Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen en retributies

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Intitulé

Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen en retributies

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelet op de artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de belastingverordeningen;

Besluiten

vast te stellen de volgende Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Artikel 1. Reikwijdte van de regeling

De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voorzover deze regels in artikel 6 voor de betreffende gemeentelijke belastingen van toepassing is verklaard.

Artikel 2. Aangifte

 • 1. De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen één maand na afloop van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 3. Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd of kan van de belastingplichtige een voorlopig bedrag worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 4. Rente

 • 1. Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 28 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstig toepassing.

 • 3. In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze voor alle op één aanslagbiljet vermelde aanslagen gerekend over de volledige looptijd van het genoten uitstel in totaal een bedrag van  100,-- niet te boven gaat.

Artikel 5. Termijn waarbinnen een verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend.

 • 1. Het kwijtscheldingsformulier moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen worden geretourneerd aan de gemeente Zeewolde.

 • 2. Bij overschrijding van de in artikel 5, lid 1 vermelde termijn, wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6. Gelding voor gemeentelijke belastingen en retributries

Met betrekking tot:

 • a.

  de onroerende-zaakbelasting vinden de artikelen 2, eerste lid, 4 en 5 toepassing;

 • b.

  de toeristenbelasting vinden de artikelen 2, eerste lid, 3 en 4 toepassing;

 • c.

  de hondenbelasting vinden de artikelen 2 en 4 toepassing;

 • d.

  de rioolrechten vinden de artikelen 2, eerste lid, 3, 4 en 5 toepassing;

 • e.

  de afvalstoffenheffing vinden de artikelen 4 en 5 toepassing;

 • f.

  de lijkbezorgingsrechten vindt artikel 4 toepassing;

 • g.

  de leges vindt artikel 4 toepassing;

 • h.

  de marktgelden vindt artikel 4 toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Regeling gemeentelijke belastingen" van 24 februari 1998 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2001.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling gemeentelijke belastingen en retributies 2001".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 21 december 2000.
de secretaris, de burgemeester,
drs. J. Mülder T.A. Viezee