Regeling vervallen per 01-05-2013

Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 04-01-2013 t/m 30-04-2013

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 6 november 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de

Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: kalendermaand;

 • d.

  jaar: kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingsplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

 • 1. De leges worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

  • b.

   nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 van titel 1 van bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;

  • c.

   de stukken, genoemd in hoofdstuk 1 van titel 1, onder 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.2 en onder 1.6.2.1 van bijbehorende tarieventabel, te verstrekken aan dag- en weekbladen voor zover deze verstrekking in het belang van de gemeente is;

  • d.

   stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

  • e.

   beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

  • f.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbend op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • g.

   de aan de belanghebbenden uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

  • h.

   collectevergunningen;

  • i.

   verklaringen betreffende de zuiverheid van gebouwen en/of huisraad;

  • j.

   ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing genoemd in hoofdstuk 13 van titel 1 onder 1.13.1.1., hoofdstuk 16 van titel 1 onder 1.16.1.3., hoofdstuk 1 van titel 3 onder 3.1.4 en 3.1.8.1, hoofdstuk 2 van titel 3, onder 3.2.1. en 3.2.2., voor zover deze aanvraag gedaan wordt door verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk;

  • k.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • l.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.

 • 2. Het bepaalde in hoofdstuk 6 van titel 1, onder 1.6.2.3 van bijbehorende tarieventabel is niet van toepassing op het verstrekken bij wijze van abonnement van stukken, welke in de vergadering van de Raad zullen worden behandeld, indien deze worden gevraagd door politieke groeperingen, die aan de laatste verkiezingen van de Raad hebben deelgenomen, met dien verstande, dat het aantal gratis abonnementen niet meer bedraagt dan twee per politieke groepering, vermeerderd met de helft van het getal der leden van de Raad van die politieke groepering die in de Raad vertegenwoordigd is. De berekeningen worden naar boven op een geheel getal afgerond.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijke wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening van 15 december 2011, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening'.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2012.
De Raad voornoemd
de griffier de burgemeester
drs. M.A.H. Heffels drs. H.A.G. Hellegers

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van 20 december 2012.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Leegstandswet

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Hoofdstuk 4 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

in de trouwzaal van het raadhuis Markt 1 te Uden

-op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 346,00

-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop de gemeentesecretarie voor publiek is gesloten

€ 578,00

-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.156,00

1.1.1.2

in een andere locatie binnen de gemeente Uden dan de trouwzaal van het Raadhuis, Markt 1 te Uden en niet zijnde een bijzonder huis

-op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 401,00

-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop de gemeentesecretarie voor publiek is gesloten

€ 633,00

-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.156,00

1.1.1.3

in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

€ 169,00

1.1.1.4

in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op dinsdag en woensdag om 8.30 uur

nihil

1.1.2

De tarieven genoemd in 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 en 1.1.1.4 zijn eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een van in de in genoemde artikelen locaties

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek

€ 346,00

Dit tarief is eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge

artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege getuigen bij een huwelijk of bij een registratie van een partnerschap per getuige

€ 23,80

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat)trouwboekje of een partnerschapboekje

€ 23,80

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.voor aanwijzing van een locatie voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap anders dan de locatie in het Raadhuis, Markt 1 te Uden

€ 162,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 146,00

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

burgerlijke stand

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1.1 (zaken-paspoort)

€ 50,35

1.2.1.3

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de paspoortwet:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

1.2.3

de tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

1.2.4

het tarief als genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 slechts één keer per reisdocument berekend

1.2.5

de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1.1 en 1.2.2.2 worden indien:

-de aanvrager reeds een eerder paspoort, toeristenkaart, gemeentelijke identiteitskaart, Europese identiteitskaart of Nederlandse identiteitskaart werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd vermeerderd met een bedrag van

€ 19,85

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van één rijbewijs

€ 36,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 35,70

1.3.3

het afgeven van één rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd: de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

€ 19,50

1.3.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen, betrekking hebbend op één persoon

