Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014

Geldend van 25-07-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014

beleidsregel

BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN HEERLEN 2014

Artikel 1

Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

 • b.

  gemeenschapshuis (gemeenschapsvoorziening): een stichtingsbestuur die een gebouw in eigendom en/of beheer heeft en die zich in haar doelstelling richt op het vervullen van een sociaal-maatschappelijke ontmoetings- en/of faciliterende functie voor niet-commerciële activiteiten van verenigingen, stichtingen en andere sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties;

 • c.

  federatie: een samenwerkingsverband tussen de (zelfstandige) gemeenschapshuizen;

 • d.

  sociaal- maatschappelijke activiteit: een niet-commerciële activiteit die betrekking heeft op de onderlinge relatie tussen de mensen, de samenleving en/of maatschappij en die toegankelijk is voor eenieder. Het betreft een activiteit waaraan minimaal zes personen meedoen;

 • e.

  commerciële activiteit: een activiteit die in besloten kring c.q. in persoonlijke sfeer wordt gehouden en daarmee niet toegankelijk is voor eenieder.

Artikel 2

Subsidiecriteria gemeenschapshuizen

 • 1.

  Het college verleent alleen een subsidie ter stimulering van de sociaal-maatschappelijke participatie van gebruikers, dus niet voor commerciële activiteiten.

 • 2.

  Voor subsidiëring op grond van deze beleidsregels komen in aanmerking de gemeenschapshuizen die actief lid zijn van de federatie.

 • 3.

  Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult.

 • 4.

  Het gemeenschapshuis biedt een ontmoetingsplaats voor sociaal-maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de sociaal-maatschappelijke cohesie en leefbaarheid binnen het verzorgingsgebied.

 • 5.

  De sociaal-maatschappelijke functie van het gemeenschapshuis heeft tot gevolg dat commerciële activiteiten en initiatieven van ondergeschikt belang zijn. Het is toegestaan ruimten beschikbaar te stellen voor commerciële activiteiten, mits deze de reeds geplande sociaal-maatschappelijke activiteiten niet hinderen.

 • 6.

  Het is het gemeenschapshuis toegestaan het tijdstip van een vooraf tussen gemeenschapshuis en een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, overeengekomen reguliere activiteit te verplaatsen, mits er minimaal twee weken voor de activiteit een redelijk alternatief wordt geboden. Wanneer een redelijk alternatief wordt geboden, maar er geen instemming wordt bereikt tussen het gemeenschapshuis en de vereniging of stichting, beslist het college.

 • 7.

  Het gemeenschapshuis heeft een inspanningsverplichting om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zich binnen haar organisatie actief als vrijwilliger inzetten.

 • 8.

  Voor tenminste het groot onderhoud heeft het gemeenschapshuis een onderhoudsplan c.q. overzicht voor planmatig onderhoud opgesteld, waarin is opgenomen wanneer welk groot onderhoud wordt gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd aan het college bij de rekening en verantwoording.

Artikel 3

Subsidiecriteria Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

De federatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische

ondersteuning aan de gemeenschapshuizen.

Artikel 4

Subsidiegrondslag gemeenschapshuizen

 • 1.

  De jaarlijkse subsidie voor de gemeenschapshuizen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 2.000,00 indien het in eigendom of beheer gehouden gebouw een bruto vloeroppervlakte heeft tot 500 m2, of

  • b.

   een vast bedrag van € 10.000,00 indien het in eigendom of beheer gehouden gebouw een bruto vloeroppervlakte heeft van 500 m2 of meer.

 • 2.

  Naast het in het eerste lid bedoelde bedrag maken de gemeenschapshuizen aanspraak op:

  • a.

   € 200 per vereniging of stichting die gemiddeld minimaal twee maal per maand op reguliere basis gebruik maakt van het gebouw, en

  • b.

   € 75 per in het gebouw gehouden incidentele activiteit.

Artikel 5

Subsidiegrondslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

De jaarlijkse subsidie voor de federatie gemeenschapshuizen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en bedraagt maximaal € 15.000.

Artikel 6

Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend tussen 1 augustus en 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarin de te subsidiëren activiteiten zullen plaats vinden.

 • 2.

  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend tussen 1 april en 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 7

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen”, vastgesteld op 15 februari 2011, worden ingetrokken.

Artikel 8

Overgangsbepaling

 • 1.

  De aanvrager van een subsidie die voor de inwerkingtreding van deze regeling structureel in aanmerking kwam voor een subsidie op grond van de in artikel 7, tweede lid, genoemde beleidsregels en die door toepassing van deze regeling in een nadeliger positie komt te verkeren ontvangt een eenmalige compensatie.

 • 2.

  De eenmalige compensatie als bedoeld in het eerste lid bestaat uit een vermeerdering van de subsidie krachtens deze regeling met een bedrag ter hoogte van de helft van het verschil tussen de subsidie voor het jaar 2015 en de vastgestelde subsidie over het jaar 2013.

Artikel 9

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 8 juli 2014.

gemeentesecretaris, burgemeester,

Toelichting op de Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en federatie gemeenschapshuizen Heerlen

Wettelijk kader

De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren.

Beleidskader

Een van de speerpunten van de nieuwe WMO is ontmoeting. De gemeente Heerlen kiest ervoor deze ontmoetingsmogelijkheden zo veel mogelijk in de wijken te laten plaatsvinden, zodat de sociale cohesie in buurten en wijken gestimuleerd wordt. Gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie in hun wijk. Verenigingen maken er gebruik van en er vinden allerlei activiteiten plaats. Sociale netwerken en betrokkenheid bij elkaar ontstaan immers als mensen elkaar ontmoeten en gemeenschapshuizen spelen in het laagdrempelig faciliteren van mogelijkheden tot ontmoeting een grote rol.

De gemeente streeft ernaar de gemeenschapshuizen zo veel mogelijk te laten bemensen door vrijwilligers die hun talenten in kunnen zetten binnen de wijk. Het inzetten van vrijwilligers zorgt er ook voor dat het gemeenschapshuis zo veel mogelijk uren open is voor de bewoners die elkaar willen ontmoeten en de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het gemeenschapshuis.

Toelichting op artikel 2

Criteria voor de subsidieverlening gemeenschapshuizen

 • 1.

  Het college verleent alleen een subsidie ter stimulering van de sociaal-maatschappelijke participatie van gebruikers , dus niet voor commerciële activiteiten.

  De functie van een gemeenschapshuis is vooral het bieden van een plek aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het college verleent een subsidie voor niet-commerciële activiteiten die voor eenieder toegankelijk zijn, waaraan minimaal zes personen deelnemen en waarbij de onderlinge relatie tussen de mensen centraal staat.

 • 2.

  Voor subsidiëring op grond van deze beleidsregels komen in aanmerking de gemeenschapshuizen die actief lid zijn van de federatie .

  Een actief lid van de federatie is een gemeenschapshuis dat naar de vergaderingen van de federatie komt, adviezen van de federatie opvolgt en zelf pro-actief zaken inbrengt bij de federatie.

 • 3.

  Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult.

  De hoofdfunctie van een gemeenschapshuis is het bieden van een ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit dient in de statuten als functie genoemd te worden.

 • 4.

  Het gemeenschapshuis biedt een ontmoetingsplaats voor sociaal-maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de sociaal-maatschappelijke cohesie en leefbaarheid binnen het verzorgingsgebied.

  De sociaal-maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis hebben tot doel wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en hen via ontmoeting een sociaal netwerk op te laten bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verenigingen die repeteren in het gemeenschapshuis of mensen die wekelijks samen komen kienen of sporten.

 • 5.

  De sociaal-maatschappelijke functie van het gemeenschapshuis heeft tot gevolg dat commerciële activiteiten en initiatieven van ondergeschikt belang zijn. Het is toegestaan ruimten beschikbaar te stellen voor commerciële activiteiten, mits deze de reeds geplande sociaal-maatschappelijke activiteiten niet hinderen.

  Aangezien de hoofdfunctie van een gemeenschapshuis het bieden van ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten is, zijn commerciële activiteiten toegestaan. Onder commerciële activiteiten worden activiteiten verstaan die in besloten kring of de persoonlijke sfeer plaatsvinden, zoals feesten en recepties. Het verhuren van ruimtes aan commerciële activiteiten, terwijl die ruimtes op hetzelfde tijdstip gereserveerd zijn voor een reguliere gebruiker zoals een vereniging of voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, dient zo veel mogelijk vermeden te worden.

 • 6.

  Het is het gemeenschapshuis toegestaan het tijdstip van een vooraf tussen gemeenschapshuis en een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a , overeengekomen reguliere activiteit te verplaatsen, mits er minimaal twee weken voor de activiteit een redelijk alternatief wordt geboden. Wanneer een redelijk alternatief wordt geboden, maar er geen instemming wordt bereikt tussen het gemeenschapshuis en de vereniging of stichting, beslist het college.

  Indien een commerciële activiteit plaatsvindt in dezelfde ruimte en op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk de reguliere activiteit plaatsvindt, dient het gemeenschapshuis de reguliere partij minimaal twee weken van tevoren een redelijk alternatief aan te bieden, zodat de reguliere activiteit toch doorgang kan vinden. Indien het alternatief door de reguliere partij niet geaccepteerd wordt, beslist het college of het alternatief redelijk is en of de commerciële activiteit dus doorgang kan vinden.

 • 7.

  Het gemeenschapshuis heeft een inspanningsverplichting om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zich binnen haar organisatie actief als vrijwilliger inzetten.

  De gemeente stimuleert het aantrekken van betaald personeel niet. De werkzaamheden in het gemeentehuis dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden door vrijwilligers.

 • 8.

  Voor tenminste het groot onderhoud heeft het gemeenschapshuis een onderhoudsplan c.q. overzicht voor planmatig onderhoud opgesteld, waarin is opgenomen wanneer welk groot onderhoud wordt gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd aan het college bij de rekening en verantwoording.

  Het gemeenschapshuis dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. Het bestuur dient jaarlijks een overzicht van het gepleegde onderhoud en nog te plegen onderhoud te verstrekken. Dit plan dient samen met het financieel en inhoudelijk jaarverslag ingeleverd te worden bij de gemeente.

Toelichting op artikel 3

Subsidiecriteria Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

De federatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische

ondersteuning aan de gemeenschapshuizen.

De federatie dient zorg te dragen voor onder andere het beleggen en

voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke overleggen, het opstellen van

een risico-inventaris en –analyse per gemeenschapshuis, het opstellen van

het werkplan van de federatie, het opstellen van gespecialiseerde

adviezen, juridische en administratieve ondersteuning, het organiseren van

(herhalings-)cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening, sociale

hygiëne en HACCP en het eventueel aanschaffen van defibrillatoren voor de

aangesloten gemeenschapshuizen.

Toelichting op artikel 4

Subsidiegrondslag gemeenschapshuizen

Het aantal bruto m2 van het gebouw bepaalt de basishoogte van de subsidie. Daarnaast wordt er een subsidie van € 200 beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere vereniging of stichting die tot de reguliere gebruikers behoort en over het subsidiejaar gemiddeld minimaal twee keer per maand gebruik maakt van het gemeenschapshuis.

Ook wordt er € 75 subsidie beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere incidentele sociaal-maatschappelijke activiteit.

Toelichting op artikel 5

Subsidiegrondslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

De subsidie voor de kosten van de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de federatie en de bijdrage in de kosten van opleiding en deskundigheidsbevordering door de federatie aan de afzonderlijke gemeenschapshuizen bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar en is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten.

Toelichting op artikel 8

Overgangsregeling

Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2015.