Rookbeleid gemeente Velsen 2013

Geldend van 25-10-2013 t/m heden

Intitulé

Rookbeleid gemeente Velsen 2013

1. INLEIDING

Het huidige rookbeleid is op 1 januari 2004 ingegaan met als aanleiding de invoering van de nieuwe Tabakswet. De gewijzigde Tabakswet heeft per 1 januari 2004 de regels voor het roken in bedrijven aangescherpt. De wet regelt dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Tot 2004 werd er nog gerookt in kantoorruimten.

Het oude rookbeleid voorziet in inpandige rookruimten in het stadhuis en in het zwembad. Medewerkers werkzaam in het stadhuis mogen niet buiten roken in werktijd. Om productiviteitsverlies te voorkomen wordt de roker gestimuleerd om leeswerk mee te nemen naar de rookruimte.

1.1 Ontwikkelingen sinds 2004

Er is in sinds de invoering van het huidige rookbeleid (2004-2013) veel veranderd. Er meer inzicht gekomen in de effecten van roken op de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers en de kosten van een rokende medewerker voor een werkgever. De maatschappelijke tolerantie ten opzichte van roken/rokers is sterk afgenomen. De vanzelfsprekendheid dat roken overal gefaciliteerd wordt is verdwenen.

1.2 Aanleiding aanpassing rookbeleid

Personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, renovatie van gebouw B, verbouwing van de Publiekshal en tijdelijke huisvesting, zijn aanleiding geweest voor de vraag: Moet er nog wel geïnvesteerd worden in het in stand houden of het opnieuw aanbrengen en onderhouden van rookruimten.

1.3 Aantal rokende medewerkers

Als bron van informatie kan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gebruikt worden, uitgevoerd eind 2011. Door de hoge respons is een vrij goed beeld ontstaan van het aantal rokers. Bij de aantallen moet opgemerkt worden dat niet al deze rokers ook op het werkroken. Er zitten ook zogenaamde gelegenheidsrokers tussen.

Tabel 1. Aantal rokers Gemeente Velsen

2. ROKEN IN RELATIE TOT WERK

2.1 Roken en ziekteverzuim

Rokers verzuimen gemiddeld vaker en langer dan niet rokers:

 • - Rokende werknemers verzuimen gemiddeld anderhalf keer zoveel werkdagen in vergelijking met niet-rokers. Bij een gemiddeld verzuim van 16,4 verzuimen rokers gemiddeld 23 dagen.

 • - Niet rokers melden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek. Rokers zijn gemiddeld 1,4 keer per jaar afwezig.

 • - Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers in Nederland van 4%, komen zware rokers op 5,8%, matige rokers op 3,8%, ex-roker op 3,4% en nooit-rokers op 2,4%.

2.2 Afwezigheid van de werkplek

Naast het hogere verzuim en de daarmee samenhangende nadelige effecten van afwezigheid, is er onder niet-rokende collega’s regelmatig irritatie over de rookpauzes. Rokende collega’s zijn vaker van de werkplek af, soms in groepjes. Ze zijn minder goed bereikbaar en halen de gemiste werktijd niet altijd in.

2.3 Duurzame inzetbaarheid en rookbeleid

De gemeente investeert in duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Er wordt geïnvesteerd om medewerkers gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden. Roken komt in diverse studies naar voren als belangrijke factor voor verminderde arbeidsproductiviteit. Het investeren in voorzieningen om te roken, wat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vermindert, staat daar haaks op.

2.4 Gezondheidsbevordering

Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de rokende Nederlanders zou willen stoppen met roken. Voornaamste reden hiervoor is de gezondheidswinst. Het stimuleren van het stoppen met roken past bij het duurzame inzetbaarheidsbeleid van de gemeente.

3. ROOKBELEID 2013

3.1 Uitgangspunt

Het rookbeleid dient aan te sluiten bij het gevoerde personeelsbeleid met betrekking tot vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

3.2 Doelstelling

De doelstelling van het nieuwe rookbeleid is het ontmoedigen van roken en een bijdrage leveren aan het stoppen met roken.

Daarnaast geeft het nieuwe rookbeleid duidelijkheid over roken en werktijd.

3.3 Inhoud rookbeleid 2013

Kern

 • • Gemeente gebouwen en voertuigen zijn rookvrij

 • • Roken gebeurt in eigen tijd

 • • Roken vindt buiten plaats, maar niet voor de publieksingang en personeelsingangen

Toelichting

 • 1.

  De gebouwen waarin het personeel van gemeente Velsen zijn gehuisvest en de voertuigen waarmee het werk wordt uitgevoerd zijn rookvrij. Dat wil zeggen dat er binnen geen rookruimten zijn.

 • 2.

  Roken is een privé aangelegenheid. Rookpauzes zijn dan ook voor rekening van werknemer. De pauzes welke genomen worden voor het roken gelden niet als werktijd. Wanneer de afwezigheid (frequentie en duur) van de werkplek door rookpauzes een negatief effect heeft op het functioneren van de afdeling, dan neemt de leidinggevende het initiatief tot het maken van afspraken hierover.

 • 3.

  Zowel bezoekers als werknemers moeten rookvrij het pand kunnen betreden en verlaten. Er mag daarom niet voor de (personeels-)ingangen gerookt worden. Vanwege het imago aspect mogen rokende werknemers zich niet ophouden voor de publieksingang. Indien rokende groepjes om het pand een negatief imago en vervuiling opleveren kan de directie besluiten een plaats aan te wijzen waar rokende medewerkers dienen te roken.

 • 4.

  Het opgestelde beleid geldt voor iedereen die werkzaam is binnen de afdelingen van de gemeente Velsen, voor bezoekers evenals voor de leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de leden van de gemeenteraad.

 • 5.

  De regels van het rookbeleid zijn onderdeel van de huisregels voor medewerkers zodat deze aan hen bekend zijn. Bij het herhaaldelijk overtreden van deze regels volgt een officiële waarschuwing.

 • 6.

  Bij de introductie van het nieuwe rookbeleid ondersteunt de gemeente éénmalig begeleiding bij het stoppen met roken. Financiering kan plaatsvinden vanuit het Duurzame Inzetbaarheidsbudget.