€ 5,90

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

a.tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,25

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per verstrekking

€ 7,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

voor 50 inlichtingen

€ 403,00

voor 100 inlichtingen

€ 727,00

voor 250 inlichtingen

€ 1.665,00

voor 500 inlichtingen

€ 3.028,00

voor 1.000 inlichtingen

€ 5.447,00

voor 5.000 inlichtingen

€ 24.220,00

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,30

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

a.voor bewijzen van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per bewijs

€ 6,10

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per bewijs

€ 4,90

1.4.4.2

voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar voor het verstrekken van nieuwe straatnamen

€ 92,00

1.4.5

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de leeftijdsopbouw van de gemeente, per wijk en kerkdorp

€ 7,90

Hoofdstuk 5. Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,20

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,85

Hoofdstuk 6. Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 60,00

1.6.1.2

een exemplaar van de programmarekening

€ 46,20

1.6.1.3

een exemplaar van het burgerjaarverslag

€ 16,80

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.2.1

een exemplaar van de notulen van een openbare vergadering van de Raad

€ 4,05

1.6.2.2

een abonnement op de beredeneerde agenda van de openbare vergaderingen van de Raad, per jaar

€ 21,30

1.6.2.3

een abonnement op de notulen en de agenda van de openbare vergaderingen van de Raad met bijbehorende voorstellen en ontwerpbesluiten, voor zover niet onder de punten 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 genoemd, per jaar

€ 203,00

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.3.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden

€ 11,65

1.6.3.2

een exemplaar van een Belastingverordening van de gemeente

€ 4,05

1.6.3.3

een exemplaar van de Bouwverordening met de daarbij behorende

toelichting

€ 108,00

1.6.3.4

een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften en toelichting, bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde

€ 0,55

1.6.3.5

een Exploitatieverordening, bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

€ 4,05

1.6.3.6

een exemplaar van het Rampenplan voor de gemeente Uden exclusief het draaiboek

€ 23,50

1.6.3.7

een exemplaar van een andere dan de onder 1.6.3.1 tot en met 1.6.3.6 genoemde Verordening van de gemeente

€ 4,05

1.6.3.8

aanvullingen of wijzigingen van de onder 1.6.3.1 tot en met 1.6.3.6 bedoelde verordeningen, per aanvulling of wijziging

€ 1,35

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.4.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken gevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur per bladzijde:

-op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

€ 0,55

-op A3-formaat (zwart-wit)

€ 1,10

-op A2-formaat (zwart-wit)

€ 1,65

-op A1-formaat (zwart-wit)

€ 2,20

-op A0-formaat (zwart-wit)

€ 2,75

-op A4-formaat of kleiner (kleur)

€ 1,70

-op A3-formaat (kleur)

€ 2,85

-op A2-formaat (kleur)

€ 4,00

-op A1-formaat (kleur)

€ 5,15

-op A0-formaat (kleur)

€ 6,30

Hoofdstuk 7. Vastgoedinformatie

1.7

Het tarief bedraagt:

1.7.1

voor het verlenen van inzage in de gemeentelijke vastgoed registraties: per eigenaar, voor het eerste perceel

€ 9,40

te verhogen met € 1,30 voor elk volgend perceel van dezelfde eigenaar

1.7.2

voor afdrukken van bij de gemeente berustend kaartmateriaal: per afdruk

Formaat

Afdruk op papier

Plot op polyesterfilm of transparant papier

A4 21,0 x 29,7 cm

€ 2,95

€ 2,95

A3 29,7 x 42,0 cm

€ 2,95

€ 2,95

A2 42,0 x 59,4 cm

€ 9,80

€ 9,80

A1 59,4 x 84,1 cm

€ 16,25

€ 16,25

A0 84,1 x 118,9 cm

€ 20,25

€ 20,25

1.7.3

voor het per e-mail verstrekken van een digitale levering van een opgevraagd gebied, bestaande uit:

0

tot

750

punten

(a4 schaal 1:1.000 t.b.v. situatie bouwtekening)

€ 35,50

750

tot

1.500

punten

€ 89,00

1.500

tot

3.000

punten

€ 175,00

3.000

tot

6.000

punten

€ 353,00

6.000

tot

12.500

punten

€ 703,00

12.500

tot

25.000

punten

€ 1.468,00

25.000

tot

50.000

punten

€ 2.936,00

50.000

tot

100.000

punten

€ 5.872,00

100.000

tot

200.000

punten

€ 11.744,00

>200.000

tot

(280.000

punten is totale gemeente)

€ 23.486,00

Voor de berekening van het aantal punten in een gebied is een punt het begin en eindpunt van een lijn of boog, waarbij semantische gegevens als straatnamen en huisnummers niet worden berekend.

De bovengenoemde tarieven worden verhoogd indien de levering geschiedt op cd

€ 11,80

in andere formaten op aanvraag

Indien de digitale uitlevering in andere formaten dan op cd geleverd moet worden, geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop kosten van de aanvraag aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Levering geschiedt altijd in combinatie van de GBK-B(topografie) en de kadastrale kaart (eigendomsgrenzen), in de formaten DGN, DXF of DWG.

1.7.4

voor plattegronden van de gemeente: per plattegrond

Schaal

Afdruk op papier

Plot op polyesterfilm of transparant papier

1 : 5.000 (hele gemeente)

€ 98,75

€ 162,90

1 : 5.000 (kom gemeente)

€ 19,95

€ 82,45

1 : 10.000 (hele gemeente)

€ 19,95

€ 82,45

1 : 20.000 (hele gemeente)

€ 9,75

€ 42,75

1.7.5

voor afdrukken van bij de gemeente berustende luchtfoto’s, per afdruk

Papiersoort

Zwart/wit

Kleur

A4 21,0 x 29,7 cm

€ 2,95

€ 8,55

A3 29,7 x 42,0 cm

€ 2,95

€ 8,55

1.7.6

voor een digitale luchtfoto van een gebied van 500 x 500 meter

€ 23,50

Levering geschiedt op cd in (Geo-)TIFF-formaat, pixel is 12 x 12 cm

1.7.7

voor een gewaarmerkt kopie inschrijving uit het Wkpb-register, per stuk

€ 13,35

Hoofdstuk 8. Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.1

a.het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, omtrent de ge goedheid

€ 30,05

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend bij en behandelt wordt door de rijksoverheid (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie), rekent deze per verklaring

€ 24,55

1.8.2

a.het verkrijgen van een verklaring omtrent het Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong of een bewijs van in leven zijn, per verklaring, certificaat of bewijs

€ 6,10

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per verklaring, certificaat of bewijs

€ 4,90

1.8.3

a.het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,10

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per legalisatie

€ 4,90

1.8.4

het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 5,60

Hoofdstuk 9. Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,30

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.9.2.1

een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel uit een in het gemeente-archief berustend stuk, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 7,90

1.9.2.2

een fotokopie van de hiervóór onder 1.9.2.1 genoemde stukken, per fotokopie:

-op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

€ 0,55

-op A3-formaat (zwart-wit)

€ 1,10

-op A2-formaat (zwart-wit)

€ 1,65

-op A1-formaat (zwart-wit)

€ 2,20

-op A0-formaat (zwart-wit)

€ 2,75

-op A4-formaat of kleiner (kleur)

€ 1,70

-op A3-formaat (kleur)

€ 2,85

-op A2-formaat (kleur)

€ 4,00

-op A1-formaat (kleur)

€ 5,15

-op A0-formaat (kleur)

€ 6,30

Hoofdstuk 10. Leegstandswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

a.tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leeg- staande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leeg standwet

€ 177,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 159,00

1.10.2

a.tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 83,00

Hoofdstuk 11. Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 65,00

1.11.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 65,00

Hoofdstuk 12. Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

a.voor een ontheffing in het kader van artikel 3 lid 1 van de Winkel-

tijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

€ 306,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 275,00

1.12.2

a.voor een ontheffing in het kader van artikel 3 lid 4 van de Winkel-

tijdenwet ( avondwinkels)

€ 344,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 310,00

1.12.3

a.voor een ontheffing in het kader van artikel 4 van de Winkeltijdenwet

€ 306,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 275,00

1.12.4

a.tot het verlenen van toestemming om een in 1.12.1, 1.12.2 of 1.12.3 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 306,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 275,00

1.12.5

a.tot het intrekken of wijzigen van een in 1.12.1, 1.12.2 of 1.12.3

bedoelde ontheffing

€ 306,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 275,00

Hoofdstuk 13. Kansspelen

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.13.1

een vergunning als bedoeld in de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 4,00

1.13.1.2

voor het exploiteren van een speelautomatenhal

€ 284,00

1.13.1.3

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30B van de Wet op de Kansspelen voor een of meer kansspelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:

-indien de vergunning een kansspelautomaat betreft

€ 56,50

-indien de vergunning twee of meer kansspelautomaten betreft

€ 22,50

vermeerderd met een bedrag van € 34,00 voor elk kansspelautomaat.

