Regeling vervallen per 01-06-2017

Verordening gemeentelijke rekenkamer

Geldend van 22-04-2010 t/m 31-05-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2010

Intitulé

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het presidium van 20 januari 2010, No. B10.000122,

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet,

B E S L U I T:

I.Vast te stellen de Verordening op de rekenkamer:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  commissie: commissie voor de rekenkamer;

 • e.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Dronten

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit 5 leden.

Artikel 3. Commissie

 • 1. Er is een raadscommissie voor de rekenkamer.

 • 2. De raadscommissie voor de rekenkamer is die commissie waarin een Firap wordt geagendeerd.

 • 3. De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het aanbevelen van de kandidaten voor het lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap in de rekenkamer;

  • b.

   het adviseren van de raad over de rapporten als genoemd in artikel 11;

  • c.

   het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer.

Artikel 4. Benoeming leden

 • 1.

  • De raad benoemt de leden en de voorzitter van de rekenkamer op aanbeveling van de commissie

 • 2. De commissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  • a.

   De mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  • b.

   Een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt.

 • 3. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

 • 4. Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer pleegt de commissie overleg met de rekenkamer.

Artikel 5. Benoeming plaatsvervangende leden

 • 1. De raad kan 2 plaatsvervangende leden benoemen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Een plaatsvervangend lid kan door de voorzitter volgens een door de raad bepaalde volgorde worden opgeroepen een lid tijdelijk te vervangen, als dat lid door de raad op non-activiteit is gesteld dan wel bij voorziene afwezigheid anderszins.

 • 3. De voorzitter kan de plaatsvervangende leden oproepen deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden. Zij hebben dan dezelfde bevoegdheden als de gewone leden; zij maken dan tevens deel uit van de rekenkamer.

 • 4. De bepalingen van deze verordening zijn op de plaatsvervangende leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Ontslag en non-activiteit

 • 1. De commissie bericht de raad als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

 • 2. In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert de commissie de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.

 • 3. De commissie adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid.

Artikel 7. Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid.

 • 3. De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

Artikel 8. Rechtspositie

De raad stelt bij verordening vast of en, zo ja, welke ambtelijke rechtspositionele regelingen op de leden van overeenkomstige toepassing zullen zijn, alsmede eventuele andere afspraken.

Artikel 9. Verzoek

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het in stellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan.

Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10. Rapportage en terugkoppeling

 • 1. De rekenkamer stelt een notitie op over de organisatie van haar werkzaamheden. Deze notitie zal in ieder geval recht doen aan de punten 2, 3 en 4 van dit artikel.

 • 2. De rekenkamer stelt de onderzochte partij schriftelijk op de hoogte van het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de rekenkamer ter zake conceptaanbevelingen aan de betrokken partij opnemen.

 • 3. De rekenkamer stelt de betrokken partij in de gelegenheid om binnen vier weken schriftelijk te reageren op het conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, de conceptaanbevelingen.

 • 4. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamer.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2010.

Ondertekening

Dronten, 20 januari 2010
de raad van Dronten,
D.Petrusma
griffier
mr. A.B.L. de Jonge
voorzitter