Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009

Geldend van 08-10-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009

De raad van de gemeente Drechterland

Overwegende dat het wenselijk is de burgers de mogelijkheid te bieden op een laagdrempelige schaal onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen;

Gelezen het voorstel van het raadspresidium van 24 augustus 2009;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een

onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen.

b. verzoek: een verzoek van een initiatiefgerechtigde om een burgerinitiatiefvoorstel in behandeling te nemen.

Artikel 2 Geldigheid verzoek

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. Ongeldig is het verzoek dat:

a. niet door tenminste 20 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund,

b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

c. niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Drechterland, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad van Drechterland.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Beperkingen

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

b. een vraag over het gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan;

c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 en een beroep in de zin van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

e. een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van

burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5 Indieningsvereisten

 • 1. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de

  handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger;

  d. de lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en

  handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek

  ondersteunen.

 • 3. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6 Voorbereiding besluitvorming

 • 1. Een ingekomen verzoek wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de leden van de raad.

 • 2. In de eerstvolgende vergadering van het presidium wordt getoetst of het verzoek voldoet aan de eisen van deze verordening.

 • 3. Het presidium adviseert de raad het verzoek niet ontvankelijk te verklaren indien niet wordt voldaan aan de procedures en eisen vermeld in de artikelen 2, 3 en 5 van de verordening, dan wel dat sprake is van uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 4.

 • 4. Een ontvankelijk verzoek wordt geagendeerd voor het eerstvolgende

  rondetafelgesprek van de raad. Naast de verzoekers worden eventueel andere belanghebbenden uitgenodigd deel te nemen aan het rondetafelgesprek.

 • 5. Aan het eind van het rondetafelgesprek wordt geadviseerd het verzoek:

  a. te plaatsen op de agenda van de meningvormende raadsvergadering of,

  b. voor nader advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

 • 6. Indien toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid vermeld onder 5, punt b, brengt het college uiterlijk binnen vier weken advies uit, waarna het verzoek met het advies wordt geagendeerd voor de meningvormende raadsvergadering.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1. Op basis van de gedachtewisseling in de meningvormende vergadering

  formuleert de voorzitter een raadsvoorstel dat ter besluitvorming voor de besluitnemende vergadering wordt geagendeerd.

 • 2. Het raadsbesluit wordt terstond algemeen bekend gemaakt door

  kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan.

 • 3. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling

  gedaan aan de verzoeker.

 • 4. Indien de raad geheel of gedeeltelijk besluit overeenkomstig het

  burgerinitiatiefvoorstel, deelt het college van burgemeester en wethouders aan de verzoekers binnen twee weken nadat het besluit is genomen mede wanneer met de uitvoering van het besluit wordt gestart.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 28 september 2009.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,

Bijlage 1

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Toelichting op voorstel/onderwerp:

Naam:

Eerste voornaam en verdere voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Plaatsvervanger:

Naam:

Eerste voornaam en verdere voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van ... initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting

Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad van Drechterland en inwoners van de gemeente van zestien en zeventien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen (als ze dan nog in de gemeente wonen), kunnen een verzoek doen om een voorstel/onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het burgerinitiatief moet worden ondersteund door ten minste 20 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is bijgevoegd formulier opgesteld.

Het burgerinitiatief mag geen betrekking hebben op:

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

b. een vraag over het gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan;

c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 en een beroep in de zin van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

e. een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Voor nadere informatie of toelichting kunt u zich wenden tot de griffier van de gemeente Drechterland, p/a gemeentehuis Hoogkarspel, Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel.

Postadres: Postbus 9, 1717 ZG Hoogkarspel, tel. (0228) 352352, email griffie@drechterland.nl

Bijlage 2 Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren zich hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Naam, eerste

voornaam en

voorletters

Adres

Geboorte datum

Handtekening

Toelichting

Bovenaan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund, te worden vermeld. Indien meer dan één vel nodig is, geldt dat ook voor die ondersteuningsverklaringen.

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief is iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Drechterland en inwoners van de gemeente van zestien en zeventien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen mogen deelnemen (als ze dan nog in de gemeente wonen).