Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010 (Verordening begrafenisrechten 2010)

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Intitulé

VERORDENING HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2010 (BEGRAFENISRECHTEN 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan;

 • b

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c

  huurgraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • d

  urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in asbuskelders;

 • e

  algemeen graf: een graf niet zijnde een eigen graf, huurgraf of urnengraf en waarvan de bestaansduur is bepaald op 20 jaren;

 • f

  kindergraf: een graf waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • g

  algemeen kindergraf: een graf tot het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar en waarvan de bestaansduur is bepaald op 20 jaren;

 • h

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • i

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j

  asbuskelder: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats, of diegene die hem vervangt;

 • l

  rechthebbende: de natuurlijk- of rechtspersoon aan wie voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken in een huurgraf, kindergraf of bestaand eigen graf,

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een huurgraf, bestaand eigen graf, urnengraf of urnennis;

 • m

  verstrooiingsplaats: een door de gemeente aangewezen locatie waarop as wordt verstrooid;

 • n

  gedenkbord: een door de gemeente te leveren en op een door de gemeente te bepalen locatie te plaatsen bord.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1

  het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • 2

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2 Met betrekking tot de rechten genoemd in de hoofdstukken 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1 De rechten, bedoeld in hoofdstuk 5.7 en 5.8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2 Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.7 en 5.8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1 De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 en 5.9 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 5.7 en 5.8 van de tarieventabel verschuldigd met ingang van het volgende belastingtijdvak.

 • 3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.7 en 5.8 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7,5.8 en 5.9 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (begrafenisrechten 2009) van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010’ (Verordening begrafenisrechten 2010).

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 5.
Gepubliceerd in de Heemsteder van 23 december 2009.

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010 (Verordening begrafenisrechten 2010).

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.540,00

1.1.2

voor verlenging: voor elk jaar 5% van het bij 1.1.1 vermelde recht.

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.155,00

1.2.2

voor verlenging: voor elk jaar 5% van het bij 1.2.1 vermelde recht

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 2.310,00

1.3.2

voor verlenging: voor elk jaar 5% van het bij 1.3.1 vermelde recht

1.4

Voor het verlenen van het recht op een kindergraf wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

€ 770,00

1.4.2

voor verlenging: voor elk jaar 5% van het bij 1.4.1 vermelde recht

1.5

Restitutie van de in dit hoofdstuk vermelde bedragen vindt niet plaats bij het tussentijds opzeggen van het graf of urnennis.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 602,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 150,50

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 t/m 11 jaar wordt geheven

€ 301,00

2.3.1

Voor begraven zoals genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3 wordt uitgegaan van een dienst van maximaal een uur. Indien deze tijd wordt overschreden wordt het recht per halfuur of een gedeelte van een halfuur verhoogd met

€ 106,00

2.4.1

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3.1 verhoogd met:

2.4.2

Bij vertrek op maandag t/m zaterdag, na 15.00 uur, geldt een toeslag per half uur van

€ 106,00

2.4.3

Op zaterdag geldt een toeslag van

€ 455,00

2.4.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de werktijden die gelden voor de medewerkers van de algemene begraafplaats Heemstede.

2.5

Voor het leveren van groenbedekking

€  51,50

Hoofdstuk 3 Cremeren

Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Bijzetten asbussen/urnen, verstrooien as en plaatsen gedenkbord

4.1

Het tarief bedraagt:

4.1.1

voor het leveren en plaatsen van een asbuskelder

€ 307,00

4.1.2

voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats

€ 108,50

4.1.3

voor het leveren en plaatsen van een gedenkbord

€ 85,00

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.2.1

in een urnennis

€ 213,00

4.2.2

in een urnengraf

€ 355,00

4.2.3

in een eigen graf

€ 355,00

4.2.4

in een huurgraf

€ 355,00

4.3.1

Voor bijzetten zoals genoemd onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en wordt uitgegaan van een dienst van maximaal een uur. Indien deze tijd wordt overschreden wordt het recht per halfuur of een gedeelte van een halfuur verhoogd met

€ 106,00

4.3.2

Bij vertrek op maandag t/m zaterdag, na 15.00 uur, geldt een toeslag per half uur van

€ 106,00

4.4

Op zaterdag geldt een toeslag van

€ 455,00

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 13 van de ‘Beheersverordening algemene begraafplaats Heemstede’, wordt geheven:

€ 60,00

5.2

Voor het door of van gemeentewege onderhouden van een huurgraf, dat is uitgegeven na 1 januari 2000, wordt geheven:

5.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 970,00

5.2.2

voor een kindergraf, voor een periode van 20 jaar

€ 485,00

5.2.3

voor verlenging: voor elk jaar 5% van het onder 5.2.1 en 5.2.2 vermelde recht.

