Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Geldend van 29-09-2004 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Het college van de gemeente Hattem;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 • 1

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

 • 1

  Voor elke vergadering wordt, zo mogelijk elke maandagmiddag uiterlijk 12.00 uur, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur ter inzage in de kamer van de secretaris. Deze stukken blijven in het stadhuis aanwezig. Indien een individueel lid van stukken kopieën wenst te verkrijgen wordt zulks gemeld bij de secretaris uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur. De kopieën worden zo mogelijk voor het einde van die dag ter beschikking aan de aanvrager gesteld.

 • 2

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk acht uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7 Stemmingen

 • 1

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3

  3.

  • a

   Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8 Notulen

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor de notulen van de vergadering.

 • 2

  De notulen bevatten ten minste:

  • a

   de namen van de aan- danwel afwezige leden;

  • b

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c

   een vermelding van zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4

  De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5

  Na vaststelling van de notulen door het college in de eerstvolgende vergadering worden de notulen zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad.

Artikel 9 Openbare vergadering

 • 1

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt een dag na de dag van bekendmaking in werking. Op dat moment vervalt het op 19 april 1994 vastgestelde reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 21 september 2004.

De burgemeester,

De secretaris,