Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering

Geldend van 18-06-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2007

Intitulé

Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering

Mandaatbesluit

Het hoofd afdeling Fiscale Zaken van waterschap Aa en Maas;

bij besluit van 7 januari 2004 door het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas aangewezen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen ingevolge artikel 123, derde lid, onder b en c Waterschapswet;

B E S L U I T :

mandaat te verlenen aan

1.het hoofd afdeling Handhaving voor het ondertekenen van brieven, rapporten, adviezen, analyseresultaten en/of overige bescheiden met vaktechnische inhoud die geen fiscale correcties impliceren of beleidsmatige en/of bestuurlijke betekenis hebben ten behoeve van het vaststellen van de waterkwaliteit in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo),

2.de coördinatoren Verontreinigingheffing, Omslagen en Invordering, ieder voor hun eigen vakgebied, voor het ondertekenen ingeval van afwezigheid;

3.het directielid Strategie en beleid voor het ondertekenen van alle correspondentie waarvan de bevoegdheid tot ondertekening bij het Hoofd Fiscale zaken berust, ingeval van afwezigheid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2007.

’s-Hertogenbosch, 1 december 2007

De ambtenaar belast met de heffing en invordering

Het Hoofd Fiscale zaken,

mr. J.E.H. van der Voordt