Besluit tot het vaststellen van de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014

Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het vaststellen van de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014

Burgemeester en wethouders van Westland;

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h. van de Gemeentewet, juncto artikel 2, lid 2, onder a. van de Marktverordening Westland 2005;

Overwegende:

 • -

  dat het ten behoeve van de ordening van standplaatsen op warenmarkten in Westland wenselijk is om bij de verlening van standplaatsvergunningen c.a. duidelijkheid te verschaffen over de branche(s) en sub-branches waarin handel mag worden gedreven;

 • -

  dat er op 26 februari 2008 weliswaar een branchelijst is vastgesteld, maar dat deze branchelijst niet was voorzien van een toelichting en daarenboven niet is gepubliceerd;

 • -

  dat dit manco dient te worden opgeheven;

besluiten:

 • 1.

  vast te stellen de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014, inclusief de daarbij behorende toelichting, corsanummer 14-0042316.

 • 2.

  dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking;

 • 3.

  in te trekken het besluit d.d. 26 februari 2008 tot vaststelling van de branchelijst 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 april 2014;
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,
M. van Beek J. van der Tak

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met deze besluiten kan een bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Westland. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener.

 

Om het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage, telefoon (070) 381 1492/1317.

In dat geval moet u griffierechten betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder “bezwaar maken” downloaden.

U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie.

 

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DIgD.