Regeling vervallen per 03-07-2015

Besluit van het dagelijks bestuur en van de voorzitter, alsmede van de colleges en de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen d.d. 26 maart 2013, nr. 5, tot vaststelling van het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Geldend van 01-04-2013 t/m 02-07-2015

Intitulé

Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dinkelland,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Tubbergen,

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

BESLUITEN

vast te stellen het navolgende:

MANDAATBESLUIT NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

Artikel 1 Mandaat

Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren in dienst van één van beide gemeenten dan wel het openbare lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden gemandateerd, worden de daarin omschreven volmachten tot het beslissen omtrent en tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen verleend en wordt machtiging verleend de daarin vermelde handelingen te verrichten, voor zover van toepassing onder de daarbij nader aangegeven voorwaarden en beperkingen.

Artikel 2 Uitbreiding van de omvang van het mandaat

Naast de bevoegdheid tot het vaststellen van de in de bijlage omschreven besluiten wordt tevens gemandateerd de bevoegdheid tot

 • a.

  het afwijzen van een aanvraag om een in de bijlage omschreven besluit te nemen;

 • b.

  het verbinden van voorschriften dan wel beperkingen aan een zodanig besluit;

 • c.

  het buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen op een van de gronden vermeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  het afwijzen van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  het, op een andere wettelijke grond dan de hiervoor vermelde, buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen;

 • f.

  intrekking en wijziging van zodanige besluiten, ambtshalve dan wel op aanvraag;

 • g.

  het voeren van correspondentie ter voorbereiding of ter uitvoering van besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen;

 • h.

  het verrichten van alle handelingen van procedurele, voorbereidende of uitvoerende aard (zoals het doen van bekendmakingen, beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het inwinnen van zienswijzen, het aanhouden en het verdagen van de beslissing op aanvragen);

 • i.

  het aanhouden van een beslissing op een aanvraag of een bezwaarschrift en meer in het algemeen het nemen van beslissingen inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit, als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Inachtneming bijzondere vormvereisten

Indien en voor zover ingevolge wettelijk voorschrift bijzondere vorm- of andere voorschriften in acht genomen moeten worden voorafgaand aan of bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht of de machtiging, wordt aan dit besluit geen toepassing gegeven dan met inachtneming van die voorschriften.

Artikel 4 Wijziging van wetgeving

Ingeval van wijziging van wetgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving.

Artikel 5 Ondermandaat

De algemene directie is bevoegd ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen.

Artikel 6 Schakelbepaling

Het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van dit besluit is van overeenkomstige toepassing op mandatering van bevoegdheden van bestuursorganen van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, met dien verstande dat wordt gelezen voor:

 • a.

  het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur;

 • b.

  de wethouders: de leden van het dagelijks bestuur;

 • c.

  de burgemeester: de voorzitter;

 • d.

  de gemeentesecretaris: de secretarissen van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, ieder afzonderlijk.

Artikel 7 Toestemming tot het verlenen van ondertekeningsmandaat

De colleges van burgemeester en wethouders staan hun burgemeesters toe om de ondertekening van stukken die van het college uitgaan op te dragen aan een ander lid van het college, aan de gemeentesecretaris, aan de algemeen en domeindirecteuren, aan de programmamanagers en aan de afdelingshoofden.

Artikel 8 Ondertekeningsmandaat

 • 1. De burgemeesters machtigen en dragen op aan ieder der wethouders van hun gemeente om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders namens hen te ondertekenen.

 • 2. De burgemeesters machtigen en dragen op aan de secretarissen van hun gemeente om stukken uitgaande van de colleges van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeesters namens hen te ondertekenen.

 • 3. De burgemeesters machtigen en dragen op aan de algemeen en de domeindirecteuren, ieder afzonderlijk, en aan de programmamanagers en afdelingshoofden om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeester namens hem te ondertekenen, voor zover het betreft de programmamanagers en afdelingshoofden uitsluitend de stukken die een programmateam respectievelijk afdeling betreffen waarover zij, al dan niet plaatsvervangend, het beheer hebben.

 • 4. Uit het besluit moet, overeenkomstig artikel 10.11, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, blijken dat het besluit door het college respectievelijk door de burgemeester zelf is genomen.

 • 5. De burgemeesters behouden zich voor om ook zelf nader door hen aan te geven categorieën van stukken of afzonderlijke stukken zelf te ondertekenen.

Artikel 9 Vertegenwoordiging van de gemeenten buiten rechte

 • 1. De burgemeesters machtigen en dragen op aan ieder der wethouders om hun gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 2. De burgemeesters machtigen en dragen op aan de gemeentesecretarissen om hun gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3. De burgemeesters machtigen en dragen op aan de algemeen en domeindirecteuren, ieder afzonderlijk, en aan de programmamanagers en afdelingshoofden om de gemeenten buiten rechte te vertegenwoordigen, voor zover het betreft de programmamanagers en afdelingshoofden uitsluitend inzake die aangelegenheden die een programmateam respectievelijk afdeling betreffen waarover zij, al dan niet plaatsvervangend, het beheer hebben.

 • 4. De burgemeesters behouden zich voor om ook zelf hun gemeenten buiten rechte te vertegenwoordigen in nader door hem aan te geven gevallen of in afzonderlijke gevallen.

Artikel 10 Instemming

Voor zover instemming van de gemandateerden, gevolmachtigden en gemachtigden op grond van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht zou zijn vereist, wordt die instemming geacht te zijn gebleken uit het enkele feit dat zij toepassing hebben gegeven aan het aan hen verleende mandaat, de aan hen verleende volmacht of de aan hen verleende machtiging.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2013.

 • 2. Met deze regeling vervallen:

  • a.

   de Voorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, vastgesteld door de colleges en de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen en het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op 18 december 2012;

  • b.

   het “Mandaatbesluit 2012”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tubbergen op 6 maart 2012, en alle op basis daarvan verleende (onder)mandaat- en (onder)volmachtbesluiten;

  • c.

   het Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tubbergen op 30 maart 2010;

  • d.

   het “Mandaatstatuut gemeente Dinkelland 2011”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Dinkelland op 29 maart 2011 en alle op basis daarvan verleende (onder)mandaat- en (onder)volmachtbesluiten.

Ondertekening

Denekamp, 26 maart 2013
Het algemeen bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,
de secretarissen,de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Damer, drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. R.S. Cazemier
Het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,
de secretarissen,de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Damer, drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. R.S. Cazemier
Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris,de burgemeester,
drs. A.B.A.M. Damer, mr. R.S. Cazemier
Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris,de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink. mr. M.K.M. Stegers
de burgemeester van Dinkelland,
mr. R.S. Cazemier
De burgemeester van Tubbergen,
mr. M.K.M. Stegers

Bijlage

ALGEMEEN

Artikel 1 Algemeen

Aan de algemeen directeuren, de domeindirecteuren, de programmamanagers en afdelingshoofden, ieder afzonderlijk en voor wat betreft de programmamanagers en afdelingshoofden, ieder voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd programmateam respectievelijk beheerde afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen;

 • b.

  het verrichten van alle handelingen tot behoud van rechten, zowel in rechte als buiten rechte;

 • c.

  het doen uitgaan van ingebrekestellingen en aansprakelijkstellingen ter zake van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad;

 • d.

  het verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • e.

  het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. terugzendplicht ingevolge de artikelen 2:3 en 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  het verlenen van medewerking aan enquêtes, (CBS-)statistieken en onderzoeken;

 • g.

  advisering aan andere bestuursorganen, in al die gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester optreedt als, al dan niet krachtens wettelijk voorschrift aangewezen, adviseur;

 • h.

  het vaststellen van aanvraagformulieren met toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  het aangaan van stage-overeenkomsten;

 • j.

  het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  het afgeven van ambtelijke legitimatiebewijzen;

 • l.

  de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet.

