Reglement politieke markt Apeldoorn

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement politieke markt Apeldoorn

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 13 februari 2014, inzake “optimalisering Politieke Markt Apeldoorn ’;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Reglement Politieke Markt Apeldoorn.

Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn het ‘Reglement van Orde van de raad’ en de ‘Verordening op het presidium van de raad’ van toepassing.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. politieke markt: bijeenkomsten ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad;

 • b. raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • c. college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • d. fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • e. fractievertegenwoordiger: een vertegenwoordiger van een fractie die door de raad daartoe is aangewezen én op de kandidatenlijst van de betreffende fractie staat;

 • f. presidium: het presidium van de raad;

 • g. voorzitter: de door het presidium aangewezen voorzitter van een activiteit in de Politieke Markt;

 • h. raadsinformatiesysteem: het digitale bestand van agenda’s met bijbehorende stukken voor raadsvergaderingen en de Politieke Markt.

 • i. wet: Gemeentewet

Artikel 2 Politieke Markt

 • 1. De Politieke Markt vindt om de week op donderdagavond plaats.

 • 2. Jaarlijks wordt een vergaderschema voor de Politieke Markt opgesteld.

 • 3. De Politieke Markt vindt plaats in het Stadhuis, vangt in de regel om 19.00 uur aan en eindigt om 22.15 uur.

 • 4. Het presidium kan in bijzondere gevallen een ander tijdstip bepalen.

 • 5. Bij aankomst in het Stadhuis, op het tijdstip dat een bijeenkomst van de Politieke Markt begint, tekent een fractievertegenwoordiger die deelneemt aan één van de bijeenkomsten de presentielijst.

Artikel 3 Doelstelling Politieke Markt

 • 1. De Politieke markt heeft tot doel het bij de leden van de raad en fractievertegenwoordigers laten vormen van een (inhoudelijk) oordeel over allerhande, de raad aangaande activiteiten.

 • 2. Een Politieke Markt is gericht op actieve deelname door een lid van de raad of een fractievertegenwoordiger, of op het door hen kennis kunnen nemen van hetgeen door anderen wordt gepresenteerd.

Artikel 4 Openbaarheid

 • 1. De bijeenkomsten van de Politieke Markt zijn openbaar.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het presidium besluiten dat een bijeenkomst in beslotenheid plaatsvindt.

Artikel 5 Vaststelling Politieke Markt bijeenkomsten

 • 1. De bijeenkomsten van de Politieke Markt worden vastgesteld door het presidium.

 • 2. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit:

  • a.

   technische informatie dan wel technisch overleg;

  • b.

   raadsonderwerpen (kaderstellingen e.d.);

  • c.

   raadsvoorstellen/initiatiefvoorstellen;

  • d.

   overleg met de portefeuillehouder/collegeverzoek om consultatie;

  • e.

   presentaties, indien deze direct, ook in tijd zijn gekoppeld aan een inhoudelijk onderwerp.

 • 3. Een raadslid kan het presidium verzoeken een onderwerp op de agenda van de Politieke Markt te plaatsen.

 • 4. Het college kan het presidium verzoeken een onderwerp op de agenda van de Politieke Markt te plaatsen.

 • 5. Het presidium stelt twee weken van tevoren de agenda van de Politieke Markt vast en wijst per vastgestelde bijeenkomst een voorzitter aan.

 • 6. De voorzitters van de bijeenkomsten zijn in beginsel fractievoorzitters, die zitting hebben in het presidium. Het presidium kan ook anderen met het voorzitterschap van een bijeenkomst belasten.

 • 7. De agenda van de Politieke Markt wordt tenminste zeven werkdagen vóór de Politieke Markt aan het college, de leden van de raad, fractievertegenwoordigers en andere belanghebbenden toegezonden.

 • 8. Voordat een onderwerp geagendeerd wordt voor de Politieke Markt kan het presidium het college verzoeken een startnotitie op te stellen, waarin het proces en de maatschappelijke opgaven die gerealiseerd moeten worden, centraal staan. Het college kan op eigen initiatief een startnotitie opstellen. Het presidium kan het college ook verzoeken om scenario’s te formuleren en aan de raad voor te leggen.

Artikel 6 Deelname aan de Politieke Markt door wethouders, leden van de raad en fractie-vertegenwoordigers

 • 1. Wethouders kunnen, al dan niet op uitnodiging van het presidium, deel nemen aan de Politieke Markt bijeenkomsten. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door een of meer ambtenaren.

 • 2. In de bijeenkomsten, genoemd onder artikel 5, lid 2, onder a, kan een wethouder zich laten vertegenwoordigen door een door de wethouder aan te wijzen ambtenaar.

 • 3. Een fractie kan zich bij een bijeenkomst laten vertegenwoordigen door een fractievertegenwoordiger. Het aantal fractievertegenwoordigers wordt per raadsperiode aan het begin van de raadsperiode door de raad vastgesteld.

 • 4. De artikelen 10, 13 en 15 van de wet met betrekking tot de benoemingsvereisten, de onverenigbare betrekkingen en de verboden handelingen voor de raadsleden, alsmede de door de raad voor zijn leden vastgestelde gedragscode, zijn van overeenkomstige toepassing op de door de raad aangewezen fractievertegenwoordigers.

