Regeling vervallen per 01-07-2016

Verordening subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015

Geldend van 18-10-2012 t/m 30-06-2016

Intitulé

Verordening subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015

Corsaregistratienummer: 12.31451

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

 

besluit: de volgende verordening

Verordening subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015

vast te stellen

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

  bestaande bouw: een woning die voor 1 januari van het jaar van aanvragen van subsidie is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt samen met gemeentelijke middelen ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energie-efficiency van hun woningen.

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  In 2012 is het subsidieplafond vastgesteld op € 45.000,--. In 2013, 2014 en 2015 is het subsidieplafond vastgesteld op € 70.000,--.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal € 1.000,-- subsidie per kalenderjaar toegekend.

 • c.

  Het subsidiebedrag per voorziening is maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening.

 • d.

  Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze verordening.

4. Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het plaatsen c.q. treffen van voorzieningen na het in werking treden van de verordening.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de bestaande bouw.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage II.

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Hoorn.

 • f.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • g.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • h.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • i.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateurverklaring ( bijlage IV) in.

 • j.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

 • k.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

5. Aanvraagprocedure

 • a.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier (bijlage III).

 • b.

  Subsidieaanvragen voor 2012 kunnen alleen schriftelijk worden ingediend met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening in de pers heeft plaatsgevonden. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • c.

  Subsidieaanvragen voor 2013, 2014 en 2015 kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari van het betreffende kalenderjaar. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • d.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • e.

  De subsidieverordening is geldig tot 1 juli 2016. Daarna vervalt deze van rechtswege. Aanvragen ingediend na 1 januari 2016 worden niet in behandeling genomen.

6. Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 6, lid c binnen 6 weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met 10 weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen vastgesteld door middel van loting. Loting vindt plaats conform het in bijlage I opgenomen reglement van loting.

 • d.

  Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

7. Weigeringgronden

 • a.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

8. Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier (bijlage IV).

 • b.

  Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bank/giroafschriften) te worden meegezonden.

 • c.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • d.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het formulier ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de Verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Hoorn (bijlage IV) is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld. 

9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015.

10. Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening in de pers heeft plaatsgevonden.

 

 

Hoorn, 2 oktober 2012

 

De griffier,                         de voorzitter,

 

 

 

Bijlage I: “Verordening Reglement van loting subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie              bestaande bouw 2012-2015”

 

 • 1.

  Alle aanvragen op grond van bovengenoemde verordening, binnengekomen op de dag zoals omschreven in artikel 6 c, krijgen een nummer voor de loting toegekend. Er wordt een lijst met namen, adressen en lotingnummers opgesteld.

 • 2.

  Alle aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Op de uitnodiging staat vermeld welk lotingnummer aan hun aanvraag is toegekend. Tevens is het reglement voor de loting bijgevoegd en staat vermeld wie de loting uitvoert.

 • 3.

  De loting vindt plaats in het kantoor van de Milieudienst Westfriesland.

 • 4.

  Bij de aanvang van de loting worden in aanwezigheid van de uitgenodigde aanvragers kaarten met de betreffende lotingnummers in het bijzijn van de notaris in een daartoe bestemde bus gedeponeerd.

 • 5.

  De loting wordt, onder toezicht van de notaris, in het openbaar verricht door de directeur van de Milieudienst Westfriesland dan wel een door haar aangewezen vertegenwoordiger door telkens een lot uit de bus te nemen net zolang totdat alle loten getrokken zijn.

 • 6.

  Het resultaat van de loting wordt schriftelijk vastgelegd en door de notaris ondertekend.

 • 7.

  Het resultaat van de loting wordt aan alle aanvragers verstuurd.

 • 8.

  De aanvragen worden in volgorde van loting in behandeling genomen.

 

 

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met      toelichting

 

 

Nr.

Techniek

Criterium

1

Dakisolatie

Rc ≥2,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rc ≥2,5 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rc ≥2,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥2,5 m2 K/W

6

HR + + glas

Uglas ≤ 1,2 W/m2 of spouw 15 mm

7

Laagtemperatuurverwarming

 

8

(Combi) warmtepomp

Aanvullende eis bij inzet van een combiwarmtepomp: bodem als warmtebron of buitenlucht als warmtebron in combinatie met CV-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen.

9

Zonneboiler

 

10

Douchewater WTW

 

11

PV-systeem

 

                 

Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt.

R, Rd, Rm: warmteweerstand van een materiaal.

Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen.

U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.

De warmteweerstand van een isolatielaag wordt in het algemeen berekend op basis van de dikte van deze laag (d) en de materiaalspecifieke isolatiewaarde (λ) volgens de volgende formule: R = d / λ.

 

  

TOELICHTING  

Dakisolatie

Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Conform het Bouwbesluit gold tot eind 2011 voor de warmteweerstand de eis van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Inmiddels is deze eis aangescherpt naar Rc ≥ 3,5 m²K/W, deze eis is voor de bestaande bouw echter niet redelijk. De eis blijft dan ook Rc ≥ 2,5 m²K/W.

 

Vloerisolatie

Het isoleren van een vloer van steen of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen.

Is de kruipruimte te laag of ontbreekt deze geheel, dan kan de vloer alleen aan de bovenkant geïsoleerd worden. Dit is een meer bewerkelijke en duurdere optie. Zo moeten bijvoorbeeld de deuren ingekort worden. U kunt dan kiezen voor een zwevende dekvloer die zich uitstekend laat combineren met laagtemperatuur verwarming (een andere DE-lijst maatregel).

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze minimumeis betrekking heeft op de thermische isolatiegraad van de scheidingsconstructie van de woning, dus op de thermische gebouwschil. Deze scheidingsconstructie betreft de begane grondvloer. De kruipruimte tussen deze vloer en de bodem wordt geventileerd en maakt geen deel uit van de scheidingsconstructie. Het toepassen van bodemisolatie is derhalve niet subsidiabel.

 

Spouwmuurisolatie

Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnengevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van rotswol of papiervlokken of door de spouw van bovenuit te vullen met korrels. Een snelle en relatief goedkope methode. Vanwege het risico op condensatieproblemen is het raadzaam de klus te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Vooraf dient goed onderzocht te worden of de spouw geschikt is voor spouwmuurisolatie.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Hierbij geldt voor de warmteweerstand: Rc ≥ 1,3 m²K/W. Deze ondergrens voor de isolatiewaarde is voor vrijwel alle voorkomende spouwdiktes van de bestaande woningbouw haalbaar. Afhankelijk van de beschikbare spouwruimte kan een hogere warmteweerstand gerealiseerd worden.

 

Paneelisolatie

Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en bovenverdieping.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W.

 

Isolatie massieve muur

Aan de buitenkant door middel van isolatie tegen de gevel met een afwerking van gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de warmteaccumulerende en vochtregelende functie van de muren behouden wordt.

Deze werkzaamheden worden altijd uitbesteed.

Aan de binnenkant met behulp van een voorzetwand. Als u het zelf doet, is de investering laag, maar met het oog op koudebruggen bij dwarsmuren, vloeren en plafonds is deskundig advies gewenst. Daarnaast gaat het warmteaccumulerende en vochtregelende effect van de muur verloren en wordt de binnenruimte kleiner.

 

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 2,5 m²K/W.

 

HR++-glas

Bij HR++-glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coatings weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door. HR++ verdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer. De terugverdientijd bedraagt dan circa negen jaar. Overigens heeft dubbelglas behalve een energiebesparend ook een inbraakwerend effect.

 

Laagtemperatuur verwarming (LTV)

Laagtemperatuur verwarming gebruikt cv-water van 40 à 55°C voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuur radiatoren. Bij gewone radiatoren met een cv-ketel is dat 70 à 90°C. Het gebruik van LTV resulteert in een beter rendement van de HR-ketel en maakt het gebruik van een warmtepomp mogelijk.

LTV biedt aangename stralingswarmte (comfort) en betere luchtkwaliteit, omdat er minder zwevend stof is. In het geval van vloerverwarming krijgt bovendien huisstofmijt op vloeren geen kans, want de vloer wordt drooggestookt (gezondheid).

 

Warmtepomp

Een warmtepomp gebruikt bronwarmte uit de bodem of lucht om energiezuinige warmte te leveren. De inzet van LTV (andere DE-lijst maatregel) is een voorwaarde voor het energiezuinig functioneren van de warmtepomp.

Een warmtepomp bespaart ongeveer 25% energie ten opzichte van een cv-ketel. Voor extra comfort kan het systeem ook aangepast worden om te koelen in de zomer.

 

Toepassing

Warmtepompen zijn momenteel inpasbaar in de volgende systeemvarianten.

* Warmtepomp met bodem als warmtebron: vrijwel altijd combi voor ruimteverwarming en tapwater.

* Warmtepomp met lucht als warmtebron:

   - ingezet voor ruimteverwarming;

   - ingezet voor de levering van tapwater.

 

Voorwaarden voor subsidie

Voorwaarde voor toepassing als combiwarmtepomp:

* bodem als warmtebron, of

* buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering

   bij lage buitentemperaturen.

Toepassing als warmtepompboiler zonder voorwaarden toegestaan.

 

Bodem als warmtebron

Bij gebruik van bronwarmte uit de bodem wordt een bodemwarmtewisselaar gebruikt om warmte aan de bodem onder de woning te onttrekken. Dit systeem heeft een hoger energetisch rendement dan wanneer buitenlucht wordt gebruikt en een betere beschikbaarheid bij lage buitentemperaturen.

 

Kleine gesloten bodemwarmtewisselaars voor individuele woningen kunt u zonder vergunning plaatsen, tenzij uw woning in een zogenaamd interferentiegebied ligt. Deze interferentiegebieden worden door de gemeente aangewezen. Of uw woning in een interferentiegebied ligt, kunt u dan ook bij uw gemeente opvragen. 

 

Lucht als warmtebron

Bij gebruik van bronwarmte uit de lucht is ventilatieretour lucht een logische energiebron. Door het beperkte volume van ventilatielucht wordt vaak ook buitenlucht gebruikt. De lage temperatuur van de buitenlucht in het stookseizoen heeft een negatieve invloed op het energetisch rendement. Daarom wordt bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht een combinatie met gasgestookte cv-ketel voor additionele warmtelevering vereist. Als het rendement of beschikbaar vermogen van de warmtepomp te laag wordt, zal de cv-ketel de warmte leveren. Het omslagpunt waarbij de warmtepomp uitgeschakeld wordt, ligt indicatief tussen de -2°C en 2°C en is ook afhankelijk van de energieprijzen.

 

Tegenwoordig zijn vrijwel alle gangbare woningketels voorzien van het label naverwarming zonneboiler (NZ) en dus geschikt voor naschakeling op de luchtwarmtepomp. Hierdoor kan het energetisch rendement van het totaalsysteem aanzienlijk toenemen. Voor deze rendementsverbetering is een correcte afstemming tussen de besturingssoftware en apparaatinstellingen van ketel en warmtepomp vereist.

 

Een eenvoudige warmtepompuitvoering voor ruimteverwarming op basis van ventilatieretour lucht en buitenlucht betreft bijvoorbeeld de UHR-ketel. Dit betreft feitelijk een gangbare combiketel, die wordt aangevuld met een warmtepompdeel. Het extra hoge rendement van deze ketel wordt gehaald door de inzet van het warmtepompdeel. De warmtepomp gebruikt de warmte uit afgezogen ventilatielucht en buitenlucht voor LTV van de woning. De woning moet daarom wel een mechanisch afzuigventilatiesysteem hebben, maar mag niet voorzien zijn van balansventilatie met warmteterugwinning.

 

Een andere toepassing van een warmtepomp met lucht als warmtebron is de warmtepompboiler. Warmtepompboilers gebruiken (net als de UHR-ketel) de afgevoerde ventilatielucht uit een woning als warmtebron om tapwater te verwarmen. Bij inzet van ventilatieretour lucht ligt het rendement van een warmtepompboiler ongeveer 15 tot 20% boven de beste HR-ketels. Het rendement van een zonneboiler (andere DE-lijst maatregel) met naverwarming op gas ligt aanzienlijk hoger. Een warmtepompboiler is dus vooral interessant wanneer geen zonneboiler aangebracht kan worden. In vergelijking met een warmtepomp voor ruimteverwarming scoort de warmtepompboiler energetisch minder goed. Dit houdt direct verband met de benodigde temperatuur voor de bereiding van warm tapwater (60°C) versus ruimteverwarming (40°C voor LTV).

 

Zonneboiler

Een zonneboiler levert warm water op voor gebruik in de keuken en de badkamer. Een zonnecollector op het dak haalt warmte uit zonlicht en warmt daarmee kraanwater op in de zonneboiler. Die is meestal gekoppeld aan een combiketel of andere installatie. Als er te weinig zon is, verwarmt de installatie (of een verwarmingselement) het water na. De systemen zijn in principe overal toepasbaar. Meestal is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een zonnecollector; uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente.

Met een zonneboiler bespaart u aanzienlijk op uw energierekening. De besparing van een zonneboiler met een collectoroppervlak van 2,7 m2 kan oplopen tot ongeveer 50% van de energie die nodig is voor het gebruik van warm water. Dat is circa 150 tot 200 m³ aardgas per jaar.

 

Of een zonneboiler voor uw huishouden een verstandige keuze is, hangt af van het aantal personen in huis (meer is gunstiger), hoeveel warm water u dagelijks gebruikt en de beschikbare ruimte voor een voorraadvat. Natuurlijk moet ook het dak van de woning geschikt zijn voor een zonnecollector en op het zuiden gericht zijn. De prijs van een zonneboiler ligt tussen de € 2.000,-- en € 4.000,--, afhankelijk van het type en het gewenste comfort, zoals het aantal plaatsen in huis waar u gelijktijdig (veel) warm water wilt kunnen tappen.  

 

Douchewater warmteterugwinning

Douchewater warmteterugwinning (douchwater-wtw) gebruikt warmte van wegstromend douchewater om koud water voor te verwarmen. Hierdoor hoeft het warmwatertoestel minder warmte toe te voeren en is dus zuiniger. Het vergt een kleine verbouwing en is dus vooral een optie als u de badkamer gaat renoveren.

 

De meeste moderne boilers, combiketels en badgeisers hebben een vlamhoogte die automatisch aangepast wordt aan de gevraagde hoeveelheid warm water en zijn daarmee geschikt om te combineren met douche-wtw. Om te zorgen dat het water op constante temperatuur blijft, is een thermosstatische douchemengkraan noodzakelijk. Omdat de douche-wtw koud water opwarmt, is steeds minder bijmenging van warm water nodig.

 

De douchepijp-wtw voor de eerste verdieping of hoger kost circa € 500,--, de douchebak-wtw voor de begane grond of een benedenappartement kost ongeveer het dubbele. In een gemiddeld huishouden scheelt douche-wtw circa 40% op de energierekening voor warm water. Met het oog op kwesties als de tapdrempel en het voorkomen van legionella doet u er goed aan een installateur te raadplegen.

 

PV-systeem

PV is de afkorting van het Engelse ‘photo voltaic’. De omzetting van zonlicht naar elektrische spanning tussen de twee laagjes silicium op het paneel heet een fotovoltaïsche reactie. PV-panelen produceren dus elektriciteit op het dak van uw woning. Deze zonnepanelen bestaan uit zonnecellen en zien er anders uit dan de zonnecollectoren voor warmtelevering. Door de pv-kristallen zien zonnepanelen er vaak metallic (donker)blauw of egaalbruin uit. De opgewekte gelijkspanning wordt met een omvormer omgezet naar wisselspanning en ingekoppeld in de woninginstallatie.

