Verordening Winkeltijden

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

BESLUIT: vast te stellen de volgende

VERORDENING WINKELTIJDEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

 • c.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op feestdagen, mits deze niet op zondag vallen.

Artikel 6 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen (maandag tot en met zaterdag).

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden/plaatsen/evenementen, niet voor terreinen in de gemeente waarop een camping is gelegen:

 • a.

  gedurende het tijdvak van 1 april tot 1 oktober;

 • b.

  op de zondagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur;

 • c.

  voor de verkoop van hoofdzakelijk eet- en drinkwaren.

Artikel 8 bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 9 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden van de gemeente Neder-Betuwe, besloten in de raadsvergadering op 2 januari 2002, wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Neder-Betuwe 2014

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april 2014
de griffier,
mr. J.C. Bouwman
de voorzitter,
ir. C.W. Veerhoek