Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

Geldend van 01-08-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2012

Intitulé

Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

‘SUBSIDIEVERORDENING MUZIEKONDERWIJS 2012’

De raad van de gemeente Boekel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen :

Artikel 1 : Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • a.

  Muziekleerlingen : amateurs die muziekonderwijs volgen, op 1 augustus van het cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan in de basisadministratie van de gemeente Boekel;

 • b.

  Cursusjaar : het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • c.

  Muziekonderwijs : onderwijs gevolgd bij een erkende muziekdocent of een erkende muziekschool gericht op instrumentaal of vocaal onderwijs;

 • d.

  Erkende muziekschool : een instelling voor muziekonderwijs die voldoet aan het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst;

 • e.

  Erkende muziekdocent : een docent die beschikt over een HBO-diploma voor het instrument waarvoor hij/zij les geeft dan wel voor het geven van vocaal onderwijs.

Artikel 2 : Onderwerp subsidie

 • 1. Op basis van deze verordening kunnen aanvragen worden ingediend voor de toekenning van een subsidie aan muziekleerlingen voor het volgen van muziekonderwijs aan een erkende muziekschool dan wel bij een erkende muziekdocent.

 • 2. Aan een muziekleerling kan per cursusjaar een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs bij één instelling of één docent voor ten hoogste één instrument of het volgen van vocaal muziekonderwijs.

 • 3. Op basis van deze verordening komen de kosten van het muziekonderwijs dat wordt gegeven door een onderwijsinstelling of een onderwijsdocent niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3 : Aanvraag voor subsidie

 • 1. De aanvraag wordt ingediend op een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 2. De volledig ingevulde aanvraag kan worden ingediend tussen 1 september en 1 november van het dan lopende cursusjaar.

 • 3. Wanneer uit de aanvraag blijkt dat muzieklessen ná 1 november zijn begonnen, mag de aanvraag ná 1 november ingediend worden, maar uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de lessen.

 • 4. Wanneer door het aantal aanvragen tussen 1 september en 1 november het subsidieplafond reeds bereikt wordt, dan vervalt het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

 • 5. De aanvraag voor subsidie wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de muziekleerling.

Artikel 4 : Te overleggen gegevens

Bij de aanvraag voor subsidie moeten de volgende gegevens worden overlegd:

 • 1.

  Gegevens waaruit blijkt dat de muziekleerling les volgt bij een erkende muziekschool dan wel bij een erkende muziekdocent;

 • 2.

  Een factuur op naam van de aanvrager waarop tevens is vermeld op welke periode de rekening betrekking heeft;

 • 3.

  Een bewijs van betaling waaruit de betaling van de factuur aan de erkende muziekschool of erkende muziekdocent blijkt.

Artikel 5 : Maximaal toe te kennen subsidiebedrag en subsidieplafond

 • 1. Het toe te kennen subsidiebedrag wordt vastgesteld op 50% van het lesgeld voor muziekonderwijs tot een maximum van € 300,00.

 • 2. Het college kan het in lid 1 van dit artikel genoemde subsidiebedrag en percentage jaarlijks aanpassen.

 • 3. De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor muziekonderwijs het maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vast.

Artikel 6 : Beslissing op subsidieaanvraag en uitbetaling

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag vóór 1 januari van het betreffende cursusjaar.

 • 2. De subsidie wordt voor maximaal telkens één cursusjaar verleend door middel van een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 3. Uitbetaling geschiedt in één termijn, binnen vier weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Artikel 7 : Intrekking, wijziging en terugvordering

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen op de in artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht vermelde gronden.

 • 2. In het geval toepassing is gegeven aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders tot terugvordering overgaan hetgeen ten onrechte is uitbetaald. De aanvrager is verplicht tot onverwijlde betaling van de teruggevorderde subsidie.

Artikel 8 : Afwijking verordening

 • 1. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders;

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen voor een of meer verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.

Artikel 9 : Citeerartikel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012’ en treedt in werking op 1 augustus 2012.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel,
gehouden op 15 december 2011.
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse, P.M.J.H. Bos