Regeling vervallen per 06-11-2018

Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst

Geldend van 08-01-1999 t/m 05-11-2018

Intitulé

Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst

No.:

Onderwerp:

Reglement gemeentelijke Advies-

commissie Beeldende Kunst

-----------------------------------------

Burgemeester en wethouders van Hattem;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het navolgende Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. burgemeester en wethouders het college van burgemeester en wethouders

van Hattem

b. commissie welzijn de raadscommissie welzijn

c. kunstwerken produkten van de beeldende kunstenaar die op grond

van hun artistieke kwaliteit als zodanig kunnen worden

aangemerkt

d. beeldende kunstenaar een natuurlijke persoon die zich beroepsmatig

bezighoudt met het vervaardigen van kunstwerken

II. DE COMMISSIE

Artikel 2

 • 1.

  Er is een gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst.

 • 2.

  De leden van de commissie worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 3.

  De benoeming van het in artikel 3.1.b genoemde lid vindt eerst plaats nadat de commissie welzijn hierover heeft geadviseerd.

 • 4.

  De leden van de commissie worden benoemd op persoonlijke titel.

Artikel 3

 • 1

  De gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst bestaat uit maximaal 5 leden en is als volgt samengesteld:

  • a

   leden

  • b

   ten hoogste 3 beeldende kunstenaars, bij voorkeur wonende in de gemeente Hattem;

  • c

   een lid uit de commissie welzijn;

  • d

   de wethouder welzijn.

  • e

   adviserende leden

  • f

   een ambtenaar uit de sector R.O.B., aan te wijzen door het sectorhoofd;

  • g

   een ambtenaar uit de sector welzijn, aan te wijzen door het sectorhoofd.

 • 2

  De voorzitter van de commissie is de wethouder welzijn.

 • 3

  Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door de ambtenaar van de sector welzijn.

 • 4

  De in lid 3 bedoelde ambtenaar is tevens belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 4

De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van 4 jaar.

In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 5

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  door het aflopen van de periode waarvoor het lid is benoemd;

 • b.

  door verlies van de hoedanigheid waarin het lid is benoemd;

 • c.

  door overlijden van het lid;

 • d.

  door een daartoe strekkend besluit van burgemeester en wethouders;

 • e.

  door het nemen van ontslag als lid.

III. TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de advisering van burgemeester en wethouders met betrekking tot de realisering van kunstwerken in de gemeente Hattem.

 • 2.

  Ter uitvoering van haar taak brengt de commissie advies uit omtrent de artistieke kwaliteit van kunstwerken.

 • 3.

  De commissie brengt voorts advies uit omtrent de inschakeling van beeldende kunstenaars, de eventuele opdracht tot vervaardiging van een kunstwerk en/of de eventuele aankoop van een kunstwerk.

IV. VERGADERINGEN, BESLUITVORMING, ADVISERING

Artikel 7

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of de secretaris of ten minste drie van de overige leden dat, onder opgaaf van redenen, nodig achten.

 • 2.

  De commissie kan niet beraadslagen of besluiten indien niet meer dan de helft van het aantal leden, waaronder ten minste de voorzitter, aanwezig is.

 • 3.

  Vertegenwoordiging van een lid door een ander is niet mogelijk.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8

 • 1.

  Alle leden van de commissie hebben een stem.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

 • 3.

  Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 9

De commissie brengt schriftelijk een gemotiveerd advies uit.

V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 10

De leden van de commissie genoemd onder artikel 3, lid 1a, ontvangen vakantiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen ter plaatse voor ambtelijke medewerkers gebruikelijk is.

Artikel 11

 • 1.

  Behoudens de vergoeding, bedoeld in artikel 10, ontvangen de leden geen directe of indirecte inkomsten in het kader van dit reglement.

 • 2.

  Een lid neemt niet deel aan de beraadslagingen en de stemming over aangelegenheden die hem rechtstreeks of middellijk of onmiddellijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

Artikel 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst".

 • 2.

  Het treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Hattem, gehouden op 5 januari 1999.

  Burgemeester en wethouders van Hattem,

  de secretaris, de burgemeester,

  KUNST.WZ/TXTVERO1