Verordening alleenrecht Synergon 2014

Geldend van 27-02-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening alleenrecht Synergon 2014

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2014;

gelet op artikel 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 Europese Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 Aanbestedingswet;

B e s l u i t :

vast te stellen de: 

“Verordening alleenrecht Synergon 2014”,

luidende als volgt:

Artikel 1

Voor de uitvoering van de volgende categorieën van werkzaamheden:

• Groenonderhoud.

• Gebouwenbeheer en –onderhoud.

• Bruggenonderhoud.

• Schoonmaak gemeentelijke gebouwen.

• Afvalinzameling.

• Postbezorging.

• Payrolling.

• Facilitaire diensten en leveringen.

• Digitalisering.

• Wagenparkbeheer.

• Re-integratie en activering.

• Keuren elektrische apparaten en gereedschappen.

Binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente Oldambt maakt de gemeente Oldambt gebruik van de mogelijkheden die de Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, de toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 Aanbestedingswet.

Artikel 2

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat (onderdelen van) van de onder artikel 1 genoemde categorieën rechtstreeks kunnen worden gegund aan haar WSW-bedrijf, Synergon (alleenrechthouder).

Het WSW-bedrijf Synergon wordt aangemerkt als een aanbestedende dienst en leeft de aanbestedingsregels na waar deze van toepassing zijn.

Artikel 3

Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar de toepassing van de mogelijkheden van “alleenrecht” in een duidelijk te specificeren geografisch gebied.

Artikel 4

Het college van Burgemeester en Wethouders kan voor de in de artikelen 1 en 2 genoemde categorieën van werkzaamheden per categorie via een aanwijsbesluit het alleenrecht verlenen aan Synergon.

1. Aan een krachtens deze verordening verleend aanwijsbesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van uitvoering van de gemeentelijke taak.

2. De beperkingen betreffen in ieder geval:

a. een prijsstelling die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders;

b. die voldoet en blijft voldoen aan de in het aanwijsbesluit vastgelegde kwaliteitsnormen;

c. in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

d. Het is niet toegestaan om derden, zoals freelancers, zzp-ers of ondernemingen, in te schakelen voor de uitvoering van opdrachten die op basis van onderhavige verordening aan haar worden verleend, behoudens tijdelijk onderaannemers indien de huidige bezetting tijdens de looptijd van het aanwijsbesluit ontoereikend blijkt dan wel in de gevallen dat bijzondere expertise noodzakelijk is waarover zij (op dat moment) niet beschikt c.q. kan beschikken.

3.  De voorschriften betreffen in ieder geval:

a. de vast te leggen kwaliteitsnormen; en

b. de systematiek aan de hand waarvan de kwaliteitsnormen worden gemeten evenals de frequentie van de meting;

4. De houder van het alleenrecht is verplicht deze voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 5

Aan het aanwijsbesluit (verleende alleenrecht voor een specifiek onderwerp) wordt een geldigheidsduur van maximaal vier jaar verbonden. Daarnaast kan het aanwijsbesluit worden ingetrokken of gewijzigd indien;

1. op grond van verandering van omstandigheden of inzichten dan wel wetswijziging opgetreden na aanwijzing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de uit te voeren werkzaamheden;

2. aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

3. van de aanwijzing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;

4. de houder van het alleenrecht dit verzoekt.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als “Alleenrecht Synergon 2014” en geldt voor onbepaalde tijd.

De verordening eindigt wanneer:

1. er sprake is van een (op handen zijnde) ontbinding van de gemeenschappelijke regeling Synergon;

2. een (indirecte) wijziging van zeggenschap van Synergon;

3. een wijziging in de financiering van Synergon, met name ten aanzien van particuliere deelname in Synergon;

4. Synergon geen aanbestedende dienst meer is.

Deze verordening wordt tweejaarlijks geëvalueerd door het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de marktconformiteit en effectiviteit van de verordening.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oldambt in de openbare vergadering van 19 februari 2014.
De raad van de gemeente Oldambt,
Pieter Norder    Pieter Smit
Griffier     Voorzitter