Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant

Geldend van 27-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2013;

Gelet op artikel 124h van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie;

Gelet op artikel 38 van de Archiefwet;

Gelet op artikel 5.2a, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Gezien het advies van de commissie Economische Zaken en Bestuur van 30 augustus 2013;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van de uitoefening van interbestuurlijk toezicht systematische informatie nodig hebben, waarbij de regelmaat en omvang vooraf wordt bepaald;

Overwegende dat de wet bepaalde toezichtstaken bij Gedeputeerde Staten leggen en dat in diverse wetten is aangegeven dat Gedeputeerde Staten regels kunnen stellen over de verstrekking van informatie ten aanzien van de uitvoering van die toezichtstaken;

Overwegende dat voor gemeenten de basis hiervoor ligt in de Gemeentewet en dat voor waterschappen ten aanzien van archiefzaken de basis hiervoor ligt in de Archiefwet en ten aanzien van de uitoefening van handhavingsbevoegdheden de basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

   Bor: Besluit omgevingsrecht;

 • b.

   burgemeester en wethouders: Burgemeester en wethouders van gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

 • c.

   toezichtinformatie: informatie als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie;

 • d.

   systematische toezichtinformatie: toezichtinformatie als bedoeld in artikel 1, onder d, van het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie;

 • e.

   Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

   Wro: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Uitvoering Archiefwet 1995

 • 1  Burgemeester en wethouders verstrekken aan Gedeputeerde Staten systematische toezichtinformatie over uitvoering van de Archiefwet 1995 en op deze wet gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

 • 2  Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen betreffende het interbestuurlijk archieftoezicht.

 • 3  De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten overgelegd.

 • 4  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de dagelijkse besturen van de waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 1  Burgemeester en wethouders verstrekken aan Gedeputeerde Staten systematische toezichtinformatie over de naleving van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels in het belang van een doelmatige handhaving als bedoeld in artikel 5.3 van de Wabo.

 • 2  Met betrekking tot de informatie, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

     besluiten tot vaststelling of wijziging van het handhavingsbeleid, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van het Bor;

  • b.

     besluiten tot vaststelling of wijziging van het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, van het Bor;

  • c.

    de rapportage, bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van het Bor;

  • d.

    de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Bor.

 • 3  De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a en c, worden verstrekt binnen twee weken na een besluit tot vaststelling of wijziging.

 • 4   De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder b worden jaarlijks verstrekt voor 1 februari van het jaar waarop deze betrekking hebben.

 • 5  De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder d, worden jaarlijks verstrekt voor 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarop deze betrekking hebben.

 • 6  De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de dagelijkse besturen van de waterschappen.

Artikel 4 Monumentenwet

 • 1  Burgemeester en wethouders verstrekken aan Gedeputeerde Staten systematische toezichtinformatie over de uitvoering van artikel 15 van de Monumentenwet 1988.

 • 2  Met betrekking tot de informatie, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

     een overzicht van het aantal adviezen dat de commissie op het gebied van de monumentenzorg heeft uitgebracht;

  • b.

    de gegevens van de beschermde monumenten waarop de adviezen betrekking hebben.

 • 3  Burgemeester en wethouders verstrekken aan Gedeputeerde Staten systematische toezichtinformatie over de uitvoering van de artikelen 38 en 38a van de Monumentenwet 1988.

 • 4  Met betrekking tot de informatie, bedoeld in het derde lid, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

    een overzicht van het aantal gevraagde adviezen, respectievelijk archeologische rapporten die zijn uitgebracht;

  • b.

    de gegevens van het archeologische of potentiële archeologische monument waarop het advies of rapport betrekking heeft.

 • 5  De gegevens, bedoeld in het tweede en vierde lid, worden jaarlijks verstrekt voor 1 mei.

Artikel 5 Wet ruimtelijke ordening

 • 1  Burgemeester en wethouders verstrekken aan Gedeputeerde Staten systematische toezichtinformatie over de toepassing van de artikelen 2.1, 3.1, eerste en tweede lid, 4.1 en 10.1 van de Wro.

