Aanwijzing toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

Geldend van 26-06-2014 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

overwegende dat:

-het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

gelet op:

 • ·

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

 • ·

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • ·

  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  artikel 6.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

besluit:

de heren Mark Keuning, Ed Haverkamp en Gerard Bakkum, aangesteld als ambtenaar in dienst bij Milieudienst IJmond, gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als toezichthouders op grond van artikel 6.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarin betrokkenen zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

de loco-secretaris, de burgemeester,

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS DRANK- EN HORECAWET

De burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

overwegende dat:

 • ·

  op 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horecawet in werking is getreden;

 • ·

  daarin is vastgelegd dat de totale bevoegdheid voor toezicht en handhaven bij de burgemeester ligt;

gelet op artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet,

besluit:

de heren Mark Keuning en Gerard Bakkum, aangesteld als ambtenaar in dienst bij Milieudienst IJmond, gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als toezichthouders voor de Drank- en Horecawet.

Ondertekening

De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,