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend;

1.13.1.4

het onder 1.13.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan één jaar doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.13.1.3 bedoelde maximum-bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd worden;

1.13.1.5

het onder 1.13.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.13.1.3 in plaats van:

-€ 56,50 een bedrag van € 226,50

-€ 22,50 een bedrag van € 90,50

-€ 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

1.13.2

een wijziging in de op basis van de Wet op de kansspelen verleende vergunning vermelde beheerder, per wijziging

€ 44,85

Hoofdstuk 14 Ondergrondse infrastructuren

1.14.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de AVOI Uden

€ 336,00

1.14.10.1

Het bedrag genoemd in 1.14.10 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,08

Hoofdstuk 15. Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.15.1

een vergunning als bedoeld in artikel 18 van het Reglement gevaarlijke stoffen

€ 311,00

1.15.2

a.een gehandicaptenparkeerkaart

€ 116,50

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 105,00

1.15.3

een aanwijzing als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460)

€ 12,60

1.15.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 34,80

1.15.5

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.16.4

€ 4,05

1.15.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)

€ 34,80

1.15.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175)

€ 4,05

Hoofdstuk 16. Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.16.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken dan wel uittreksels van stukken, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,05

1.16.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,05

1.16.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 4,05

1.16.1.4

een waarmerking van een stuk, dat dit overeenstemt met het origineel, per waarmerking

€ 3,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

€ 35,95

1.16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een onroerende zaak voor het maken van handelsreclame als bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden voor het oprichten, plaatsen, aanbrengen, veranderen of uitbreiden

€ 52,00

1.16.4

Portikosten

Toezenden stukken:

1.16.4.1

bij toezending van stukken worden alle leges vermeld in deze verordening vermeerderd met de portikosten overeenkomstig de officiële PostNL- tarieven, te weten:

Gewicht in grammen

Brieven/drukwerk e.d.

0 – 20

€ 0,54

20 – 50

€ 1,08

50 – 100

€ 1,62

100 – 250

€ 2,16

250 – 500

€ 2,70

500 – 3000

€ 3,24

1.16.4.2

bij toezending van stukken via telefax worden alle leges vermeld in deze verordening vermeerderd met:

a.indien het faxen van 1 tot en met 5 bladzijden betreft

€ 1,15

b.indien het faxen van 6 tot en met 10 bladzijden betreft

€ 2,05

c.indien het faxen van 11 of meer bladzijden betreft

€ 2,90

1.16.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod vuur te stoken als bedoeld in artikel 5.34, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden

€ 19,90

1.16.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwijzing voor het inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Uden

€ 94,00

1.16.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het invullen van het informatieformulier ten behoeve van de taxatie van een woning, per invulformulier

€ 56,00

1.16.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.16.8.1

een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 5 van dat reglement om te mogen fietsen in de voetgangersgebieden, een aantal specifiek genoemde voetgangersgebieden of één bepaalde voetgangersgebied, per ontheffing

nihil

1.16.8.2

een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (ontheffing bedrijfsvoertuigen)

€ 132,00

1.16.8.3

een vergunning in de zin van artikel 2.10, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (gebruik openbare plaats)

€ 178,00

1.16.8.4

een wijziging van een verleende ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 104,00

1.16.9

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een aansluiting op een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater als bedoeld in artikel 10.30, eerste lid, van de Wet milieubeheer of op een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van die wet

€ 425,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Bouwkosten:

een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, dan wel de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft en waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe materialen.

