Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014

Geldend van 16-07-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014;

gezien de artikelen van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het advies van de commissie Algemene Zaken, Middelen en Milieu;

overwegende, dat het gewenst is in verband met de organisatiewijziging de vigerende verordening ten aanzien van de klachtbehandeling te wijzigen en een aantal inhoudelijke toevoegingen aan te brengen;

Besluit :

De “Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014, vast te stellen”.

Artikel 1

De verordening verstaat onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen;

 • c.

  Gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon handelen of nalaten te handelen;

 • d.

  Bestuursorgaan:

  • 1.

   De gemeenteraad en de commissies, voor zover het aan hen opgedragen uitvoeringstaken betreft;

  • 2.

   Het college van burgemeester en wethouders;

  • 3.

   De burgemeester;

 • e.

  Klager: een ieder die een klacht heeft ingediend op grond van deze verordening en jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden;

 • f.

  Ambtenaar: een ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon in dienst van de gemeente in de uitoefening van zijn functie, alsmede een gewezen ambtenaar van de gemeente Eijsden-Margraten;

 • g.

  Klachtencoördinator: de consulent HRM is belast met de coördinatie van de behandeling van de klachten

 • h.

  Klachtbehandeling: het onderzoeken van een klacht met inachtneming van afdeling 9.1.2. van de Awb.

 • i.

  Klachtbehandelaar: degene die ingevolge artikel 4 van deze verordening de klacht in behandeling moet nemen en afdoen;

 • j.

  Klachtafdoening: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid, van de Awb.

Artikel 2 Doel

 • 1. Het doel van de verordening is het waarborgen van een zorgvuldige procedure voor de behandeling van klachten, ingediend door een klager als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van deze verordening, ter uitwerking van de klachtregeling, opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb;

 • 2. de klachtbehandeling levert een bijdrage aan het leereffect van de gemeentelijke overheid. De verordening draagt in deze zin bij aan de ontwikkeling van een organisatiecultuur waarin klachten serieus worden genomen, zorgvuldig worden behandeld en uiteindelijk zoveel mogelijk worden voorkomen.

Artikel 3 Klachtencoördinator

De klachtencoördinator is belast met de coördinatie van de klachtenbehandeling in eerste instantie (de interne klachtenbehandeling) en is tevens contactpersoon inzake de externe klachtbehandeling en heeft als taak:

 • a.

  de registratie van de klacht en beoordeling van de ontvankelijkheid conform de Awb;

 • b.

  de ingekomen klacht zo spoedig mogelijk ter afdoening door te zenden naar de klachtbehandelaar en tegelijkertijd een kopie van de klacht ter kennisneming aan degene over wiens gedraging is geklaagd te zenden;

 • c.

  de klager binnen een week na de ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te versturen. In die ontvangstbevestiging wordt vermeld of de klacht in behandeling wordt genomen en zo ja, hoe de verdere behandeling daarvan zal verlopen;

 • d.

  een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging ter kennisneming aan het college van burgemeester en wethouders te verstrekken.

 • e.

  het opstellen van een jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 4 Klachtbehandelaar

Een klacht wordt behandeld door:

 • a.

  de gemeentesecretaris, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een (adjunct)afdelingshoofd, de controller en het taakveld control, dan wel de consulent HRM betreft;

 • b.

  de controller, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een ambtenaar van een afdeling betreft;

 • c.

  de burgemeester, indien het een gedraging van de gemeentesecretaris, de directie, de griffier en de griffie-ondersteuning, de loco-burgemeester in functie, een wethouder, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad betreft;

 • d.

  de loco-burgemeester, indien het een gedraging van de burgemeester betreft.

Artikel 5 Jaarverslag

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9:12a van de Awb biedt de klachtencoördinator jaarlijks aan het college een overzicht aan van alle ingediende en geregistreerde klachten. Het overzicht wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aangeboden.

 • 2. Het jaaroverzicht bevat een genummerd overzicht van alle klachten die in het betreffende jaar zijn ingediend. Per klacht wordt in ieder geval vermeld:

  • -

   een geanonimiseerde, korte omschrijving van de klacht;

  • -

   op welk gebied de klacht betrekking had;

  • -

   de datum van ontvangst; de datum van afhandeling (datum verzending), tenzij de klacht aan het einde van het jaar nog in behandeling is;

  • -

   de uitkomst van de klachtbehandeling.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Hiervan wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende raadsvergadering.

Artikel 7 Inwerkingtitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een dag na die waarop het is bekendgemaakt;

 • 2. De “Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2012, vastgesteld op 27 maart 2012 wordt tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Deze verordening is niet van toepassing op klachten welke voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend. Deze klachten worden afgehandeld aan de hand van de ingevolge artikel 7, tweede lid, genoemde regeling.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Interne

Klachtbehandeling Gemeente Eijsden-Margraten 2014”;

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2014.
De griffier, De voorzitter,
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans