Verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013

Geldend van 10-05-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013

De raad van de gemeente Ridderkerk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013,nummer 257;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 4.3 van de Inspraakverordening gemeente Ridderkerk 2009, waarin is vastgesteld dat de participatie ten aanzien van de Wmo wordt vastgelegd door middel van een verordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk

Hoofdstuk 2. Het Wmo-burgerplatform Ridderkerk

Artikel 2.

De wettelijk opgelegde verplichting om de participatie rond de Wmo te organiseren wordt in Ridderkerk uitgevoerd met het instellen van een Wmo-burgerplatform.

Hoofdstuk 3. Doel

Artikel 3.

Doel van de participatie en opzet van de verordening is:

 • a.

  Dat het gemeentebestuur en het Wmo-burgerplatform samen en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan de ontwikkeling van plannen en beleid op de negen prestatievelden van de Wmo, te weten:

  • 1.

   Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.

  • 2.

   Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.

  • 3.

   Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

  • 4.

   Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

  • 5.

   Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.

  • 6.

   Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

  • 7.

   Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van huiselijk geweld.

  • 8.

   Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

  • 9.

   Het bevorderen van het verslavingsbeleid.

   en daarbij de participatie van alle betrokkenen waarborgen.

 • b.

  Dat met deze verordening afspraken zijn vastgelegd over de advisering en de communicatie tussen het Wmo-burgerplatform Ridderkerk (hierna te noemen het Beleidsplatform) en het gemeentebestuur.

Hoofdstuk 4. Taken

Artikel 4.

 • 1. De taken van het Beleidsplatform zijn: het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te inspireren, te informeren, te adviseren en waar nodig te ondersteunen bij thema’s die op het terrein liggen van de Wmo, op alle prestatievelden. Het Beleidsplatform doet dit vanuit de kaders die zijn vastgelegd in de nota ‘Uitgangspunten Participatie Ridderkerk’, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 16 december 2010.

  • a.

   Horizontale samenwerking is het uitgangspunt. Binnen de negen prestatievelden werkt het Beleidsplatform samen met inwoners, het college, de gemeenteraad, beleidsmedewerkers van de gemeente, belangenorganisaties, andere adviesplatforms van de gemeente, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen.

  • b.

   Het Beleidsplatform is geen gekozen volksvertegenwoordiging en behartigt niet de individuele belangen van de Ridderkerkers.

 • 2. Het gemeentebestuur zal het Beleidsplatform in de gelegenheid stellen de kwaliteit van het gemeentelijk beleid te verbeteren door zich door het Beleidsplatform te laten inspireren en door het Beleidsplatform te informeren en uit te nodigen mee te praten over gemeentebrede beleidsthema’s die op het terrein liggen van het Beleidsplatform.

  • ·

   Dit ontslaat het gemeentebestuur niet van de afspraak de individuele Ridderkerker te informeren en uit te nodigen om mee te praten, zoals dat op 16 december 2010 is afgesproken in de uitgangspunten voor participatie in Ridderkerk.

Hoofdstuk 5. Afspraken

Artikel 5. Vertegenwoordiging

 • 1. Het Beleidsplatform is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende cliëntgroepen uit de 9 prestatievelden van de Wmo.

 • 2. De leden van het Beleidsplatform zijn inwoners van Ridderkerk met denkkracht die in staat zijn op beleidsmatig niveau het gemeentebestuur te adviseren op een of meer prestatievelden van de Wmo. Mensen die oog hebben voor het algemene belang van de Ridderkerkers. Ook kunnen lid zijn in Ridderkerk wonende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die de belangen behartigen van groepen mensen in Ridderkerk.

 • 3. Het Beleidsplatform wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Hij/zij is geen lid van het beleidsplatform en heeft geen stemrecht.

 • 4. De leden en de voorzitter van het Beleidsplatform zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Ridderkerk.

 • 5. De volgende zeven (doel)groepen zijn in het Beleidsplatform vertegenwoordigd:

  • a.

   inwoners met een functiebeperking.

