Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam

Geldend van 18-02-2010 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam

Gemeenteblad 2010

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hellevoetsluis en Rotterdam;

gelet op artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg;

overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente Hellevoetsluis samenwerkt met de gemeente Rotterdam op het gebied van archeologie;

overwegende dat overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun colleges toestemming hebben verleend om aan deze regeling deel te nemen;

besluiten:

De navolgende ‘Gemeenschappelijke regeling archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam’ aan te gaan.

Artikel 1.

Doel van de regeling

De Gemeenschappelijke regeling heeft tot doel een exclusieve samenwerking tussen de gemeente Hellevoetsluis en Rotterdam op het gebied van archeologie in de gemeente Hellevoetsluis.

Artikel 2.

Omvang van de werkzaamheden

De taken en verplichtingen zijn beschreven in het bij deze regeling behorende ‘Uitvoeringsprotocol’, Behorende bij artikel 2 en artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam.

Artikel 3.

Financiën

In het bij deze regeling behorende ‘Uitvoeringsprotocol’ zijn nadere afspraken gemaakt door de colleges van Hellevoetsluis en Rotterdam inzake de financiële vergoeding voor taken en werkzaamheden.

Artikel 4.

Duur, wijziging en opheffing

Lid 1

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regeling kan worden gewijzigd dan wel opgeheven na een daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Een voorstel tot wijziging kan door elk der deelnemende gemeenten afzonderlijk worden gedaan.

Lid 2

Wanneer de deelnemende gemeenten besluiten tot opheffing van de regeling, zal in onderling overleg bezien worden of er sprake is van daaruit voortvloeiende kosten en, zo ja, hoe deze kosten over de deelnemende gemeenten verdeeld moeten worden.

Artikel 5.

Toezending en publicatie

Lid 1

Het college van de gemeente Rotterdam zendt deze regeling en besluiten tot wijziging en opheffing aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Lid 2

De gemeenten Hellevoetsluis en Rotterdam dragen ieder voor zich zorg voor vermelding van deze regeling in de daartoe bestemde registers conform artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 6.

Nadere Regels en Overleg

Lid 1

De colleges kunnen, in het belang van de doelstelling, de taakuitvoering en de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling, in nadere regels aanvullende afspraken maken.

Lid 2

De colleges treden met elkaar in overleg indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze regeling niet mag worden verwacht. Partijen zullen alsdan bezien voor wiens rekening de onvoorziene omstandigheden komen en zullen zonodig komen tot de vaststelling van nieuwe (gewijzigde) afspraken, die zoveel mogelijk bij de inhoud van deze regeling aansluiten.

Artikel 7.

Citeerdeel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Gemeenschappelijke regeling archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam’.

Artikel 8.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de gemeentebladen van de gemeenten Hellevoetsluis en Rotterdam.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Hellevoetsluis van 9 juli 2009.

De burgemeester, De griffier,

C.A. Kleijwegt J.C. Simons

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam op 22 september 2009.

De secretaris, De burgemeester,

W.A.J.J. Houtman, l.s. J. Kriens, l.b.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Rotterdam op 22 september 2009.

De burgemeester,

J.Kriens, l.b.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 17 februari 2010 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), Coolsingel 40, Kamer 314.

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)

UITVOERINGSPROTOCOL

Behorende bij artikel 2 en artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam

Op grond van artikel 2 en 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam hebben de partijen de volgende taken en verplichtingen.

1. Taken van de deelnemers

Lid 1

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hellevoetsluis en Rotterdam, ieder voor zover het zijn eigen gemeente betreft, dragen zorg voor het navolgende:

 • a.

  het aanwijzen van de gemeentelijk archeoloog van de gemeente Rotterdam tot archeoloog van de gemeente Hellevoetsluis ;

 • b.

  de instelling van een archeologisch coördinatiepunt binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Hellevoetsluis als aanspreekpunt van en intermediair tussen de archeoloog van Rotterdam en de ambtenaren en het bestuur van de gemeente Hellevoetsluis

Lid 2

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam draagt zorg voor het navolgende:

 • a.

  de archeoloog van Rotterdam dient de toegezegde capaciteit in te kunnen zetten voor het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Hellevoetsluis;

 • b.

  de archeoloog zal de volgende taken op archeologisch gebied voor de gemeente Hellevoetsluis vervullen:

  Beleidstaken

  • 1.

   Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van Hellevoetsluis, alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de gemeente Hellevoetsluis.

  • 2.

   Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis.

  • 3.

   Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische Waarden- en Beleidskaart.

  • 4.

   Het opstellen en goedkeuren van Programma’s van Eisen (PvE’s) en Plannen van Aanpak (PvA’s) conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

  • 5.

   Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten.

  • 6.

   Het voeren van ambtelijk overleg in een eventueel nog nader in te stellen Archeologische Begeleidingscommissie van de gemeente Hellevoetsluis (tot maximaal 4x per jaar).

  • 7.

   Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988).

  Beheer

  8.Het beheren van de archeologische documentatie met betrekking tot de gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), alsmede het archeologisch vondstmateriaal daterend van voor het jaar 2009.

  Ruimtelijke ordening

  • 9.

   Zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’, met de bijbehorende voorschriften en plankaarten).

  • 10.

   Beoordelen van aanvragen voor vergunningen op het aspect archeologie.

  Uitvoering

  • 11.

   Het in naam van de gemeente Hellevoetsluis uitvoeren van de regie over door derden verricht onderzoek en het beoordelen van de archeologische verslaglegging daarvan.

  • 12.

   Het uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek of het doen van archeologische waarnemingen bij toevalsvondsten of in situaties van tijdsdruk.

  Communicatie

  13.Het adviseren over en/of uitvoeren, al of niet in samenwerking met andere organisaties of instellingen, van educatieve en publieksgerichte activiteiten op het gebied van de archeologie van Hellevoetsluis (maken van brochures, boeken, tentoonstellingen, onderwijsprojecten, geven van rondleidingen e.d.).

2. Financiën

De colleges van de beide gemeenten hebben de volgende afspraken gemaakt over de financiële vergoeding.

Lid 1

Het gemeentebestuur van Hellevoetsluis betaalt voor de archeoloog aan het gemeentebestuur van Rotterdam een vast bedrag van € 5.430,00 (Prijspeil 2008, excl. 19% BTW) per jaar voor de uitvoering van beleids- en beheerswerkzaamheden, alsmede werkzaamheden op het terrein van de Ruimtelijke Ordening. Dit bedrag wordt jaarlijks proportioneel verhoogd aan de hand van de toepasselijke salarisverhoging voor gemeenteambtenaren. Ook een structurele wijziging in de personele inzet kan leiden tot een aanpassing van het vaste bedrag.

Lid 2

Het gemeentebestuur van Hellevoetsluis betaalt voor de archeoloog aan het gemeentebestuur van Rotterdam een variabel bedrag van maximaal € 9.570,00 (Prijspeil 2008, excl. 19% BTW) per jaar, zijnde de verrekenbare kosten voor het opstellen dan wel toetsen van vergunningsaanvragen, PvA’s, PvE’s, rapporten en bestemmingsplannen op het gebied van de archeologie. Meer- of minderwerk wordt jaarlijks verrekend op basis van separaat vast te leggen tarieven. Per kwartaal wordt door de gemeente Rotterdam aan de gemeente Hellevoetsluis een urenstaat met aangegeven verrichte werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd. Ook een structurele wijziging in de personele inzet kan leiden tot een aanpassing van het maximale variabele bedrag.

Lid 3

Projectgebonden kosten voor archeologisch (voor)onderzoek, voor regievoering bij door derden uitgevoerd archeologisch onderzoek opgravingen of voor andersoortige projecten (communicatie, de uitvoering van onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten, etc.) worden per project nader overeengekomen.