Regeling vervallen per 07-11-2011

Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011

Geldend van 20-08-2015 t/m 06-11-2011

Intitulé

Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

gelet op artikel 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet en de Marktverordening gemeente

Capelle aan den IJssel 2011;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011;

b e s l u i t :

 • I.

  in te trekken met ingang van de dag dat het Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011 in werking treedt:

  • a.

   het beleid inzake het opstellen van marktkramen;

  • b.

   Warenmarkt Capelle aan den IJssel 2009;

  • c.

   het beleid inzake het gebruik van stormankers;

  • d.

   het beleid inzake samenstelling en werkwijze van de Marktcommissie;

 • II.

  vast te stellen het navolgende reglement: Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. anciënniteitenlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats gerangschikt in volgorde van de datum, waarop voor het eerst een vaste standplaatsvergunning is toegewezen;

 • b. branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het aantal vastgestelde vaste plaatsen per artikelengroep;

 • c. dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • d. gebruik van de stormankers: het op deugdelijke, afdoende wijze vastmaken van de marktkramen aan de daartoe op het marktplein aangebrachte stormankers, dan wel het afdoende verzwaren met gewichten van gebruikte zeildoeken of andere toebehoren;

 • e. levenspartner: de persoon met wie de vergunninghouder met het oogmerk duurzaam samen te wonen een gemeenschappelijke huishouding voert;

 • f. markt:de door het college ingestelde warenmarkt;

 • g. marktkramen: iedere vorm van stellage ten behoeve van de uitstalling en verkoop van waren, in de breedste zin des woords, anders dan een verkoopwagen;

 • h. marktmeester: de door het college aangewezen persoon, dan wel zijn vervanger, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • i. marktterrein: de openbare of voor het publiek vrij toegankelijke oppervlakte of ruimte, die voor deuitoefening van de markthandel is aangewezen;

 • j. Marktverordening: de Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011;

 • k. meeloper: marktkooplieden die geen vaste standplaats op de markt hebben;

 • l. meeloperslijst: registratie van gegadigden voor toewijzing van een dagplaats, waarin de gegevens betreffende naam, adres, woonplaats en bewijzen van bekwaamheid per meeloper staan vermeld;

 • m. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor de uitoefening van de markthandel;

 • n. standplaatshouder: de houder van een vaste plaats, dagplaats of standwerkerplaats;

 • o. standwerken:de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot aankoop van het artikel;

 • p. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • q. standwerkerslijst: registratie van gegadigden voor toewijzing van een standwerkerplaats, waarin de gegevens betreffende naam, adres, woonplaats en bewijzen van bekwaamheid per standwerker staan vermeld;

 • r. stormankers: de op het marktterrein aangebrachte bevestigingspunten;

 • s. vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan de vergunninghouder;

 • t. vergunninghouder:degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een vaste standplaats.

Artikel 2 Plaats, dag en tijd van de markten

 • 1.

  De markten vinden plaats op:

 • a.

  donderdag van 09.00 tot 16.00 uur op het Stadsplein;

 • b.

  zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur op het Pier Panderplein.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het college toestemming geven om eerder met de verkoop te beginnen of langer door te gaan.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:

 • a.

  op een andere dag;

 • b.

  op een andere tijd;

 • c.

  op een andere plaats.

 • 4.

  De markt wordt niet gehouden op zondagen en erkende nationale feestdagen.

 • 5.

  Het college kan in het geval dat minder dan 25 procent van de marktkooplieden aangeeft aanwezig te zullen zijn, indien het voornemen bestaat de markt, op grond van lid 3, 4 of 5 van dit artikel te verplaatsen of op een andere dag dan wel tijdstip te houden, besluiten de markt die dag geen doorgaan te laten vinden.

Artikel 3 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en meer dan anderhalf uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college een vergunninghouder toestaan om uiterlijk vanaf 06.00 uur de standplaats in te nemen.

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen.

 • 4.

  De marktmeester kan van deze verplichting ontheffing verlenen, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

 • 5.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste plaats niet uiterlijk een half uur voor aanvangstijd van de markt heeft ingenomen, wordt de betreffende plaats voor die dag als dagplaats aangemerkt.

 • 6.

  Het bepaalde in het vijfde lid is niet van toepassing indien de vergunninghouder de marktmeester vóór dit tijdstip, onder opgave van een geldige reden die hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden.

Artikel 4 Ontheffing tijdstip innemen standplaats

Een ontheffing als bedoeld in artikel 3 kan worden verkregen, indien men aan kan tonen dat men meer tijd nodig heeft voor de aanvoer en uitstalling van de goederen, dan wel dat de aan de vergunninghouder toegewezen standplaats anders niet meer te bereiken is doordat collega-vergunninghouders de doorgang belemmeren. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de marktmeester.

