Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Geldend van 05-08-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Aanleiding

De Algemene Subsidieverordening 2013 (ASV) is op 26 maart door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nieuwe verordening maakt het wenselijk om de Subsidieregeling Buurtbudget 2012 op een aantal punten te wijzigen.

Sinds de vaststelling van de Subsidieregeling Buurtbudget 2012 is er sprake van een geheel nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en bewonersorganisaties bij de verstrekking van buurtbudget. Daarom is in de eerste helft van 2013 samen met alle betrokkenen een evaluatie opgesteld. Ook deze evaluatie leidt tot een aantal wijzigingsvoorstellen.

Het vaststellen van het subsidieplafond en de bijbehorende verdeelregels voor de Subsidieregeling Buurtbudget is een bevoegdheid van de raad, hiervoor is een raadsvoorstel opgesteld dat separaat aan het college is aangeboden. Het vaststellen van de subsidieregeling is een bevoegdheid van het college.

Beoogd effect

De Subsidieregeling Buurtbudget heeft tot doel initiatieven van bewoners te ondersteunen die de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken vergroten teneinde de betrokkenheid en participatie van bewoners te versterken.

Met de vaststelling van de gewijzigde subsidieregeling buurtbudget wordt beoogd:

 • -

  Deze subsidieregeling te laten aansluiten bij de nieuwe ASV;

 • -

  Het aantal regels te verminderen.

Argumenten

1.1 Aansluiting bij de ASV

Bij het aansluiten bij de ASV is gelet op het voorkomen van dubbele vastlegging van regelgeving: waar de ASV of de Algemene wet bestuursrecht in voorzien, is dit niet nogmaals opgenomen in de subsidieregeling Buurtbudget.

Om beter aan te sluiten bij de nieuwe ASV worden daarnaast de volgende wijzigingen voorgesteld:

Onderwerp

ASV

Subsidieregeling BB 2012

Subsidieregeling BB 2014

De indieningstermijn van de aanvraag

3 maanden voor de activiteit

1 juli van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Conform ASV: 3 maanden voor de activiteit

Eisen aan de aanvraag

Er moet worden overgelegd:

-Een omschrijving van de activiteit

-Een exploitatiebegroting

-En bij aanvragen boven €50.000 een investeringsplan, de laatste jaarrekening en jaarverslag en aanvragen bij andere organisaties

Er moet worden overgelegd:

-Een jaarrekening en jaarverslag

-Een verantwoording van de wijze waarop met de wijk wordt gecommuniceerd en aanvragen worden getoetst

ASV gedeeltelijk volgen:

-In aanvulling op de eisen in de ASV wordt gevraagd: een verantwoording van de wijze waarop met de wijk wordt gecommuniceerd en aanvragen worden getoetst

-De eisen in de ASV voor aanvragen boven €50.000 gelden hier, met uitzondering van het maken van een investeringsplan omdat deze bewonersorganisaties geen investeringsplan maken

Beschikkingstermijn van de aanvraag

Binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag

Binnen een redelijke termijn

Conform ASV: Binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag

Verplichting

N.v.t.

Halfjaarlijks wordt een overzicht van uitgaven ter beschikking gesteld aan de gemeente

Conform ASV: geen extra verplichting

Verantwoording t.b.v. vaststelling subsidie/verrekening

Binnen 3 maanden moet worden ingediend:

-Inhoudelijk verslag

-Financiële verantwoording

-Bij subsidiebedragen boven €50.000 een accountantsverklaring

Binnen 3 maanden moet worden ingediend:

-Jaarrekening, verantwoording en inhoudelijk verslag

-Voorzieningen voor toekomstige activiteiten

-Bij subsidiebedragen boven €100.000 een accountantsverklaring

Conform ASV:

Binnen 3 maanden moet worden ingediend:

-Inhoudelijk verslag

-Financiële verantwoording

-Bij subsidiebedragen boven €50.000 een accountantsverklaring

Vaststellingstermijn subsidie na verantwoording

Binnen 3 maanden na indiening van de verantwoording

Binnen een redelijke termijn

Conform ASV: Binnen 3 maanden na indiening van de verantwoording

Terugbetalingstermijn bij te hoog voorschot

Geen voorwaarden

Restitutie van het teveel verstrekte voorschot binnen 1 maand

Conform ASV: Geen voorwaarden

Voorzieningen en vermogensvorming

N.v.t.

Een bedrag mag worden voorzien voor een bewonersinitiatief in het volgende jaar.

De voorziening mag de over het jaar toegekende subsidie niet overstijgen.

Afwijken van de ASV:

Een bedrag mag worden voorzien voor een bewonersinitiatief in het volgende jaar.

De voorziening mag de over het jaar toegekende subsidie niet overstijgen.

1.2 Vermindering van het aantal regels

Naar aanleiding van de evaluatie van de subsidieregeling buurtbudget 2012 wordt voorgesteld om te laten vervallen:

a) de voorwaarde dat de bewonersinitiatieven die met buurtbudget worden ondersteund plaats moeten hebben binnen het gebied;

b) de verplichting van een halfjaarlijks overzicht van de uitgaven.

In 2012 ontstond discussie over initiatieven die niet in de wijk zelf plaatsvonden, omdat dit volgens de huidige regeling niet zou mogen. Dit zou dus betekenen dat bijvoorbeeld vanuit Nieuwland geen buurtbudget mag worden toegekend aan het Dorpsfeest van Hoogland, of Zielhorst mag niet bijdragen aan de clowntjeshof en Vathorst mag niet bijdragen aan de dorpsdagen in Hooglanderveen. Bij de evaluatie werd vanuit de betrokkenen naar voren gebracht dat de stichtingen/verenigingen zelf als criteria hanteren:

 • o

  de doelstellingen van het buurtbudget,

 • o

  het moet merkbaar/zichtbaar zijn in de wijk, en/of

 • o

  vanuit de eigen wijk moet er voldoende deelname zijn.

Conclusie was dat in de subsidieregeling had moeten staan dat het geld ‘voor’ de wijk moet worden besteed, terwijl nu in de regeling staat ‘in’ de wijk. Dit laatste moet komen te vervallen.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de raad. De raad besluit ook over de verdeelregels.

In de begroting is structureel een bedrag opgenomen voor de subsidieregeling Buurtbudget. Behalve Buurtbudget ten behoeve van activiteiten, zijn in de subsidieregeling ook organisatiekosten voor werkgroepen Buurtbudget en WBT’s – onder voorwaarden- subsidiabel gemaakt.

Voor de komende jaren gaat het om de volgende bedragen:

Jaar

2014

2015

2016

2017

Buurtbudget

€305.200

€305.200

€305.200

€305.200

Organisatiekosten BB-groepen

Organisatiekosten Wijkbewonersteams

€13.000

€13.000

€13.000

€13.000

€13.000

€13.000

€13.000

€13.000

TOTAAL

€331.200

€331.200

€331.200

€331.200

Dekking van de subsidie vindt plaats uit de in de begroting opgenomen posten binnen programma 4: Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling, programmaonderdeel Wijkontwikkeling.

risico’s

Indien de bewonersorganisatie ten onrechte uitgaven doet, wordt de subsidie, na verantwoording lager vastgesteld. In de praktijk zal dit betekenen dat het te veel betaalde voorschot kan worden verrekend met het subsidiebedrag van het daaropvolgende kalenderjaar.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt geen apart onderdeel uit van de subsidieregeling. Een algemene bepaling over duurzaamheid is opgenomen in de ASV, artikel 21 ‘Niet doelgebonden verplichtingen’. Met dit artikel kan het college in de beschikking verplichtingen opleggen met betrekking tot de wijze waarop de activiteit wordt verricht.

Vervolg

Na intrekking van de Subsidieregeling Buurtbudget 2012 en vaststelling van de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 zal de landelijke database overheid.nl en de website van de gemeente worden geactualiseerd.

Het college legt binnenkort een raadsvoorstel voor aan de raad over de in 2014 te hanteren verdeelregels.

Communicatie

De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking. Na de vaststelling door ons college wordt de subsidieregeling bekend gemaakt.

De bewonersgroepen die de afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen op basis van deze subsidieregeling informeren we per mail over de wijzigingen.

Bijlage :

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen de nota d.d. 3 december 2013 (reg. nr. 4541242);

overwegende dat het gewenst is aanvullende regels te geven voor de subsidieverstrekking ten behoeve van de kosten van bewonersinitiatieven;

overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling Buurtbudget 2012 zoals vastgesteld op 20 december 2011 aan te passen in verband met de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV);

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

SUBSIDIEREGELING BUURTBUDGET 201 4

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteiten: activiteiten/werkzaamheden/projecten met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het gebied;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • c.

  Bewoners: inwoners van het gebied;

 • d.

  Bewonersorganisatie zijnde de subsidieontvanger: rechtspersoon in het gebied die de belangen van de bewoners vertegenwoordigt en als doel heeft het stimuleren van initiatieven van bewoners.

 • e.

  Buurtbudget: het budget dat beschikbaar is voor activiteiten in een gebied;

 • f.

