Regeling vervallen per 09-06-2018

Protocol Social Return

Geldend van 29-05-2012 t/m 08-06-2018 met terugwerkende kracht vanaf 07-06-2011

Intitulé

Protocol Social Return

Definities

 • 1.

  Onder een werkloos-werkzoekende wordt verstaan degene die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. De werkloos-werkzoekende heeft een uitkering van ISD de Kempen (WIJ, WWB of IOAW/Z), een UWV-uitkering (WW,WAO/WIA of WAJONG), een Anw-uitkering of is een niet-uitkeringsgerech- tigde.

 • 2.

  Onder een Wsw-gerechtigde wordt verstaan de persoon die geïndiceerd is op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 3.

  Onder een jongere wordt verstaan de persoon in de leeftijd van 18 jaar tot 27 jaar.

 • 4.

  Met een leerwerkstage doet een jongere met behoud van uitkering werkervaring op en leert vaardigheden in een bepaald vakgebied. Dit instrument kent een maximumtermijn van negen maanden.

 • 5.

  Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de Social Return-deelnemer(s).

Hoofdpunten Social Return clausule

 • 6.

  De Social Return clausule wordt toegepast bij opdrachten van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en van de Samenwerking Kempengemeenten bij werken, diensten en leveringen vanaf het geldende drempelbedrag (excl. BTW) voor Europese aanbestedingen bij diensten en leveringen (per 1-1-2011: € 193.000,-).

 • 7.

  Wanneer de aspirant opdrachtnemer geen voorstel doet voor Social Return, wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.

 • 8.

  De opdrachtnemer is verplicht 5% van de contractueel vastgestelde aanneemsom excl. BTW te besteden aan:

  • het inzetten van werkloos-werkzoekenden en/of

  • het bieden van leerwerkstages aan jongeren en/of

  • het inzetten van Wsw-gerechtigden.

Een rekenvoorbeeld: stel dat de aanneemsom € 1.000.000,- bedraagt, waarvan de loon- kosten € 900.000,- en de overige kosten € 100.000,-. In dat geval moet er minimaal 5% van de aanneemsom, dus € 50.000,-, besteed worden aan Social Return.

 • 9.

  Wanneer de opdracht zeer arbeidsextensief is, namelijk wanneer de loonsom minder dan 30% van de aanneemsom uitmaakt, is de opdrachtnemer verplicht om minimaal 7% van de loonsom te besteden aan Social Return.

Een rekenvoorbeeld: stel dat de aanneemsom € 1.000.000,- bedraagt, de loonkosten

€ 200.000,- en de overige kosten € 800.000,- In dat geval moet minimaal 7% van de loonsom, dus € 14.000,- besteed worden aan Social Return.

 • 10.

  De opdrachtnemer kan in zijn voorstel een gecombineerd voorstel van betaald werk, leer- werkstage(s) en inzet Wsw-gerechtigden doen.

 • 11.

  Wanneer het Protocol Social Return van toepassing is verklaard op de aanbesteding en het uiteindelijke gunningsbedrag lager is dan het geldende drempelbedrag (excl. BTW) voor Europese aanbestedingen bij diensten en leveringen, wordt de omvang van de Social Return-verplichting gebaseerd op de contractueel vastgestelde aanneemsom excl. BTW.

In principe Social Return realiseren binnen de opdracht

 • 12.

  In principe wordt de werkloos-werkzoekende en/of jongere en/of Wsw-gerechtigde bij de uitvoering van de opdracht ingezet. De opdrachtnemer kan echter ook een voorstel doen voor het plaatsen van de deelnemer op een ander project of bij een andere ondernemer, wanneer de opdrachtnemer geen mogelijkheden ziet binnen de opdracht waarvoor wordt ingeschreven.

 • 13.

  Deze externe plaatsing van Social Return moet wel gerealiseerd te worden in de periode van de opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na afronding van de werkzaamheden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in welke mate Social Return is gerealiseerd. Indien de periode van

  de opdracht te kort is om de (totale) Social Return te realiseren dienen hierover specifieke afspraken met ISD de Kempen gemaakt worden. In de inschrijving dient al melding te zijn gemaakt dat deze situatie zich zal voordoen.

Vaststellen loonsom

 • 14.

  Voor het bepalen van het percentage van de aanneemsom (of indien van toepassing van de loonsom) dat door de inzet van werkloos-werkzoekenden en/of jongeren en/of Wsw-gerechtigden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:

• De inschaling van de werkloos-werkzoekende of Wsw-gerechtigde geschiedt conform de geldende CAO bij het bedrijf zelf of - indien de werknemer elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever.

 • Voor leerwerkstages neemt de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon dat een jongere zou ontvangen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn. Opdrachtnemer kan hiervoor de inschaling van een 23-jarige nemen.

 • Bij de feitelijke afrekening is de leeftijd van de daadwerkelijk geplaatste jongere bij de start van de leerwerkstage doorslaggevend.

Aantrekken van kandidaten

 • 15.

  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantrekken van werkloos- werkzoekenden en/of jongeren en/of Wsw-gerechtigden. ISD de Kempen (de Inter- gemeentelijke Sociale Dienst van de Samenwerking Kempengemeenten) spant zich in de aanlevering van kandidaten te bevorderen. Voorwaarde is dat het bedrijf een planning opstelt voor het benodigde personeel en deze planning verstrekt aan ISD de Kempen.

 • 16.

  Deze concrete planning is uiterlijk de tiende werkdag na de dag waarop de opdracht is gegund in het bezit van ISD de Kempen.

Werving en selectie

 • 17.

  ISD de Kempen ondersteunt de opdrachtnemer bij het realiseren van Social Return. Hoe duidelijker de opdrachtnemer in zijn aanbod aangeeft welke mogelijkheden de opdracht- nemer ziet voor Social Return, des te sneller en beter kan ISD de Kempen de opdracht- nemer van dienst zijn.

 • 18.

  De opdrachtnemer dient binnen 10 werkdagen na gunning contact op te nemen met de directeur van ISD de Kempen en opgave te doen van de “Social Return- vacatures”. Daarbij wordt in ieder geval inzicht gegeven in de functie(s), het niveau, de functie-eisen, de per- iode en het aantal uren. ISD de Kempen zal binnen de met opdrachtnemer af te spreken reactietermijn een terugkoppeling geven over de mogelijkheden om kandidaten te selec- teren. In het geval dit niet of in onvoldoende mate lukt, dient opdrachtnemer zelf andere wervingskanalen in te schakelen. Mogelijkheden daarvoor zal ISD de Kempen met op- drachtnemer bespreken, maar deze is zelf verantwoordelijk voor het leggen van contacten met deze partijen.

 • 19.

  ISD de Kempen biedt ondersteuning bij de selectie; de verantwoordelijkheid voor de reali- sering van Social Return blijft bij de opdrachtnemer.

Inzet re-integratie instrumenten

 • 20.

  Voor bijstandsgerechtigden of mensen zonder uitkering kan ISD de Kempen onder voorwaarden noodzakelijke scholing vergoeden. De scholingskosten zelf worden vergoed, inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten; verletkosten worden niet vergoed. Er dienen facturen te worden overgelegd. De scholing vindt zo mogelijk plaats na de plaatsing bij het bedrijf, dus duaal. Indien dat niet mogelijk is, worden de deelnemers geschoold voor- dat zij bij het bedrijf aan de slag gaan. De kosten van de scholing worden vergoed wan- neer er geen voorliggende financiering bestaat. In sommige gevallen vergoedt het UWV de noodzakelijke scholing voor werkloos-werkzoekenden met een uitkering via het UWV.

 • 21.

  Wanneer de kandidaat en de duur van het dienstverband voldoen aan de geldende criteria voor de loonkostensubsidies, kan opdrachtnemer hier gebruik van maken. Het gedeelte van de loonsom waarvoor een loonkostensubsidie wordt verstrekt zal niet worden aangemerkt als besteding in het kader van Social Return.

 • 22.

  Inzet van overige re-integratie instrumenten staat ter beoordeling van ISD de Kempen.

Boeteclausule

 • 23.

  De volgende boeteclausule is van toepassing. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van Social Return niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding plaats naar rato van de niet gerealiseerde loonkosten.

  Een rekenvoorbeeld: de opdrachtnemer heeft een opdracht gegund gekregen van

  € 300.000,-. De Social Return clausule betrof 5% van de contractueel vastgestelde aanneemsom, dus € 15.000,-. Bij de afrekening van de opdracht blijkt dat opdrachtnemer slechts € 10.000,- loonkosten heeft besteed ten behoeve van Social Return. De opdracht nemer ontvangt dan niet de € 5.000,- niet gerealiseerde Social Return, ook niet wanneer

  de opdrachtnemer dit deel van het werk bijvoorbeeld door eigen personeel heeft laten uit- voeren.

 • 24.

  Deze inhouding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks aantoonbare pogingen van opdrachtnemer - niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling aan de opdrachtgever.

 • 25.

  Wanneer de opdrachtnemer Social Return niet (volledig) heeft gerealiseerd, zal opdracht- gever aan opdrachtnemer meedelen of dit wel of niet verwijtbaar is.

Verantwoording

 • 26.

  De opdrachtnemer overlegt een kopie van de arbeids- of leerwerkstage-overeenkomst met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werkloos-werkzoekenden en/of Wsw-gerechtigden betaalde loonkosten of - in het geval van leer-werkstage - het brutoloon dat de jongere zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband.

 • 27.

  Wanneer de opdrachtnemer gebruik maakt van de loonkostensubsidie moet hij de hierbij horende verantwoordingsinformatie leveren. ISD de Kempen informeert de opdrachtnemer hierover.