Artikel 5 Indeling van de weekmarkt

 • 1.

  De indeling van de weekmarkt op het Stadsplein wordt vastgesteld conform de in bijlage I opgenomen tekening.

 • 2.

  Indien meer dan 10 procent van de vergunninghouders niet aanwezig is, heeft de marktmeester de bevoegdheid van deze vastgestelde indeling af te wijken en vergunninghouders een andere plaats als bepaald in artikel 1 toe te wijzen.

 • 3.

  Indien de markt op een andere dag wordt gehouden dan de dag zoals bepaald in artikel 2, heeft de marktmeester de bevoegdheid vergunninghouders een zodanige plaats aan te wijzen dat er een aaneengesloten markt ontstaat. Toewijzing van de plaats geschiedt op basis van tijdstip van aankomst op het marktterrein.

Artikel 6 Branche-indeling op het Stadsplein

 • 1.

  De branche-indeling, alsmede het maximum aantal standplaatsen per artikelengroep bedoeld in artikel 2, onder f van de Marktverordening is vastgesteld conform bijlage II bij dit reglement.

 • 2.

  In samenspraak met de leden van de Marktcommissie kan tijdelijk worden afgeweken van deze branche-indeling.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de vergunning

Artikel 7 Persoonlijk karakter van vergunning

De vergunning is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens dit reglement anders is bepaald.

Artikel 8 Inhoud vergunning

In een vergunning voor een standplaats wordt in ieder geval opgenomen:

 • a.

  de naam en voorletters, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaatsen met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de plaats mag gebruiken;

 • d.

  de artikelen (branche) die de vergunninghouder mag verhandelen;

 • e.

  of en welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan en

 • f.

  of en welke kook-, bak- en overige apparatuur is toegestaan.

Artikel 9 Overschrijving vergunning

 • 1.

  In geval van overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder kan de vergunning voor de vaste plaats worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of de levenspartner van de vergunninghouder.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of echtgenoot, welke voldoet aan de eisen van artikel 7 van de Marktverordening, vergunning voor deze vaste standplaats krijgen.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder dan wel nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 4.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de inschrijving en toewijzing van de standplaatsen

Artikel 10 Inschrijving op de anciënniteitenlijst

 • 1.

  Vergunninghouders van vaste plaatsen worden op volgorde van de afgifte datum van de oorspronkelijke vergunning op een doorlopend te nummeren lijst ingeschreven.

 • 2.

  Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld welke artikelen de vergunninghouder mag verhandelen.

Artikel 11 Volgorde toewijzing vaste plaatsen

 • 1.

  Vrijkomende vaste plaatsen op de markt worden in beginsel tweemaal per jaar toegewezen. Een vrijgekomen vaste plaats fungeert tot de toewijzing als hieronder bedoeld als dagplaats, dan wel na aanwijzing als hieronder bedoeld als tijdelijke plaats.

 • 2.

  Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste plaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de plaats toegewezen aan de vergunninghouder van een vaste plaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitenlijst.

Artikel 12 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een dagvergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen aan gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór het aanvangstijdstip van de markt aanmelden bij de marktmeester en geregistreerd staan op de meeloperlijst.

 • 3.

  Bij de toewijzing van dagplaatsen wijst de marktmeester de dagplaats in eerste instantie toe aan een meeloper die artikelen verkoopt van een branche die niet op de markt vertegenwoordigd is en in tweede instantie aan een meeloper die werkzaam is in dezelfde branche als de niet-aanwezige vergunninghouder en in derde plaats door loting.

 • 4.

  Het is niet toegestaan zich te laten inschrijven op zowel de meeloperlijst als op de standwerkerlijst.

Artikel 13 Toewijzing standwerkerplaats

 • 1.

  Het college wijst per marktdag door middel van loting, twee dagen voor aanvang van de markt, één standwerker aan, die plaats mag nemen op de markt.

 • 2.

  De standwerker kan zich uitsluitend telefonisch aanmelden bij het informatiecentrum van de gemeente voor deze loting uiterlijk tot de dinsdag voorafgaande aan de marktdag tot 12.00 uur. De deelnemers aan de loting worden in volgorde van aanmelding door de marktmeester op een lijst genoteerd. Na loting, die plaats zal hebben op de dinsdag voor 17.00 uur, deelt de marktmeester aan allen die aan de loting hebben meegedaan, mee of zij al dan niet zijn ingeloot.

 • 3.

  Standwerkers dienen het door hen te verkopen artikel direct bij de aanmelding voor de loting bekend te maken.

 • 4.

  Het te verkopen artikel behoort niet tot een reguliere artikelengroep of productgroep welke al op de markt wordt aangeboden.

 • 5.

  Tot de loting voor standwerkerplaatsen worden slechts toegelaten degenen die geregistreerd staan op de standwerkerlijst.

 • 6.

  Om voor een standwerkervergunning in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de vereisten zoals genoemd in artikel 7 van de Marktverordening genoemde vereisten voor het toewijzen van een standplaats.

 • 7.

  Het is een ingeschrevene op de meeloperlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats. Evenmin is het toegestaan om op de markt bijgestaan te worden door iemand die aan bovengenoemde loting heeft deelgenomen.

 • 8.

  Een standwerkerplaats mag slechts éénmaal op drie achtereenvolgende marktdagen door dezelfde standwerker worden ingenomen.

 • 9.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 14 Schorsing en doorhaling op de lijst

Het college is bevoegd om de persoon die ingeschreven staat op de lijsten als bedoeld in de

artikelen 12 en 13 van dit reglement voor één of meer marktdagen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te schorsen, dan wel de op die lijsten vermelde naam voorwaardelijk of onvoorwaardelijk door te halen van de persoon die:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  de marktmeester belemmert in de goede uitoefening van zijn taak dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet naleeft;

 • e.

  direct of indirect de goede gang van zaken op de markt in gevaar brengt of verstoord;

 • f.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

HOOFDSTUK 4 Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 15 Persoonlijk innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 3.

  De standwerker mag zich alleen doen bijstaan door degene die hij overeenkomstig artikel 13, lid 9 van dit reglement bij de marktmeester heeft aangemeld.

Artikel 16 Legitimatie en identiteitvergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt toont op eerste aanvraag van de marktmeester zijn vergunning en/of een kopie van een geldig legitimatiebewijs of identiteitsbewijs.

 • 2.

  De vergunninghouder geeft bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam of eventuele bedrijfsnaam aan.

Artikel 17 Schoonhouden en opleveren standplaats

 • 1.

  De standplaatshouder:

  • a.

   zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

  • b.

   zamelt tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in;

  • c.

   levert voordat hij het marktterrein verlaat, zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op en draagt zelf zorg voor de afvoer van zijn marktafval.

 • 2.

  Een standplaatshouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, treft hiervoor maatregelen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester en op zijn aanwijzingen te geschieden.

Artikel 18 Afvalvoorziening in verband met etenswaren

De standplaatshouder die het is toegestaan op zijn standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, respectievelijk te verkopen, heeft aan de voorzijde van zijn verkoopinrichting een tweetal bakken of soortgelijke voorwerpen aanwezig, waarin etensresten, verpakkingsmateriaal en ander afval kunnen worden gedeponeerd. Hij draagt zorg voor de tijdige lediging van de bakken.

Artikel 19 Voertuigen

Alleen indien het vanuit verkooptechnische redenen noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van de marktmeester, mag het voertuig (of voertuigen), waarmee de waren worden aangevoerd, achter de kraam worden geparkeerd. De overige voertuigen dienen op een reguliere parkeerplaats buiten de blauwe zone te worden geparkeerd.

Artikel 20 Aantal keren innemen standplaats

De standplaatshouder van een vaste plaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en ten minste tienmaal per dertien weken zijn plaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Artikel 21 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De standplaatshouder van een vaste plaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste plaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de standplaatshouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de betreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 22 Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college, op schriftelijke aanvraag van de standplaatshouder van een vaste plaats hem:

 • a.

  tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de plaats op de markt in te nemen;

 • b.

  vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon, mits deze persoon voldoet aan de eisen, zoals gesteld in artikel 7 van de Marktverordening.

 • 2.

  Vervanging kan slechts na goedkeuring van het unithoofd Handhaving en Vergunningen, op advies van de marktmeester.

Hoofdstuk 6 Kramenzetten

Artikel 23 Bevoegdheden en verplichtingen kramenzetter

 • 1. Het is alleen de kramenzetter toegestaan marktkramen te plaatsen op het Stadsplein en/of het Pier Panderplein.

 • 2. De marktkramen worden geplaatst overeenkomstig het per plein vastgestelde opstellingsplan.

 • 3. In afwijking van hetgeen in de Marktverordening is bepaald, is het toegestaan om de kramen op het Stadsplein te plaatsen op de dag voorafgaand aan de markt tussen 18.00 en 20.00 uur.