 

Er zijn inmiddels ook pv-systemen verkrijgbaar waarin de zonnecelfolie geïntegreerd is in isolatieglas of vlakdakbedekking. Ten slotte zijn er ook pvt-panelen beschikbaar. Deze panelen combineren de pv-functie met de zonnecollectorfunctie. Naast elektriciteit (pv) levert de pvt daarom ook warmte (thermische energie) voor warmtapwater bereiding.

 

De hoogste opbrengst hebben de panelen bij een hellingshoek van 36 graden en als ze gericht zijn op het zuiden. Meestal is geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen; uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente.

 

Zonnepanelen kunnen niet volledig in uw stroombehoefte voorzien. Zonlicht is daarvoor te wisselend; het aantal panelen dat nodig zou zijn, is te kostbaar en vraagt veel ruimte. Een zonnesysteem met 500 watt piekvermogen (zo'n 4 m2 panelen) levert jaarlijks gemiddeld 375 kWh op. Dat is ruim 10% van het verbruik in een gemiddeld gezin. De terugverdientijd van zonnepanelen bedraagt momenteel zo’n zeven jaar zonder subsidie.

Tijdens dagen met veel zon of als er tijdelijk geen elektriciteitsvraag is, produceren zonnepanelen een overschot dat u levert aan het elektriciteitsnet. Via de wet is geregeld dat huishoudens een vergoeding krijgen voor die aangeleverde stroom, de teruglever vergoeding. Het energiebedrijf is verplicht de eerste 3.000 kWh die een huishouden aanlevert met de afname te verrekenen. De maximale hoeveelheid elektriciteit die wordt gesaldeerd verschilt per energieleverancier.  

Bijlage III: aanvraagformulier gemeentelijke subsidieverordening energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015, Subsidiejaar

 

Let op: Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen

 

Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:

Het college van B & W van de gemeente Hoorn

p/a Milieudienst Westfriesland

Postbus 2095

1620 EB  HOORN

 

1. Gegevens aanvrager

 

- Naam:............................................................................................

- Adres..................................................................................................

- Postcode en plaats:.............................................................................

- Gemeente: ..…………………………………………………………………………………………………..

- Telefoonnummer/mobiele nummer:......................................................

- E-mail adres: .....................................................................................

 

2. Gegevens van het project

 

Geef in de tabel aan welke voorziening(en) wordt/worden getroffen alsmede de toe te passen aantallen en/of oppervlakte en/of lengte en/of Wpiek.

 

Nr.

Techniek

Criterium

Hoeveelheid/Aantal

1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

2

Vloerisolatie **

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m2 K/W

 

4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

6

HR++ glas

Uglas ≤ 1,2 W/m2 of spouw 15 mm

 

7

Laagtemperatuur verwarming

 

 

8

(combi) Warmtepomp

Aanvullende eis bij inzet van een combiwaterpomp: bodem als warmtebron of buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen

 

9

Zonneboiler

 

 

10

Douchewater-WTW

 

 

11

PV-systeem

 

 

** Voor bodemisolatie kan geen subsidie worden aangevraagd

Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van deze lijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 

Planning

- Worden de technieken toegepast in de bestaande bouw?.........( ja / nee )*

- Datum start uitvoering project :............................................................

- Maand en jaar oplevering voorziening ...................................................

 

Locatie waar de voorziening(en) worden getroffen (indien afwijkend van het adres als vermeld bij vraag 1)

- Adres:...............................................................................................

- Postcode en plaats: ............................................................................

 

3. Financiën

 

- Totale kosten van de voorziening(en) (€):.............................................

- Gevraagde bijdrage van de gemeente (€):............................................

 

4. Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen? Zo ja, uit welke regeling en welk bedrag is toegekend: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Let op: Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen.

