Regeling vervallen per 10-12-2014

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 09-12-2014

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en hoofdstuk V van de Wet algemene regels herindeling;

besluit:

vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  de toeristenbelasting;

 • b.

  de watertoeristenbelasting;

 • c.

  de forensenbelasting;

 • d.

  de reinigingsrechten;

 • e.

  de hondenbelasting voor de tweede en elke volgende hond;

 • f.

  de legesheffing;

 • g.

  de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:

 • a.

  de onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  de rioolheffing;

 • c.

  de afvalstoffenheffing;

 • d.

  de hondenbelasting.

Artikel 3 Kwijtschelding natuurlijk persoon met bedrijf of zelfstandig beroep

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien deze belastingen en heffingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4 Kosten van bestaan pensioengerechtigde personen

In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet hebben bereikt, gesteld op maximaal 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 5 Vervallen regelingen

De Verordening kwijtschelding 2012 van de voormalige gemeente Goedereede, vastgesteld bij raadsbesluit van die gemeente van 10 november 2011 en de Verordening kwijtschelding 2012 van de voormalige gemeente Dirksland, vastgesteld bij raadsbesluit van die gemeente van 22 december 2011, vervallen, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2012.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
J.Mimpen C.A. Kleijwegt