 • 5. De door de raad aangewezen fractievertegenwoordigers zijn verplicht tot geheimhouding bij de uitoefening van hun taak, indien en voor zover geheimhouding is opgelegd als bedoeld in hoofdstuk VA van de wet.

 • 6. Leden van de raad en fractievertegenwoordigers kunnen zelf bepalen aan welke bijeenkomst zij wensen deel te nemen.

 • 7. Zij maken deelname aan een of meer bijeenkomsten kenbaar door inschrijving op een daartoe aanwezige inschrijflijst.

Artikel 7 Deelname aan de Politieke Markt door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven

 • 1. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen onder de leden 2 en 3 vermelde voorwaarden deelnemen aan de Politieke Markt bijeenkomsten.

 • 2. Tot aan het begin van de Politieke Markt kunnen burgers en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven melden dat zij bij een geagendeerde bijeenkomst willen inspreken.

 • 3. Inspreken gebeurt in beginsel maximaal 5 minuten per spreker met een totale inspreektijd van maximaal 20 minuten per uur. De voorzitter is bevoegd de spreektijd aan te passen.

 • 4. Van het inspreekrecht zijn uitgesloten:

  • a.

   raadsleden van de gemeente Apeldoorn; voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

  • b.

   fractievertegenwoordigers als bedoeld in het Reglement politieke markt; voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

  • c.

   fractie-assistenten als bedoeld in de Verordening fractieassistentie;

 • voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

Artikel 8 Deelname aan “in gesprek met de raad” door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven

 • 1. "In gesprek met de raad” is een georganiseerde vergadering, niet zijnde een Politieke Markt bijeenkomst, die burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven de mogelijkheid geeft om in gesprek te gaan met raadsleden, zo nodig bijgestaan door ambtenaren, over onderwerpen die de raad aangaan.

 • 2. De vormvereisten voor “in gesprek met de raad” worden door het presidium bepaald.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. De voorzitters leiden de hen door het presidium toegewezen bijeenkomsten en dragen zorg voor een goed verloop daarvan.

 • 2. Van iedere bijeenkomst wordt een samenvattend verslag of een lijst van concrete uitkomsten gemaakt.

 • 3. De verslagen van de bijeenkomsten worden door het presidium geaccordeerd en toegezonden aan de leden van de raad en de fractievertegenwoordigers, voorzover deze stukken niet uitsluitend digitaal beschikbaar worden gesteld in het raadsinformatiesysteem op de internetsite van de gemeente.

 • 4. Van een fractie kan per bijeenkomst slechts één lid of fractievertegenwoordiger woordvoerder zijn, tenzij het presidium anders bepaalt.

 • 5. De orde gedurende een bijeenkomst wordt bepaald door de voorzitter.

 • 6. De orde is mede afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en geldt voor zowel de leden van de raad, de fractievertegenwoordigers als derden.

 • 7. Derden – niet zijnde leden van de raad of fractievertegenwoordigers – mogen uitsluitend op aangeven van de voorzitter deelnemen aan een bijeenkomst.

Artikel 10 Uitkomst van een Politieke Markt bijeenkomst

 • 1. Aan het eind van de voorgezeten bijeenkomst vat de voorzitter de concrete uitkomst van de bijeenkomst samen. De voorzitter formuleert een eindconclusie, op basis van het gestelde in het tweede lid.

 • 2. Conclusies aan het einde van bijeenkomsten vinden plaats op basis van het gewicht van de fracties in raadszetels.

 • 3. Elke bijeenkomst leidt tot een concrete uitkomst, waarbij eveneens over de verdere stappen wordt geadviseerd aan het presidium (besluitrijp, debatrijp, of terugkeer in de Politieke Markt voor overleg met het college, een gesprek met bewoners, een werkbezoek of dergelijke).

 • 4. Als de uitkomst van een bijeenkomst daartoe aanleiding geeft, heeft de voorzitter de bevoegdheid, middels tussenkomst van de voorzitter van het presidium, de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering dan wel Politieke Markt aan te passen.

 • 5. Indien een bijeenkomst is gericht op besluitvorming door de raad kan, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van het Reglement van orde van de raad van de gemeente Apeldoorn, het voorstel worden geamendeerd. Eveneens kan, overeenkomstig artikel 29, lid 1, van voornoemd reglement, een motie worden ingediend. Amendementen en moties dienen bij voorkeur te worden aangekondigd en besproken in de Politieke Markt.

 • 6. Aan het slot van een bijeenkomst kan de indiener (of kunnen de indieners) bepalen of de motie of het amendement wordt gehandhaafd voor het moment van debat en/of besluitvorming in de eerstvolgende raadsvergadering.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het presidium.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling en vervangt het Reglement van de activiteitencarrousel van de raad van de gemeente Apeldoorn, vastgesteld op 16 februari 2006 en laatstelijk gewijzigd d.d. 14 april 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Politieke Markt Apeldoorn’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 6 maart 2014

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 26 maart 2014

Inwerking getreden d.d. 7 maart 2014

Ondertekening

Gewijzigd bij besluit d.d. 28 november 2019 (artikel 1, 5, 6, 7, 8 en 12)

Inwerking getreden op de dag na elektronische bekendmaking