Peilbesluit Langbroekerwetering

Geldend van 12-08-2022 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Langbroekerwetering

Het algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;                                                                                                                                                                                               

Op het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 1 april 2008 met nummer 08.SPR/47;                                                                                                                                                      

Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van het peilbesluit Langbroekerwetering een inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Langbroekerwetering, is opgesteld waarin, naast de waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is opgenomen op de in te stellen waterpeilen. Voor dit gebied is nog niet eerder een peilbesluit opgesteld. De voorgestelde peilen in dit peilbesluit zijn gebaseerd op de huidige praktijkpeilen en ervaringen van beheerders en gebruikers van het gebied.

Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

Besluit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Het peilbesluit Langbroekerwetering vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Inhoud

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft ligt in de provincie Utrecht, binnen het grondgebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn ook de coderingen van de peilgebieden en de locatie van de peilschaal, waarop het peil is af te lezen, aangegeven.

Artikel 2. Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3. Peilen en regulier peilbeheer

 • 1. [vervallen]

 • 2. [vervallen]

 • 3. [vervallen]

 • 4. In de volgende peilgebieden gebieden (tabel) wordt een flexibelpeil gehanteerd met een zomer- en winter bovenpeil. Afvoer van water start bij een peil van:

  afvoer van water start bij een peil van

  Peilgebiednummer

  Zomer bovenpeil

  (m t.o.v. NAP)

  Winter bovenpeil

  (m t.o.v. NAP)

  LBW_A_070

  4,55

  4,35

  LBW_A_025

  4,10

  3,90

  LBW_A_069

  4,71

  5,11

  LBW_A_071

  4,48

  4,88

  LBW_A_072

  4,48

  4,88

  LBW_A_074

  4,60

  5,00

 • 5. [vervallen]

Artikel 4. Marges in het peilbeheer

Bij afwijking van 0,05 m of meer boven of onder de in artikel 3 genoemde waterstanden moet uitlaat of inlaat van water geschieden tot op het moment dat - na bijzakking - de na te streven waterstand weer is bereikt.

Ten tijde van aan- en afvoer van water kan de waterstand bij het inlaat- of uitlaatkunstwerk tijdelijk afwijken van de in artikel 3 genoemde peilen.

Artikel 5. Buitengewone weersomstandigheden

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, indien buitengewone weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen van de waterstand tijdelijk:

- in droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen;

- in natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

Artikel 6. Calamiteiten en extreme weersomstandigheden

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vastgestelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 7. Nachtvorstpeil

Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd om, indien nachtvorst wordt verwacht, ten behoeve van de nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt, de vermelde peilen tijdelijk op te zetten tot het vermelde zomerpeil.

Artikel 8. Fasering instelling peil

De in dit peilbesluit vermelde peilen worden gefaseerd ingevoerd. Als alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen, zijn Dijkgraaf en Hoogheemraden bevoegd om in desbetreffende peilgebied het vermelde peil in te voeren, ook al zijn/worden de peilen in een of meer andere peilgebieden op dat moment nog niet ingevoerd. Dit moment wordt door Dijkgraaf en Hoogheemraden bepaald en in dag- en/of weekbladen gepubliceerd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 10. Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit Langbroekerwetering.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni 2008.
P.J.M. Poelmann, voorzitter
drs. E.Th. Meuleman, secretaris