De normbedragen die worden gehanteerd zijn vastgelegd in de nota bouwkosten 2010, vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2. Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2.1

Bouwactiviteiten

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.2.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo;

1,2% van de bouwkosten met een minimum van € 70,00;

2.2.1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit eerste fase als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet,

1,2% van de bouwkosten met een minimum van € 70,00;

2.2.1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet,

1,2% van de bouwkosten met een minimum van € 70,00, met dien verstande dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit eerste fase betaalde leges plaatsvindt;

2.2.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit tweede fase als bedoeld in artikel 56a, derde lid van de Woningwet,

1,2% van de bouwkosten met een minimum van € 70,00;

2.2.1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld onder 2.2.1.1.1 tot en met 2.2.1.1.4 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeelde kosten van externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.2.1.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een goedkeuring tot wijziging van het bouwplan overeenkomstig het welk vergunning is verleend als hiervoor bedoeld onder 2.2.1.1.1 en 2.2.1.1.2. per verleende goedkeuring: 1,2% van het bedrag van de verhoging van de bouwkosten, indien door de wijziging de begrote kosten, verbonden aan het uitvoeren van het bouwplan, met meer dan € 500,00 stijgen, met een minimum van € 70,00. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

2.2.1.1.7

een aanvraag tot het verkrijgen van een goedkeuring tot wijziging van het bouwplan overeenkomstig hetwelk vergunning is verleend als hiervoor bedoeld onder 2.2.1.1.4 per verleende goedkeuring: 1,2% van het bedrag van de verhoging van de bouwkosten, indien door de wijziging de begrote kosten, verbonden aan het uitvoeren van het bouwplan, met meer dan € 500,00 stijgen, met een minimum van € 70,00. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is

2.2.1.1.8

In afwijking van de onderdelen 2.2.1.1.1 tot en met 2.2.1.1.7 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit bij het bouwterrein in een uitleggebied of uitbreidingslocatie.

€ 138,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.2.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het verkrijgen van een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen

€ 733,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de (bouw)activiteit, wordt het overeenkomstig 2.2.1.1.1 tot en met 2.2.1.1.4 berekende bedrag verhoogd met 1,2% van de bouwkosten, met een minimum van € 70,00 en een maximum van € 333,00.

2.2.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 63,00

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief genoemd in onderdeel 2.2.1 vermeerderd met;

2.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 203,00

2.2.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 203,00

2.2.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.422,00

2.2.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 203,00

2.2.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 135,00

2.2.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 135,00

2.2.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 135,00

2.2.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 135,00

2.2.3.9

Achteraf ingediende aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de (bouw)activiteit, wordt het overeenkomstig 2.2.3.1 tot en met 2.2.3.8 berekende bedrag verhoogd met 1,2% van de bouwkosten, met een minimum van € 203,00 en een maximum van € 333,00.

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

2.2.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), bedraagt het tarief:

€ 203,00

2.2.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), bedraagt het tarief:

€ 203,00

2.2.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), bedraagt het tarief:

€ 3.422,00

2.2.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), bedraagt het tarief:

€ 203,00

2.2.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan), bedraagt het tarief:

€ 135,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.2.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de (bouw)activiteit, wordt het overeenkomstig 2.2.4.1 tot en met 2.2.4.5 berekende bedrag verhoogd met 1,2% van de bouwkosten, met een minimum van € 203,00 en een maximum van € 333,00.

2.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 224,00

vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een oppervlakte:

-tot en met 100 m²

€ 158,00

-van meer dan 100 m² tot en met 500 m²

+ per m²

€ 1,60

-van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²

€ 523,00

+ per m²

€ 0,50

-van meer dan 2.000 m² tot en met 5.000 m²

€ 1.292,00

+ per m²

€ 0,15

-van meer dan 5.000 m² tot en met 50.000 m²

€ 1.796,00

+ per m²

€ 0,05

-van meer dan 50.000 m²

€ 2.731,00

+ per m²

€ 0,05

2.2.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een tijdelijk karakter, zoals een tent e.d. dan bedragen de leges 10% van het volgens dit onderdeel berekende bedrag.

2.2.5.3

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.2.5.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek voor 50% van de geheven leges ontheffing verleend.