 • 2  Met betrekking tot de informatie, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

    inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over gebiedsdekkende structuurvisies als bedoeld in artikel 2.1 Wro;

  • b.

    inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over gebiedsdekkende bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro;

  • c.

    inzicht in de mate waarin de gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wro;

  • d.

    inzicht in de mate waarin de gemeente toepassing geeft aan de regels uit de provinciale verordening, bedoeld in artikel 4.1 van de Wro;

  • e.

    voornemens voor het komende jaar en het verslag van het afgelopen jaar, bedoeld in artikel 10.1 van de Wro, inzake handhaving en beleid betreffende bestemmingsplannen, beheerverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen.

 • 3  Met betrekking tot het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met d, kunnen Gedeputeerde Staten nadere regels vaststellen.

 • 4  De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder e, worden jaarlijks verstrekt:

  • a.

    binnen vier weken na bekendmaking van het voornemen;

  • b.

    binnen vier weken na aanbieding van het verslag aan de gemeenteraad.

Artikel 6 Wijze van informatieverstrekking

De gegevens, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, worden schriftelijk of digitaal aan Gedeputeerde Staten verstrekt, tenzij Gedeputeerde Staten reeds over de gegevens beschikken.

Artikel 7 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden uiterlijk in 2019, en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 20 september 2013
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans
 

Toelichting behorende bij de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant

Algemeen

De Wet revitalisering generiek toezicht brengt een aantal wijzigingen aan in het toezicht tussen bestuurslagen. Een van die wijzigingen betreft het geven van de bevoegdheid aan het provinciebestuur om systematische toezichtinformatie op te vragen. Artikel 124h van de Gemeentewet creëert hiervoor de mogelijkheid. Op grond van artikel 124h van de Gemeentewet is het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie vastgesteld. Hierin worden algemene regels gesteld over het gebruik van toezichtinformatie, zodat enerzijds adequaat toezicht mogelijk is, maar anderzijds ondertoezichtgestelde overheden niet worden geconfronteerd met bovenmatige informatieverplichtingen. Deze bepaling dient er daarnaast toe dat een drempel wordt opgeworpen tegen het ongebreideld opvragen van gegevens. Op basis van artikel 2, tweede lid van het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie zal in een verordening de toezichtinformatieverplichting per beleidsterrein moeten worden opgenomen om de verplichting tot het verstrekken van toezichtinformatie aan gemeenten te kunnen opleggen. Daarbij past dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de gegevens die Burgemeester en Wethouders in het kader van hun horizontale verantwoording aan de gemeenteraden aanbieden.

In deze verordening wordt de concrete informatieverplichting uitgewerkt ten aanzien van die taken die van wezenlijk belang zijn vanwege het uitvoeringsniveau of de risico’s die daarbij aan de orde zijn.

In deze verordening wordt informatie gevraagd op grond van de volgende wetten: de Archiefwet 1995, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Monumentenwet 1988 en de Wet ruimelijke ordening.

De verordening bevat geen sancties. Indien een gemeente of waterschap niet voldoet aan de informatieplicht kan de provincie het Beleidskader voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing toepassen.

Artikelsgewijs

Artikel 2 Uitvoering Archiefwet 1995 Tweede lid Nadere regels Het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht, door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 23 oktober 2012, wordt beschouwd als een nadere uitwerking van de toezichtstaak.

Vierde lid Waterschappen Het verstrekken van systematische toezichtinformatie met betrekking tot de uitvoering van de Archiefwet 1995 is ook van toepassing verklaard op de dagelijkse besturen van de waterschappen. Dit is geregeld in artikel 38 van de Archiefwet 1995.

Vierde lid Gemeenschappelijke regelingen Het verstrekken van systematische toezichtinformatie met betrekking tot de uitvoering van de Archiefwet 1995 is ook van toepassing verklaard op de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Dit is geregeld in artikel 40 van de Archiefwet 1995. [toegevoegd bij amendement]

Artikel 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Zesde lid Waterschappen Het verstrekken van systematische toezichtinformatie met betrekking tot de naleving van de bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels in het belang van een doelmatige handhaving als bedoeld in de Wabo is ook van toepassing verklaard op de dagelijkse besturen van de waterschappen. Dit is geregeld in artikel 5.2a, tweede lid, van de Wabo.

Artikel 6 Wijze van informatieverstrekking Indien de informatie door de gemeente via de website www.waarstaatjegemeente.nl wordt ontsloten, zijn Burgemeester en wethouders van die gemeente vrijgesteld van de verplichting tot verstrekking van de informatie aan Gedeputeerde Staten.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans