Regeling vervallen per 09-07-2014

Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 09-03-2014 t/m 08-07-2014

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

De raad van de gemeente Almere,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING op de heffing en invordering van leges

Begripsomschrijving

Begripsomschrijving

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ´dag´: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  ´week´: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  ´maand´: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met dag (n-1)e in de volgende kalendermaand.

 • d.

  ´jaar´: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met dag (n-1)e in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  ´kalenderjaar´: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Belastbaar feit

Artikel 2

Onder de naam’ leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Belastingplicht

Artikel 3

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst,de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Vrijstellingen

Artikel 4

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen.

 • c.

  De in artikel 3.2.1 en 3.2.2 van de tarieventabel genoemde aanvragen indien het activiteiten betreft met een aantoonbaar liefdadig doel.

Maatstaven van heffing en tarieven

Artikel 5

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Wijze van heffing

Artikel 6

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Termijnen van betaling

Artikel 7

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verschuldigde leges worden betaald op het moment van kennisgeving, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  Indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, dienen de leges te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  Indien het betreft leges, geheven op grond van Titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, kunnen burgemeester en wethouders een voorlopig bedrag vorderen tot 80% van het bedrag waarop de leges vermoedelijk uiteindelijk zullen worden vastgesteld.

 • 4.

  Het voorlopig gevorderde bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Kwijtschelding

Artikel 8

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Teruggaaf

Artikel 9

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien dit plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van de bescheiden, waarop het recht heeft, is verbruikt, wordt op aanvraag teruggaaf verleend tot de helft van de voor het abonnement verschuldigde leges.

 • 3.

  Indien het niet verstrekken, intrekken of wijzigen van een vergunning het gevolg is van het verstrekken van onjuiste gegevens door, namens of vanwege de aanvrager, vindt geen teruggaaf van de verschuldigde leges plaats.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  De “Verordening leges Almere 2013”, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ” Legesverordening Almere 2014’’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2013

De griffier, De voorzitter,

J.D. Pruim A. Jorritsma-Lebbink

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

(bedragen in euro)

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen schetsplan

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Overige verstrekte diensten

Hoofdstuk 7 BIBOB-onderzoek

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Hoofdstuk 9 BIBOB-onderzoek

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van de trouwzaal, op een andere tijd of andere wijze dan waarop een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos plaats heeft op:

1.1.1.1

werkdagen

1.1.1.1.a

van 9.00 uur tot en met 11.00 uur

169,30

1.1.1.1.b

van 12.00 uur tot en met 16.00 uur

304,20

1.1.1.1.c

van 17.00 uur tot en met 19.00 uur

439,15

1.1.1.2

zaterdag van 11.00 uur tot en met 14.00 uur in het Stadhuis op andere aangewezen locaties op zaterdag en ook op andere tijdstippen dan genoemd in artikel 1.1.1.1. a en 1.1.1.1.b

684,45

1.1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.2 in aangewezen locaties buiten het Stadhuis, in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan de ambtenaar burgerlijke stand, wordt het in artikel 1.1.1.2 genoemde tarief verhoogd met

245,40

1.1.1.4

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op een andere aangewezen locatie dan de trouwzaal in het gemeentehuis worden de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven verhoogd met

120,90

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan

21,90

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,00

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 17, lid 1, van de Wet op de Lijkbezorging

10,65ReisReis

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen en beëdigen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

60,45

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet beetreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,05

1.2.4

van en reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€47,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Wanneer het afgegeven document niet kan worden overlegd wegens vermissing, verlies en/of vervreemding, dan worden het tarief als bedoeld in 1.3.1 verhoogd met

30,65

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

12,70

1.4.2.2

een verstrekking waarvoor wegens of het geheel ontbreken van namen en adressen een intensieve naspeuring is vereist, per kwartier

12,70

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in onderdeel in artikel 1.4.2.1. waarvoor de G.B.A. in batch moet worden geraadpleegd:

1.4.3.1

voor inlichtingen, te verstrekken in andere gevallen dan die bedoeld in onderdeel 1.4.2.2., indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur:

1.4.3.1.1

Voor de eerste 1.000 inlichtingen, per inlichting

0,18

1.4.3.1.2

Voor de daarop volgende 4.000 inlichtingen, per inlichting

0,18

1.4.3.1.3

voor de daarop volgende inlichtingen, per inlichting

0,12

1.4.4

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur en derhalve een afzonderlijk programma moet worden opgesteld, per hieraan besteed uur

192,60

Vooraf wordt door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet een opgaaf verstrekt van de totale kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de genoemde kostenopgaaf is geaccepteerd.

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.4.5.1

een uitreksel uit het Brp. verstrekt via de balie

12,70

1.4.5.2

een uitreksel uit het Brp. verstrekt via internet

10,50

1.4.5.3

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

11,25

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,27

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

N.V.T.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

met een maximum per bericht van

0,23

5,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van pagina’s van de gemeentebegroting (inclusief bijlagen en de memorie van toelichting) of de gemeenterekening, per fotokopie:

0,08

tot een maximum van

52,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

24,10

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

N.V.T.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via de balie

12,70

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via internet

10,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

12,65

1.9.4

voor de afgifte van een verklaring inhoudende dat een afschrift van een document overeenstemt met het origineel

12,65

1.9.5

van een bewijs van Nederlanderschap

1.9.5.1

verstrekt via de balie

12,70

1.9.5.2

verstrekt via internet

10,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

N.V.T.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

N.V.T.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

187,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

N.V.T.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Zie Verordening marktgelden.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening, voor onbeperkte tijd

275,35

1.15.1.2

tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

68,65

1.15.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

34,30

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

275,35

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

339,70

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden die plaats vinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1.18.1.1.1

van 0 tot 200 km

2,97

1.18.1.1.2

van 201 tot 400 km

1,59

1.18.1.1.3

vanaf 401 km

0,21

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

544,00

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-Bewonersontheffing en werknemersontheffing: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen (kentekenhouders) die aangeduid zijn in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

-Bezoekersparkeerkaart: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen die zijn aangeduid in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

1.19.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

48,80

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

10,80

1.19.1.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing met beperkte werkingsduur (zeven dagen) als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

10,80

1.19.1.1.3

tot het wijzigen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met vervanging van een voertuig

15,50

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

10,80

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Regeling Voertuigen

59,60

1.19.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart per kaart

54,40

1.19.1.3.2

tot het in opdracht van de gemeente opvragen van een medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

53,40

1.19.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

40,60

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) bewonersontheffing parkeerschijfzone

5,90

1.19.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een werknemersontheffing parkeerschijfzone

1.19.3.1

voor een tijdsduur van 1 jaar

40,60

1.19.3.2.

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) werknemersontheffing parkeerschijfzone

5,90

1.19.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.4.1

bezoekers urenkaart parkeerschijfzone (max 4 uur), per kaart

0,20

1.19.4.2

bezoekers dagkaart parkeerschijfzone, per kaart

0,40

1.19.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing parkeren voor maximaal één maand

30,10

1.19.6

1.19.7

1.19.7.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens betreffende de registratie van vergunningen met betrekking tot betaald parkeren

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone voor zorgverleners voor een tijdsduur van 1 jaar

12,50

40,60

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor de exploitatie van een coffeeshop, zoals bedoeld in de “Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2008”

1.426,00

1.20.1.1.1

Indien de gedoogbeschikking als bedoeld onder 1.20.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

181,35

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een grow-, head- of smartshop als bedoeld in artikel 2:26 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

1.426,00

1.20.1.2.1

Indien de vergunning als bedoeld onder 1.20.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

181,35

1.20.1.3

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt, geldig voor:

1.20.1.3.1

maximaal één week

56,20

1.20.1.3.2

meer dan één week maar niet meer dan één maand

182,20

1.20.1.3.3

meer dan één maand

1.006,00

1.20.1.4

vervallen

1.20.1.5

1.20.1.5.1.1

1.20.1.2.1.2

1.20.1.5.1.3A

1.20.1.5.1.3B

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare plaats:

geldig voor één dag

geldig voor een periode van maximaal één week

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte van maximaal 25 m²

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte groter dan 25 m2

59,65

92,90

185,75

362,35

1.20.1.5.2

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.5.1.1 t/m 1.20.1.5.1.3B van deze tarieventabel

38,05

1.20.1.6

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een openbare inzameling van geld of goederen

60,60

1.20.1.7

vervallen

1.20.1.8.1

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een tijdelijke standplaats:

Indien de onder 1.20.1.8.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel meerdere locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

189,75

1.20.1.8.1A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de vergunning voor meerdere aanééngesloten dagen binnen één kalenderweek wordt aangevraagd.

25,40

1.20.1.8.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

38,10

1.20.1.8.2

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor bepaalde tijd:

377,15

1.20.1.8.3

1.20.1.8.4

1.20.1.8.5

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

voor het omzetten van een vergunning voor een standplaats voor bepaalde tijd in een vergunning voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.8

865,00

487,80

57,10

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

afschriften of uitreksel van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,85

1.20.2.2

een fotokopie of reproductie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A4-formaat

0,15

1.20.2.3

een bestek met bijbehorende kaarten c.a. ten behoeve van openbare aanbestedingen in het kader van het grondbedrijf

121,50

1.20.2.4

een lichtdruk van een straatnaamgeving en/of huisnummerkaart per lichtdruk

9,90

1.20.2.5

een wijzigbare kopie van een huisnummerkaart

11,85

1.20.2.6

een verslag van de periodieke C – rapportage, per stuk

4,10

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 14, 24 en 25 van het Lozingsbesluit Bodembescherming

463,10

1.20.3.2

tot het verkrijgen van een beschikking ingevolge een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de Wet Bodembescherming of een verordening van Provinciale Staten gebaseerd op deze wet, anders dan genoemd onder 1.20.3.1

463,10

1.20.3.3

tot afgifte van een kennisgeving ingevolge artikel 4, lid 3, van het Rijksreglement ontgrondingen, inclusief de daaraan verbonden publicatie

121,20

1.20.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

190,10

1.20.5

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

1.20.5.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

228,40

1.20.5.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

533,00

1.20.5.3A

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

3.350,00

1.20.5.3B

en een extra toeslag voor de door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van:

590,00

1.20.6

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.20.6.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

1.20.6.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

1.20.6.A

De onder 1.20.6 .1 en 1.20.6.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

25,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen,danwel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen,dan wel indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;.

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordelen schetsplan

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.2.1

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een op basis van dit schetsplan uitgewerkt plan voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, een omgevingsvergunning voor deze activiteit zou kunnen worden verleend:

25% van het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag met een minimum van

98,85

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 25% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

bij een bouwsom van € 0 t/m € 200.000

van de bouwkosten, met een minimum van

bij een bouwsom van € 200.001 t/m € 500.000

van de bouwkosten, met een minimum van

bij een bouwsom van € 500.001 t/m € 1.000.000

van de bouwkosten, met een minimum van

bij een bouwsom groter dan € 1000.000

van de bouwkosten, met een minimum van

3,20%

250,00

3.10%

6.400,00

2,90%

15.500,00

2,65%

29.000,00

2.3.1.1.1A

De onder 2.3.1.1.1 genoemde tarieven gelden voor de reguliere dienstverlening. Daartoe worden ook gerekend de activiteiten die voor de gemeente ontstaan:

-doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de bij de ingediende aanvraag ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren

-doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de door de gemeente gevraagde aanpassingen in te dienen die nodig zijn om een aanvraag vergunbaar te maken.

