Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013

Geldend van 25-04-2013 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidskaders

programma-niveau

-collegeprogramma

-kadernota

-beleidsnota’s op programma

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het uitgangspunt is “breedtesport”: iedereen moet zijn eigen sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het tegengaan van overgewicht bij kinderen. Daarnaast houden wij rekening met de specifieke vragen van ouderen en mensen met een beperking, als het om sport en bewegen gaat.

Doelstellingen (4 jaar)

Beleidsdoel 1: Stimuleren sportdeelname.

Wij streven naar het continueren en vergroten van sportdeelname met specifieke aandacht voor de jeugd en mensen met een handicap.

Beleidsdoel 2: Deskundigheidsbevordering sportverenigingen.

Wij streven naar het op peil brengen en houden van de deskundigheid van het bestuurlijk en technisch kader sportverenigingen.

Beleidsdoel 3: Bevorderen organisatie stedelijke sportactiviteiten.

Beleidsdoel 4: Stimuleren schoolsport

Het organiseren, liefst in samenwerking tussen het onderwijs en sportverenigingen van sportactiviteiten.

·Specifieke activiteiten met als doel het tegengaan van overgewicht worden uitgevoerd vanuit het programma Welzijn.

Gewenst resultaat

(bron kadernota/begroting)

Continueren huidige hoge niveau sportdeelname jeugd.

·Er worden minstens 2 activiteiten georganiseerd (naast reguliere competities) om de sportparticipatie jeugd te vergroten

Vergroten deskundigheid bestuurlijk en technisch kader sportverenigingen.

Minimaal 5 stedelijke en of regionale sportactiviteiten met bijzonder thema.

Jongeren die middels schoolsportactiviteiten doorstromen naar verenigingssport.

Algemene beoordelings-

criteria

Zie algemene criteria.

.

Specifieke beoordelings-

criteria

Algemeen

1.Onder een sportvereniging wordt verstaan: een organisatie welke volgens de statuten tot doel heeft het beoefenen van amateur sport en is aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie welke lid is van NOC*NSF.

2.Sportverenigingen dienen zowel statutair als feitelijk in IJsselstein gevestigd te zijn

3.De vereniging heeft tenminste 25 leden

4.De gevraagde subsidie is uitsluitend bedoeld voor rechtspersonen

Subsidieplafond Sport totaal € 55.000

Dit budget is een samenvoegen van het beschikbare budget doelgroepensport, de post incidentele subsidies en enkele kleinere subsidies.

Het subsidieplafond wordt onderverdeeld in deelplafonds. Per deelplafonds wordt een maximaal beschikbaar bedrag vastgesteld.

Deelplafonds

Voor de volgende onderdelen worden de daarbij genoemde deelplafonds vastgesteld:

·Jeugdsport en gehandicaptensport € 25.000

·Kaderkosten € 10.000

·Sportactiviteiten € 10.000

·Schoolsportsubsidie € 5.000

·Sport incidenteel € 5.000

Totaal beschikbaar € 55.000

Criteria deelplafonds

Jeugdsport en gehandicaptensport (voorheen doelgroepensport)

€ 25.000

1.Jeugdsport. Leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente IJsselstein en zijn niet jonger dan 4 jaar en niet ouder dan 17 jaar 2. Gehandicaptensport. Leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente IJsselstein

3.Het aantal leden binnen genoemde doelgroepen is gebaseerd op de telling per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

4.De verleende subsidie geldt voor een periode van 4 jaar. (ambitie 2e jaar collegeperiode)

5.Bij wijze van steekproef zal jaarlijks een aantal verenigingen worden gecontroleerd op basis van het feitlelijke aantal jeugdleden en leden met een beperking.

Het deelplafond wordt gedeeld door totaal aantal jeugdleden waarvoor aanvraag ingediend en vervolgens per vereniging vastgesteld op basis van het aantal jeugdleden per vereniging.

Kaderkosten (deskundigheidsbevordering)€ 10.000

1.Voor onbetaald technisch en bestuurlijk kader bij een sportvereniging alsmede voor hen die hiervoor opgeleid willen worden, kan een bijdrage van maximaal 200,- in de kosten voor training of opleiding worden ontvangen.

2.De training of opleiding voor sporttechnisch kader dient bij voorkeur gegeven te worden door een organisatie welke door de rijksoverheid of NOC*NSF, of bij deze koepel aangesloten landelijke sportbond, is erkend.

3.Verenigingen met maximaal 100 leden kunnen per jaar voor 5 personen een aanvraag indienen; verenigingen met 100 tot 500 leden kunnen per jaar voor 10 personen een aanvraag indienen, verenigingen met 500 tot 1.000 leden kunnen per jaar voor 15 personen een aanvraag indienen en verenigingen met meer dan 1.000 leden kunnen voor 20 personen een aanvraag indienen.

Het deelplafond wordt gedeeld door het totaal aantal aanvragen en aansluitend wordt het budget vastgesteld per vereniging op basis van het aantal aanvragen.

Sportactiviteiten€ 10.000

1.Voor starten nieuwe sportactiviteiten die het bevorderen van sportdeelname door inwoners ten doel hebben, kan subsidie worden verleend.

2.Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage van de deelnemers en inkomsten uit andere bronnen.

3.Subsidiabele activiteiten kunnen zijn:

·activiteit of project dat vernieuwend is op het gebied van sport

·activiteit of project waarbij kennismaking met sport centraal staat

·activiteit of project gericht op mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking

·activiteit of project gericht op jeugd en jongere, zoals naschoolse activiteiten, sportinstuiven, sportclinics, streetsports en dergelijke

·activiteiten gericht op het activeren van senioren (65 plussers).

4.Per vereniging een aanvraag per subsidiecyclus.

5.Per activiteit een nader te bepalen maximum bedrag

Schoolsportsubsidie€ 5.000

1.Voor sportactiviteiten, georganiseerd door en/of in overleg met de IJsselsteinse Schoolsportcommissie, welke in beginsel toegankelijk zijn voor alle basisscholen in IJsselstein kan subsidie worden verleend.

2.De subsidie wordt berekend aan de hand van een door de IJsselsteinse Schoolsportcommissie in te dienen activiteitenprogramma en begroting

Incidentele subsidies Sport € 5.000.

1.Subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. 2.Per vereniging maximaal één aanvraag per jaar met een maximum van €500 per keer.

Uitsluitingen

Subsidieaanvragen mogen de deel-subsidieplafonds niet overschrijden

Slotbepalingen

a.Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

b.Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013'.