Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Winsum

Geldend van 01-04-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Winsum

De raad van de gemeente Winsum;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012, metoverneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35

lid 5 van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T :

Vast te stellen:

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Winsum

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de WWB.

 • b. het college: het college van burgemeester en wethouders van Winsum.

 • c. de raad: de gemeenteraad van Winsum.

 • d. sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een

 • e. maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten

laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in

aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met

maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van

bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaalisolement.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1. Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2. Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4. Uitvoering

 • 1. Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

 • 2. De beleidsregels bevatten in ieder geval:

 • a. een overzicht van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten;

 • b. de hoogte van de te vergoeden kosten per kind per regeling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2012 en werkt terug tot 1 januari 2012.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 april 2012
De raad voornoemd.
De voorzitter,
De griffier,