2.3.1.1.1B

Wanneer op verzoek van de aanvrager, alvorens de gemeente besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten cq. de aangevraagde vergunning te weigeren, deze in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals aanvullende gegevens dan wel aanpassingen mbt de ingediende aanvraag in te dienen, dan bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1B.1

voor het in behandeling nemen van de 2de aanvulling of de 2de aanpassing:

25% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.1B.2

voor het in behandeling nemen van de 3de aanvulling of de 3de aanpassing:

30% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.2

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets volgens de geaccrediteerde BRL 5019, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1.1 geheven leges een korting verleend van 30% met dien verstande dat:

·het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan

250,00

en

·de korting niet meer bedraagt dan maximaal

11.000,00

2.3.1.2

vervallen

Procedure hogere grenswaarde

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarbij, uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure als bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag verhoogd met

1.433,00

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.1.4

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 wordt verminderd met 5% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,04% van de aanlegkosten met een minimum van

45,95

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of van een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

265,25

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

265,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

0,36% van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

732,50

en een maximum van

7.325,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

265,25

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.3A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.3 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- en aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

265,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

265,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

732,50

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

265,25

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.4A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.4 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

361,20

2.3.5.1.1

Het tarief als genoemd onder 2.3.5.1 wordt verhoogd met een bedrag, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk. Deze verhoging bedraagt bij een oppervlakte van

2.3.5.1.1.1

niet meer dan 100 m2

183,45

2.3.5.1.1.2

meer dan 100 m2, doch niet meer dan 500 m2, per m2

1,95

2.3.5.1.1.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

vermeerderd met een bedrag per m2 van

586,10

0,79

2.3.5.1.1.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

vermeerderd met een bedrag per m2 van

1.547,00

0,32

2.3.5.1.1.5

meer dan 5.000 m2, doch niet meer dan 50.000 m2

vermeerderd met een bedrag per m2 van

2.655,75

0,11

2.3.5.1.1.6

meer dan 50.000 m2

vermeerderd met een bedrag per m2 van

6.351,75

0,03

2.3.6

Vervallen

Handelsreclame

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het toestaan of gedogen van het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo

117,25

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

2.4.1

De leges die op grond van 2.2.1 en 2.2.2 zijn geheven voor een schetsplan worden verrekend met de op grond van 2.3.1.1 te heffen leges voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project waarvan de bouwactiviteit een uitwerking van dat schetsplan is. Het recht op deze vermindering vervalt, indien laatstbedoelde aanvraag later dan achttien maanden na indiening van het schetsplan wordt ingediend.

2.4.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van bouw- of aanlegactiviteiten waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de voor deze nieuwe aanvraag ingevolge artikel 2.3.1 of 2.3.2 verschuldigde leges vastgesteld op 50% van de bouw- of aanlegkosten van de activiteit in gewijzigde uitvoering, met dien verstande dat

2.4.2.1.

voor de bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

250,00

2.4.2.2

voor de aanlegactiviteit minimaal verschuldigd blijft tenzij 2.3.2.2 van toepassing is

45,95

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken en terstond opnieuw wordt ingediend, worden de in rekening te brengen leges verrekend met de voor de eerdere aanvraag geheven leges.

Hoofdstuk 5Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

85% indien de aanvraag wordt ingetrokken of wordt vervangen door een nieuwe aanvraag voordat met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart

2.5.1.2

50% indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke toetsing is gestart, maar voordat de vergunning is verleend

2.5.1.3

Indien door vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 12 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouw- of aanlegactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en de vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van25%.

2.5.1.1A

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voorzover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

250,00

2.5.2

Teruggaaf bij niet verlenen van omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, alsmede voor archeologievergunning

2.5.2.1

Indien een aangevraagde omgevingsvergunning of archeologievergunning niet wordt verleend, dan wordt voor de op grond van 2.3.1, 2.3.2 en 2.6.4 geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.2.1A

De in artikel 2.5.2.1 genoemde teruggaaf geldt niet voor de op grond van artikel 2.3.1.1.1B geheven leges.

2.5.3

Teruggaaf leges toetsing brandveiligheid

2.5.3.1

Indien een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van50%.

2.5.3.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 geen gebruik wordt gemaakt, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

Hoofdstuk 6Overige verstrekte diensten

2.6.1

Wet ruimtelijke ordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.6.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

732,45

2.6.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a., van de Wet ruimtelijke ordening

265,25

2.6.1.3

een verzoek om een voorgenomen bouwwerk of de ingebruikname daarvan te toetsen aan het bestemmingplan

304,50

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.6.1A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.6.1.2 en 2.6.1.3 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.6.2

Verlenging termijn van instandhouding

2.6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht

90,75

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.6.2A

Het tarief genoemd in onderdeel 2.6.2.1wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.6.3

Vervallen

2.6.4

Archeologieverordening

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een archeologievergunning zoals omschreven in de archeologieverordening Almere

463,85

2.6.5

Bodemgesteldheidonderzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de bodemgesteldheid:

2.6.5.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in NEN 5740, naar historie en de bodemgesteldheid betreft

38,85

2.6.5.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, naar de bodemgesteldheid betreft

116,45

2.6.5.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in het protocol Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995) betreft

232,60

2.6.6

Nasporingen

2.6.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo en/of een dossier Wet milieubeheer, voor ieder daaraan besteed kwartier:

19,60

2.6.7

Fotokopieën, afdrukken, USB-stick

2.6.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van fotokopieën of afdrukken van de in een bestemmingsplan, bouwdossier, een dossier Wabo en / of een dossier Wet milieubeheer aanwezige stukken, per afgegeven fotokopie of afdruk tot:

2.6.7.1.1

A4-formaat

0,20

2.6.7.1.2

A3-formaat

0,55

2.6.7.1.3

A2-formaat

5,55

2.6.7.1.4

A1-formaat

7,05

2.6.7.1.5

A0-formaat

10,45

2.6.7.1.6

Groter dan A0-formaat

15,60

2.6.7.1.7

2.6.7.2

Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde tarieven, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit geldt uitsluitend indien hiervan vooraf een begroting van de kosten wordt overgelegd aan degene die de stukken heeft gevraagd.

Onverminderd de verschuldigde leges op grond van andere artikelen uit deze tarieventabel wordt het leveren van gegevens op een USB-stick een bedrag in rekening gebracht van

6,20

2.6.8

Overige beschikkingen

2.6.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

190,10

Hoofdstuk 7 BIBOB-onderzoek

2.7

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

2.7.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

228,40

2.7.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

533,00

2.7.3A

2.7.3B

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

en een extra toeslag voor door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van

3.350,00

590,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

431,40

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

181,35

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

181,35

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:22c, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2:22c, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

181,35

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:22e, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het uitoefenen van het alcoholvrij bedrijf

431,40

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 2:22i, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 tot het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2

181,35

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank-en Horecawet, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij gelegenheden van tijdelijke aard

185,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.4.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, geldig:

3.1.4.1.1

voor één dag, doch niet langer dan een week

108,10

3.1.4.1.2

voor onbepaalde tijd

1.081,00

3.1.4.2.1

tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een horecabedrijf

483,65

3.1.4.2.2

tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening Almere 2011, bij een detailhandelsbedrijf

336,50

3.1.4.2.3

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.1.4.2.1 en 3.1.4.2.2 van deze tarieventabel

76,15

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

3.1A.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal op grond van artikel 8 van de verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003:

1.426,00

3.1A.1.2

3.1A.1.1.1.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als genoemd onder 3.1A.1.1:

indien de vergunning als bedoeld onder 3.1A.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verbande met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

431,40

181,35

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011:

3.2.1.1

met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen

75,00

3.2.1.1.1.

Indien de onder 3.2.1.1. genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

3.2.1.1.1.A

3.2.1.1.1.B

3.2.1.1.2

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.2.1.1 bedraagt

25,40

38,05

17,25

3.2.1.2

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 200, maar niet meer dan 500 personen

125,00

3.2.1.3

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 personen

450,00

3.2.1.4

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 2.000, maar niet meer dan 5.000 personen

750,00

3.2.1.5

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 5.000 personen

2.500,00

3.2.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning genoemd onder 3.2.1.2 t/m 3.2.1.5 van deze tarieventabel bedraagt

