Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet bevoegd zijn om de bebouwde kom Wegenwet vast te stellen

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wegenwet bevoegd zijn om de wegenlegger vast te stellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten nadere informatie nodig hebben om verzoeken tot vaststelling van een bebouwde kom Wegenwet of een wegenlegger te kunnen behandelen en de wens hebben om het opvragen hiervan op uniforme wijze te regelen;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  bebouwde kom: bebouwde kom als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

 • b.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  plan van toedeling: plan als bedoeld in artikel 51 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • d.

  wegenlegger: legger als bedoeld in artikel 27, eerste lid van de Wegenwet.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op verzoeken als bedoeld in artikel 27, tweede lid, en artikel 34, tweede lid van de Wegenwet.

Artikel 3 Beoordeling verzoek vaststellen grens bebouwde kom

Gedeputeerde Staten beoordelen een verzoek tot vaststellen van de grens van de bebouwde kom op grond van de door burgemeester en wethouders verstrekte kaart die voldoet aan de volgende eisen:

 • a.

  voor de kaart is een van Rijkswege uitgegeven topografische ondergrond gebruikt;

 • b.

  de schaal van de kaart is minimaal 1:25.000;

 • c.

  de kaart is maximaal 1 jaar oud;

 • d.

  alle wegen en wijkbebouwingen zijn ingetekend;

 • e.

  de kaart bevat een noordpijl;

 • f.

  op de kaart is de beoogde grens van de bebouwde kom ingetekend.

Artikel 4 Beoordeling verzoek vaststellen wegenlegger

Gedeputeerde Staten beoordelen een verzoek tot vaststellen van de wegenlegger op grond van de volgende door burgemeester en wethouders verstrekte gegevens:

 • a.

  het ontwerp van de legger, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wegenwet;

 • b.

  de overzichtskaart, bedoeld in artikel 30, derde lid, van de Wegenwet;

 • c.

  de documenten waaruit blijkt dat burgemeester en wethouders afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gevolgd:

  • 1°.

   een lijst met aangeschreven belanghebbenden;

  • 2°.

   een kopie van de publicatie waarmee de ontwerp-wegenlegger ter inzage is gelegd en de mogelijkheid tot het indienen zienswijze werd geboden;

  • 3°.

   een kopie van alle ingekomen zienswijzen;

 • d.

  het standpunt van burgemeester en wethouders over iedere ingekomen zienswijze;

 • e.

  het plan toedeling, voor zover sinds de vaststelling van de geldende wegenlegger een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden;

 • f.

  alle besluiten waarmee sinds de vaststelling van de geldende wegenlegger nieuwe wegen in de gemeente openbaar zijn verklaard;

 • g.

  alle bewijsstukken waaruit blijkt dat sinds de vaststelling van de geldende wegenlegger nieuwe wegen in de gemeente openbaar zijn geworden;

 • h.

  alle besluiten waarmee sinds de vaststelling van de geldende wegenlegger wegen in de gemeente aan de openbaarheid zijn onttrokken;

 • i.

  overzicht van alle wijzigingen tussen de geldende en de ontwerp-wegenlegger in een transponeringstabel.

Artikel 5 Onvolledig verzoek vaststellen grens bebouwde kom

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 3, onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek of voor de voorbereiding van de beschikking op het verzoek, stellen Gedeputeerde Staten de verzoeker eenmaal in de gelegenheid het verzoek aan te vullen binnen een termijn van vier weken.

Artikel 6 Onvolledig verzoek vaststellen wegenlegger

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 4, onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek of voor de voorbereiding van de beschikking op het verzoek, stellen Gedeputeerde Staten de verzoeker eenmaal in de gelegenheid het verzoek aan te vullen binnen een termijn van acht weken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 3 december 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten
 

Toelichting behorende bij de Beleidsregel verzoeken vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant

Algemeen

De Wegenwet bepaalt dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot het vaststellen van de bebouwde kom en van de legger van een gemeente. Om een verzoek tot vaststelling van de bebouwde kom of vaststelling van een legger te kunnen behandelen en daarover zorgvuldig en gemotiveerd te kunnen besluiten, hebben Gedeputeerde Staten nadere informatie nodig. De nadere informatie bestaat bijvoorbeeld uit documenten waaruit blijkt op basis waarvan wegen openbaar zijn geworden, dan wel aan de openbaarheid zijn onttrokken en of dit juist verwerkt is in de legger. Indien Gedeputeerde Staten niet beschikken over dergelijke documenten, kunnen zij niet beoordelen of de bebouwde kom dan wel de legger juist is opgesteld. Zorgvuldige besluitvorming is dan niet mogelijk.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder d Plan van toedeling

Een plan van toedeling is het resultaat van een ruilverkavelingsproces en bevat onder andere kavelindelingen en toedeling van de rechten ten aanzien van die kavels. In een ruilverkavelingsproces kunnen onderhoudsverplichtingen aan wegen worden bepaald, die in de wegenlegger vervolgens tot uitdrukking moeten komen.

Artikel 3 Beoordeling verzoek vaststellen grens bebouwde kom

Voor de beoordeling van het verzoek hebben Gedeputeerde Staten de gegevens nodig die overeenkomen met de vereisten die op grond van de artikel 2 van het Wegenleggerbesluit gelden voor de overzichtskaart behorende bij de legger. Burgemeester en wethouders kunnen hierdoor de kaart die zij gebruiken voor hun verzoek tot vaststelling van de bebouwde kom ook gebruiken voor de overzichtskaart behorende bij de legger. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten aanvullende vereisten gesteld, die ertoe leiden dat de kaart die wordt vastgesteld zo actueel mogelijk is.

Artikel 4 Beoordeling verzoek vaststellen wegenlegger

Onder a en b Het ontwerp van de legger en de overzichtskaart Artikel 38 van de Wegenwet bepaalt dat de legger in tweevoud wordt opgemaakt. De overzichtskaart hoort daarbij. Hieruit volgt dat bij het verzoek tot vaststelling van de legger het ontwerp ervan, inclusief overzichtskaart, in tweevoud bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend.

Onder i Transponeringstabel Omdat burgemeester en wethouders beschikken over kennis over de wegen die in hun gemeente liggen en Gedeputeerde Staten minder of soms niet, is het voor Gedeputeerde Staten ondoenlijk om te beoordelen of de in de ontwerplegger opgenomen gegevens juist zijn in vergelijking met de op het moment van het verzoek nog geldende legger. Om het besluitvormingsproces te bevorderen, hebben Gedeputeerde Staten een toelichting nodig over de verschillen tussen de geldende legger en de ontwerplegger. Een transponeringstabel is daarvoor het meest geschikte instrument.

Artikelen 5 en 6 Onvolledig verzoek vaststellen bebouwde kom en wegenlegger

Het ongebruikt laten verstrijken van de hersteltermijn, dan wel het niet volledig of tijdig voldoen aan de aanvraagvereisten, kan ertoe leiden dat Gedeputeerde Staten besluiten het verzoek buiten behandeling te laten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten