Verordening winkeltijden gemeente Boekel 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Boekel 2014

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013.

gelet op: artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Boekel 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

–feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

–werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

–winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt op zon- en feestdagen een vrijstelling van 08.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2. Het eerste lid is op dagen dat er evenementen plaatsvinden niet van toepassing op slijterijen en supermarkten die gelegen zijn in de nabije omgeving van de locatie waarop het evenement wordt gehouden.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

 • Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

  • f.

   de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De verordening winkeltijden gemeente Boekel van 19 maart 1998 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de verordening winkeltijden gemeente Boekel van 19 maart 1998 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de verordening winkeltijden gemeente Boekel van 19 maart 1998 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Boekel.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2013.
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos