Regeling vervallen per 10-11-2023

Notitie Verblijfsruimten voor toeristen

Geldend van 16-05-2013 t/m 09-11-2023

Intitulé

Notitie Verblijfsruimten voor toeristen

Corsaregistratienummer: 12.31818

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen het collegevoorstel van de afdeling Stadsontwikkeling, bureau Ruimte, Wonen en Economie, d.d. 12 april 2013 met betrekking tot het vaststellen van de notitie ‘Verblijfsruimten voor toeristen’;

 • ·

  gelet op de aangenomen motie nummer 10 van de raadsvergadering van 26 juni 2012 om de beleidsregels ‘Verblijfsruimten voor toeristen’ niet van toepassing te verklaren voor appartementgebouwen met een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geen omgevingsvergunning te verlenen aan aanvragers voor een pension of b&b in deze appartementen, tenzij de VvE hiermee in kan stemmen;

 • ·

  overwegende dat appartementsgebouwen in de geldende bestemmingsplannen de bestemming “Woongebouw” hebben, waarvoor geldt dat binnen deze bestemming een b&b niet is toegestaan;

  • ·

   overwegende, dat de notitie afwijkt van de voorschriften behorende bij de bestemming “Wonen” zoals die is opgenomen in de op 13 november 2012 geldende bestemmingsplannen van Hoorn;

  • ·

   met inachtneming van artikel 2.10, lid 1, onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.10, lid 2 Wabo, artikel 2.12 Wabo, artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° Wabo juncto artikel 4, lid 9 Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), § 3.2 Wabo en van titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  overwegende dat de notitie ‘Verblijfsruimten voor toeristen’ een basis vormt voor het toestaan van een bed & breakfast binnen de bestemming “Wonen”, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • -

  het moet gaan om een kortdurend verblijf, met een maximum van zeven nachten;

 • -

  de oppervlakte van een b&b mag maximaal 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning bedragen (met inbegrip van aan- en uitbouwen) met een maximum van 50 m²; het uitoefenen van een b&b in een vrijstaand bijgebouw is dus niet toegestaan;

 • -

  aan maximaal 4 volwassen mag bedrijfsmatig nachtverblijf worden aangeboden; het aantal kinderen wordt niet geregeld;

 • -

  de b&b wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;

 • -

  de voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning; een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan;

 • -

  het parkeren vindt plaats op eigen erf, tenzij in de onmiddellijke nabijheid voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;

 • -

  de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;

 • -

  eigenaren van een b&b moeten een nachtregister bijhouden, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  er mag geen onevenredige afbreuk plaatsvinden aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

 • -

  het woongenot en de privacy van omwonenden mag niet onevenredig worden geschaad;

 • -

  een b&b dient te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

door het voeren van een afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° Wabo juncto artikel 4, lid 9 Bijlage II Bor, voorzover deze beleidsregel niet is opgenomen in het voor de betreffende locatie geldende en in werking getreden bestemmingsplan;

  • ·

   overwegende dat voor bestaande b&b’s, zoals die zijn opgenomen in een van de notitie “Verblijfsruimten voor toeristen” deeluitmakende bijlage overgangsrecht geldt op grond waarvan de exploitanten van deze b&b’s de exploitatie van hun b&b op de in de bijlage aangegeven locatie mogen voortzetten, waarbij het de exploitant niet is toegestaan de grootte van het perceel zonder toestemming te vergroten en/of het gebruik van het perceel te intensiveren;

  • ·

   overwegende dat in de notitie “Verblijfsruimten voor toeristen” geen algemeen beleid inzake het toestaan van pensions is opgenomen, maar dat voor het al dan niet toestaan van een pension per geval een beoordeling plaats vindt.

Besluit:

tot het vaststellen van de notitie

Notitie Verblijfsruimten voor toeristen

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 9 april 2013

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

Afdeling Stadsontwikkeling, maart 2013

Inhoudsopgave

1. Aanleiding

2. Uitgangspunten van beleid

3. Pension

4. Bed & Breakfast

5. Juridische paragraaf

-5.1 Bestemmingsplan

-5.2 Aanvraag om omgevingsvergunning

-5.3 Formuleren van beleid

-5.4 Afwijken van beleidsregels

-5.5 Planologische procedure

-5.6 Nieuwe bestemmingsplannen

-5.7 Bestaande gevallen

-5.8 Vervolg procedure

6. Overige belangrijke wetgeving

7. Besluit

Bijlage: lijst van bestaande b&b’s binnen de gemeente Hoorn

1.Aanleiding

Er worden regelmatig verzoeken ingediend voor het beschikbaar stellen van verblijfsruimten aan toeristen. Het gaat hierbij om:

 • a.

  logies met ontbijt bij particulieren thuis in een deel van een woning waarbij de hoofdbewoner in het pand blijft wonen (bed & breakfast afgekort b&b);

 • b.

  het wijzigen van de woonfunctie naar een logiesverstrekking voor het complete pand waarbij de eigenaar elders woont (pension).

Toerisme is belangrijk voor Hoorn. In het bestemmingsplan voor de binnenstad is hierover opgenomen dat “Hoorn zich meer zal moeten richten op een sterke positie van de havens en het toerisme. Het doel is om zowel toeristen die over land naar Hoorn komen als om bezoekers die per boot aankomen een aantrekkelijke verblijf in Hoorn te bezorgen”. Wat betreft de ruimtelijke kwaliteitsverbetering richt de toeristennota zich in eerste instantie op de havens en omgeving, de pleinen, het struingebied tussen het kernwinkelgebied en de havens. Ook wordt een verbetering in de (kwaliteit van) de overnachtingsmogelijkheden aanbevolen.

Door beleid te ontwikkelen, wordt aangegeven hoe in het algemeen met verzoeken voor het beschikbaar stellen van verblijfsruimten aan toeristen wordt omgegaan. Hiermee kan op een snellere, goedkopere en eenvoudigere wijze een beoordeling plaatsvinden of al dan niet kan worden meegewerkt.

Daarnaast vergroten de beleidsregels de rechtszekerheid en klantvriendelijkheid voor de burger. Zowel de aanvrager als derdebelanghebbenden kunnen op basis van beleidsregels beoordelen of een verzoek in beginsel voor medewerking in aanmerking komt.

2.Uitgangspunten van het beleid

Toerisme is belangrijk voor Hoorn en dient gestimuleerd te worden. Het is dan ook belangrijk dat binnen Hoorn voldoende verblijfsruimten voor toeristen aanwezig zijn om aan de vraag te voldoen. Verschillende attracties maar ook de horeca en de detailhandel zijn voor een deel afhankelijk van het verblijfstoerisme. Toerisme stimuleert het voorzieningenniveau en draagt bij aan directe en indirecte werkgelegenheid..

Ook is het beleid van de gemeente er op gericht om het uitoefenen van kleinschalige consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten in woningen te stimuleren. Hierbij speelt de toenemende maatschappelijke behoefte voor bedrijvigheid aan huis een rol. In nieuwe bestemmingsplannen is dan ook een regeling opgenomen op grond waarvan consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die er op toe zien dat de woning in hoofdzaak haar woonfunctie en uitstraling behoudt en dat de activiteit geen hinder voor de buurt oplevert en voorziet in het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving. In een bij het bestemmingsplan behorende bijlage is opgenomen welke bedrijfsmatige activiteiten in een woning zijn toegestaan. Zowel een pension als een b&b behoren niet tot de bedrijfsmatige activiteiten die op grond van de nu geldende bestemmingsplannen in een woning zijn toegestaan; beide activiteiten zijn nu dus in strijd met het bestemmingsplan.

Uitgangspunten van het beleid zijn om:

 • -

  verblijf van toeristen in Hoorn te stimuleren;

 • -

  tegemoet te komen aan de vraag van inwoners van Hoorn om verblijfsruimten aan toeristen aan te kunnen bieden.

Echter ook dient rekening te worden gehouden met de belangen van bewoners. Door het verbinden van voorwaarden wordt rekening gehouden met deze belangen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een pension en een b&b.

3. Pension

Definitie

In de nieuwere bestemmingsplannen wordt een pension omschreven als:

 • -

  een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van logies al dan niet in combinatie met een horecafunctie als een café, café-restaurant of een restaurant.

Een pension is een verblijfsaccommodatie voor korte of langere tijd, zonder een onafhankelijk functionerend restauratieve voorziening. Pensions onderscheiden zich qua behuizing veelal van hotels doordat ze over het algemeen in voormalige woonhuizen of villa’s zijn gehuisvest. Een pension omvat vaak een hele verdieping van een pand of het gehele pand. De eigenaar/ voormalige bewoner(s) wonen ergens anders. De hoofdactiviteit is het vestrekken van logies.

De gemeente Hoorn heeft vergunningen afgegeven voor twee pensions, namelijk Breestraat 3 (in 2011) en Dubbele Buurt 26 (in 2007). Deze laatste locatie wordt voor zover bekend niet meer gebruikt als pension.

Voordelen van een pension:

 • -

  Hoorn wordt aantrekkelijker voor toeristen;

 • -

  extra inkomsten voor de gemeente en het bedrijfsleven (o.a. door extra bestedingen);

 • -

  tegemoetkomen aan de wensen van de inwoners van Hoorn;

 • -

  voorziet in een goede tijdelijke huisvesting.

Nadelen van een pension:

 • -

  kan leiden tot een (behoorlijke) inbreuk op het woongenot van omwonenden; dit aspect heeft te maken met de beleving en het gevoel van omwonenden;

 • -

  mogelijke extra parkeerdruk;

 • -

  leegstand van de betreffende panden in het laagseizoen;

 • -

  risico van planschade voor omwonenden als gevolg van mogelijke waardedaling van onroerend goed door de aanwezigheid van een pension;

 • -

  kan leiden tot een ontwrichting van de (woon)structuur; hoe verhoudt zich een pension tot de omgeving; niet alle locaties lenen zich voor de vestiging van een pension.

Conclusie

Voor pensions geldt dat de impact op de (woon)omgeving en de omwonenden groot kan zijn. Algemeen beleid dat voorziet in het toestaan van pensions kan leiden tot ontwrichting van de (woon)structuur van een gebied. Het ontwikkelen van algemeen geldend beleid is niet wenselijk omdat elke situatie anders is; algemeen beleid zou hierdoor eerder beperkend werken. Het is veel beter om per verzoek te beoordelen of kan worden meegewerkt. Hiertoe dient een afweging te worden gemaakt waarbij alle in het geding zijnde belangen een rol spelen (impact op omgeving, grootte van het pension, behoefte aan een pension in de betreffende omgeving, kans op planschade etc.). Er wordt dan ook geen algemeen beleid geformuleerd over het al dan niet toestaan van pensions, maar per geval vindt een beoordeling plaats. Indien een pension wordt toegestaan, kunnen hier eventueel voorwaarden aan worden verbonden, al naar gelang de ter plaatse van toepassing zijnde situatie dit vereist.

4.Bed & breakfast

De Stichting Bed & Breakfast Nederland definieert een b&b als volgt:

-Een b&b is een kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt aan de doelgroep. Een b&b is gevestigd in een woonhuis of in een aan het hoofdgebouw aangebouwde aan- of uitbouw en wordt uitgeoefend door de eigenaren van het betreffende huis.

Het begrip ‘kortdurend’ is opgenomen om duidelijk te maken dat het niet gaat om wonen of seizoensrecreatie. Onder een b&b voorziening wordt dus niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden. De hoofdbewoner blijft in het pand wonen. De b&b is een nevenfunctie (naast het wonen). Een b&b moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de inkomsten moeten worden opgegeven aan de belasting. De verblijfsruimten dienen te voldoen aan de brandveiligheidseisen en bouwregelgeving.

Voordelen van een b&b:

 • -

  Hoorn wordt aantrekkelijker voor toeristen;

 • -

  extra inkomsten voor de gemeente (o.a. door extra bestedingen);

 • -

  tegemoetkoming aan wensen van de inwoners van Hoorn;

 • -

  geen leegstand van woningen;

 • -

  toezicht doordat de eigenaren in het pand blijven wonen.

Nadelen van een b&b:

 • -

  kan leiden tot inbreuk op het woongenot van omwonenden;

 • -

  (geringe) extra parkeerdruk.

N.B. Het beleid voorziet in het vestigen van een b&b in een woonhuis. Een woonhuis is niet hetzelfde als een woongebouw.

Een woonhuis is een gebouw dat één woning omvat en dat uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.

Een woongebouw bestaat uit meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen (appartementen). Op grond van de bestemmingsplannen worden in woonhuizen wel consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten toegestaan en in woongebouwen niet. Achterliggende gedachte is dat bedrijfsmatige activiteiten in een woongebouw veel meer impact hebben op de andere appartementen binnen het complex, bijvoorbeeld door beperking van het woongenot en privacy van de andere bewoners van het woongebouw (door bijvoorbeeld de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimtes en één centrale entree). Om deze reden wordt een b&b niet toegestaan in een woongebouw.

Conclusie

Een b&b is aanvaardbaar binnen de bestemmingen ‘Wonen’ en “Woondoeleinden’, omdat de impact van een b&b relatief gering en ondergeschikt is aan het wonen. De woonbestemming blijft de belangrijkste functie. Er kan dan ook medewerking worden verleend aan het vestigen van een b& b in een woning, mits het wonen als belangrijkste functie wordt gewaarborgd en eventuele overlast voor de omgeving wordt beperken. Hiertoe dient te worden voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden voor het vestigen van een b&b:

 • a.

  het moet gaan om een kortdurend verblijf, met een maximum van zeven nachten;

 • b.

  de oppervlakte van een b&b mag maximaal 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning bedragen (met inbegrip van aan- en uitbouwen, dat zijn gebouwen die vastzitten aan het hoofdgebouw) met een maximum van 50 m²; een b&b in een bijgebouw (gebouw dat los staat van het hoofdgebouw) is dus niet toegestaan*;

 • c.

  er mag geen onevenredige afbreuk plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

 • d.

  het woongenot en de privacy van omwonenden mag niet onevenredig worden aangetast;

 • e.

  aan maximaal 4 volwassenen mag bedrijfsmatig nachtverblijf worden aangeboden, het aantal kinderen wordt niet geregeld;

 • f.

  de b&b wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;

 • g.

  de voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning; een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan;

 • h.

  het parkeren vindt plaats op eigen erf, tenzij in de onmiddellijke nabijheid voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;

 • i.

  de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;

 • j.

  een b&b wordt alleen toegestaan binnen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Woondoeleinden’.

Een b&b in een (vrijstaand) bijgebouw wordt niet toegestaan. Een b&b maakt onderdeel uit van een woning (het verhuren van een vrije kamer), waaronder ook woningen die deel uitmaken van blokken (rijtjeshuizen). In de nu geldende bestemmingsplannen is er bewust voor gekozen om wonen in bijgebouwen niet toe te staan. Dit zou kunnen leiden tot inbreuk van de privacy van omwonenden, maar ook zou al snel sprake kunnen zijn van zelfstandige appartementen in het achtererfgebied, die weinig relatie meer hebben met het hoofdgebouw. Dit past niet binnen het beeld van een b&b.

Geldt voor alle woningen dat een b&b in een bijgebouw niet is toegestaan? Nee, er geldt een uitzondering voor woningen die in de nu geldende bestemmingsplannen de bestemming ‘Woondoeleinden Lintbebouwing’ hebben. Het gaat hierbij om de woningen aan de lintbebouwing (Dorpsstraat, Koewijzend, Bangert, Westerblokker, De Hulk, Keern, Lageweg). Achterliggende gedachte hierbij is dat de panden aan de linten vaak ruimer van opzet zijn, vaak ook nog vrijstaand, en daarom beter geschikt voor het vestigen van een logiesverstrekking in een (vrijstaand) bijgebouw.

5.Juridische paragraaf

5.1 Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen wordt het gebruik van gronden geregeld. Verzoeken voor het vestigen van verblijfsruimten voor toeristen dienen dan ook aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan te worden getoetst.

-Toetsing van een pension aan het bestemmingsplan

De voor Hoorn geldende bestemmingsplannen staan pensions niet toe. Een pension is dan ook in strijd met het bestemmingsplan.

Er is wel een uitzondering. In de bestemming ‘Woondoeleinden- Lintbebouwing’ (Dorpsstraat/ Koewijzend/ Bangert/ Westerblokker/ Keern/ Hulk/ Lageweg) zoals die is opgenomen in de nu geldende bestemmingsplan voor deze gebieden, is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen op grond waarvan een combinatie van wonen en logiesverstrekking kan worden toegestaan. Mits wordt voldaan aan de voorwaarden zou dus ook een logiesverstrekking in een bijgebouw kunnen worden toegestaan.

·Definitie logiesverstrekking (zoals opgenomen in de bestemmingsplannen):

-‘een bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening uitsluitend is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van logies’. Dit kan zowel een b&b als een pension betreffen.

-Toetsing van een b&b aan het bestemmingsplan

In de bestemmingsplannen is opgenomen dat een woning dient voor de zelfstandige huisvesting van een huishouden. Een b&b kan niet onder die begripsbepaling worden geschaard, aangezien de personen aan wie onderdak wordt geboden, geen onderdeel uitmaken van het huishouden van de oorspronkelijke bewoners. Het vestigen van verblijfsruimten voor toeristen is een bedrijfsmatige activiteit. Een woonbestemming staat wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten of consumentverzorgende activiteiten toe, mits deze activiteiten zijn opgenomen in een in het bestemmingsplan opgenomen bijlage. Een b&b is hierin niet opgenomen en is dus in strijd met het bestemmingsplan. Echter de uitzondering zoals die is opgenomen voor een pension (zie hierboven), geldt ook voor een b&b.

5.2 Aanvraag om omgevingsvergunning

Omdat een pension en een b&b in strijd zijn met het bestemmingsplan dient, voordat hieraan medewerking kan worden verleend, te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig (deelvergunning strijdig gebruik). Indien een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vestigen van een pension of een b&b wordt ingediend, geldt dit beleid als leidraad bij de afhandeling van de aanvraag.

5.3 Formuleren van beleid

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor de uitoefening van de hen toekomende bevoegdheden en zo aangeven in welk gevallen zij al dan niet wil afwijken van het bestemmingsplan.

Het vaststellen van beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Echter omdat het hier gaat om een afwijking van een bestemmingsplan en het vaststellen van het bestemmingsplan een bevoegdheid is van de gemeenteraad, dient deze notitie ook te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

·Behandeling in de raadscommissie

De conceptnotitie ‘Verblijfsnotitie voor toeristen’ is behandeld in de vergadering van de raadscommissie van 12 juni 2012. Commissiebreed werd het streven om meer en betere overnachtingsmogelijkheden voor toeristen te stimuleren en daartoe beleidsregel op te stellen, onderschreven. Maar ook was de commissie unaniem van oordeel dat een deel van de voorwaarden voor het vestigen van een b&b overbodig dan wel te beperkend was. De notitie is hierop aangepast.

·Behandeling in de raadsvergadering

Voorts is in de raadsvergadering van 26 juni 2012 motienummer 10 aangenomen die er in voorziet dat ‘de beleidsregel “Verblijfsruimten voor toeristen” niet van toepassing worden verklaard voor appartementsgebouwen met een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geen omgevingsvergunning te verlenen aan aanvragers voor een pension of b&b in deze appartementen, tenzij de VvE hiermee in kan stemmen. Deze motie is deels verwerkt in het beleid; een pension of een b&b zal niet worden toegestaan in een woongebouw, ook al kan een VvE hier mee instemmen. Achterliggende gedachte is dat op grond van de nu geldende bestemmingsplannen consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten/ kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in woongebouwen niet zijn toegestaan, omdat hierdoor het woongenot, privacy en dergelijke van de andere bewoners zou kunnen worden aangetast. Dit zou ook kunnen gelden voor een pension of een b&b.