  Gebied: buurten of wijken of onderdelen daarvan;

 • g.

  Initiatief: binnen een gebied gedragen activiteiten van individuele bewoners of groepen van bewoners.

 • h.

  Initiatiefnemer: een individuele of groep van bewoners die een activiteit organiseert.

 • i.

  Jaar: het kalenderjaar;

 • j.

  Organisatiekosten: kosten die de bewonersorganisatie of het WBT maakt om haar organisatie in stand te houden en die niet rechtstreeks ten behoeve van activiteiten gemaakt worden;

 • k.

  WBT: Een Wijkbeheerteam of Wijkbewonersteam: een bewonersgroep van, voor en door de wijkbewoners, die opkomt voor de belangen van de wijk en zijn/haar wijkbewoners. Een WBT houdt zich bezig met de woon- en leefomstandigheden in de wijk in de volle breedte

 • l.

  Wijk: in het kader van deze subsidieregeling worden 13 wijken onderscheiden:, Binnenstad, Hoogland, Hooglanderveen, Kattenbroek, Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg, Nieuwland, Randenbroek/Schuilenburg, Schothorst, Soesterkwartier, Vathorst, Vermeer-Berg- en Leusderkwartier, Zielhorst.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie hebben tot doel:

  • ·

   het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in het gebied, en/of

  • ·

   het mogelijk maken dat (meer) bewoners meedoen in het gebied, en/of

  • ·

   het er voor zorgen dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners.

 • 2. Kosten die voor incidentele subsidie op basis van deze regeling in aanmerking komen zijn:

  • a.

   kosten voor activiteiten overeenkomstig het eerste lid, en

  • b.

   organisatiekosten.

 • 3. Structurele kosten, die een lange termijn verplichting met zich meebrengen, worden niet gesubsidieerd.

 • 4. Een bewonersorganisatie kan subsidie voor activiteiten en/of voor organisatiekosten van de eigen organisatie aanvragen, als de bewonersorganisatie:

  • ·

   een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid en zonder winstoogmerk;

  • ·

   in de statuten heeft vastgelegd over welk gebied de activiteiten zich uitstrekken en dat zij het belang van de bewoners bij de leefbaarheid in dat gebied behartigen;

  • ·

   een bestuur heeft dat is samengesteld uit minimaal drie leden en minstens twee keer per jaar vergadert;

  • ·

   een regeling heeft waaruit blijkt hoe wordt omgegaan met eventuele geschillen met en tussen de bewoners over de subsidie.

 • 5. Een bewonersorganisatie kan subsidie voor organisatiekosten van een in het gebied actieve WBT aanvragen, mits het WBT:

  • a.

   ter uitvoering van het collegebesluit ‘De samenwerking met de WBT’s’ d.d. 6 juli 2010, met de gemeente samenwerkingsafspraken heeft gemaakt, en;

  • b.

   in deze samenwerkingsafspraken de rol of rollen op zich heeft genomen van ‘Netwerken op inhoud’ en/of ‘Netwerken op proces’ en de daarbij behorende inzet levert, zoals opgenomen in genoemd collegebesluit.

Artikel 3 Openstelling en subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit een openstellingsbesluit vast waarin vastligt in welke periode aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast.

Artikel 4 Vorm van subsidieverstrekking

 • 1. Het college zal de subsidie ten behoeve van de kosten van bewonersinitiatieven eerst verlenen en vervolgens vaststellen.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het college besluiten om de subsidie direct vast te stellen.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, tweede lid, onder a, van de ASV moet bij een eerste subsidieaanvraag worden overgelegd verdere bewijsstukken dat wordt voldaan aan artikel 2 lid 4.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, tweede lid, onder c, van de ASV moet bij een subsidieaanvraag worden aangegeven op welke wijze:

a.in het gebied bekendheid wordt gegeven aan het buurtbudget;

b.de bewonersorganisatie zal zorgen voor toetsing van de initiatieven;

c.de bewonersorganisatie zal zorgen voor transparantie naar de initiatiefnemers;

 • d.

  verantwoording wordt afgelegd aan de bewoners.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, tweede lid, onder c, 30 , van de ASV is het maken van een investeringsplan niet verplicht bij een subsidieaanvraag boven de € 50.000.