2.2.5.4

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag als bedoeld onder 2.2.5.1 betrekking heeft op:

2.2.5.4.1

uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld onder 2.2.5.1 met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.2.5.4.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.2.5.1 berekende leges;

2.2.5.4.2

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.2.5.1 berekende leges met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

2.2.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 70,00

2.2.6.2

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument;

-meer dan 10 m³ tot en met 100 m³

€ 126,00

-minder dan 10 m³ voor zover in dat bouwwerk asbest aanwezig is

€ 126,00

-meer dan 100 m³

€ 255,00

2.2.6.3

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.2.6.1 geen gebruik wordt gebruik gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend, met dien verstande, dat een bedrag van € 70,00 te alle tijde verschuldigd blijft.

2.2.7

Uitweg/inrit

2.2.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12, eerste lid APV Uden een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 190,00

2.2.8

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.2.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.2.9

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.2.9.1

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 443,00

2.2.10

Advies

2.2.10.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.10.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.10.3

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.2.11

Verklaring van geen bedenkingen

2.2.11.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.11.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, inrit- of sloopactiviteiten

2.3.1.1

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1.1.1, 2.2.1.1.6 en 2.2.1.1.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder en van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, na verlening van de vergunning.

De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.3.1.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1.1.4, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder en van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.3.1.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag van € 70,00 is ten allen tijden verschuldigd.

2.3.1.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.10 en 2.2.11 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 4 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 70,00

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.270,00

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 203,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 70,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1. Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.1.1

a.vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 196,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 176,00

3.1.2

a.een wijziging van de in de vergunning omschreven inrichting als be- doeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet op verzoek van de ver gunninghouder, per wijziging

€ 47,25

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 37,80

3.1.3

a.een wijziging van de in de verleende Drank- en Horecavergunning ver melde leidinggevende, per wijziging

€ 47,25

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per wijziging

€ 37,80

3.1.4

a.een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,15

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 16,10

3.1.5

a.de aanwijzing van een nachtinrichting als bedoeld in artikel 2.27a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden

€ 308,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 277,00

3.1.6

a.een ontheffing als bedoeld in artikel 2.30b eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (ontheffing slui- tingsuur) voor elk uur of gedeelte daarvan

€ 12,25

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 9,80

3.1.7

een ontheffing tot het doen maken van muziek of het in werking hebben van een geluidsapparaat als bedoeld in artikel 4.6.van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden:

3.1.7.1

a.indien het een incidentele aangelegenheid betreft, per dag

€ 4,30

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend, per dag

€ 3,45

3.1.7.2

a.een vergunning op jaarbasis

€ 205,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 185,00

Hoofdstuk 2. Organiseren evenementen of markten

3.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden voor:

3.2.1

a.herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, en een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg of klein evenement (voor zover geen melding).

€ 11,60

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 9,30

3.2.2

a.belastende (evenementenbeleid gemeente Uden 2009) of overige evenementen

€ 83,00

b.indien de aanvraag digitaal wordt ingediend

€ 75,00

Hoofdstuk 3. Prostitutiebedrijven

3.3

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.3.1

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3.4., eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden

€ 662,00

3.3.2

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4., derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden

€ 184,00

Hoofdstuk 4. Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.4.1

een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1. van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

€ 224,00

vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een oppervlakte:

-tot en met 100 m²

€ 158,00

-van meer dan 100 m² tot en met 500 m² per m²

€ 1,60

-van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m² € 523,00 + per m²

€ 0,50

-van meer dan 2.000 m² tot en met 5.000 m² € 1.292,00 + per m²

€ 0,15

-van meer dan 5.000 m² tot en met 50.000 m² € 1.796,00 + per m²

€ 0,05

-van meer dan 50.000 m² € 2.731,00 + per m²

€ 0,05

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een tijdelijk karakter, zoals een tent e.d. dan bedragen de leges 10% van het volgens dit onderdeel berekende bedrag.

3.4.2

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 3.4.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek voor 50% van de geheven leges ontheffing verleend

3.4.3

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag als bedoeld onder 3.4.1 betrekking heeft op:

3.4.3.1

uitbreiding van de inrichting:

het tarief vermeld onder 3.4.1 met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

3.4.3.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van de volgens onderdeel 3.4.1 berekende leges;

3.4.3.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van de volgens onderdeel 3.4.1 berekende leges, met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

Hoofdstuk 5. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 4,05

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2012

De griffier van de gemeente Uden

drs. M.A.H. Heffels