 

Verplichte bijlage:

Offerte of koopovereenkomst voor de te treffen maatregelen. Is geen offerte toegevoegd, dan wordt de aanvraag niet behandeld.

 

Ondertekening

 

Naar waarheid ingevuld door:

 

Naam:....................................................................................................................

Plaats:........................................................................................................................

Datum:....................................................................................................................

 

 

Handtekening:............................................................................................................

 

*doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

BBijlage IV: formulier ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015

 

 

Het ondertekende formulier stuurt u naar:

 

Het college van B & W van de gemeente Hoorn

p/a Milieudienst Westfriesland

Postbus 2095

1620 EB  HOORN

 

 

1. Gegevens aanvrager

 

- Naam: ...............................................................................................

- Adres:................................................................................................

- Postcode en plaats:.............................................................................

- Gemeente: ..……………………………………………………………………………………………….

- Nummer bank/girorekening:…………………………………………………………………….

 

2. Gegevens van het project

 

Geef in de tabel aan welke voorziening(en) is/zijn getroffen alsmede de toegepaste hoeveelheid/aantal.

   

Nr.

Techniek

Criterium

Hoeveelheid/Aantal

1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

2

Vloerisolatie **

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m2 K/W

 

4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

6

HR++ glas

Uglas ≤ 1,2 W/m2 of spouw 15 mm

 

7

Laagtemperatuur verwarming

 

 

8

(combi) Warmtepomp

Aanvullende eis bij inzet van een combiwaterpomp: bodem als warmtebron of buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen

 

9

Zonneboiler

 

 

10

Douchewater-WTW

 

 

11

PV-systeem

 

 

 

3. BIJLAGEN, mee te sturen met dit formulier:

(indien deze bijlagen ontbreken wordt het subsidiebedrag niet uitbetaald)

 

 

I. Facturen en betaalbewijzen

- kopie/kopieën van de factuur/facturen

- betaalbewijs (kopie van bank- of girorekening of pinbon)

 

II. Installateurverklaring

Let erop, dat u ook de aannemer/installateur de hierna opgenomen de aannemer-/installateurverklaring laat invullen en ondertekenen.

 

Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen?

Zo ja, uit welke regeling en welk bedrag is toegekend?.........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Had u de maatregelen die u nu heeft uitgevoerd, ook uitgevoerd wanneer u geen subsidie had ontvangen?   Ja/nee,  graag toelichten ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ondertekening

 

Naar waarheid ingevuld door:

 

Naam: .......................................................................................................................

 

Plaats:........................................................................................................................

 

Datum: ......................................................................................................................

 

 

Handtekening:............................................................................................................

 

3.II.      AANNEMER-/INSTALLATEURSVERKLARING

 

Bij deze verklaart:

Bedrijfsnaam:  

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode en plaats:     

Telefoon:         

E-mail:

 

Dat op locatie:

Adres:

Postcode en plaats:     

 

In opdracht van:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:     

 

In de volgende periode/op de volgende datum: ………………….…………20……

 

De volgende voorziening(en) is/zijn aangebracht en in bedrijf gesteld:

NB: aantal vermelden en in geval van de voorzieningen 1 t/m 6: wordt voldaan aan het criterium behorende bij de voorziening (ja/nee):

 

Nr.

Techniek

Criterium

Hoeveelheid/Aantal

1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

2

Vloerisolatie **

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m2 K/W

 

4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

 

6

HR++ glas

Uglas ≤ 1,2 W/m2 of spouw 15 mm

 

7

Laagtemperatuur verwarming

 

 

8

(combi) Warmtepomp

Aanvullende eis bij inzet van een combiwaterpomp: bodem als warmtebron of buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen

 

9

Zonneboiler

 

 

10

Douchewater-WTW

 

 

11

PV-systeem

 

 

 

 

Ondertekening:

Datum:                                    Plaats,            

Naar waarheid ingevuld:

 

Naam:                                    Handtekening: