(voorlopige) Verordening op de paracommercie Venray 2014

Geldend van 08-10-2014 t/m heden

Intitulé

(voorlopige)VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

De raad van de gemeente Venray;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. 19);

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en 4 en 25a van de Drank en Horecawet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

§ 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

- horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

- horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

- inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte;

- paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

- sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn;

- slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen;

- zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank.

§ 2 INDELING PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN NAAR AARD

Artikel 2 Indeling paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen worden onderverdeeld naar aard, te weten;

a. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve of recreatieve aard;

b. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard in de kern Venray;

c. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard in de kerkdorpen van de gemeente Venray waar ook een commercieel horecabedrijf is gevestigd;

d. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard in de kerkdorpen van de gemeente Venray waar geen commercieel horecabedrijf is gevestigd;

e. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard voor jongeren tot 25 jaar;

f. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

§ 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a. en f.

 • 1. Het is verboden in inrichtingen welke worden geëxploiteerd door rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder a. en f., alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden:

  maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot twee uur na het beëindigen van de activiteiten

  zaterdag en zondag en algemeen erkende feestdagen van 11.00 uur tot twee uur na het beëindigen van de activiteiten

 • 2. Van het bepaalde onder lid 1 kan vier keer per jaar ontheffing worden verleend vooractiviteiten die betrekking hebben op de in de statuten genoemde doelstellingen van de paracommerciële inrichting.

 • 3. De ontheffing voor de in lid 2 bedoelde activiteiten dient tenminste vier weken voordatde activiteit plaatsvindt te worden aangevraagd.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien door het verlenen van de ontheffing hetwoon- en leefklimaat wordt aangetast en dat daaraan niet door middel van het stellen van voorschriften tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder b. c. en d.

 • 1. Het is verboden in inrichtingen welke worden geëxploiteerd door rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder b. c. en d., alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden:

  maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 02.00 uur

  zaterdag en zondag en algemeen erkende feestdagen van 09.00 uur tot 02.00 uur

 • 2. Van het bepaalde onder lid 1 kan vier keer per jaar ontheffing worden verleend vooractiviteiten die betrekking hebben op de in de statuten genoemde doelstellingen van deparacommerciële inrichting.

 • 3. De ontheffing voor de in lid 2 bedoelde activiteiten dient tenminste vier weken voordatde activiteit plaatsvindt te worden aangevraagd.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien door het verlenen van de ontheffing hetwoon- en leefklimaat wordt aangetast en dat daaraan niet door middel van het stellen vanvoorschriften tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 5 Schenktijden paracommerciële inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder e.

 • 1. Het is verboden in inrichtingen welke worden geëxploiteerd door rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder e., alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden:

  Zondag tot en met donderdag van 18.00 uur uiterlijk tot 00.00.

  Vrijdag en zaterdag en algemeen erkende feestdagen van 18.00 uur tot uiterlijk 03.00 uur de volgende dag

 • 2. Van het bepaalde onder lid 1 kan vier keer per jaar ontheffing worden verleend vooractiviteiten die betrekking hebben op de in de statuten genoemde doelstellingen van deparacommerciële inrichting.

 • 3. De ontheffing voor de in lid 2 bedoelde activiteiten dient tenminste vier weken voordatde activiteit plaatsvindt te worden aangevraagd.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien door het verlenen van de ontheffing hetwoon- en leefklimaat wordt aangetast en dat daaraan niet door middel van het stellen vanvoorschriften tegemoet kan worden gekomen.

§ 4 PRIVE-BIJEENKOMSTEN EN BIJEENKOMSTEN DOOR DERDEN

Artikel 6 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1. Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in paracommerciële inrichtingen als bedoeld in artikel 2, onder a, b, c, d, e, en f, alcoholhoudende drank te verstrekken:

  • a.

   tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

  • b.

   tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeksbij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2. De burgemeester kan aan paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder b, ten hoogste zes keer per jaar ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod met dien verstande dat deze niet wordt verleend voor bruiloften. De ontheffing dient tenminste vier weken van te voren te worden aangevraagd.

 • 3. De burgemeester kan voor paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder c, ten hoogste vier keer per jaar ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod. Daarnaast kan de burgemeester voor ten hoogste nog eens vier keer ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod als de ontheffing wordt aangevraagd met goedkeuring van de exploitant(en) van het horecabedrijf of horecabedrijven in het betreffende kerkdorp. De ontheffing dient tenminste vier weken van te voren te worden aangevraagd.

 • 4. De burgemeester kan voor paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, onder d, ten hoogste acht keer per jaar ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod. De ontheffing dient tenminste vier weken van te voren te worden aangevraagd.

 • 5. De ontheffing kan worden geweigerd indien door het verlenen van de ontheffinghet woon- en leefklimaat wordt aangetast en dat daaraan niet door middel vanhet stellen van voorschriften tegemoet kan worden gekomen.

§ 5 HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 7 Hardheidsclausule

De burgemeester kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

§ 6 IN WERKING TREDEN EN CITEERTITEL

Artikel 8 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de Paracommercie Venray 2014’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 20 mei 2014.
, voorzitter. ,griffier.