Regeling outplacement gewezen wethouders

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Regeling outplacement gewezen wethouders

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 1997;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de navolgende Regeling outplacement gewezen wethouders.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    belanghebbende: hij/zij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

  • b.

    outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2. Toekenning outplacementfaciliteiten

  • 1. Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

  • 2. De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

  • 3. Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3. Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4. Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5. Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling outplacement gewezen wethouders".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 18 december 1997.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen G.H. Faber