121,80

3.2.1.B

Indien over de vergunningaanvraag genoemd onder 3.2.1 advies wordt uitgebracht door de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen Rampen), wordt het legesbedrag als volgt verhoogd:

3.2.1.B.1

bij uitgebracht advies, per ingezet uur

tot een maximum van

79,20

2.640,00

3.2.1.B.2

en bovendien per gereden kilometer;

0,30

3.2.1.BA

Buiten gewone kantooruren geldt voor de verhoging als genoemd onder 3.2.1.B 1 de volgende opslagen:

3.2.1.BA.1

op werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur

50%

3.2.1.BA.2

op zaterdagen

75%

3.2.1.BA.3

op zondagen

100%

3.2.2

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Zondagswet

414,00

17,45

3.2.4

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in dit hoofdstuk een geluidsmeting plaats vindt, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met

85,00

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een:

3.3.1

seksinrichting

1.426,00

3.3.2

escortbedrijf

329,00

3.3.3

sekswinkel

329,00

3.3.4

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.3.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

181,35

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.V.T.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.V.T.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder inrichting verstaand:

een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats, niet zijnde een bouwwerk.

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening Almere 2013

361,20

3.6.1.1

Het tarief als genoemd onder 3.6.1 wordt verhoogd, afhankelijk van soort inrichting, vloer- c.q. grondoppervlakte en periode, met:

3.6.1.1.1

voor buitenterreinen van loodsen, vemen, opslagplaatsen, garagebedrijven, fabrieken, bedrijven met onbebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, met een grondoppervlakte van:

3.6.1.1.1.1

niet meer dan 500 m2

109,00

3.6.1.1.1.2

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

220,05

3.6.1.1.1.3

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

330,15

3.6.1.1.1.4

meer dan 5.000 m2

per extra 5.000 m2 of gedeelte daarvan, verhoogd met

330,15

55,10

3.6.1.1.2

voor kampeerterreinen en jachthavens met een grondoppervlakte van:

3.6.1.1.2.1

3.6.1.1.2.2

3.6.1.1.2.3

3.6.1.1.2.4

3.6.1.1.2.5

3.6.1.1.2.6

niet meer dan 100 m2

meer dan 100 m2 , doch niet meer dan 500 m2

verhoogd voor elke extra m2 boven de 100 m2

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

verhoogd voor elke extra m2 boven de 500 m2

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

verhoogd per 100 m2 boven de 2.000 m2

meer dan 5.000 m2 , doch niet meer dan 50.000 m2

verhoogd per 1.000 m2 boven de 5.000 m2

meer dan 50.000 m2

verhoogd per 1.000 m2 boven de 50.000 m2

95,30

95,80

0,47

282,85

0,33

785,00

14,10

1.208,25

12,00

1.747,20

9,75

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening Almere 2013:

3.6.2.1

voor tijdelijke bouwsels, waaronder circus-, feest- en tentoonstellingstenten, voor een periode van:

3.6.2.1.1

niet meer dan drie dagen

109,90

3.6.2.1.2

meer dan drie dagen, doch niet meer dan 7 dagen

219,80

3.6.2.1.3

meer dan zeven dagen

per extra periode van zeven dagen verhoogd met

329,70

109,90

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 3.6.1, in geval van overdracht van de inrichting, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van de inrichting of van een wijziging van de indeling

361,20

3.6.4

Indien een vergunning als bedoeld onder 3.6.1 of 3.6.2 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van 50% van de geheven leges.

3.6.5

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 3.6.1 of 3.6.2 geen gebruik wordt gemaakt, wordt op aanvraag een teruggaaf verleend van 25% van de geheven leges.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

190,10

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

3.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

342,60

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

342,60

Hoofdstuk 9 BIBOB-onderzoek

3.9

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

3.9.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

228,40

3.9.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

532,90

3.9.3A

3.9.3B

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

en een extra toeslag voor door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van

3.349,50

590,10

Deze tabel behoort bij raadsbesluit d.d. 12 december 2013

Mij bekend,

De griffier,

J.D. Pruim