5.3

Voor het door of van gemeentewege onderhouden van een algemeen graf, dat is uitgegeven na 1 januari 2000, wordt per bijzetting geheven:

5.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 324,00

5.3.2

voor een kindergraf, voor een periode van 20 jaar

€ 162,00

5.4

Bij uitgifte van het graf na 1 januari 2000 dient het onderhoudsrecht als bedoeld in de onderdelen 5.2 en 5.3 te worden afgekocht tot de datum waarop het uitsluitend recht tot begraven c.q. bijzetten in een bepaald graf is verleend.

5.5

Bij tussentijdse wijziging van de datum waarop het uitsluitend recht tot begraven c.q. bijzetten in een graf is verleend, dient het onderhoudsrecht als bedoeld in onderdeel 5.2 te worden afgekocht voor de periode waarvoor wordt verlengd.

5.6

Restitutie van afgekochte bedragen vindt niet plaats.

Overgangsbepaling

5.7

Voor het door of van gemeentewege onderhouden van de voorwerpen als bedoeld in onderdeel 5.1, welke zijn geplaatst op een eigen graf of een huurgraf dat is uitgegeven vóór 1 januari 2000 en waarvoor een vergunning als bedoeld in onderdeel 5.1 is afgegeven, wordt per jaar geheven:

5.7.1

voor een gedenkteken (monument)

€ 64,00

5.7.2

voor een staande of liggende zerk

€ 31,00

5.7.3

voor beplanting

€ 27,00

5.7.4

voor marmerslag of grind

€ 27,00

5.7.5

voor een grafkelder

€ 27,00

5.7.6

voor plintbanden

€ 15,90

5.7.7

voor ieder ander voorwerp

€ 15,90

5.8

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen als bedoeld in onderdeel 5.1, welke zijn geplaatst op een kindergraf, zijnde een huurgraf of een eigen graf, dat is uitgegeven vóór 1 januari 2000 en waarvoor een vergunning als bedoeld in onderdeel 5.1 is afgegeven, wordt per jaar 50% van de in de onderdelen 5.7.1 tot en met 5.7.7 vermelde tarieven geheven.

5.9

Bij tussentijdse wijziging van de datum waarop het uitsluitend recht tot begraven c.q. bijzetten in een bepaald graf is verleend, worden de in onderdeel 5.2 vermelde tarieven geheven en is het bepaalde in onderdeel 5.5 van overeenkomstige toepassing.

5.10

Restitutie van afgekochte bedragen wordt niet verleend.

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

6.1

Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven

€ 355,00

6.2

Voor het herbegraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven

€ 708,00

6.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

6.3.1

uit een eigen- of huurgraf

€ 277,00

6.3.2

uit een urnengraf

€ 277,00

6.3.3

uit een urnennis

€ 217,00

6.4

Voor het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven:

6.4.1

in een eigen- of huurgraf

€ 355,00

6.4.2

in een eigen urnennis

€ 213,00

6.5

Voor het samenvoegen van een lijk of overblijfselen van een lijk met een ander lijk of overblijfselen van een lijk in een bestaand graf ( bij gelijktijdige bijzetting) wordt geheven

€ 138,00

6.5.1

Voor het samenvoegen van een lijk of overblijfselen van een lijk met een ander lijk of overblijfselen van een lijk in een bestaand graf ( niet bij gelijktijdige bijzetting) wordt geheven

€ 277,00

6.6

Voor het afnemen en opnieuw plaatsen van een zerk of ander gedenkteken wordt geheven, tenzij dit afnemen en opnieuw plaatsen een gevolg is van opgraving van een lijk of een asbus op rechterlijk bevel

€ 159,00

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2009.