Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013

Geldend van 14-12-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013

Het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 oktober 2012, kenmerk 13172/4.1.1;

gelezen het besluit van het algemeen bestuur van 29 september 2011, kenmerk 290911/6.1;

gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid Waterschapswet;

heeft besloten:

de volgende verordening “Verordening elektronische bekendmaking

waterschap Aa en Maas 2013” vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur van waterschap Aa eb Maas elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 Wijze van bekendmaken

 • 1. Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2. Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl .

 • 3. De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas besluiten om een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Terinzagelegging

 • 1. De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt elektronisch plaats op de website www.officielebekendmakingen.nl .

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt, na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze, in werking op 1 januari 2013.

 • 2. De Inspraakverordening waterschap Aa en Maas 2012 wordt als volgt gewijzigd: artikel 5 vervalt.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de “Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 december 2012
De secretaris de dijkgraaf
Drs. P. Sennema drs. L.H.J. Verheijen

Toelichting Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013

Algemeen

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. De Web regelt voor algemeen verbindende voorschriften (artikel 73 Waterschapswet)1 en andere besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht)2 de bevoegdheid tot elektronisch bekendmaken. Deze bevoegdheid is met betrekking tot het bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften per 1 januari 2014 omgezet in een verplichting3.

De Web heeft niet geleid tot een wijziging van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Gelet op de Memorie van Toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State4 is het alleen bij wettelijk voorschrift toegestaan om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken.

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 29 september 2011besloten tot het elektronisch bekendmaken van besluiten waaronder begrepen ontwerpbesluiten. Dit besluit, een wettelijk voorschrift, is op 17 september 2012 in werking getreden. Deze verordening geeft een meer gedetailleerde regeling en omvat tevens de wijze van terinzagelegging.

Artikelgewijs

Artikel 1

 • 1.

  Er zijn verschillende soorten bekendmakingen (die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht):

  • a.

   Wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van een besluit.

   Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, eerste lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad (lees voor het waterschap: een waterschapsblad). Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

   Deze verordening regelt het elektronisch bekendmaken van deze bekendmakingen.

  • b.

   Verder kan op grond van de Inspraakverordening Waterschap Aa en Maas 2010 besloten worden tot het volgen van een bepaalde inspraakprocedure.

  • c.

   Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.

   Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur. Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).

   In deze verordening wordt geregeld dat deze bekendmakingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven (zie toelichting op artikel 2, eerste lid van deze verordening).

   De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb). Dit kan op grond van artikel 2:14, eerste lid, Awb alleen via een elektronisch bericht (e-mailbericht) indien men heeft aangegeven langs die weg voldoende bereikbaar te zijn.

  • d.

   Kennisgeving van overige mededelingen

   Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (watergraaf, dagelijks bestuur of algemeen bestuur) inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  Zie de toelichting op het eerste lid, onder b.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Bij waterschap Aa en Maas vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2

 • 1.

  De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb.

  In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau op basis van het Waterschapsbesluit.

 • 2.

  Het internetadres waar het waterschapsblad van waterschap Aa en Maas is te raadplegen is www.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 4.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. Dit bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat een bepaalde doelgroep op de hoogte is van een bekendmaking. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Gelet op de precedentwerking dient hiermee voorzichtig te worden omgegaan. Het verdient aanbeveling om eerst in beleid vast te leggen in welke gevallen het wenselijk is om separaat een advertentie in de krant te plaatsen.

Artikel 3

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) kunnen uitsluitend elektronisch ter inzage worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald6. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen c.q. te downloaden.

In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit ter inzage gelegd.

1 Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT), pagina 10

2 Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT), pagina 12

3 Staatsblad 331: elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften is met ingang van 1 januari 2014 verplicht

4 Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4

5 Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4

6 Tweede kamer, 2001-2002, 28 483, nr. 3 (MvT Wet elektronisch bestuurlijk verkeer), pagina 24