Regeling vervallen per 03-04-2024

Verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee (Onderzoeksverordening Goeree-Overflakkee)

Geldend van 09-01-2013 t/m 02-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee (Onderzoeksverordening Goeree-Overflakkee)

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid:het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Burgemeester en wethouders voeren periodiek onderzoeken uit in het kader van deze verordening.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Burgemeester en wethouders zenden een onderzoeksplan ter informatie naar de raad en de rekenkamercommissie van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van het onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Burgemeester en wethouders rapporteren aan de raad in de bedrijfsvoeringparagraaf van de programmabegroting en het jaarverslag over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stellen burgemeester en wethouders, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Burgemeester en wethouders nemen op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Vervallen regelingen

De volgende regelingen vervallen:

 • a.

  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dirksland;

 • b.

  Onderzoeksverordening gemeente Goedereede;

 • c.

  Verordening doelmatig- en doeltreffendheid, van de gemeente Middelharnis;

 • d.

  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2009, van de gemeente Oostflakkee.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Onderzoeksverordening Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
J.Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting op de Onderzoeksverordening Goeree-Overflakkee (213a Gemeentewet)

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

In artikel 2 wordt burgemeester en wethouders opgedragen onderzoek te doen naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.

De onderzoeken naar de doelmatigheid betreffen onderzoeken naar de uitvoering van het beleid en het beheer van de middelen. De uitvoering wordt gedaan door ten eerste de gemeentelijke organisatie of organisatieonderdelen periodiek te onderzoeken.

Een tweede ingang voor de doelmatigheidsonderzoeken is de procesgang. Hiervoor kan men kijken naar de gemeentelijke taken. Het voordeel hiervan is dat ook de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijk beleid en het beheer van middelen door derden wordt onderzocht.

De onderzoeken naar de doeltreffendheid vinden plaats op basis van het in de programma’s of paragrafen van de begroting geformuleerde beleid. Dit beleid kan gehele begrotingsprogramma’s omvatten of delen daarvan. Ook kan het paragrafen van de begroting en het jaarverslag of delen daarvan omvatten.

Artikel 3 Onderzoeksplan

De beslissing wat te onderzoeken is aan burgemeester en wethouders. Vanzelfsprekend zal de raad willen weten wat de plannen zijn, hierin voorziet dit artikel. Het artikel bevat tevens bepalingen over de minimale inhoud van het onderzoeksplan.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

De bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Daarbij dient een relatie te worden gelegd met de inhoud van de programma’s van de begroting en jaarstukken. Het ligt voor de hand om in deze paragraaf eveneens te rapporteren over de stand van zaken van de interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

Met de instelling van de onderzoeken beoogt de gemeente de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van de onderzoeken worden aangeboden aan de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 213a, tweede lid, van de Gemeentewet. De verslagen dienen volgens artikel 197 tweede lid van de Gemeentewet te worden gevoegd bij de jaarrekening en het jaarverslag. Dat betreft uiteraard de verslagen die lopende het verslagjaar zijn afgerond.

Systematische aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid impliceert ook het doel om te leren, om na te denken over en te streven naar verbetering, daarom is in deze verordening opgenomen dat evaluatie en aanbevelingen voor verbetering, onderdeel zijn van de rapportage, en dat zo nodig door middel van een plan van verbetering een vervolgtraject moet worden ingezet. De bedrijfsvoering is een zaak van burgemeester en wethouders. Het is dan ook aan burgemeester en wethouders om maatregelen te nemen tot verbetering. Burgemeester en wethouders stellen (indien nodig) een plan van verbetering op en voeren dit uit; dit plan wordt vervolgens ter kennisname naar de raad te gestuurd.

Artikel 6 Vervallen regelingen

Deze verordening treedt in de plaats van de vorige op grond van artikel 213a Gemeentewet opgestelde verordeningen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel bevat de naam waarmee in gemeentelijke stukken naar deze verordening kan worden verwezen.