Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Moerdijk

Geldend van 07-11-2013 t/m heden

Intitulé

Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 oktober 2013,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 Woningwet en artikel 2.10 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

TOETSINGSPROTOCOL BOUWBESLUIT GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Bij alle aanvragen die worden getoetst aan artikel 2.10 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de beleidsregels en het toetsingsprotocol zoals bij dit besluit gevoegd, van toepassing

 • 2.

  Het bijgevoegde toetsingsprotocol is gebaseerd op de Landelijke Toetsingsmatrix Bouwbesluit 2012. Afwijkingen daarop zijn gemotiveerd in het protocol.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huisblad de Moerdijkse Bode.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Toetsingsprotoc0l Bouwbesluit gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 15 oktober 2013
De gemeentesecretaris, Drs A.E.B. Kandel
De burgemeester, J.P.M. Klijs

Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Moerdijk (pdf, 445 kB)