Artikel 6 Toetsingscriteria van de aanvraag

De subsidie ten behoeve van de activiteiten die vallen binnen het toepassingsbereik, zoals neergelegd in artikel 2, eerste lid van de regeling, kan worden toegekend als de bewonersorganisatie initiatieven ondersteund:

 • a.

  die niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid;

 • b.

  die ten gunste zijn van meer bewoners dan alleen de initiatiefnemer(s);

 • c.

  waarvan duidelijk is wat de bijdrage van de bewoner(s) zelf is;

 • d.

  waarvan de kosten de toets van redelijkheid doorstaat;

 • e.

  die in principe voor iedereen uit het gebied toegankelijk zijn.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in de Awb en in artikel 12 van de ASV kan een subsidie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:

 • a.

  de bewonersorganisatie niet voldoet aan artikel 2 lid 4;

 • b.

  de activiteit niet voldoet aan de criteria die genoemd zijn in artikel 6;

 • c.

  bij de aanvraag sprake is van onvoldoende financiële onderbouwing;

 • d.

  gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed zal worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de subsidie niet doelmatig en doeltreffend besteed zal worden;

 • e.

  het subsidieplafond voor aanvragen in het betreffende gebied voor dat jaar is bereikt;

 • f.

  initiatieven worden gesteund die in strijd zijn met gemeentelijk beleid en/of de benodigde vergunningen ontbreken;

 • g.

  initiatieven worden gesteund die onvoldoende draagvlak in het gebied hebben.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 8 Voorzieningen

 • 1. De subsidieontvanger mag uit de gemeentelijke subsidie een bedrag voorzien voor een bewonersinitiatief dat pas in een volgend jaar zal worden uitgevoerd.

 • 2. Deze voorziening mag de over het jaar toegekende subsidie niet overstijgen. Indien de voorziening groter is, zal het overschot in mindering worden gebracht op de vast te stellen subsidie. Het overschot wordt binnen 1 maand na vaststelling van de subsidie gerestitueerd aan de gemeente.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2. De Subsidieregeling Buurtbudget 2012, zoals vastgesteld op 20 december 2011 wordt ingetrokken.

 • 3. De bepalingen van de subsidieregeling zoals bedoeld in het tweede lid, blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregeling zijn verleend.

Artikel 11 Overgangsbepaling

In afwijking van de ASV dient een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2014 voor 1 april 2014 te worden ingediend.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Buurtbudget 2014.

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2013.

De secretaris, De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM: …

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING BUURTBUDGET 2014

De voorwaarden die in de ASV opgenomen gelden onverkort voor subsidies die in het kader van de subsidieregeling Buurtbudget 2014 worden aangevraagd, tenzij in deze regeling een afwijking of aanvulling is opgenomen.

Artikel 2 lid 2 sub b

Bij organisatiekosten moet worden gedacht aan kosten van administratie (telefoon, kantoorartikelen, kopiëren, eventuele vrijwilligersvergoeding voor personen die zich (bovenmatig) inspannen voor de bewonersorganisatie of het WBT mits conform de regels van de Belastingdienst), representatie en vergaderkosten.

Voor bewoners organisaties kan aanvullend worden gedacht aan eventuele inhuur van professionele ondersteuning bij de boekhouding, jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, aansprakelijkheidsverzekering bestuursleden.

Artikel 2 lid 5

Het kan voorkomen in een wijk dat het WBT niet alleen actief is in de rol van ‘Netwerken op inhoud’ en/of ‘Netwerken op proces’, maar zelf de bewonersorganisatie is zoals bedoeld in de subsidieregeling Buurtbudget 2012. In dat geval kunnen zij zowel subsidie aanvragen voor organisatiekosten van de bewonersorganisatie als voor organisatiekosten van het WBT.

Artikel 7 sub d

In de aanvraag moet de bewonersorganisatie aangeven op welke wijze het proces van werving en selectie van initiatieven transparant tegenover alle bewoners in het gebied zal worden georganiseerd (artikel 5 sub 2). Wanneer dit proces niet op een transparante wijze wordt georganiseerd kan artikel 7 sub d weigeringsgrond zijn.

Artikel 7 sub f

Dit artikel geldt in het algemeen, maar in het bijzonder voor initiatieven die een ingreep in de openbare ruimte inhouden. In dat geval is altijd toetsing door de gemeente nodig en moeten afspraken zijn gemaakt over beheer en onderhoud. De bewonersorganisatie mag geen initiatief steunen als dit niet gebeurd is.

Artikel 7 sub g

Dit artikel geldt in het algemeen, maar in het bijzonder voor initiatieven die een ingreep in de openbare ruimte inhouden. In dat geval is aantoonbaar breed draagvlak van bewoners in de nabije omgeving vereist, door initiatiefnemer(s) zelf te organiseren en aan te tonen. De bewonersorganisatie mag een initiatief niet steunen als dit niet gebeurd is.