er vorm en inhoud gegeven wordt aan bestuurskracht en vitaliteit;

   • 5°.

     de wijze waarop inzicht wordt verkregen in de regionale samenhang en evenwichtige regionale verhoudingen;

   • 6°.

     de wijze waarop de taken duurzaam uitgevoerd gaan worden;

  • c.

    tot stand komt in samenspraak met gemeenten die voor de gemeente van belang zijn;

  • d.

    tot stand komt in samenspraak met een gevarieerd samengestelde vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs- en overige maatschappelijke organisaties die in de gemeente een belang hebben;

  • e.

    gemeentelijke opgaven bevat op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;

  • f.

    beziet het totale spectrum van mogelijkheden, variërend van voortzetting van de huidige situatie tot en met een bestuurlijke fusie.

 • 3  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder c, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    aangetoond wordt dat er sprake is van een nieuwe vorm van samenwerking;

  • b.

    de nieuwe vorm van samenwerking kan ook toegepast worden in andere gemeenten.

 • 4  Onverminderd het eerste lid, wordt, om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder d en e, voldaan aan het vereiste dat indien de subsidieaanvrager een gemeente is, deze samenwerkt met een of meer andere gemeenten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijke en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de inzet van de ambtenaren in dienst van de subsidieaanvrager of de projectdeelnemers;

 • b.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • c.

  kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager en zijn projectdeelnemers;

 • d.

  kosten voor een subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 4, waarvoor de subsidieaanvrager reeds eerder subsidie heeft ontvangen.

Artikel 9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 16 januari 2018 tot en met 28 september 2018.

Artikel 10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond, voor de periode genoemd in artikel 9, vast op €100.000.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedoeld in artikel 4:

 • a.

   a tot en met d en f, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000;

 • b.

   onder e, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000.

Artikel 12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project wordt gerealiseerd binnen twee jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening;

 • b.

  bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 14 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder a, een exemplaar van de bestuurlijke visie;

  • b.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder b, een exemplaar van het gehouden bestuurskrachtonderzoek en de wijze waarop de subsidieontvanger de aanbevelingen daaruit zal opvolgen;

  • c.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder c, een exemplaar van het gehouden onderzoek en de wijze waarop de aanbevelingen zullen worden opgevolgd;

  • d.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder d, een exemplaar van de regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie en de wijze waarop hieraan gevolg zal worden gegeven;

  • e.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder e, een verslag van de regionale bijeenkomst met conclusies en aanbevelingen.

  • f.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder f, een ondertekent contract ten behoeve van het instellen van een procesadviseur.

 • 2  Bij subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder a, een exemplaar van de bestuurlijke visie;

  • b.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder b, een exemplaar van het gehouden bestuurskrachtonderzoek en de wijze waarop de subsidieontvanger de aanbevelingen daaruit zal opvolgen;

  • c.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder c, een exemplaar van het gehouden onderzoek en de wijze waarop de aanbevelingen zullen worden opgevolgd;

  • d.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder d, een exemplaar van de regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie en de wijze waarop hieraan gevolg zal worden gegeven;

  • e.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder e, een verslag van de regionale bijeenkomst met conclusies en aanbevelingen.

  • f.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder f, een ondertekent contract ten behoeve van het instellen van een procesadviseur.

Artikel 15 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Bij subsidies van € 25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 100%.

 • 2  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2017 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 4 november 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris  mw. ir. A.M. Burger