Regeling vervallen per 26-09-2023

Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010

Geldend van 28-11-2013 t/m 25-09-2023

Intitulé

Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland,

gelet op:

 • de Algemene mandaatregeling Waterschap Rivierenland 2009 d.d. 23 april 2010 betreffende de bevoegdheid tot het opstellen van beleidsregels;

 • de betreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement van Waterschap Rivierenland;

Besluit:

vast te stellen de beleidsregel, inclusief toelichting, baggerontvangstbijdrage 2010, voor bagger uit watergangen waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is, geldend voor het gehele beheergebied, waarbij een vergoeding wordt uitgekeerd per strekkende meter en standaardbedragen per breedteklasse worden gehanteerd.

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de Waterwet: de Waterwet, zoals gepubliceerd in Stb 2009, 490, en latere wijzigingen;

 • b.

  de Waterschapswet: de Waterschapswet, zoals gepubliceerd in Stb 1999, 331 en latere wijzigingen;

 • c.

  ontvangstplicht: rechthebbenden ten aanzien van gronden, gelegen aan of in een oppervlaktewaterlichaam waarvan het onderhoud geschiedt door of onder toezicht van het waterschap, zijn gehouden op die gronden specie en maaisel te ontvangen, die tot regulier onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;

 • d.

  legger: als bedoeld in 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

 • e.

  aanliggende rechthebbende: de eigenaar of de gebruiker van een kadastraal perceel;

 • f.

  baggerontvangstbijdrage: een tegemoetkoming voor gewas- en perceelschade als gevolg van het ontvangen van bagger uit watergangen, waarvan het onderhoud geschiedt door het waterschap;

 • g.

  het waterschap: Waterschap Rivierenland.

Artikel 2 Toepassingsbereik beleidsregel

 • 1. De beleidsregel betreft een uitwerking van de onderhoudsplicht op basis van de legger van het waterschap en de ontvangstplicht van baggerspecie als bedoeld in artikel 5.23, tweede lid, van de Waterwet.

 • 2. Deze beleidsregel geldt binnen het beheergebied van het waterschap en alleen voor watergangen die op grond van de legger in onderhoud zijn bij het waterschap.

 • 3. De aanliggende rechthebbende ontvangt ter uitwerking van artikel 5.23, tweede lid, van de Waterwet,voor wat betreft zijn kadastraal perceel een baggerontvangstbijdrage aan de hand van de tabel met standaardbedragen per breedteklasse watergang, zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid.

 • 4. In geval baggeren door het waterschap aan de orde is, verstuurt het waterschap een brief aan de eigenaar met het verzoek de gebruiker te informeren en onderling te bepalen wie de bijdrage dient te ontvangen en de uitkomst te communiceren met het waterschap.

Artikel 3 Wijze van vaststelling ontvangstbijdrage

 • 1. Het waterschap keert een baggerontvangstbijdrage uit per strekkende meter en tegen standaardbedragen per breedteklasse watergang, ongeacht het gewastype en tijdstip van baggeren, conform de volgende tabel:

  Breedte-

  klasse watergang

  Breedte op S.P. (m)

  Gemiddelde breedte (m)

  Hoeveel

  heid bagger (m3)

  Vergoeding bij kraanwerk (€/m)

  Vergoeding bij pompwerk  (€/m)

  1

  0 tot 2,5

  1,25

  0,5

  1,14

  0,86

  2

  2,5 tot 3

  2,75

  0,8

  1,83

  1,37

  3

  3 tot 4

  3,5

  1,0

  2,29

  1,72

  4

  4 tot 5

  4,5

  1,4

  3,14

  n.v.t.

  5

  5 tot 6

  5,5

  1,8

  3,93

  n.v.t.

  6

  6 tot 8

  7,0

  2,3

  5,02

  n.v.t.

  7

  8 tot 10

  9,0

  3,7

  8,08

  n.v.t.

  8

  > 10 m

  Ca. 12

  5,0

  10,57

  n.v.t.

 • 2. De toezichthouder van het waterschap is op grond van deze beleidsregel bevoegd de breedte van de watergangen vast te stellen.

 • 3. De standaardbedragen in de tabel zijn afhankelijk van de uitvoeringsmethode zijnde kraanwerk of pompwerk.

 • 4. De standaardbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de LTO/Gasunie regeling;

 • 5. Het waterschap zal de baggerspecie in beginsel op één kant zetten, tenzij door omstandigheden de baggerspecie op beide kanten gezet dient te worden. In dat geval wordt voor de bepaling van de baggerontvangstbijdrage gerekend met de halve breedte van de watergang voor elke aanliggende rechthebbende.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de "Beleidsregel baggerontvangstbijdrage", vastgesteld op 30 juni 2006, te vervallen;

 • 3. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010".

Toelichting beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010

Achtergrond

De beleidsregel betreft een uitwerking van de onderhoudsplicht op basis van de legger van het waterschap en de ontvangstplicht van baggerspecie, als bedoeld in artikel 5.23, tweede lid, Waterwet. Alle aanliggende rechthebbenden die onderhoudsspecie op hun land dienen te ontvangen vanuit een watergang, waarvan het onderhoud geschiedt door het waterschap, hebben recht op een baggerontvangstbijdrage. Het betreft de A-watergangen en enkele B-watergangen in onderhoud bij het waterschap. De onderhoudsplicht voor het waterschap volgt uit de legger behorende bij de keur van Waterschap Rivierenland.

De baggerontvangstbijdrage is een tegemoetkoming voor gewas- en perceelschade als gevolg van het ontvangen van bagger uit bovengenoemde watergangen en geldend voor het gehele beheergebied, waarbij een vergoeding wordt uitgekeerd per strekkende meter en standaardbedragen per breedteklasse watergang worden gehanteerd, ongeacht het gewastype en tijdstip van baggeren. De standaardbedragen zijn afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode.

Artikelsgewijs

Artikel 2 Toepassingsbereik beleidsregel

Waterschap Rivierenland hanteert als uitgangspunt van beleid om aanliggende rechthebbenden (eigenaar of gebruiker) standaard een vergoeding uit te keren voor gewas- en perceelschade en het verwerken van baggerspecie op het betrokken perceel als gevolg van de plicht tot het ontvangen van bagger uit een watergang in onderhoud bij het waterschap (kortweg: baggerontvangstbijdrage). Er wordt een tegemoetkoming in de onkosten per strekkende meter uitgekeerd voor zowel gewas- als perceelschade, rekening houdend met breedteklassen. Deze beleidsregel is zodanig opgezet dat in principe direct voorafgaand aan het werk reeds de hoogte van de vergoeding, waarop de aanliggende rechthebbende recht heeft, bekend is. Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling.

Artikel 3 Wijze van vaststelling ontvangstbijdrage

Zoals eerder genoemd is de baggerontvangstbijdrage een tegemoetkoming in kosten als gevolg van het ontvangen van bagger uit watergangen in onderhoud bij het waterschap. De vergoeding wordt uitgekeerd per strekkende meter en standaardbedragen per breedteklasse watergang. Er zijn 8 breedteklassen van een watergang gedefinieerd: 0-2,5, 2,5-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-8, 8-10, >10 meter. De standaardbedragen zijn afhankelijk van de uitvoeringsmethode en bedragen:

Tabel

Breedte-

klasse watergang

Breedte op S.P. (m)

Gemiddelde breedte (m)

Hoeveelheid bagger (m3)

Vergoeding bij kraanwerk (€/m)

Vergoeding bij pompwerk  (€/m)

1

0 tot 2,5

1,25

0,5

1,14

0,86

2

2,5 tot 3

2,75

0,8

1,83

1,37

3

3 tot 4

3,5

1,0

2,29

1,72

4

4 tot 5

4,5

1,4

3,14

n.v.t.

5

5 tot 6

5,5

1,8

3,93

n.v.t.

6

6 tot 8

7,0

2,3

5,02

n.v.t.

7

8 tot 10

9,0

3,7

8,08

n.v.t.

8

> 10 m

Ca. 12

5,0

11,57

n.v.t.

S.P.=schouwpeil/zomerpeil

Hierbij gelden verder de volgende uitgangspunten:

 • er is een bovengrens voor het vergoeden van bagger op de kant. Uit brede watergangen (>12 m) komt veel bagger vrij, die niet zonder meer op de kant kan worden verspreid; in deze gevallen wordt gezocht naar alternatieven zoals baggerdepots of frequenter baggeren;

 • de baggerspecie wordt in beginsel op één kant gezet; in het geval baggerspecie vanwege omstandigheden op beide kanten wordt gezet, wordt voor de baggerontvangstbijdrage gerekend met de halve breedte van de watergang voor elke aanliggende rechthebbende met een minimum van twee meter;

 • de vergoeding is gebaseerd op LTO/Gasunie regeling. Deze vergoeding bestaat uit een bijdrage voor gewasschade, verspreiden/egaliseren, inzaaien en verpleging en geldt per m2. Gewasschade en verpleging zal in de regel optreden in een periode van 6 maanden. Daarom is gerekend met 50% van deze bedragen.

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding zijn met name gewasderving en de kosten van verwerking van de baggerspecie van belang. Voor grasland zal er altijd baggerspecie op het gewas komen, waardoor er sprake kan zijn van gewasderving. Indien de baggerspecie goed wordt verwerkt is de gewasderving minimaal. Bij andere gewassen wordt in principe gebaggerd buiten het groeiseizoen. Indien er nog gewas aanwezig is kan rekening gehouden worden met het ontvangen van de baggerspecie door de beschermingszone vrij te laten en het eventueel later verwerken van de baggerspecie.

Ongeacht de werkelijke gewasderving wordt de gewasderving voor een half jaar vergoed. De vergoeding is constant per strekkende meter (rekening houdend met breedteklassen) en onafhankelijk van het type gewas en het tijdstip van baggeren. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is uitgegaan van grasland.

Daarnaast zorgt het verwerken van de baggerspecie voor onkosten. Onder het verwerken van de baggerspecie verstaat de beleidsregel in dit geval: verspreiden, egaliseren, inzaaien en verplegen. Laatstgenoemde twee handelingen gelden in feite alleen voor grasland.

De vergoeding is afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode. Bij pompwerk ligt de vergoeding lager dan bij kraanwerk, omdat er door deze methode minder bagger op de kant wordt gespoten. Deze methode is daarom ook niet geschikt voor watergangen breder dan vier meter en wordt vooral bij wegsloten toegepast.

Opgemerkt wordt dat de hoeveelheid bagger per breedteklasse een theoretische hoeveelheid is, bepaald met een beperkte steekproef van 10 profielen per breedteklasse. In de praktijk zal dit per watergang verschillen, maar de vergoeding wordt gebaseerd op deze theoretische hoeveelheid.

In de tabel is voor het overzicht één bedrag opgenomen per breedte watergang. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor meerdere kosten in zowel de gewasderving als verwerking zoals hiervoor geschetst.

Met deze baggerontvangstbijdrage is er één regeling voor het ontvangen van bagger door de aanliggende rechthebbenden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Beleidsregels zijn bij besluit vastgestelde algemene regels. Deze regels worden bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud daarvan in een vanwege het waterschapsbestuur uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze. Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt (artikel 3:42 Awb).

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland op 28 september 2010. 


Noot

[Toelichting: Pompwerk is een methode die bij relatief smalle wegsloten veelvuldig wordt toegepast bij waterschap Rivierenland. In afwijking van het kraanwerk, dat met een kraan gebeurt, wordt pompwerk uitgevoerd met een tractor met daarachter een baggerpomp ]

Noot

[Toelichting: 1 Pompwerk is een methode die bij relatief smalle wegsloten veelvuldig wordt toegepast bij waterschap Rivierenland. In afwijking van het kraanwerk, dat met een kraan gebeurt, wordt pompwerk uitgevoerd met een tractor met daarachter een baggerpomp ]