Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hattem

Geldend van 06-05-2010 t/m heden

Intitulé

Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hattem

Bijlage 9 Bouwverordening

Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Hattem

Inhoudsopgave

 • 1

  Benoeming en samenstelling van de CRK

  • 1.1

   Begripsbepaling

  • 1.2

   Benoemingsprocedure

  • 1.3

   Samenstelling CRK

 • 2

  Taakomschrijving

  • 2.1

   Taakomschrijving CRK

   • 2.1.1

    Wettelijke taken

   • 2.1.2

    Niet wettelijk verplichte taken

  • 2.2

   Taakomschrijving commissieleden

   • 2.2.1

    Taken van de rayonarchitect

   • 2.2.2

    Taken van de voorzitter

   • 2.2.3

    Taken architect en landschapsdeskundige

   • 2.2.4

    Taken monumentendeskundige

   • 2.2.5

    Taken burgerleden

 • 3

  Werkwijze Cluster Vergunningverlening en Handhaving

 • 4

  Werkwijze van de CRK

  • 4.1

   Vooroverleg over bouwplannen

  • 4.2

   Gemandateerde behandeling

   • 4.2.1.a

    Rayonarchitect

   • 4.2.1.b

    Mandaat ‘kleine commissie’ voor monumentenplannen

   • 4.2.2

    Het mandaatadvies

   • 4.2.3

    Openbaarheid

   • 4.2.4

    Toelichting opdrachtgever/ontwerper

   • 4.2.5

    Spreekrecht

  • 4.3

   Openbare commissievergadering

   • 4.3.1

    Locatie vergadering

   • 4.3.2

    Publicatie agenda

   • 4.3.3

    Toelichting opdrachtgever/ontwerper

   • 4.3.4

    Spreekrecht

  • 4.4

   Het welstandsadvies

  • 4.5

   Afwijken van het welstandsadvies

   • 4.5.1

    Second opinion

 • 5

  Evaluatie welstandstoezicht

  • 5.1

   Jaarverslag B&W

  • 5.2

   Jaarverslag CRK

HOOFDSTUK 1 BENOEMING EN SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Artikel 1.1 Begripsbepaling

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit fungeert als welstandscommissie voor de gemeente Hattem op grond van art. 1, lid q, Woningwet en als monumentencommissie inzake wijzigingsplannen op grond van art. 15 Monumentenwet.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt in de rest van dit document afgekort als CRK.

Artikel 1.2 Benoemingsprocedure

De gemeente wijst op voordracht van het college van B&W de vereniging ‘Het Gelders Genootschap’ aan als de CRK en tevens als monumentencommissie inzake wijzigingsplannen voor monumenten. Het Gelders Genootschap legt de gemeente een lijst voor met de beoogde commissieleden. Dit betreft de voorzitter, de rayonarchitect, het architectlid, de landschapsdeskundige en hun plaatsvervangers. Indien gewenst, vindt overleg plaats tussen het Gelders Genootschap en de gemeente. Voor de benoeming van burgerleden en hun plaatsvervangers geldt een afwijkende procedure. De gemeente kan burgerleden voordragen ter benoeming. Alvorens dit te doen, overleggen B&W met het Gelders Genootschap over het gewenste profiel van het burgerlid of de burgerleden. Er mogen maximaal twee burgerleden in de CRK worden benoemd. Burgerleden ontvangen via de gemeente een onkostenvergoeding.

Alle leden van de CRK en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal drie jaar. Bij afwezigheid van de voorzitter of andere leden van de commissie, treden plaatsvervangers op in de commissievergadering. De rayonarchitect kan zich door een collega rayonarchitect laten vervangen. Alle vaste leden en hun plaatsvervangers zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het advies over de welstandsaspecten wordt beïnvloed. De commissie is beleidsmatig gebonden aan het gemeentelijk welstandsbeleid. De commissie streeft naar voortdurende afstemming met het beleid inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Artikel 1.3 Samenstelling van de CRK

De CRK bestaat uit een bestuurlijk voorzitter, de rayonarchitect, een architect, een landschapsdeskundige, een monumentendeskundige namens het Gelders Genootschap (alleen bij monumentenplannen) én een burgerlid. De rayonarchitect fungeert tevens als secretaris-deskundige van de commissie.

