Regeling vervallen per 23-06-2015

Verordening Startersleningen 2013

Geldend van 15-05-2013 t/m 22-06-2015

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening Startersleningen 2013

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • b.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • c.

  maximale verwervingskosten voor nieuwbouw: de vrij-op-naamprijs van de nieuwbouw koopwoning vermeerderd met 7,5 % voor het meer- en minderwerk en daarenboven vermeerderd met 5% voor bijkomende kosten;

 • d.

  maximale verwervingskosten voor bestaande bouw: de aankoopsom vermeerderd met 7,5% voor verbeteringskosten en daarenboven vermeerderd met 5% voor bijkomende kosten;

 • e.

  starterslening: een lening onder tweede hypotheek, naast een lening onder eerste hypotheek, die tot doel heeft om huishoudens met beperkte financiële middelen in staat te stellen een eigen woning te kopen;

 • f.

  deelnemende partij: een particulier of een projectontwikkelaar, die een woning in Spijkenisse verkoopt en zich bij overeenkomst verbindt de kosten voor de gemeente voor de starterslening te vergoeden;

 • g.

  koopgarant: een regeling waarbij een woningcorporatie of vastgoedbelegger een korting verstrekt op de marktwaarde van de woning of afspraken worden gemaakt over het aandeel in de waardeontwikkeling van de woning of over een terugkoopregeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing:

 • a.

  voor een in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde persoon van 18 tot 40 jaar, die voor het eerst een woning koopt, zonder koopgarant of zonder erfpacht;

 • b.

  op koopwoningen in Spijkenisse, waarvan de maximale verwervingskosten niet hoger zijn dan de actuele NHG-normen en waarbij de starterslening ten hoogste 20% van de verwervingskosten bedraagt.

Artikel 3 Rekening-courant starterslening

Het college draagt zorg voor een rekening-courant starterslening van de gemeente bij SVn, waaruit de gemeente op grond van haar deelnemingsovereenkomst en haar aanvullende overeenkomst met SVn kan bijdragen aan een starterslening.

HOOFDSTUK II STARTERSLENING

Artikel 4 Melding en eerste toetsing gemeente

Het college stelt na melding van een koper die in aanmerking wil komen voor een starterslening vast of hij onder het toepassingsbereik van deze verordening valt. Als meer kopers eigenaar zullen worden van één woning, dan wordt dit voor alle kopers vastgesteld.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De koper die onder het toepassingsbereik van deze verordening valt, ontvangt een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag bevat de gegevens en bescheiden die voor de beslissing nodig zijn, en de ondertekening door de koper.

 • 3. De aanvrager stuurt de aanvraag ter advisering aan SVn.

 • 4. De aanvrager stuurt het college een door de deelnemende partij ondertekende 'overeenkomst bijdrage starterslening', zoals door het college ter beschikking gesteld en waaruit blijkt dat de deelnemende partij alle kosten van de gemeente voor de starterslening vergoedt aan de gemeente.

Artikel 6 Bindend advies SVn

SVn geeft het college een bindend advies over het verstrekken van een starterslening aan de aanvrager en stuurt de aanvraag door aan het college.

Artikel 7 Aanmerkingsbeslissing

 • 1. Na ontvangst van het bindende advies van SVn kan het college een aanvrager in aanmerking brengen voor een starterslening.

 • 2. De aanmerkingsbeslissing bevat in elk geval voorschriften over:

  • a.

   de hoogte van de starterslening;

  • b.

   de looptijd;

  • c.

   het rentepercentage;

  • d.

   de maandtermijnen;

  • e.

   de uitbetalingsvoorwaarden.

Artikel 8 Nadere regels

Het college stelt nadere regels voor het aanvragen en verlenen van een aanmerkingsbeslissing.

Artikel 9 Verstrekking starterslening

SVn verstrekt de starterslening na de aanmerkingsbeslissing van het college aan een aanvrager op basis van de Productspecificatie starterslening, zoals vastgelegd in de informatiemap van SVn.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert een aanmerkingsbeslissing indien:

  • a.

   SVn negatief adviseert over de toekenning van een starterslening;

  • b.

   de aanvrager geen door de deelnemende partij ondertekende overeenkomst bijdrage starterslening overlegt;

  • c.

   er reeds vijfentwintig aanmerkingsbeslissingen met een particulier als deelnemende partij zijn verleend.

 • 2. Het college kan een aanmerkingsbeslissing in elk geval weigeren indien de aanvrager niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies van SVn, welke termijn het college met twee weken kan verlengen.

Artikel 12 Verval en intrekking aanmerkingsbeslissing

 • 1. De aanmerkingsbeslissing vervalt van rechtswege indien de aanvrager verzuimt binnen vier weken na de verzenddatum van de aanmerkingsbeslissing een door de aanvrager en de geldverstrekker getekende offerte voor een lening onder eerste hypotheek te overleggen aan SVn. Deze termijn is zes weken indien SVn daartoe heeft besloten. De aanmerkingsbeslissing vervalt alsdan met ingang van de dag na het verstrijken van de indieningstermijn.

 • 2. Het college kan de aanmerkingsbeslissing intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde bepalingen;

  • b.

   de aanvrager bij de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 mei 2013.

Artikel 13A Evaluatiebepaling

Het college zendt zes maanden na inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 10, eerste lid, onderdeel c in de praktijk.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Startersleningen 2013'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 24 april 2013.

de griffier,
H.C. Landheer
de voorzitter,
M. Salet