DIRECTIE

Artikel 2 Algemeen directeuren

 • 1.

  Aan de algemeen directeuren, ieder afzonderlijk, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het vaststellen en aanpassen van functiebeschrijvingen;

  • b.

   het vaststellen van functiewaarderingen;

  • c.

   het voorzien in vacatures, het aanstellen van ambtenaren, al dan niet in tijdelijke dienst, het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het inhuren van uitzendkrachten en het aangaan van detacheringsovereenkomsten;

  • d.

   het vaststellen van beschikkingen betreffende alle rechtspositionele aangelegenheden;

  • e.

   het verstrekken van opdrachten, waaronder het inhuren, van externen.

 • 2.

  Verder worden de in dit besluit aan een domeindirecteur, programmamanager en/of afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de algemeen directeuren, ieder afzonderlijk.

Artikel 3 Domeindirecteuren

De in dit besluit aan een afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen worden onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de domeindirecteuren, ieder afzonderlijk en voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd domein.

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

Artikel 4 Afdeling Kwaliteit, Audit en Control

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  afsluiten vaste geldleningen;

 • b.

  uitzetten kasgelden;

 • c.

  afsluiten kasgeldleningen;

 • d.

  het indienen van claims ter zake van schadevoorvallen bij verzekeringsmaatschappijen en bij het Waarborgfonds motorrijtuigen en de verdere afhandeling daarvan;

 • e.

  het beslissen inzake aansprakelijkstellingen tegen een gemeente of Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gericht, voor zover deze voor de betreffende schade niet is verzekerd;

 • f.

  verrichten van handelingen ten behoeve van aanbestedingen, met uitzondering van gunningsbeslissingen;

 • g.

  het doen uitgaan van gemeentebladen en van publicatiebladen van het openbaar lichaam.

Artikel 5 Afdeling Administratie en Beheer

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  uitbetalen van gelden binnen de goedgekeurde begroting;

 • b.

  doen van opgave ter zake van omzetbelasting ten behoeve van aanslagoplegging;

 • c.

  aangaan afbetalingsregelingen met debiteuren (korte termijn);

 • d.

  het voegen als beledigde partij in een strafzaak;

 • e.

  het geven, ondertekenen en doen uitgaan van invorderingsopdrachten;

 • f.

  het doen uitgaan van aanmaningen en het uitvaardigen en doen betekenen van dwangbevelen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  het uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot de invordering van geldschulden, daaronder het nemen van besluiten tot het voeren van een rechtsgeding;

 • h.

  het inschakelen van tijdelijk personeel voor de huishoudelijke dienst en de schoonmaakdienst;

 • i.

  het regelen van het huishoudelijk-organisatorische deel van ontvangsten, partijen en dergelijke in en rond het gemeentehuis;

 • j.

  het aangaan van verplichtingen in verband met het beheer van de kantine;

 • k.

  het uitvoeren van rijks- en gemeentelijke subsidieregelingen met betrekking tot monumenten en begraafplaatsen;

 • l.

  het aangaan van overeenkomsten in verband met het onderhoud van gebouwen;

 • m.

  het inkopen van kantoormateriaal.

Artikel 6 Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het nemen van besluiten op grond van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  het nemen van personele besluiten met betrekking tot gewezen personeel (wachtgelden, pensioenen e.d.);

 • c.

  het regelen van afscheidsrecepties van ambtenaren en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten in de personele sfeer, met uitzondering van het huishoudelijk-organisatorische deel;

 • d.

  het aanschaffen van communicatiemiddelen, de opdracht tot het vervaardigen van drukwerk, het inhuren van diensten van derden, het verzorgen en de aanschaf van beeldmateriaal;

 • e.

  het aanschaffen van relatiegeschenken.

Artikel 7 Afdeling Informatie en Techniek

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot

 • a.

  het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen omtrent overeenkomsten betreffende automatisering;

 • b.

  het uitvoeren van de aan het college toekomende taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet basisregistratie gebouwen, met uitzondering van de indeling in woonplaatsen en de vaststelling van openbare ruimten. Dit mandaat geldt onverminderd de bevoegdheden die in dit besluit zijn gemandateerd aan het afdelingshoofd, belast met het beheer van de afdeling WABO;

 • c.

  het uitoefenen van alle bevoegdheden die bij en krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn toegekend aan het college van burgemeester en wethouders. Dit mandaat geldt onverminderd de bevoegdheden die in dit besluit zijn gemandateerd aan het afdelingshoofd, belast met het beheer van de afdeling Klant Contact Centrum.

DOMEIN DIENSTVERLENING

Artikel 8 Afdeling Klant Contact Centrum

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend (tot):

 • a.

  om met toepassing van artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken:

  • -

   afschriften en uittreksels van in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten, beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, dan wel vervallenverklaringen als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te waarmerken en te verstrekken;

  • -

   afschriften en uittreksels van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens te waarmerken en te verstrekken; alsmede om

  • -

   schriftelijke verklaringen af te geven dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is;

 • b.

  het verlenen van verklaringen omtrent het Nederlanderschap;

 • c.

  het verlenen van bewijzen van in-leven-zijn;

 • d.

  het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vreemdelingen of vluchtelingen en Europese identiteitskaarten zoals bedoeld in de Paspoortwet;

 • e.

  het verlenen van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • f.

  het ongeldig verklaren van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • g.

  het verlenen van gehandicaptenparkeerkaarten als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • h.

  het uitvoeren van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • i.

  het in ontvangst nemen van verklaring zoals bedoeld in artikel 21 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • j.

  het ondertekenen van een verzoek om een verklaring omtrent gedrag ten behoeve van een naturalisatie;

 • k.

  het stellen van een andere dan de wettelijke termijn voor begraving of verbranding als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging;

 • l.

  het afhandelen van alle zaken met betrekking tot de inschrijving en registratie van gegadigden voor bouwgrond;

 • m.

  het verkopen van bouwgrond voor woningbouw en het nemen en uitvoeren van overige beslissingen ter uitvoering van het gronduitgiftebeleid;

 • n.

  het verkopen van groenstroken;

 • o.

  het verhuren van onroerende gemeente-eigendommen, behoudens voor zover het betreft verhuur van sportvoorzieningen, en van het genot van de jacht op gemeente-eigendommen;

 • p.

  het nemen van beschikkingen bij of krachtens de Leegstandswet;

 • q.

  het benoemen van onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor de duur van één dag;

 • r.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 10 Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg);

 • s.

  het adviseren ter zake van loterijvergunningaanvragen aan het Ministerie van Justitie;

 • t.

  het verlenen van loterijvergunningen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen;

 • u.

  het verbieden van een klein kansspel met toepassing van artikel 7c van de Wet op de Kansspelen;

 • v.

  het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen op grond van de Winkeltijdenwet -en verordening;

 • w.

  het verlenen van aanwezigheidsvergunningen speelautomaten;

 • x.

  het verlenen van Drank- en Horecawetvergunningen;

 • y.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 35 Drank- en Horecawet;

 • z.

  het verlenen van ontheffingen van het verbod zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

 • aa.

  de uitvoering van artikel 2.3 van de algemene plaatselijke verordening inzake betogingen;

 • bb.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening (gebruik van de weg in strijd met de publieke functie daarvan);

 • cc.

  het verlenen van vergunningen of ontheffingen krachtens de Algemene plaatselijke verordening voor of in verband met voor publieke deelname openstaande festiviteiten, rommelmarkten, optochten en soortgelijke evenementen;

 • dd.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren);

 • ee.

  het verlenen van ontheffing op grond van o.g.v. artikel 2.73b van de Algemene plaatselijke verordening inzake carbidschieten;

 • ff.

  het verlenen van ontheffingen krachtens artikel 4.6 en 4.6c (geluidshinder) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • gg.

  het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening inzake opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen, enz;

 • hh.

  het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.18 inzake recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

 • ii.

  het verlenen van terrasvergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

 • jj.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, (parkeerexcessen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • kk.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsen);

 • ll.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening (collectevergunningen);

 • mm.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.14 van de Algemene plaatselijke verordening;

 • nn.

  het verlenen van vergunning op grond van artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening inzake snuffelmarkten;

 • oo.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.32 (crossterreinen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • pp.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.33 (beperking verkeer en ruiterverenigingen in natuurgebieden) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • qq.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening (vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht);

 • rr.

  het afgeven verklaring van geen bezwaar artikel 5 of artikel 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen:

 • ss.

  het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening;

 • tt.

  het uitvoeren van de Telecommunicatieverordening;

 • uu.

  het uitvoeren van de Marktverordening;

 • vv.

  het verlenen van parkeervergunningen/-ontheffingen;

 • ww.

  het verlenen van ontheffing (art. 149, lid 1, sub d, en art. 150) Wegenverkeerswet;

 • xx.

  het verlenen van ontheffing vervoer personen in of op aanhangwagens en in laadruimten (art. 87) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

 • yy.

  het uitvoeren van de Wet op de dierenbescherming/Honden- en kattenbesluit;

 • zz.

  het verlenen van toestemming voor fretteren op gemeentegrond;

 • aaa.

  het legaliseren van handtekeningen;

 • bbb.

  het nemen van alle besluiten met betrekking tot leerlingenvervoer;

 • ccc.

  ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening te besluiten omtrent eenmalige en periodieke subsidies tot een (jaarlijkse) hoogte van € 7.500,-;

 • ddd.

  het nemen van besluiten – op aanvraag dan wel ambtshalve – en het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Wet investeren in jongeren, Wet op de kinderopvang, de Wet inburgering en overige sociale zekerheidswetgeving waarvan de uitvoering bij de gemeente berust;

 • eee.

  te besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening bijdragefonds en de Verordening hulpfonds en overige regelingen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid;

 • fff.

  overeenkomsten aan te gaan gericht op het vergroten van de arbeidsinschakeling, voortvloeiende uit beslissingen op aanvragen;

 • ggg.

  overeenkomsten aan te gaan tot geldleningen in het kader van de Wet werk en bijstand en de Verordening hulpfonds;

 • hhh.

  te besluiten op aanvragen in het kader van schuldhulpverlening en tot afgifte van verklaringen ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

 • iii.

  namens de gemeenten huurcontracten, ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover dit nodig is in verband de plaatsing van statushouders, aan te gaan en te ondertekenen;

 • jjj.

  garantstellingen aan sociale werkvoorzieningschappen te verlenen;

 • kkk.

  de gemeenten te vertegenwoordigen bij de notaris bij het passeren of royeren van hypotheekakten en bij verhaal in rechte, zulks in het kader van de Wet werk en bijstand en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • lll.

  te besluiten omtrent aanvragen, heronderzoeken en beëindigingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de daaruit voortvloeiende koop- en bruikleenovereenkomsten aan te gaan en contracten met indicerende instellingen af te sluiten;

 • mmm.

  te besluiten naar aanleiding van heronderzoeken en/of tussentijds onderzoeken en /of beëindigingonderzoeken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • nnn.

  te besluiten op aanvragen om bijstelling en tot ambtshalve bijstelling van besluiten met betrekking tot terugvordering van verstrekkingen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • ooo.

  te besluiten tot het indienen en het ondertekenen van verzoekschriften, houdende instelling van een rechtsvordering tot verhaal;

 • ppp.

  de gemeenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake van rechtsvorderingen tot verhaal;

 • qqq.

  opdrachten tot het instellen van een fraudeonderzoek te verstrekken en aangifte te doen;

 • rrr.

  te besluiten omtrent het opleggen van boeten en maatregelen en het afstemmen van uitkeringen bij of krachtens de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • sss.

  te besluiten omtrent het opleggen en afzien van boeten op grond van de Wet inburgering;

 • ttt.

  te besluiten omtrent overige reparatoire en punitieve bestuurlijke sancties met betrekking tot wettelijke regelingen met de uitvoering waarvan de afdeling is belast;

 • uuu.

  aanmaningen te doen uitgaan en dwangbevelen uit te vaardigen en te doen betekenen, zoals aangegeven in de Algemene wet bestuursrecht;

 • vvv.

  privaatrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot de invordering van aan de gemeente verschuldigde geldschulden.

Artikel 9 Afdeling WABO

Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend (tot):

 • a.

  het beslissen op principeaanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of planologisch strijdig gebruik;

 • b.

  het verlenen van omgevingsvergunningen, als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het verklaren dat voor een activiteit geen omgevingsvergunning benodigd is;

 • d.

  het besluiten dat een omgevingsvergunning terstond na de bekendmaking in werking treedt;

 • e.

  het bekendmaken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning;

 • f.

  het adviseren omtrent een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht;

 • g.

  het verlenen van ontheffing van bepalingen in de Bouwverordening en/of het Bouwbesluit;

 • h.

  het stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om omgevingsvergunning;

 • i.

  het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen omtrent planschadeovereenkomsten;

 • j.

  het afdoen van sloopmeldingen;

 • k.

  het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen, al dan niet op aanvraag, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, waaronder mede begrepen het stellen van nadere eisen of het nemen van andere besluiten op grond van een omgevingsvergunning of op grond van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet milieubeheer en het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening (inzamelen huishoudelijke afvalstoffen);

 • l.

  het besluiten omtrent een vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ingevolge artikel 83 en 110a toen en met 100 h van de Wet geluidhinder, in samenhang met het verlenen van een omgevingsvergunning;

 • m.

  het verlenen van alle vergunningen en ontheffingen en het opleggen van nadere eisen op grond van de Wet bodembescherming;

 • n.

  het doen van een kennisgeving aan de veeartsenijkundige dienst en het treffen van voorlopige maatregelen indien vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, een en ander ingevolge de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren;

 • o.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening;

 • p.

  om onverminderd het mandaat van het afdelingshoofd belast met het beheer van de afdeling Informatie en Techniek, met toepassing van artikel 6 van de Wet basisregistratie gebouwen:

  • -

   nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen toe te kennen;

  • -

   panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen af te bakenen.

Artikel 10 Afdeling Openbare Ruimte

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het besluiten omtrent verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten;

  • b.

   het verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen;

  • c.

   het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • d.

   het verlenen van ontheffingen voor zogenaamd afwijkend vervoer;

  • e.

   het nemen van gunningsbeslissingen voor standplaatsen op de gemeentelijke kermissen in Denekamp en Ootmarsum en daaruit voortvloeiende overeenkomsten te ondertekenen;

  • f.

   het aanbesteden, opdragen en uitvoeren van kapitaalwerken;

  • g.

   het vaststellen van bestekken en de bepaling van de datum van aanbestedingen;

  • h.

   het vaststellen van de tijden van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en van de inzamelroutes;

  • i.

   uitlenen van gemeentelijke materialen ten behoeve van evenementen;

  • j.

   het indienen van aanvragen ex artikel 68 van de Flora- en faunawet;

  • k.

   het sluiten van overeenkomsten ter zake van de aansluiting van percelen op het gemeenteriool, het in verband daarmee maken van afspraken en het voeren van de daarmee samenhangende correspondentie;

  • l.

   het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening tot het aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg, daaronder begrepen het verlenen van vergunning krachtens artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening aan nutsbedrijven tot het leggen van kabels en leidingen;

  • m.

   het verlenen van instemmingsbesluiten bij en krachtens de Telecommunicatiewet respectievelijk de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren;

  • n.

   het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en dergelijke bij gemeentelijke en niet-gemeentelijke bestuursorganen in verband met de uitvoering van werken;

 • 2.

  Aan het afdelingshoofd en de teamleider Buitendienst, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling respectievelijk dit team, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het opdragen van werken, het aankopen van materialen en materieel en het doen van uitgaven ten behoeve van de afdeling respectievelijk het team;

  • b.

   het afdoen van meldingen over praktische zaken, zoals over de huisvuildienst, de onderhoudstoestand van wegen en plantsoenen en het functioneren van de riolering;

  • c.

   het verkopen van onbruikbare/overbodige materialen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 750 euro.

 • 3.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling en de als zodanig door het college aangewezen marktmeester worden gemandateerd alle bevoegdheden aangegeven in de Marktverordening.

Artikel 11 Afdeling Handhaving en Veiligheid

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd te besluiten omtrent het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom; alsmede omtrent het opleggen van overige administratieve sancties, zowel reparatoir als punitief in verband met overtreding van het bepaalde bij of krachtens

  • a.

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   de Wet ruimtelijke ordening;

  • c.

   de Wet milieubeheer (waaronder de Afvalstoffenverordening);

  • d.

   de Woningwet;

  • e.

   de Wegenwet;

  • f.

   de Brandbeveiligingsverordening;

  • g.

   de Algemene plaatselijke verordening;

  • h.

   de Kapverordening, ook voor zover het geen omgevingsvergunning betreft;

  • i.

   de Wet kinderopvang;

  • j.

   andere wetgeving met de handhaving waarvan het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester is belast.

 • 2.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het doen uitgaan aanschrijvingen in verband met de verkeersveiligheid als bedoeld in artikel 2.15 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • b.

   het besluiten omtrent het opleggen van een herplant- en/of instandhoudingsplicht als bedoeld in de kapverordening;

  • c.

   het opleggen van verplichtingen als bedoeld in artikel 13 van de Woningwet en het opleggen van voorzieningen als bedoeld in artikel 13a van de Woningwet.

  • d.

   het beschikken omtrent de invordering van een dwangsom, ambtshalve dan wel op aanvraag van een belanghebbende.

  • e.

   te beschikken omtrent de hoogte van de kosten van bestuursdwang, met toepassing van artikel 5:25 van de Algemene wetbestuursrecht;

  • f.

   het treffen van maatregelen ter correctie van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond;

  • g.

   het stilleggen van bouwwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met voorschriften bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • h.

   het stilleggen van sloopwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met de voorschriften van de Woningwet en/of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

DOMEIN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

Artikel 12 Programma’s

 • 1.

  De in dit besluit aan een afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen worden onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de programmamanagers, ieder afzonderlijk en voor zover het betreft aangelegenheden verband houdend met een door hem beheerd programma.

 • 2.

  Voorts wordt aan de programmamanagers voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd programma gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   de verkoop van bouwgrond voor bedrijfsbebouwing en het nemen en uitvoeren van overige beslissingen ter uitvoering van het gronduitgiftebeleid;

  • b.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen omtrent exploitatieovereenkomsten;

  • c.

   het waarmerken en publiceren in elektronische vorm van besluiten bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening;

  • d.

   het beslissen op principeaanvragen om wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan;

  • e.

   ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening te besluiten omtrent eenmalige en periodieke subsidies vanaf een (jaarlijkse) hoogte van € 7.500,-;

  • f.

   het verrichten van voorschotbetalingen aan welzijns-, onderwijs- en sportinstellingen;

  • g.

   het regelen van tentoonstellingen en overige evenementen op het terrein van welzijn, onderwijs en sport;

  • h.

   het uitvoeren van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening en de Monumentenverordening, met uitzondering van vergunningverlening;

  • i.

   het nemen van alle besluiten met betrekking tot de Verordening godsdienstonderwijs;

  • j.

   het nemen van alle besluiten met betrekking tot de voorzieningen voor huisvesting van onderwijs;

  • k.

   het nemen van beschikkingen op grond van de Verordening energiebesparing;