"Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)

Geldend van 20-11-2013 t/m heden

Intitulé

"Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)

Hoofdstuk 1: Inleiding.

De gemeente Gilze en Rijen treedt samen met onder andere de politie fors op tegen hennepteelt en georganiseerde criminaliteit. Het past binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente Gilze en Rijen om criminaliteit en overlast zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Daarom deze beleidsnotitie.

Rond de (op zich legale) exploitatie van growshops e.d. (smartshops, headshops en seedshops) hangt een negatief imago. Regelmatig wordt vastgesteld dat in dergelijke shops ook verboden waar wordt verkocht. Ook leveren growshops e.d. niet alleen op grote schaal goederen voor het telen van hennep, maar ze dragen ook zorg voor de financiering en inrichting van kwekerijen. De aanwezigheid van een growshop e.d. doet afbreuk aan de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Deze shops hebben een aanzuigende werking voor criminaliteit en overlast.

Op dit moment wordt landelijke wetgeving opgesteld waarin alle handelingen van personen en bedrijven die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar wordt gesteld. Deze wet zal het juridische sluitstuk gaan vormen om de enorme illegale hennepteelt in Nederland terug te dringen. Naar verwachting wordt deze wet in 2014 vastgesteld.

Eventuele (aan growshops e.d.) verleende vergunningen moeten bij het van kracht worden van de wet worden ingetrokken. Het is derhalve zaak om nieuwe toetreding nu al te voorkomen, en dus geen nieuwe exploitatievergunningen voor growshops e.d. te verlenen.

In de gemeente Gilze en Rijen geldt sinds 5 februari 2001 een zogenaamde nuloptie voor de vestiging van coffeeshops. Op basis hiervan kan zonder meer de vestiging van een coffeeshop worden tegengegaan.

Het verdient, met het oog op hetgeen hiervoor is vermeld, aanbeveling dat ook voor growshops e.d.

een dergelijke optie wordt vastgesteld. Daarbij komt dat andere mogelijkheden om de vestiging van growshops tegen te gaan (bijv. op basis van een bestemmingsplan) beperkt zijn.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Gilze en Rijen biedt daartoe een wettelijke basis.

Artikel 1: Juridisch kader.

In de APV van de gemeente Gilze en Rijen gaat afdeling 3 (paragraaf 4) over toezicht op smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafés. De relevante artikelen daaruit zijn:

Artikel 2.3.4.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. smartshop: een winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de hoofdactiviteiten wordt gevormd door detailhandel in psychotrope stoffen

b. headshop: een winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de hoofdactiviteiten wordt gevormd door detailhandel in attributen die samenhangen met het gebruik van softdrugs, zoals pijpjes en vloeitjes

c. growshop: een winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de hoofdactiviteiten wordt gevormd door detailhandel in kweekbenodigdheden, zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plantenvoeding, kweek van hennep, cannabis dan wel soortgelijke planten

d. belshop of belwinkel: inrichting waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door aan derden gelegenheid te bieden tot elektronisch berichtenverkeer, (internationaal) telefoonverkeer, dan wel aanverwante diensten

e. internetcafé: inrichting waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door aan derden gelegenheid te bieden tot elektronisch berichtenverkeer dan wel aanverwante diensten

f. inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet handelingen en/of werkzaamheden worden verricht die zijn aan te merken als het exploiteren van een smartshop, headshop, growshop, belshop/belwinkel of internetcafé

g. exploitant: degene die een inrichting exploiteert

Artikel 2.3.4.2 Nadere regels

 • 1. Het college is bevoegd een gebied aan te wijzen waarbinnen deze afdeling van toepassing is.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het maximale aantal inrichtingen, al dan niet categorisch, binnen het gebied.

Artikel 2.3.4.3 Vergunningplicht

1. Het is verboden een inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

2. De aanvraag om vergunning dient te geschieden met een door de burgemeester vastgesteld formulier.

3. De vergunning wordt alleen aan natuurlijke personen verleend.

4. De vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Het college van burgemeester en wethouders is dus op grond van artikel 2.3.4.2 van de APV bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het maximum aantal inrichtingen als bedoeld in artikel 2.3.4.1 van de APV. Nul kan in dit verband ook worden beschouwd als een maximum.

Volgens artikel 2.3.4.3 is het verboden om een inrichting zoals hierboven genoemd te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Op dit moment zijn er geen vergunningen verleend voor growshops e.d. in de gemeente Gilze en Rijen.

Voor deze zogenaamde nuloptie zijn de volgende overwegingen aan de orde.

Artikel 2: Overwegingen.

De vestiging/aanwezigheid van een growshop e.d. is in Gilze en Rijen dus niet gewenst, omdat:

 • ·

  uit landelijk onderzoek en uit politiegegevens blijkt dat growshops e.d. in toenemende mate een stimulerende en faciliterende rol vervullen bij de bedrijfsmatige hennepteelt;

 • ·

  growshops e.d. stekken verkopen c.q. daarin bemiddelen, adviezen geven over hennepteelt, geteelde wiet kopen en hennepafval innemen;

 • ·

  growshops e.d. full service bieden met betrekking tot illegale activiteiten. Deze shops zijn veelal niet meer dan facades van criminele samenwerkingsverbanden, waar op grote schaal wiet wordt ingekocht, terwijl er nauwelijks nog in kweekbenodigdheden wordt gehandeld;

 • ·

  winsten van growshops e.d. mogelijkerwijs geïnvesteerd worden in andere criminele activiteiten zoals harddrugshandel;

 • ·

  growshops e.d. (ernstige) overlast opleveren voor de directe omgeving;

 • ·

  growshops e.d. afbreuk doen aan de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving waarin zij zijn gevestigd;

 • ·

  het tegengaan van vestiging van growshops e.d. past binnen de in ontwikkeling zijnde landelijke wetgeving;

 • ·

  omslachtige procedures voorkomen worden wanneer onder het regime van deze landelijke wetgeving een eventueel verleende vergunning voor growshops e.d. moet worden ingetrokken;

 • ·

  het binnen het drugs- en veiligheidsbeleid van de gemeente Gilze en Rijen past om uit te spreken dat de vestiging van growshops e.d. in Gilze en Rijen onwenselijk is en op deze wijze optimaal gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking staande middelen en instrumenten om deze shops te weren.

Artikel 3: Vaststelling maximumstelsel.

Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen bepaalt op grond van artikel 2.3.4.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gilze en Rijen het maximale aantal inrichtingen als bedoeld in artikel 2.3.4.1 van de APV op nul.

Artikel 4: Bekendmaking en inwerkingtreding.

Deze beleidsregel incl. maximumstelsel wordt bekend gemaakt en treedt in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 5: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)

Rijen, 12 november 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen,

de secretaris, de burgemeester,

ir. G.J.F.M. Vlekke dr. A.J.W. Boelhouwer