Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61B van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets

Geldend van 15-10-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61B van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets

Artikel 1.

Voor ontheffing van het verbod om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets, komen bestuurders van de volgende voertuigen in aanmerking:

 • -

  Landbouw- of bosbouwtrekkers*

 • -

  Motorrijtuigen met beperkte snelheid*

 • -

  Wegtreintjes

* als bedoeld in de Regeling voertuigen waarbij de voertuigcombinatie dient te voldoen aan de geldende regelgeving en aan de navolgende aanvullende eisen:

 • a.

  het te slepen voertuig dient uit minimaal 2 assen te bestaan;

 • b.

  het voertuig moet zijn voorzien van daartoe vast geplaatste en als zodanig ingerichte zitplaatsen;

 • c.

  het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen kunnen vallen;

 • d.

  indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 0,70 meter dient het voertuig aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk, en aan de zijkant te zijn voorzien van een zijdelingse afscherming;

 • e.

  de instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter) zijkant te bevinden;

 • f.

  in het te slepen voertuig dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.

Artikel 2.

De bestuurder van een voertuig als hiervoor bedoeld, dient zich aan de geldende (verkeers)regels te houden en aan de navolgende aanvullende eisen te voldoen:

 • a.

  de bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B;

 • b.

  de te rijden snelheid mag maximaal 25 km/uur bedragen;

 • c.

  er mogen niet meer personen worden vervoerd dan het aantal beschikbare vaste zitplaatsen;

 • d.

  het vervoeren van personen mag alleen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en als de weersomstandigheden dit toelaten (hierbij valt te denken aan gladheid, mist, e.d.).

 • e.

  activiteiten die zijn uitgesloten zijn:

  • 1.

   het vervoeren van personen tijdens het inzamelen van goederen, zoals bijvoorbeeld oud papier;

  • 2.

   het vervoeren van personen tijdens evenementen / optochten;

  • 3.

   het verrichten van openbaar vervoer en / of besloten busvervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000;

Artikel 3.

De ontheffing dient te worden aangevraagd middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier maakt onderdeel uit van deze beleidsregel. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 4.

Het verzoek tot ontheffing moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente waarin de aanvrager woonachtig is, of bij de provincie Drenthe indien het gaat om een aanvraag voor het gebruik van (een deel van) de provinciale weg. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, dan stuurt degene, bij wie het verzoek is ingediend, het verzoek onverwijld ter behandeling door aan die wegbeheerders.

Artikel 5.

De behandelende wegbeheerder draagt er zorg voor dat een afschrift van de verleende ontheffing naar de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland wordt gestuurd.

Artikel 6.

 • a. Een verzoek tot ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid of het veilig en doelmatig gebruik van de weg.

 • b. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV.

 • c. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

 • d. De beleidsregel ‘Ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV’ d.d. 12 juni 2006 in te trekken per 15 oktober 2014.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld

Bijlagen:

 • 1.

  Aanvraagformulier

 • 2.

  Beschikking

 • 3.

  Beperkingen en voorschriften

Begrippen

 • ·

  landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T of motorvoertuig op rupsbanden, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw; het voertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders;

 • ·

  motorrijtuig met beperkte snelheid: motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

  • o

   a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

  • o

   b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.

Opmerkingen vooraf:

1. Uw verzoek tot ontheffing moet worden ingediend bij de gemeente, waarin de aanvrager woonachtig is. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, dan neemt de gemeente, bij wie het verzoek is ingediend, daarover contact op met die wegbeheerders. Mede daarom is een correcte beschrijving van de route van belang.

2. Lees voor de invulling eerst de Beperkingen en Voorschriften.

U wordt verzocht dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het verzoek moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Openbare Werken, bereikbaar via telefoonnummer 14 0521

Het formulier dient u na invulling retour te sturen naar de gemeente Westerveld t.a.v. team Openbare Werken, Postbus 50, 7970 AB Havelte

Gegevens aanvrager

Naam organisatie/bedrijf: ____________________________________________________

Contactpersoon : dhr. / mevr. (a.u.b. doorstrepen wat niet van toepassing is)

Achternaam: ________________________________ Voorletters: _________

Straat en huisnummer: ____________________________________________________

Postcode: ______________ Woonplaats: _______________________

Telefoonnummer contactpersoon: _________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Het verzoek geldt voor: (invullen wat voor uw aanvraag van toepassing is)

activiteiten gedurende het hele jaar ___________ (indien van toepassing: jaartal invullen)

activiteiten in de periode van__________ t/m___________(indien van toepassing: data invullen)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Het trekkend voertuig betreft een:

landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T of motorvoertuig op

rupsbanden, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid, met

ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder

dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is

ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde

verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor

het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw; het voertuig kan zijn ingericht om

een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met

zitplaatsen voor meerijders;

motorrijtuig met beperkte snelheid: motorrijtuig met een door de constructie bepaalde

maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de

bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een

bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het

vervoer van personen;

trekker: bedrijfsauto met carrosserietype BC; in ieder geval wordt als trekker aangemerkt een

voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een trekker is;

wegtreintje

een ander voertuig nl. een:

______________________________________________________________________________

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de Bijlage met beperkingen en voorschriften en daarmee akkoord te gaan.

____________________________________ _________________________________

(datum) (handtekening)

 • 1.

  Van de ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt tussen zonsopgang en zonsondergang, als de weersomstandigheden dit toelaten (hierbij valt te denken aan gladheid, mist, e.d.)

 • 2.

  De ontheffing is slechts geldig op het in de aanvraag aangegeven jaar dan wel de aangegeven periode of de aangegeven datum.

 • 3.

  De ontheffing is niet geldig voor:

 • ·

  het vervoer van personen tijdens het inzamelen van goederen, zoals bijvoorbeeld oud papier

 • ·

  het vervoeren van personen tijdens evenementen / optochten.

 • ·

  op het verrichten van openbaar vervoer en / of besloten busvervoer als bedoeld in artikel 7 van de Wet personenvervoer 2000;

 • -

  Voor ontheffing komen uitsluitend in aanmerking:

  • o

   Landbouw- of bosbouwtrekkers

  • o

   Motorrijtuigen met beperkte snelheid

  • o

   Wegtreintjes

 • -

  De voertuigcombinatie dient te voldoen aan de ter zake geldende regelgeving

 • -

  het te slepen voertuig dient uit minimaal twee assen te bestaan;

 • -

  het voertuig moet zijn voorzien van daartoe vast geplaatste en als zodanig ingerichte zitplaatsen;

 • -

  het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen af kunnen vallen;

 • -

  indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 0,70 meter dient het voertuig:

  • o

   aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk;

  • o

   aan de zijkant te zijn voorzien van een zijdelingse afscherming;

 • -

  de instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter) zijkant te bevinden;

 • -

  in het te slepen voertuig dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood, de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.

 • 1.

  De bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.

 • 2.

  De maximaal te rijden snelheid bedraagt 25 km/uur.

 • 3.

  Er mogen niet meer personen worden vervoerd dan het aantal beschikbare vaste zitplaatsen.

 • 4.

  De bestuurder dient zich te houden aan de verkeersregels

De wegbeheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële dan wel immateriële schade ten gevolge van bovenbedoeld vervoer.

Het niet nakomen van één of meerdere beperkingen en/of voorschriften verbonden aan deze ontheffing kan leiden tot:

 • -

  het intrekken van de ontheffing voor de rest van de geldigheidsduur;

 • -

  het weigeren van een ontheffing in het geval van een hernieuwde aanvraag van de overtredende organisatie of persoon binnen twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de ontheffing.