Regeling vervallen per 01-01-2024

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014

Waterschap Vallei en Veluwe

Besluit tot vaststelling van de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014

_________________________________________________________________________________

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

Gelet op artikel 144 van de Waterschapswet en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

B E S L U I T:

vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

Artikel 1 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor:

 • a.

  de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, van de vigerende verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  de verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, van de vigerende verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • c.

  de watersysteemheffing ongebouwde onroerende zaken als bedoeld in artikel 5 van de vigerende verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • d.

  de watersysteemheffing natuurterreinen als bedoeld in artikel 7 van de vigerende verordening

  watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • e.

  de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken als bedoeld in artikel 9 van de vigerende verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe.

Artikel 2 Percentage

Het percentage genoemd in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt bepaald op 100%.

Artikel 3 Intrekking

De Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2013 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastingschulden ontstaan voor 1 januari 2014.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt toegepast op verzoeken die betrekking hebben op belastingschulden ontstaan op of na 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe op 10 december 2013.
mr. G.P. Dalhuisen drs. T. Klip-Martin
secretaris dijkgraaf

Toelichting

Algemeen

Op grond van artikel 144 lid 2 Waterschapswet wordt voor de waterschapsbelastingen kwijtschelding verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 Invorderingswet 1990 gestelde regels (“Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990”). Het algemeen bestuur kan echter binnen bepaalde grenzen afwijkende regels stellen die er toe leiden dat in het geheel géén dan wel gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend (artikel 144 lid 3 Waterschapswet) of dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend (art. 144, lid 4 Waterschapswet).

In artikel 1 van de door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen is het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op ten hoogste 100% van de bijstandsnorm.

Artikel 1

In artikel 1 worden belastingen genoemd waarvoor in het geheel geen kwijtschelding wordt verleend.

Artikel 2

In dit artikel wordt het percentage genoemd in de artikel 16 van de Uitvoeringsregel Invorderingswet 1990 bepaald op 100%.

Artikel 4

Artikel 4 regelt de inwerkingtreding. Het besluit is van toepassing op belastingschulden die zijn ontstaan op of na 1 januari 2014, ongeacht het belastingjaar waarop het verzoek betrekking heeft.