Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Intitulé

VERORDENING HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTING 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2 Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

   • 1e

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2e

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belastingen die per jaar worden geheven is een belastingjaar gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3 Indien de vergunning bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar wordt verleend, is de belasting verschuldigd voor zoveel volle kalendermaanden als er in dat belastingjaar na de aanvang van de belastingplicht nog resteren.

 • 4 Indien de vergunning bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar wordt ingeleverd, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel volle kalendermaanden als er in dat belastingjaar na beëindiging van de vergunning nog resteren.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. De belasting in artikel 2, onderdeel b, moet worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 51,00.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De 'Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2009' van 18 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010'.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 5.
Gepubliceerd in de Heemsteder van 23 december 2009.

Tarieventabel Parkeerbelastingen 2010,

behorende bij en deeluitmakende van de "Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010".

Artikel 1 Afbakening fiscaal gebied en vergunningengebied

1.1

Bij deze “verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010" wordt verwezen naar de kaarten “Tekening 1” d.d. 28-10-2009, “Tekening 2” d.d. 28-10-2009, “Tekening 3” d.d. 03-11-2008 en “Tekening 4” d.d. 28-10-2009, waarop de vergunningengebieden en de fiscaal-parkeergebieden zijn aangegeven. De gebieden die binnen de omlijningen vallen zijn aangegeven met een letter.

De gebieden A tot en met G zijn fiscale gebieden, met daarbinnen voor bepaalde doelgroepen een vergunningenregime. De gebieden K en L zijn vergunningengebieden.

1.2.1

Onder het begrip fiscaal gebied moet worden verstaan de terreinen en weggedeelten waar parkeren bij parkeerapparatuur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeergeld.

1.2.2

Onder het begrip vergunningengebied moet worden verstaan de terreinen en weggedeelten waar een verbod geldt als bedoeld in artikel I van de Parkeerverordening 1993.

Artikel 2

2.1.

Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur op de terreinen en weggedeelten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening bedraagt:

in het gebied

2.1.1

Sector A, D en F

€ 0,20 voor de eerste 4 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 2 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 200 minuten.

Voor houders van een bezoekerskaart:

€ 0,20 voor de eerste 24 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 12 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 540 minuten.

2.1.2

Sector B, D, en G

€ 0,20 voor de eerste 12 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 6 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 120 minuten.

2.1.3

Sector C

€ 0,20 voor de eerste 6 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 3 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 60 minuten

2.1.4

Sector E

€ 5,00 per dag of een gedeelte daarvan.

Op zaterdag ook mogelijkheid tot parkeren voor:

€ 0,20 voor de eerste 12 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 6 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 120 minuten.

2.1.5

bij parkeerapparatuur, geschikt voor een parkeertijd van 240 minuten geplaatst bij een parkeerplaats voorzien van het bord volgens model E06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens, inhoudende een Algemene gehandicaptenparkeerplaats:

€ 0,20 voor de eerste 24 minuten of een gedeelte daarvan.

€ 0,10 voor elke volgende 12 minuten of een gedeelte daarvan.

Maximale parkeertijd 240 minuten.

Artikel 3

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt:

3.1

voor een kentekenvergunning afgegeven aan bewoners in het gefiscaliseerde gebied of het vergunningengebied, per jaar

€ 23,64

3.2

voor een bezoekersvergunning afgegeven aan bewoners in het vergunningengebied, per jaar

€ 23,64

3.3

voor een werk/bezoekvergunning afgegeven aan ondernemers/werkgevers en medische dienstverleners in het gefiscaliseerde gebied of het vergunningengebied, per jaar

€ 47,28

3.4

voor een huisartsvergunning afgegeven aan huisartsen in de gehele gemeente, per jaar

€ 47,28

3.5

voor een dienstvergunning afgegeven aan nutsbedrijven in het gefiscaliseerde gebied of het vergunningengebied, per jaar

€ 47,28

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2009.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 november 2009.