  • b.

   inwoners die beschermd wonen.

  • c.

   Inwoners die van een financieel minimum moeten rondkomen

  • d.

   mantelzorgers.

  • e.

   vrijwilligers.

  • f.

   senioren.

  • g.

   jongeren;

Artikel 6. Besluiten en adviezen

 • 1. Als het gemeentebestuur projecten en plannen gaat ontwikkelen, maakt het – indien het gemeentebestuur dat nodig vindt - vooraf een Startnotitie. In die Startnotitie staat vermeld of, en op welke manier het Beleidsplatform wordt betrokken bij de ontwikkeling van het project of plan. Als in de startnotitie niet staat dat het Beleidsplatform wordt ingeschakeld, en het Beleidsplatform vindt dat tóch nodig, dan kan het Beleidsplatform ongevraagd een advies voor het college maken.

 • 2. Het gemeentebestuur informeert het Beleidsplatform tussentijds over thema’s die zich in de loop van een jaar aandienen, inclusief de bestuurlijke planning voor het betreffende thema. Als het nodig is, kan het Beleidsplatform daarover dan ook adviseren.

 • 3. Het Beleidsplatform levert zijn adviezen schriftelijk, via een afgesproken document.

 • 4. De adviezen van het Beleidsplatform worden gekoppeld aan de besluiten van het gemeentebestuur en zijn daarmee openbaar.

 • 5. Het gemeentebestuur koppelt in hetzelfde document schriftelijk met argumenten onderbouwd aan het Beleidsplatform terug wat er met de adviezen is gedaan.

 • 6. Als het Beleidsplatform het college heeft geadviseerd over een door het college aan de raad uit te brengen voorstel, dan kan, voordat de raad tot besluitvorming overgaat, het Beleidsplatform gebruik maken van de mogelijkheid zijn advies toe te lichten in de betreffende raadscommissie.

 • 7. Het Beleidsplatform peilt regelmatig de meningen, ervaringen en wensen van de doelgroep c.q. achterban van de leden van het Beleidsplatform. Het Beleidsplatform signaleert eventuele knelpunten en doet voorstellen tot oplossing daarvan.

 • 8. Het Beleidsplatform onthoudt zich van uitspraken over individuele personen, over inwoners en over medewerkers van de gemeente.

Artikel 7. Termijnen

 • 1. Het gemeentebestuur stelt voorafgaand aan elk gevraagd advies, in overleg met het Beleidsplatform, een planning en tijdstraject vast, waar beiden zich aan zullen houden.

 • 2. Alleen als het nodig is zal het Beleidsplatform 6 weken na het verzoek of zoveel eerder als uitdrukkelijk wordt gevraagd, zijn advies leveren. Er worden afspraken gemaakt over de planning, maar gelet op politiek/bestuurlijke situatie moet flexibiliteit mogelijk zijn.

 • 3. Wanneer het Beleidsplatform ongevraagd advies geeft aan het gemeentebestuur, zal het gemeentebestuur binnen zes weken laten weten hoe het met de behandeling van dit ongevraagde advies staat en wanneer een reactie op het advies is te verwachten.

Artikel 8. Informatievoorziening

 • 1. Het gemeentebestuur voorziet het Beleidsplatform actief en adequaat van begrijpelijke informatie. Als daarom gevraagd wordt, wordt deze informatie in een speciale leesvorm aangeleverd.

 • 2. Afhankelijk van het onderwerp worden Ridderkerkers via bijvoorbeeld een brief, het Gemeentejournaal en/of de website van de gemeente van relevante informatie op de hoogte gesteld.

 • 3. Als het gemeentebestuur Ridderkerkers informeert over Wmo thema’s, zal de voorzitter van het Beleidsplatform daarvan in kennis worden gesteld.

 • 4. Het Beleidsplatform mag de gemeentelijke website gebruiken om de Ridderkerkers te informeren over de werkzaamheden van het Beleidsplatform.

 • 5. Afspraken tussen het gemeentebestuur en het Beleidsplatform worden altijd schriftelijk vastgelegd, toelichtingen en uitwisseling van informatie kunnen mondeling plaatsvinden.

 • 6. Het Beleidsplatform kan voor zijn vergaderingen leden van het gemeentebestuur of ambtenaren uitnodigen voor de bespreking van onderwerpen die op de agenda van het Beleidsplatform staan.

Artikel 9. Organisatie en ondersteuning

 • 1. Het Beleidsplatform organiseert zijn activiteiten naar eigen inzicht. De afspraken zoals vastgelegd in de ‘uitgangspunten voor participatie’ zijn daarbij leidend. Het Beleidsplatform regelt interne afspraken in een huishoudelijk reglement dat het Beleidsplatform zelf op- en vaststelt.

 • 2. Het gemeentebestuur ondersteunt het Beleidsplatform met professionele, inhoudelijke, organisatorische en secretariële ondersteuning. De afspraken zoals vastgelegd in de ‘uitgangspunten voor participatie’ zijn daarbij leidend:

  • a.

   Het gemeentebestuur stelt ter beschikking een notulist en vergaderruimte voor de vergaderingen van het Beleidsplatform. Daarnaast neemt het college de kosten voor de postverzorging van het Beleidsplatform voor zijn rekening. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in een ruimte die toegankelijk en functioneel is voor mensen met een beperking.

  • b.

   Aan het Beleidsplatform is een onkostenregeling toegekend. De afspraken voor deze vergoeding zijn vastgelegd in een apart afsprakendocument. Deze afspraken zijn geldig zolang deze verordening van kracht is.

  • c.

   Tot uitgaven voor deskundigheidsbevordering, netwerkbijeenkomsten of het bijwonen van symposia die voor het uitvoeren van de taak van het Beleidsplatform nodig zijn, wordt in overleg met het gemeentebestuur besloten.

  • d.

   Het gemeentebestuur stelt een coördinerend ambtenaar beschikbaar, die voor het Beleidsplatform het aanspreekpunt is op het gebied van de samenwerking. Deze maakt geen deel uit van het Beleidsplatform.

Artikel 10. Geheimhouding

Het Beleidsplatform neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het gemeentebestuur kan geheimhouding of vertrouwelijkheid opleggen wanneer er sprake is van een belang als genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 11. Evaluatie en wijziging van de verordening

Deze verordening wordt per raadsperiode geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk, gehouden op 25 april 2013.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema
AF/510

Toelichting op de verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013

Artikel 1 spreekt voor zich.

Artikel 2 beschrijft de wettelijke grondslag van de verordening.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de gemeente de inwoners betrekt bij de voorbereiding van het Wmo-beleid. De manier waarop de gemeente dit doet, is niet voorgeschreven. Het gemeentebestuur besluit hiervoor een Wmo-burgerplatform te willen hebben.

Artikel 3 beschrijft het doel van de verordening:

Het doel van de verordening is duidelijkheid te scheppen naar elkaar. Duidelijkheid over wat de taken, rollen, samenwerkings- en communicatieafspraken tussen het gemeentebestuur en het beleidsplatform zijn. Duidelijkheid over dat het over alle prestatievelden van de Wmo gaat. Hiermee is voor iedereen duidelijk waar men op kan rekenen en waar men zich aan te houden heeft.

In artikel 4 worden de taken omschreven:

Zowel het platform als het gemeentebestuur hebben als taak elkaar te inspireren en te informeren. Met de term inspireren wordt aangegeven dat alle betrokkenen de taak hebben om bij te dragen aan een vruchtbare samenwerking. Bij informeren gaat het erom dat alle partijen een actieve informatieplicht hebben naar elkaar toe.

Het platform neemt geen bestuurlijke beslissingen. Daarvoor hebben we het gemeentebestuur. Ook heeft het niet tot taak om voor individuele inwoners op te komen. De thema’s gaan altijd over het algemeen belang van de inwoners van Ridderkerk. Het gemeentebestuur heeft dan wel afspraken met het beleidsplatform, maar dat betekent niet dat het naast het beleidsplatform de andere burgers niet hoeft te betrekken mij het voorbereiden van beleid.

In artikel 5 staat wie er in het Wmo-burgerplatform zitten:

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat het platform bestaat uit mensen die het platform niet zien als een gezelligheidsclub, noch als een vervanger van de gemeenteraad. Er wordt in het platform hard gewerkt en ieder heeft zijn eigen taak: de gemeenteraad controleert en stelt de kaders, de beleidsplatforms helpen het gemeentebestuur bij het ontwikkelen van beleid en het nemen van afgewogen beslissingen. De mensen die in het platform zitten, hoeven niet ervaringsdeskundig te zijn maar moeten kennis hebben van de thema’s die spelen rond de Wmo. Het moeten mensen zijn die beleidsmatig kunnen adviseren. En zij moeten oog hebben voor het algemeen belang van alle Ridderkerkers.

Om ervoor te zorgen dat de adviezen onafhankelijk zijn, hebben we afgesproken dat de voorzitter en de leden niet tegelijk ook werken voor het gemeentebestuur. Ambtenaren of bijvoorbeeld gemeenteraadsleden kunnen dus geen lid zijn van het platform.

In artikel 6 staat hoe we samenwerken:

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het duidelijk is wanneer het platform om advies wordt gevraagd. En ook voor dit platform geldt het uitgangspunt: iedereen mag altijd ongevraagd adviseren!

In de Uitgangspunten voor Participatie Ridderkerk 2010 hebben we afgesproken dat we ook op de efficiency zouden letten. Daarom spreken we met elkaar af dat het platform en het gemeentebestuur elkaar niet bestoken met brieven, maar dat we een eenvoudige manier hebben waarop de adviezen worden geleverd, waarin tegelijkertijd ruimte is voor de antwoorden en argumenten van het gemeentebestuur over wat er met de adviezen wordt gedaan.

In Artikel 7 staan een paar basisafspraken over termijnen:

We willen samenwerken. Voor samenwerking is begrip voor elkaar nodig. En flexibiliteit. Als we tijd nodig hebben voor iets, dan gaan we daarover met elkaar praten. Zowel gemeentebestuur als ook het platform moeten de flexibiliteit op kunnen brengen om binnen 6 weken een reactie te maken, als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt.

Artikel 8 gaat over informatievoorziening:

De uitgangspunten van de Wmo moeten met betrekking tot informatievoorziening natuurlijk ook gelden. Iedereen moet meedoen. Dus we moeten erop letten dat informatie bij zoveel mogelijk mensen terecht kan komen. Goede informatievoorziening betekent niet alleen alles op veel plekken en op veel manieren beschikbaar maken, maar ook: elkaar weten te vinden.

Artikel 9 gaat over hoe het gemeentebestuur ervoor zorgt dat het platform goed kan werken:

De gemeente biedt het platform faciliteiten aan, waaronder onder andere secretariële ondersteuning en het organiseren van de vergaderingen wordt verstaan. Ook is er voor dit platform een onkostenregeling. Deze regeling (€600,-- p.j.) is er ook voor de Jongerenraad, het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid en het Klantenplatform voor de minima. Dit budget voor onkosten en lief-en-leed is geen subsidie, wordt door het platform zelf beheerd en er wordt intern verantwoording over afgelegd. Als het platform onkosten heeft voor bijvoorbeeld cursussen of het bezoeken van congressen, betaalt het gemeentebestuur dat na overleg. De coördinerend ambtenaar is voor het platform en voor het gemeentebestuur het aanspreekpunt als het gaat om de goede samenwerking.

Artikel 10 gaat over geheimhouding:

Het kan voorkomen dat het platform bijvoorbeeld adviseert bij voorbereidingen voor een aanbesteding. Het is dan belangrijk dat de basisinformatie én de adviezen van het platform nog niet naar de buitenwereld mogen. Als dat het geval is, wordt dat vooraf afgesproken.

Artikel 11 en 12 spreken voor zich.