De gemeente kan zich naar eigen inzicht laten bijstaan door extra deskundigen van het bureau van het Gelders Genootschap of daarbuiten. Dit betreft o.a. disciplines als cultuur- en bouwhistorie, en stedenbouw. Afhankelijk van het type plan dat moet worden beoordeeld, nemen de extra deskundigen deel aan de vergadering. Zij hebben geen stemrecht, tenzij ze als commissielid zijn benoemd door de gemeente.

Bij wijzigingsplannen voor monumenten brengt de CRK een advies uit, waarin zowel de aspecten op grond van de Woningwet (welstandsbeleid), als aspecten op grond van de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening worden betrokken. In het geïntegreerde advies komt duidelijk naar voren welke aspecten betrekking hebben op de welstand en welke op de aanvraag om monumentenvergunning. De commissie formuleert één gezamenlijke conclusie.

De CRK kan slechts adviezen uitbrengen indien tenminste drie leden aanwezig zijn (waaronder de rayonarchitect of zijn/haar vervanger) en waarvan tenminste twee leden deskundig zijn op het gebied van welstand. Voor de behandeling van monumentenplannen en landschappelijke plannen is daarnaast altijd de aanwezigheid van de betreffende deskundige of zijn/haar vervanger vereist.

HOOFDSTUK 2 TAAKOMSCHRIJVING

Artikel 2.1 Taakomschrijving CRK en integrale mandaatcommissie

De CRK is belast met zowel wettelijk verplichte als niet wettelijk verplichte taken. De wettelijke taken van de CRK worden uitgevoerd op grond van de Woningwet en de gemeentelijke bouwverordening. De commissie is beleidsmatig gebonden aan het gemeentelijk welstandsbeleid, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota.

Voor de behandeling van monumenten(wijzigings-)plannen is ook de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening van toepassing.

Artikel 2.1.1 Wettelijke taken

 • 1

  Toetsing van vergunningplichtige bouwwerken.

  • a

   De commissie is bevoegd om B&W te adviseren over de welstandsaspecten van reguliere en gefaseerde aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, lid 1 van de Woningwet. Regulier vergunningplichtige bouwaanvragen worden in de regel binnen twee weken na behandeling van een welstandsadvies voorzien.

  • b

   De commissie adviseert B&W over de welstandsaspecten van aanvragen om een lichte bouwvergunning (voor zover deze niet ambtelijk worden afgedaan) als bedoeld in artikel 44, lid 2 van de Woningwet. Licht-vergunningplichtige bouwaanvragen worden in de regel binnen één week na behandeling van een welstandsadvies voorzien.

 • 2

  Toetsing van reclames op grond van de welstandsnota of APV.

 • 3

  Jaarverslag CRK. De CRK legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor van de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag zet de CRK tenminste uiteen op welke wijze zij toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria. Daarbij wordt ingegaan op de gevallen waarbij de welstandscommissie in aanvulling op of in afwijking van de criteria, positief heeft geadviseerd. Tenminste eenmaal per jaar vindt, ten behoeve van het jaarverslag, een evaluatiegesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de CRK daarbij wordt ingegaan op de gevallen waarbij de welstandscommissie in aanvulling op of in afwijking van de criteria positief heeft geadviseerd.

 • 4

  Toetsing van monumentenaanvragen (wijzigingsplannen).

Artikel 2.1.2 Niet wettelijk verplichte taken

De CRK krijgt de opdracht om naast de reguliere taken desgevraagd de volgende (niet wettelijk verplichte) taken uit te voeren:

 • a

  Onder de regie van de gemeente - en op verzoek van de commissie, de gemeente of de aanvrager - noodzakelijk geacht vooroverleg voeren met betrokkenen bij de voorbereiding van bouwplannen.

 • b

  Advies uitbrengen aan B&W over de ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurvisies, bestemmingsplannen, ontheffingen / projectbesluiten, beheersverordeningen, beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen, landschappelijke plannen en andere relevante gemeentelijke beleidsstukken. De CRK krijgt deze stukken reeds in het ontwerpstadium voorgelegd ter advisering en brengt hier desgevraagd schriftelijk advies over uit.

 • c

  Advies uitbrengen over stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente.

 • d

  Adviseren in het geval van excessen: buitensporigheden in het uiterlijk van bouwwerken die ook voor niet-deskundigen evident zijn.

 • e

  Voorlichting inzake ruimtelijke kwaliteit aan de gemeenteraad, B&W en burgers.

Artikel 2.2 Taakomschrijving commissieleden

Artikel 2.2.1 Taken van de rayonarchitect

De rayonarchitect van het Gelders Genootschap is secretaris-deskundige van de commissie. Hij/zij voert als gemandateerd lid van de CRK de eerste gesprekken – het vooroverleg - met de gemeente, planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden, verzamelt relevante informatie en bereidt de behandeling van bouwplannen in de CRK voor. De plannen waarvoor de rayonarchitect een mandaat heeft, worden door hem/haar van een advies voorzien (Zie verder 4.2 Gemandateerde behandeling).

De rayonarchitect stelt de agenda voor de commissievergadering op en geeft die door aan de behandelend ambtenaar van het Cluster Vergunningverlening en Handhaving. Tijdens de commissievergadering introduceert de rayonarchitect de bouwplannen en verstrekt gegevens over het relevante welstandsbeleid voor het betreffende plan en/of gebied. Onder de verantwoordelijkheid van de rayonarchitect wordt de beraadslaging en conclusie over een bouwplan uitgewerkt in een schriftelijk advies, dat in beginsel binnen twee weken na de commissievergadering verzonden wordt.

Artikel 2.2.2 Taken voorzitter

De voorzitter van de CRK is in principe gekozen uit de kring van gemeentebestuurders. Hij/zij is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en de kwaliteit van de advisering. Hij/zij let erop dat de commissie adviseert binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid. Tijdens de openbare vergadering treedt de voorzitter op als gastheer/-vrouw voor alle aanwezigen. Hij/zij legt in het kort de vergaderprocedure uit en informeert wie van de aanwezigen bij een plan wil inspreken. Indien een plan in het vooroverleg is besproken, geeft de voorzitter (of de rayonarchitect) een korte samenvatting van hetgeen in dat stadium van het planproces besproken is. De voorzitter leidt de discussie en biedt alle commissieleden de gelegenheid om hun mening voldoende naar voren te brengen. Hij/zij zorgt ervoor dat na een inhoudelijke discussie over een adviesaanvraag een voor alle aanwezigen korte en heldere samenvatting wordt gegeven. De voorzitter bewaakt verder de voortgang van de agenda. Bij het overleg met de gemeente (bestuurders en ambtenaren) en met de pers treedt de voorzitter namens de commissie naar buiten. De voorzitter organiseert met de commissie een jaarlijkse inhoudelijke evaluatie van de werkzaamheden. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het jaarlijks verslag van de CRK.

Artikel 2.2.3 Taken architect en landschapsdeskundige

De architect en de landschapsdeskundige geven vanuit hun ervaring en inzicht in het vakgebied een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Op het moment dat zij op de een of andere wijze een persoonlijke of zakelijke binding hebben met een bepaald bouwplan laten zij zich voor de betreffende commissievergadering vervangen.

Bij langlopende en frequent terugkerende projecten (grotere bouwprojecten / stedenbouwkundige plannen) waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en waarbij de architect of de landschapsdeskundige een persoonlijke of zakelijke binding heeft, treedt hij / zij in overleg met de commissie, gemeente en bureau Gelders Genootschap tijdelijk (voor de duur van het adviestraject) terug uit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hattem. De architect of de landschapsdeskundige wordt dan, voor de duur van het adviestraject, vervangen door een commissielid uit de vervangingspool van het Gelders Genootschap. Dit om te voorkomen dat het commissielid zich telkens een - groot - deel van de vergadering moet terugtrekken.

Artikel 2.2.4 Taken monumentendeskundige

Wanneer wijzigingsplannen voor monumenten zijn geagendeerd, heeft een monumentendeskundige zitting in de CRK. Deze heeft tevens het mandaat van de commissie om zitting te nemen in de mandaatcommissie (met de rayonarchitect).

De monumentendeskundige geeft vanuit zijn ervaring en inzicht in het vakgebied een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Op het moment dat de monumentendeskundige op de een of andere wijze een persoonlijke of zakelijke binding heeft met een bepaald bouwplan laat hij zich voor de betreffende commissievergadering vervangen.

Bij langlopende en frequent terugkerende projecten (grotere bouwprojecten / stedenbouwkundige plannen) waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en waarbij de monumentendeskundige een persoonlijke of zakelijke binding heeft, treedt hij / zij in overleg met de commissie, gemeente en bureau Gelders Genootschap tijdelijk (voor de duur van het adviestraject) terug uit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hattem. De monumentendeskundige wordt dan, voor de duur van het adviestraject, vervangen door een commissielid uit de vervangingspool van het Gelders Genootschap. Dit om te voorkomen dat de monumentendeskundige zich telkens een - groot - deel van de vergadering moet terugtrekken.

Artikel 2.2.5 Taken burgerleden

Burgerleden moeten inwoner zijn van de gemeente Hattem en zijn alleen betrokken bij de beoordeling van plannen uit deze gemeente. Burgerleden hebben zowel zitting in de CRK als bij de mandaatvergaderingen van de rayonarchitect.

Burgerleden hebben geen vertegenwoordigende functie, maar spreken op persoonlijke titel als lid van de CRK.

Zij geven vanuit hun ervaring en beleving een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen en proberen ‘de kijk van de burger’ in een welstandsadvies te vertalen. Zij hebben daarom minimaal een inbreng op het gebied van de bij hen aanwezige gebiedskennis, maatschappelijke verhoudingen en plaatselijke factoren en kenmerken.

Daarnaast kunnen burgerleden een rol hebben bij het bevorderen van een heldere en begrijpelijke communicatie tussen de CRK en een aanvrager.

Op het moment dat een burgerlid op de een of andere wijze een persoonlijke of zakelijke binding heeft met een bepaald bouwplan trekt hij/zij zich voor de betreffende commissievergadering terug.

Bij langlopende en frequent terugkerende projecten (grotere bouwprojecten / stedenbouwkundige plannen) waarbij de inbreng van de commissie verwacht wordt en waarbij het burgerlid een persoonlijke of zakelijke binding heeft, treedt hij / zij in overleg met de commissie, gemeente en bureau Gelders Genootschap tijdelijk (voor de duur van het adviestraject) terug uit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hattem. Het burgerlid wordt dan, voor de duur van het adviestraject, vervangen door zijn plaatsvervanger. Dit om te voorkomen dat het burgerlid zich telkens een - groot - deel van de vergadering moet terugtrekken.

HOOFDSTUK 3 WERKWIJZE CLUSTER VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

De welstandsprocedure begint met een selectie van bouwplannen bij het Cluster Vergunningverlening en Handhaving in licht- en regulier-vergunningplichtige aanvragen. Licht-vergunningplichtige bouwwerken, als bedoeld in artikel 44, lid 2 van de Woningwet, kunnen door de gemeente zelf worden afgehandeld, mits hier welstandscriteria (zgn. loketcriteria) voor zijn opgesteld. Als een plan niet aan de criteria voldoet – en de aanvrager het plan ook niet binnen de criteria wil aanpassen - of bij twijfel daarover, wordt het doorgeschoven naar de rayonarchitect.

Ten behoeve van de welstandstoets beoordeelt de ambtenaar of het bouwplan is voorzien van de benodigde bescheiden om het te kunnen toetsen. Welke gegevens nodig zijn, is vastgelegd in de AMvB ‘Indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning’ en in de gemeentelijke bouwverordening.

HOOFDSTUK 4 WERKWIJZE VAN DE CRK

Artikel 4.1 Vooroverleg over bouwplannen

De gemeente biedt de aanvrager de mogelijkheid, om – op afspraak - een nog niet formeel aangevraagd bouwplan in een vooroverleg met de CRK toe te lichten en te bespreken. De rayonarchitect maakt altijd een verslag van het vooroverleg. Vooroverleg vindt in principe in het openbaar plaats. Hiervan kan worden afgeweken na overleg tussen de gemeente, de aanvrager en de CRK.

Artikel 4.2 Gemandateerde behandeling

Artikel 4.2.1a Rayonarchitect

De rayonarchitect behandelt in de regel om de twee weken op locatie de bouwplannen. Daarbij is ook één burgerlid aanwezig. De rayonarchitect heeft een mandaat van de commissie om zelfstandig bouwplannen af te handelen. Het uitgangspunt voor de mandaatverlening is dat de rayonarchitect alleen de plannen beoordeelt van een relatief geringe ruimtelijke betekenis, of plannen waar gelet op meerdere vergelijkbare gevallen, de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld. Bij twijfel legt de rayonarchitect het bouwplan voor aan de CRK. De rayonarchitect heeft voor regulier vergunningplichtige plannen alleen een mandaat voor positieve adviezen. Bij licht-vergunningplichtige plannen en reclameplannen geldt ook een negatief mandaat. De commissie zelf is eindverantwoordelijk voor het welstandsadvies. Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen de rayonarchitect en de CRK over het mandaat.

Artikel 4.2.1b Mandaat ‘kleine commissie’ voor monumentenplannen

Monumentenplannen mogen door een mandaatcommissie worden behandeld, mits hierover afspraken zijn gemaakt met de CRK. Uitgangspunt hierbij is dat de mandaatcommissie alleen monumentenplannen beoordeelt met een relatief geringe ruimtelijke betekenis. In de mandaatcommissie hebben de rayonarchitect en monumentendeskundige van het Gelders Genootschap zitting en – indien van toepassing - een burgerlid.

Artikel 4.2.2 Het mandaatadvies

De rayonarchitect brengt welstandsadviezen uit aan B&W over de vraag of 'het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet is strijd is met redelijke eisen van welstand’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota. Een positief mandaat-welstandsadvies wordt uitgebracht door een stempel ‘geen bezwaar’ op het adviesformulier te plaatsen. Een negatief mandaatadvies wordt schriftelijk gemotiveerd met een verwijzing naar de relevante criteria uit de welstandsnota.

Artikel 4.2.3 Openbaarheid gemandateerde behandeling

De behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Via het huis-aan-huis blad worden de burgers op de hoogte gesteld van het tijdstip en plaats van de gemandateerde behandeling. De agenda zelf wordt op het gemeentehuis ter inzage gelegd en op internet gepubliceerd. De mandaatbehandeling is niet openbaar in gevallen als bedoeld in art. 10, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in art. 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.

Artikel 4.2.4 Toelichting opdrachtgever/ontwerper

Opdrachtgevers en ontwerpers worden altijd in de gelegenheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien zij bij de behandeling aanwezig willen zijn, vermelden ze dit op het daarvoor bestemde formulier of rechtstreeks bij het Cluster Vergunningverlening en Handhaving. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen.

4 Artikel.2.5 Spreekrecht

Tijdens de gemandateerde behandeling wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden. Zowel opdrachtgevers/ontwerpers als direct belanghebbenden hebben spreekrecht.

Artikel 4.3 Openbare commissievergadering

De CRK vergadert in de regel één keer per twee weken. De rayonarchitect behandelt in de tussenliggende periode de kleinere bouwplannen (zie 2.2.1 t/m 2.2.4 voor taken leden CRK tijdens de commissievergadering). De openbaarheid geldt voor de beraadslaging over bouwplannen, de beoordeling daarvan en voor de adviezen. De commissievergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in gevallen als bedoeld in art. 10, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in art. 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.

Artikel 4.3.1 Locatie vergadering

De CRK vergadert op een vaste locatie in het rayon. Bij de behandeling van belangrijke bouwplannen kan – op verzoek van de gemeente - worden besloten om in de eigen gemeente te vergaderen.

Artikel 4.3.2 Publicatie agenda

Via het huis-aan-huis blad worden de burgers op de hoogte gesteld van het tijdstip en plaats van de commissievergadering. De agenda zelf wordt op het gemeentehuis ter inzage gelegd en op internet gepubliceerd. Direct betrokken burgers worden actief op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de commissievergadering.

Artikel 4.3.3 Toelichting opdrachtgever/ontwerper

Opdrachtgevers en ontwerpers worden altijd in de gelegenheid gesteld om de behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien zij hun plan willen toelichten, kunnen ze hiervoor een afspraak maken bij het Cluster Vergunningverlening en Handhaving. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen.

Artikel 4.3.4 Spreekrecht

Tijdens de openbare vergadering wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden. Zowel opdrachtgevers/ontwerpers als direct belanghebbenden hebben spreekrecht.

Artikel 4.4 Het welstandsadvies

De CRK brengt heldere en goed beargumenteerde adviezen uit aan B&W over de vraag of 'het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota. Een welstandsadvies kan de volgende uitkomsten hebben:

Akkoord

De CRK is van oordeel dat het plan volgens de van toepassing zijnde welstandscriteria niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Desgewenst motiveert de commissie haar advies schriftelijk.

Niet akkoord tenzij

De commissie adviseert aan B&W het plan te laten aanpassen omdat het volgens de van toepassing zijnde criteria op een aantal punten (nog) niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een ‘niet akkoord tenzij’ wordt gegeven als de commissie van mening is dat de aanvrager kan volstaan met enkele aanpassingen en deze daarin heeft toegestemd c.q. dit redelijkerwijze is te verwachten. De gemeente controleert of de definitieve bouwtekening in overeenstemming is met de voorwaarden van de CRK.

Niet akkoord

De commissie brengt een negatief advies uit aan B&W omdat het plan volgens de van toepassing zijnde welstandscriteria niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een negatief advies wordt gegeven als de commissie van mening is dat een bouwplan ingrijpend moet worden aangepast. Adviseert de commissie negatief, dan geeft ze een nauwkeurige schriftelijke motivering. Deze bevat een korte omschrijving van het ingediende plan, een verwijzing naar de van toepassing zijnde welstandscriteria en een samenvatting van de beoordeling van het plan op die punten.

Aanhouden

De CRK kan het advies aanhouden – waarbij het Cluster Vergunningverlening en Handhaving aangeeft of en hoe lang dit mogelijk is binnen de resterende vergunningtermijn - wanneer meer informatie of een toelichting van de ontwerper noodzakelijk is.

Artikel 4.5 Afwijken van het welstandsadvies en/of -criteria

B&W hebben de wettelijke mogelijkheid om, ook op andere dan welstandsgronden, af te wijken van een welstandsadvies. De redenen voor afwijking moeten bij de bekendmaking van het besluit worden vermeld.

B&W kunnen, eventueel op advies van de CRK, ook gemotiveerd (op welstandsgronden) afwijken van de welstandscriteria zelf. Dat kan bij plannen die niet voldoen aan de vastgelegde criteria, maar wél aan redelijke eisen van welstand. B&W verwijzen in dat geval naar de algemene criteria in de welstandsnota.

Artikel 4.5.1 Second opinion

Alvorens een second opinion te vragen, bieden B&W eerst de vaste welstandscommissie de mogelijkheid tot heroverweging van het eerder uitgebrachte advies. Indien alsnog een second opinion wordt gevraagd, wordt dit gemeld aan de CRK. Bij een second opinion wordt de bouwaanvraag voorgelegd aan een commissie buiten het Gelders Genootschap. Hierover neemt de gemeente contact op met de Federatie Welstand.

HOOFDSTUK 5 EVALUATIE WELSTANDTOEZICHT

Artikel 5.1 Jaarverslag B&W

B&W leggen de gemeenteraad tenminste eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij uiteenzetten:

 • Op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de CRK;

 • In welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor een lichte bouwvergunning niet aan de CRK hebben voorgelegd en op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven aan de welstandscriteria.

 • In welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan art. 12, eerste lid Ww, zij zijn overgegaan tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Artikel 5.2 Jaarverslag CRK

Zie onder punt 2.1.1