5.4. Afwijken van de beleidsregels

Artikel 4.84 van de Awb biedt naast de verplichting te handelen overeenkomstig de beleidsregels, tevens de mogelijkheid hiervan af te zien indien het handelen conform de beleidsregels voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Op grond hiervan is het mogelijk om in bijzondere, individuele gevallen, welke niet in de beleidsregels zijn verdisconteerd, af te wijken van de algemeen geldende beleidsregels. Artikel 4.84 van de Awb staat er daarbij niet aan in de weg dat in de beleidsregels wordt voorzien in een zelfstandige afwijkingsbevoegdheid of hardheidsclausule welke het mogelijk maakt van de beleidsregels af te wijken (ABRS, nr. 200803916/1, d.d. 18 februari 2009).

5.5 Planologische procedure

Afwijken van het bestemmingsplan kan met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 4, lid 9 Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) door het voeren van een reguliere procedure zoals beschreven in § 3.2 Wabo.

Artikel 4, lid 9 Bor voorziet namelijk in het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk, al niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • -

  binnen de bebouwde kom;

 • -

  en met een oppervlakte van niet meer dan 1.500 m²;

 • -

  en het aantal woningen blijft gelijk.

Dit beleid kan dan als ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking dienen. Publicatie en tervisielegging en de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze maken geen onderdeel uit van de reguliere procedure.

5.6 Nieuwe bestemmingsplannen

Dit beleid dient te worden opgenomen in de woonbestemming van nieuwe bestemmingsplannen. Dit betekent dat een b&b, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die voor een b&b zullen gaan gelden, past binnen de basisnorm van deze nieuwe bestemmingsplannen. Hierdoor wordt aansluiting gezocht bij de regelingen in bestaande bestemmingsplannen voor het toestaan van “Consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten”.

5.7 Overgangsrecht met betrekking tot bestaande gevallen.

De exploitanten van bestaande b&b’s zoals opgenomen in Bijlage I van deze notitie, mogen de exploitatie van hun b&b op het aangegeven perceel blijven voortzetten. Het is de exploitant niet toegestaan de grootte van het perceel zonder toestemming te vergroten en/of het gebruik van het perceel te intensiveren.

5.8 Vervolg procedure

De vaststelling van dit beleid door uw college wordt gepubliceerd in het Westfries Weekblad. Deze beleidsnotitie wordt vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd bij het bureau Communicatie gedurende zes weken.

6.Overige belangrijke wetgeving

In de regel is een bed & breakfast dusdanig kleinschalig dat ze buiten het bereik van de vergunningplicht in het kader van de woning‐ en milieuwetgeving vallen. Vanuit het algemeen belang willen gemeenten weten op welke wijze er toezicht wordt gehouden op de controle en kwaliteit van een bed & breakfast. Hiervoor hebben we kort op een rij gezet welke wetgeving, buiten de gemeentelijke wetgeving, van toepassing is op een bed & breakfast. De wetgeving geeft een beeld van het toezicht en de controle op de kwaliteit van een bed & breakfast.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Commerciële activiteiten met een regelmatig karakter moeten ingeschreven worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voedsel- en Warenautoriteit

De Voedsel‐ en Warenautoriteit is belast met handhaving Warenwet en de Drank‐ en Horecawet. Hygiënewetgeving is op bed & breakfast van toepassing omdat er een ontbijt wordt bereid. Dit betekent dat een bed & breakfast onder andere voor een hygiënische bereidingsplaats voor voedsel moeten zorgen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kan hierover informatie op maat verstrekken.

Inschrijving bij de belastingdienst

Een (startend) bed & breakfast moet zich melden bij de Belastingdienst. Op basis van de verstrekte gegevens bepaalt de Belastingdienst welke belastingwetten in het concrete geval van toepassing zijn.

Inschrijving Bedrijfschap Horeca en Catering

Een bed & breakfast met een capaciteit vanaf 2 kamers en 5 bedden moet zich registreren bij het Bedrijfschap Horeca en Catering / Nederlandse Hotelclassificatie. Het Platform Bed & Breakfast pleit echter voor afschaffing van deze inschrijfnorm: deze norm zorgt voor een verkeerde interpretatie van het begrip bed & breakfast en werkt buitenproportionele en tegenstrijdige regelgeving in de hand. Bovendien betalen B&B’s mee aan de Nederlandse Hotelclassificatie terwijl dit systeem niet geschikt is voor B&B. Naast de administratieve last is ereen principieel bezwaar tegen de bijdrage aan het Sociaal Fonds voor de Horeca, aangezien B&B’s geen personeel in dienst hebben. De richtlijnen die het Bedrijfschap hanteert zijn gestoeld op een instellingsbesluit uit 1954 en die zijn sterk verouderd. Het hanteren van de 2 kamers 5 bedden norm is nergens op gebaseerd en feitelijke argumentatie ontbreekt. De inschrijfnorm die in 1954 werd gehanteerd als ondergrens voor inschrijving, wordt anno 2009 ten onrechte gehanteerd als bovengrens voor kleinschaligheid.

Waterleidingwet

Voor bed & breakfasts met meer dan 5 bedden en een collectieve leidingwaterinstallatie geldt een aantal verplichtingen die er borg voor moeten staan dat veilig leidingwater aan derden ter beschikking wordt gesteld. De verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en Waterleidingbesluit hoofdstuk IIIC (legionellapreventie) en Waterleidingbesluit art. 4 lid 1 (zorgplicht). De controle op de veiligheid van het leidingwater en de drinkwaterinstallaties vindt plaats door de waterleidingbedrijven en VROM‐inspectie.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op grond van artikel 2:27 APV dient een pension als een horecabedrijf te worden gezien. Uit artikel 2:28, lid 1 APV blijkt dat het verboden is om een horecabedrijf te exploiteren zonder een exploitatievergunning.

7.Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om de gewijzigde notitie “Verblijfsruimten voor toeristen” vast te stellen.

Bijlage 1: lijst van bestaande b&b’s binnen de gemeente Hoorn.

Onderstaande b&b’s bestonden al op het tijdstip van inwerkingtreden van dit beleid.

Voor deze b&b’s geldt het overgangsrecht zoals opgenomen onder punt 5.7 van dit beleid.

Naam b&b/ exploitant

Adres

Villa/ Kapel Alewijn

Appelhaven 13a

1621 BB Hoorn

B&B Swart

Bierkade 6

1621 BE Hoorn

B&B Culimania

Bramleylaan 32

1695 HE Blokker

Bed & Breakfast Hoorn

Brik 124

1625 GN Hoorn

B&B Hart van Zwaag

Dorpsstraat 23

1689 EP Zwaag

Swaeghse Weelde

Dorpsstraat 204

1689 GH Zwaag

Van Diepen

Eikstraat 7

1623 LP Hoorn

B&B Pitstra

Florastraat 10

1695 BK Blokker

B&B de heer Borst

Geldelozeweg 4a

1625 NW Hoorn

Bed & Breakfast Grote Noord

Grote Noord 3

1621 KD Hoorn

Logies Westend

Keern 175a

1625 NK Hoorn

Hans van den Heiligenberg

Koperslager 67

1625 AL Hoorn

Monethof

Monethof 8

1628 XB Hoorn

Hoorns Haventje

Nieuwendam 3

1621 AJ Hoorn

B&B Onder ’t Riet

Westerblokker 41

1695 AB Hoorn

De Koningshoeve

Westerblokker 48

1695 AH Blokker

B&B Hestia

Westerblokker 175c

1695 AE Blokker

E.van Kalken- Leeuw

Wilhelminastraat 2

1689 EJ Hoorn

Mevrouw H. Catelein-Pootjes

Wolkammer 2

1625 TA Hoorn