 • 4. Indien het marktplein niet beschikbaar is voor het tijdig plaatsen van de kramen conform de tijden genoemd in lid 3, zal de kramenzetter hiervan minimaal vijf werkdagen van te voren in kennis worden gesteld, behoudens in onvoorziene omstandigheden.

 • 5. Bij omstandigheden als bedoeld in lid 4 mogen de kramen worden geplaatst vanaf 06.00 uur op de dag dat de markt wordt gehouden.

 • 6. De marktkramen dienen na afloop van de markt op het Stadsplein uiterlijk om 18.00 te zijn verwijderd in verband met het reinigen van dit plein.

 • 7. De marktkooplieden zijn zelf verantwoordelijk voor het doen plaatsen van de kramen door een bedrijf dat kramen zet.

Hoofdstuk 7 Stormankers

Artikel 24 Verplichting tot het gebruik van stormankers

 • 1. Afhankelijk van de weersverwachting van weerbureau HWS, vanaf 19.00 uur de avond voorafgaande aan de dag waarop de markt wordt gehouden, kan de marktmeester bepalen dat het gebruik van stormankers verplicht is voor marktkramen bij een windkracht gelijk of groter dan windkracht vijf beaufort, dan wel windstoten met vergelijkbare kracht.

 • 2. Zonodig kan de marktmeester bepalen dat bij verslechterende weersomstandigheden ook vanaf het moment dat de standplaatsen worden ingericht tot aan het moment dat de standplaatsen worden verlaten de stormankers moeten worden gebruikt.

 • 3. Bij sterk verslechterende weersomstandigheden gedurende de dag dat de markt wordt gehouden, is het unithoofd Handhaving en Vergunningen, op advies van de marktmeester, bevoegd de markt per direct te beëindigen.

 • 4. Binnen één uur na het besluit tot het beëindigen van de markt, dient het marktterrein geheel ontruimd te zijn.

 • 5. Het is verboden om marktkramen en/of verkoopwagens anders te verankeren dan door gebruik te maken van de op het plein aangebrachte stormankers, dan wel door gewichten.

 • 6. Schade die aan het marktterrein wordt aangebracht wordt verhaald op de standplaatshouder.

 • 7. De standplaatshouder dient zelf voor voorzieningen te zorgen om de kramen, verkoopwagen en andere toebehoren afdoende te kunnen verankeren en is verplicht deze voorzieningen te allen tijden mee naar de markt te nemen.

 • 8. De standplaatshouder is gedurende de gehele dag verantwoordelijk en aansprakelijk voor een deugdelijke verankering van zijn kraam of verkoopwagen.

 • 9. Indien een kraam, verkoopwagen en andere toebehoren niet verankerd wordt of kan worden, op het moment dat de marktmeester dit verlangt, dan dient de standplaatshouder het marktterrein te verlaten en kan zijn standplaats aan een andere standplaatshouder, meeloper of standwerker worden vergeven.

Hoofdstuk 8 De Marktcommissie

Artikel 25 Taak

 • 1. De Marktcommissie is bevoegd om het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad gevraagd dan wel ongevraagd te adviseren inzake al hetgeen de markt betreft.

 • 2. De Marktcommissie draagt zorg voor de selectie van kandidaten voor een opengevallen vaste standplaats op de markt, rekening houdend met het vastgestelde branchepatroon en maakt uit de aanmeldingen een beredeneerde voordracht van gegadigden voor de opengevallen standplaats.

 • 3. Indien een lid van de Marktcommissie werkzaam is in de branche waarvoor een nieuwe kandidaat wordt gezocht of indien er sprake is van familie of zakelijke relaties met een kandidaat, dan neemt dit lid geen deel aan de selectie.

 • 4. Het college kan bepalen dat van de voordracht wordt afgeweken.

Artikel 26 Samenstelling

 • 1. Voorzitter is de wethouder die belast is met de portefeuille Economische Zaken.

 • 2. De commissie bestaat uit maximaal zeven leden, welke gerekruteerd worden uit de marktkooplieden met een vaste standplaats op de markt in Capelle aan den IJssel en/of de branchevereniging(en), hierna te noemen ‘leden’.

 • 3. De benoeming van de leden geschiedt binnen zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, door het college van burgemeester en wethouders voor een periode van vier jaar.

 • 4. Tot leden van deze commissie kunnen niet worden benoemd:

 • a. leden van de gemeenteraad;

 • b. leden van het college van burgemeester en wethouders;

 • c. werknemers in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 5. De commissie stelt een aftreedrooster op. De leden zijn na het einde van de zittingsperiode terstond hernoembaar.

 • 6. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de leden als bedoeld in artikel 3 te allen tijde ongevraagd ontslag te verlenen, hetgeen met redenen omkleed is.

 • 7. Deze leden kunnen te allen tijde ontslag nemen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 8. De gemeentesecretaris voegt één ambtenaar als secretaris aan deze commissie toe.

 • 9. Ten minste één van de marktmeesters woont de vergadering bij.

Artikel 27 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar of zo vaak de voorzitter of een meerderheid der leden zulks nodig achten.

 • 2. Indien de voorzitter verhinderd is een vergadering van de commissie bij te wonen, wijst het college van burgemeester en wethouders een plaatsvervanger aan.

 • 3. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij ten minste drie van de aanwezige leden beslotenheid verlangen of de voorzitter beslotenheid nodig acht. De commissie besluit vervolgens dat met gesloten deuren zal worden vergaderd, wanneer haar blijkt dat bij (verdere) openbare behandeling particuliere en/of algemene belangen door de openbaarheid zouden kunnen worden geschaad.

 • 4. De commissie kan niet beraadslagen noch adviseren indien niet ten minste drie leden aanwezig zijn op de vergadering.

 • 5. De secretaris draagt er zonodig zorg voor dat besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad op basis van de advisering door deze commissie plaatsvindt.

 • 6. Indien het ambtelijke advies aan of het besluit door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad afwijkt van het advies dat door deze commissie is gegeven, wordt de commissie daarvan op de hoogte gesteld.

Hoofdstuk 9 Overige bepalingen

Artikel 28 Intrekken oude regelingen

Het beleid inzake het opstellen van marktkramen, de beleidsregels Warenmarkt

Capelle aan den IJssel 2009 en het beleid inzake het gebruik van stormankers wordt ingetrokken met ingang van de dag dat dit reglement in werking treedt.

Artikel 29

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Capelle aan den IJssel, 28 juni 2011.
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
G.Kruijt. J.F. Koen.

Bijlage 2: Brancheverdeling op het Stadsplein juli 2013

Branchverdeling weekmarkt Stadsplein aangepast concept: 09-07-2013

Hoofdgroep

Subgroep

Artikelengroepen

Standplaatsen

Kraampl.

standplaatsen

Kraampl.

01-aardappelen-groente en fruit

3

9

01A-groente en fruit

2

7

01C-aardappelen en uien

1

2

02-brood, koek en banket

5

8

02A-brood, koek en banket

2

4

02B-snoepartikelen

2

3

02C-stroopwafels en popcorn

1

1

03-verse en bewerkte vis

3

6,5

3

6,5

04-zuivel- vlees- en poelierswaren

6

10,75

04A-zuivelproducten

3

5,5

04B-vleeswaren

1

2

04C-poelierswaren

1

1,25

04D- ambachtelijke worsten

1

2

05-snacks e.d.

1

0,75

1

0,75

06-diverse voedingsartikelen

4

6

06A-noten en zuidvruchten

1

2

06B-reformartikelen

1

2

06C-koffie en thee

1

1

06D-diversen-olijven en salade’s

1

1

07-bloemen en planten

3

3,5

07A-bloemen

2

3,5

07B-tuinplanten

1

Grondpl.

08-baby- en kleuterkleding

1

2

1

2

09-kinderkleding(maten 128-176)

1

1

1

1

10-bovenkleding voor volwassenen

6

13

10A-Casual bovenkleding

4

9

10B-klassiek 50+

1

2

10C-Jeans (spijkerkleding)

1

2

11-fournituren, sokken, breiwol

2

4,75

11A-fournituren

1

2,75

11B-handwerk borduurpakk.-breiwol-

1

2

12-horloges en sieraden

1

2

1

2

13-huishoud- woningtextiel-modestoffen

5.5

13

13A -huishoudtextiel

2.5

5

13B-modestoffen

2

6

13C-gordijnstoffen

1

2

14-huishoudelijke artikelen

6

9

14A-stofzuigerartikelen

1

2

14B-computerartikelen

1

2

14C-drogisterijartikelen

1

3

14D-telefoonaccessoires

3

2

15-lederwaren

2

4

15A-schoenen

1

2

15B-tassen, koffers en lederartikelen

1

2

16-nacht- en ondermode/lingerie

2

5

2

5

17-hoofd-hand en beenmode

2

2,25

17A- beenmode+sokken

1

2.25

17B-hoofd en handmode

1

2

18-diverse non-food

4

7

18A-tabakswaren

1

1

18B-dierbenodigdheden

1

2

18D-wenskaarten-lectuur-hobbyartikelen

1

2

18E-fietsonderdelen

1

2

19- catering-koffie-thee en soep

1

1

1

1

Totaal

58.5

58.5